ACADEMIA ROMÂNĂ — FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE GEORGE BARIŢIU”

Str. Kogălniceanu nr. 12-14, 400084, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264-598343, Tel: 0264-431842

istorie@academia-cj.ro , www.history-cluj.ro

 

 

 

DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂŢII

departamentului de cercetări socio-umane al INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIŢIU” 
DIN CLUJ-NAPOCA PE ANUL 2014

 

 

 

A. DATE GLOBALE 

 

1. LUCRĂRI  DIN  PLAN  REALIZATE  în 2014

 

 

Programul de Cercetare VII

Denumirea: Caracteristici ale comportamentului moral

în contextul societăţii româneşti contemporane.

 

Proiectul de cercetare VII/1

a) Denumirea: Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condiţiile societăţii româneşti contemporane: angajare şi dezangajare morală

b) Colectivul de cercetare: CS I Monica Albu, CS III Marius Florea, CS III Lucia Faiciuc (coordonator), AC Carina Herbe.

c) Volum de muncă realizat: documentare bibliografică în vederea organizării unei baze de date pe tema moralităţii (85 titluri); administrarea unor instrumente (teste, chestionare) la 665 subiecţi şi prelucrarea datelor obţinute; elaborarea şi publicarea a 12 studii (circa 160 p.); prezentarea unui număr de 8 comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VII/2

a) Denumirea: Aspecte filosofice ale dezvoltării morale în contextul societăţii contemporane

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Codruţa Cuceu

c) volum de muncă realizat: elaborarea a două studii care analizează, prin mijloace teoretice proprii domeniului filosofiei, factorii ce pot contribui la promovarea şi menţinerea stabilităţii comportamentului moral în contextul socio-cultural actual (circa 30 p.); elaborarea şi prezentarea  a două comunicări ştiinţifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII,

MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare VIII/1

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) volum de muncă realizat: traducerea în română, îngrijirea de ediţie şi publicarea unei cărţi din bibliografia actuală a temei (159 p.); elaborarea şi redactarea a două studii (1 în limba română şi 1 în limba engleză) pe teme conexe lucrării de plan (circa 30 p.); susţinerea a 8 comunicări ştiinţifice (3 interne, 5 internaţionale) pe tematica cercetării de plan (circa 70 p.); organizarea şi moderarea a 3 paneluri la manifestări ştiinţifice (una naţională, respectiv două internaţionale).

 

Proiectul de cercetare VIII/2:

a) Denumirea: Economia domestică rurală: pattern-uri ale gospodăririi.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă realizat: documentare bibliografică, transcrierea interviurilor realizate (21 pagini - echivalent pagini de raport); publicarea a trei studii/articole din tematica lucrării de plan şi pe teme conexe lucrării de plan (echivalent a 40 pagini de raport); pregătirea unui studiu în vederea publicării (echivalent a 10 pagini de raport); prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice (una internă şi una internaţională); participarea la două Workshop-uri. 

 

Proiectul de cercetare VIII/3

a) DenumireaInterferenţa instituţiilor, reţelelor sociale şi a mass-media în consilierea şi educarea relaţionării preferenţiale şi a sexualităţii în mediul şcolar.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă realizat: anchetă socială şi analiză calitativă de date, elaborarea şi susţinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinţifice, publicarea a 2 studii, elaborarea unui studiu de sinteză/raport de cercetare (60 p.)..

 

Proiectul de cercetare VIII/4

a) Denumirea: Normarea pieţei muncii din România în context istoric.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Narcisa Cozea.

c) volum de muncă realizat: elaborarea unui raport de cercetare (aprox. 50 p.); susţinerea unui referat privitor la Relaţiile de muncă în contextul istoric al secolelor XVIII şi XIX, în cadrul IOSUD Filiala Cluj-Napoca; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice (una internă, respectiv una internaţională).

 

Proiectul de cercetare VIII/5: 

a) DenumireaCapital social, capital cultiral şi capitalism psihologic în relaţiile de schimb; efecte asupra bunăstării individuale şi sociale.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) volum de muncă realizat: organizarea unui grup de intervenţie sociologică (10 subiecţi) cu tema Rolul formelor de capital în creşterea stării de bine a membrilor societăţii; aplicarea Modulului stării de bine din European Social Survey pe 80 de subiecţi; aplicarea unui interviu nestructurat privind rolul relaţiilor sociale şi a calităţii acestora în dobândirea stării de bine pe un lot de 30 de subiecţi; elaborarea unui raport de cercetare (60 p.).

 

Proiectul de cercetare VIII/6:

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv.

Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă).

c) Volum de muncă realizat: elaborarea unui raport de cercetare (45 p); susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. IX 

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice

şi filosofice din Transilvania

 

Proiectul de cercetare IX/1

a) Denumirea: Editarea manuscriselor inedite al lui Dumitru Isac, sub titlul Scrieri de estetică 

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ-Constantin Isac

c) volum de muncă realizat: culegerea şi procesarea a 150 pagini de manuscris; editarea şi publicarea unui text manuscris (circa 20 p.)

 

Proiectul de cercetare IX/2

a) Denumirea: Scrieri psihologice în opera lui Eugeniu Speranţia, 3 volume

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Codruţa Liana Cuceu

c) volum de muncă realizat: tehnoredactarea şi pregătirea pentru tipar a unei ediţii critice reunind următoarele lucrări din opera lui Eugeniu Sperantia: Generalităţi de psicologie individuală şi socială (160 p.); Acţiunea limbii vorbite asupra vieţii psihice (23 p.); Locul vieţii psihice în construcţia unei biologii generale (8 p.); Reflexiuni asupra dezmierdării 
(9 p). Volumul este însoţit de un studiu introductiv de 15 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. X

Denumirea: FILOSOFIE, CULTURĂ ŞI RELIGIE ÎN

GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI  XX

 

Proiectul de cercetare X/1

a) Denumirea: Filosofia culturii şi filosofia religiei în concepţia lui Marin Ştefănescu

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin ISAC 

c) volum de muncă realizat: elaborarea şi definitivarea  în vederea publicării a două studii privind publicistica lui Marin Ştefănescu (cca. 40 p.); prezentarea unei comunicări ştiinţifice..

 

Proiectul de cercetare X/2

a) Denumirea: Intelectuali evrei de origine română în Israel

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor

c) volum de muncă realizat: elaborarea şi susţinerea a 3 comunicări ştiinţifice pe tema proiectului (circa 40 p.); efectuarea unui stadiu de documentare de 2 săptămâni, în cadrul schimbului interacademic, la Sourasky Central Library – Tel Aviv University, şi la Center for Research on Romanian Jewry – Hebrew University of Jerusalem..

 

 

 

 


2.-3. LUCRĂRI DE PLAN AFLATE ÎN LUCRU.

LUCRARI DE PLAN CARE SE CONTINUA ÎN 2015

ŞI LUCRARI DE PLAN NOU PROPUSE

 

 

Programul de Cercetare VII

Denumirea: Caracteristici ale comportamentului moral

în contextul societăţii româneşti contemporane.

 

Proiectul de cercetare VII/1

a) Denumirea: Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condiţiile societăţii româneşti contemporane: angajare şi dezangajare morală

b) Colectivul de cercetare: CS I Monica Albu, CS III Marius Florea, CS III Lucia Faiciuc (coordonator), AC Carina Herbe.

c) Volum de muncă: elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aprox. 30 de pagini); publicarea unor articole în volume colective şi în reviste de specialitate (8 titluri, aproximativ 80 de pagini); prezentarea unor comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale (8 titluri); organizarea unor work-shopuri, expuneri, dezbateri şi mese rotunde pe teme referitoare la problematica cercetată.

 

Proiectul de cercetare VII/2

a) Denumirea: Aspecte filosofice ale dezvoltării morale în contextul societăţii contemporane

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Codruţa Cuceu

c) Volum de muncă: contribuţie cu informaţii din domeniul filosofiei  la organizarea bazei de date pe tema moralităţii; aplicarea unui chestionar unui număr de 30 de studenţi, cu scopul de a identifica modului în care educaţia în domeniul eticii modifică aceste competenţe şi performanţe; elaborarea şi publicarea unui articol (aprox. 15 p.); susţinerea unei comunicări la o manifestare ştiinţifică naţională..

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII,

MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare VIII/1

a) Denumirea: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coord.), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Volum de muncă: elaborarea, redactarea şi publicarea a două studii pe teme conexe lucrării de plan (aprox. 25 p.); elaborarea şi redactarea unui studiu în limba engleză în vederea publicării în Anuarul institutului, în numărul pe 2015 (aprox. 15 p.);  traducerea în română, îngrijirea de ediţie şi publicarea unei cărţi din bibliografia actuală a temei (159 p); susţinerea a 7 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi a 3 comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale pe tematica cercetării de plan (aprox. 90 p.); organizarea şi moderarea a 3 Workshop-uri/Paneluri la manifestări ştiinţifice internaţionale şi a 3 secţiuni la manifestări ştiinţifice naţionale.

 

Proiectul de cercetare VIII/2:

a) Denumirea: Comunităţi rurale şi piaţa bunurilor locale.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea, redactarea şi publicarea de studii/articole a căror tematică vizează: descrierea impactului pe care-l are economia de piaţă actuală asupra perpetuării tradiţiilor locale, a modului în care funcţionează piaţa bunurilor locale şi în ce măsură aceasta influenţează nivelul de trai al actorilor sociali – părţi ale unui raport de cercetare de aproximativ 60 pagini; participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; elaborarea a două studii  în vederea publicării şi susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice..

 

Proiectul de cercetare VIII/3

a) DenumireaInterferenţa instituţiilor, reţelelor sociale şi a mass-media în consilierea şi educarea relaţionării preferenţiale şi a sexualităţii în mediul şcolar.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: anchetă socială şi analiză calitativă de date, elaborarea şi susţinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinţifice, publicarea a 2 studii, elaborarea unui studiu de sinteză/raport de cercetare (60 p.)..

 

Proiectul de cercetare VIII/4

a) Denumirea: Normarea pieţei muncii din România în context istoric.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: redactarea și publicarea a două studii pe tema lucrării de plan (aprox. 50 p.) în vederea publicării în Anuarul institutului, în numărul pe 2015; susţinerea a 2 comunicări la manifestări ştiinţifice naționale sau internaţionale pe tematica cercetării de plan (aprox. 40 p.); organizarea şi moderarea a 2 Workshop-uri/Paneluri/Secțiuni la manifestări ştiinţifice naționale sau internaţionale.

 

Proiectul de cercetare VIII/5: 

a) DenumireaCapital social, capital cultiral şi capitalism psihologic în relaţiile de schimb; efecte asupra bunăstării individuale şi sociale.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport final de cercetare privind rolul relaţiilor sociale în dobândirea şi creşterea stării de bine individuale şi sociale (70 p.); elaborarea şi publicarea a două studii; susţinerea a două comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/6:

a) Denumirea: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă).

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (circa 40 de p.); elaborarea şi publicarea a două studii privind tematica cercetării; susţinerea a două comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale; editarea unui volum de fenomenologie şi psihanaliză, cu traduceri din limba franceză.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. IX 

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice

şi filosofice din Transilvania

 

Proiectul de cercetare IX/1

a) Denumirea: Editarea manuscriselor inedite al lui Dumitru Isac, sub titlul Scrieri de estetică 

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ-Constantin Isac

c) Volum de muncă: tehnoredactarea computerizată a textului original şi pregătirea lui pentru tipar; înaintarea spre publicare, la finele anului 2015, a lucrării D. Isac, Scrieri de estetică  (400 p.)

 

 

Proiectul de cercetare IX/2

a) Denumirea: Scrieri psihologice în opera lui Eugeniu Speranţia, 3 volume

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Codruţa Liana Cuceu

c) Volum de muncă: realizarea unei ediţii critice a lucrării Resorturile psihologice ale evoluţiei umane (1947) (aprox. 280 p.); publicarea celui de-al treilea volum din seria scrierilor de psihologie din opera lui Eugeniu Sperantia.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE NR. X

Denumirea: FILOSOFIE, CULTURĂ ŞI RELIGIE ÎN

GÂNDIREA ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI  XX

 

Proiectul de cercetare X/1

a) Denumirea: Filosofia culturii şi filosofia religiei în concepţia lui Marin Ştefănescu

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuţ-Constantin Isac

c) Volum de muncă: înaintarea pentru publicare la finele anului 2015 a două studii privitoare la tematica proiectului (cca 40 p.); susţinerea a două comunicări la sesiuni ştiinţifice de specialitate.

 

Proiectul de cercetare X/2

a) Denumirea: Intelectuali evrei de origine română în Israel

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (circa100 p.); prezentarea a două comunicări ştiinţifice; publicarea a două articole pe tema proiectului în reviste şi/sau volume de specialitate.

 

 

 


4.  TipĂrituri

 

4.1. Cărţi

a. carte de autor

b. volum colectiv

· Monica Albu (coord.), Cercetări în psihologie şi în ştiinţele educaţiei, vol. II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, 267 p., ISBN: 978-973-109-523-3.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, 259 p., ISBN: 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 27, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, 260 p., ISBN: 978-973-726-861-7; 978-973-109-504-2.

c. ediţii critice (editări manuscrise şi reeditări)

· Simion BărnuţiuMetafizică, (ediţie îngrijită şi ediţie critică de Eugen S. Cucerzan şi Ionuţ C. Isac după un manuscris inedit. Studiu introductiv şi glosar de termeni de Eugen S. Cucerzan. Note de subsol şi postfaţă de Ionuţ C. Isac), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, 175 p, ISBN 978-606-17-0614-3.

· Dumitru Isac, Cunoaştere şi Transcendenţă, (ediţie îngrijită de Ionuţ Isac), Cluj-Napoca, Edit.  „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2014, 165 p. ISBN 978-606-17-0449-1.

· Eugeniu Sperantia, Scrieri psihologice, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2014, 200 p., ISBN 978-606-543-547-6.

· Eugeniu Sperantia, Istoria concepţiilor sociologice, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Andrei Negru, Cluj-Napoca, Edit Argonaut, 2014, XXI + 478 p., ISBN 978-973-109-506-6

d. ediţii critice ale unor texte inedite cu probleme de paleografie, note

– 

e. volum de izvoare

f. instrumente de lucru 

g. traduceri lucrări de specialitate 

· Srećko Horvat, Slavoj Žižek, Ce vrea Europa? Uniunea şi necazurile cu ea, traducere din limba engleză de Alex Moldovan şi Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, Idea Design & Print Editură, 2014, 159 p.

 

4.2.  Articole şi studii ştiinţifice

a. articole apărute în reviste străine recunoscute de comunitatea ştiinţifică de specialitate 

· [ISI] Ionuţ Isac, Aspects of Lucian Blaga’s Metaphysics Reception in the Romanian Philosophical Culture, în ”Transylvanian Review”, vol. XIX, Recent Studies on Past and Present. II Freemasonry, Culture, Elites in Transylvania, Central-North Europe and America (18th-20th Centuries), Supplement No 2:2, 2010, p. 19-31 ISSN 2067-1016 (neraportat);

b. capitole din cărţi apărute peste hotare 

· Virgil Ciomoş, La béance et les trous de langage. Automatisme de répétition versus expérience phénoménologique du sublime, în De l’inconscient à l’existence, Aix-Marseille, Presses Universitaires de Province, 2014, p. 101-117, ISBN 978-2-85399-913-7.

· Virgil CimoşDivision et sublimation dans Clara : pour une phénoménologie de l’inapparent, în  Schelling : philosophie de la mort et de l’immortalité. Études sur « Clara », Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 1-17, ISBN 978-2-7535-3528-2.

 

 

c. articole apărute în reviste ale Academiei Române 

· [BDI] Monica AlbuPosibilităţi de îmbunătăţire a Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului – 4 (ASI–4), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 159-169. 

· [BDI] Anca Bălaj, Monica AlbuIdentificarea prezenţei anxietăţii de separare cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor copiilor – 4 (CSI – 4) şi al Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (SCAS), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 315-324.

· [BDI] Virgil Ciomoş, Petite introduction phénoménologique au «temps retrouvé», în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 217-226.

· [BDI] Lucia-Elisabeta Faiciuc, Moral competence as Measured Wiyt MJT and Moral Education Through Reading Tales and Stories, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 121-136.

· [BDI] Mihaela Gligor, DD Roşca despre sentimentul tragic al existenţeiîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 351-354.

· [BDI] Carina Herbei, Eugeniu Ladari, Aspects Regarding the Relationship between Aggression and the Juvenile Delinquency, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 137-158.

· [BDI] Ionuţ-Constantin Isac,  Le problème de la mèthode chez Ferdinand Gonseth et Karl Popper. Sur l’esquisse comparative de Zdenek Kouřim,  în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 207-216.

· [BDI] Ionuţ-Constantin Isac, Aspecte ale dialogului polemic Lucian Blaga – Iosif Brucăr, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 305-314.

·  [BDI] Zoltán SalánkiTipare de relaţinare preferenţială în adolescenţă.Evidenţe empirice dintr-un centru universitarîn „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 97-120.

· [BDI] Adrian  T. SîrbuDestituirea metaforei şi înscrierea figurii: o trecere spre onto-tropologie, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 171-206.

d. capitole din cărţi publicate de Editura Academiei Române 

· Ionuţ IsacLumea subiectelor de realitate: despre interpretarea lui Constantin Noica la Ortofizica lui Mihai Drăgănescu, în vol. Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, (coord. V. Cernica), Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2013, p. 57-74, ISSN 2064-4405 (neraportat).

e. capitole din cărţi publicate la alte edituri consacrate din ţară 

· Monica Albu, O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicaţiile ştiinţifice din România, în perioada 2011 − 2013, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 13-21, ISBN 978-973-109-523-3.

· Monica AlbuObservaţii privind variaţia scorurilor Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4) între două administrări succesiveîn vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 22-36, ISBN 978-973-109-523-3.

· Anca Bălaj, Monica Albu, Proprietăţi psihometrice ale Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (SCAS), în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 37-48, ISBN 978-973-109-523-3.

· Anca Bălaj, Monica AlbuAnaliza proprietăţilor psihometrice ale scalei Anxietate generalizată din CSI–4 şi din ASI–4, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 49-68, ISBN 978-973-109-523-3.

· M. Miclea, Manuela-Lucia Nedelcu, Monica AlbuAnaliză SWOT a platformei de consiliere şi orientare profesională CCP - Cognitrom Career Planner, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 185-201, ISBN 978-973-109-523-3.

· Ioana Oros, Monica AlbuO analiză a validităţii probelor de evaluare a aptitudinii organizatorice CO94 şi CO2000, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014,  p. 202-210, ISBN 978-973-109-523-3.

· Monica AlbuPosibilităţi de îmbunătăţire a validităţii predictive a unor scale din Chestionarul de evaluare a simptomelor adolescentului-4 (ASI-4), în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 128-141, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Ioana Daniela Oros, Monica AlbuUtilizarea chestionarului de evaluare a agresivităţii (A) la evaluarea psihologică periodică a personalului într-o organizaţie, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 27, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014,  p. 167-175.

· Virgil CiomoşPentru o filosofie a „misterului cotidian, prefaţă la Dumitru Isac, Cunoaştere şi transcedendenţă, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, p. 5-10, ISBN 978-606-17-0449-1.

· Lucia FaiciucCompetenţa morală şi nivelul de extensie socială şi spaţio-temporală a consecinţelor prevăzute pentru o acţiune, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014,  p. 85-122, ISBN 978-973-109-523-3.

· Lucia Faiciuc, Nivelul reflecţiei socio-morale şi nivelul de extensie socială, spaţio-temporală, de abstractizare şi interpretare morală a consecinţelor prevăzute pentru o situaţie dată, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 123-165, ISBN 978-973-109-523-3

· Lucia Faiciuc, Competenţă morală şiperformanţă deductivă, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 157-175, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Marius FloreaIulia Mateiu, Insults and Swearing Between Verbal Aggression and Verbal Pl Marius Florea, Iulia Mateiu, ay, în vol. Conferinţei internaţionale „Communication, Context, Interdisciplinarity”, Ediţia a III-a, Târgu Mureş, 23-24 octombrie 2014, volum cu ISBN şi indexat ISI – Web of Science.

· Carina Herbei, Carmen Văsar, Monica Albu, Reprezentarea socială a cerşetorului în România, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 166-184, ISBN 978-973-109-523-3.

· Carina Herbei, Eugeniu LadariAspecte privind agresivitatea la minori internaţi într-un centru de reeducare, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014,  p. 176-190, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Carina Herbei, Monica Albu, C. Văsar, Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului în România, în vol. Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie. Lucrări. Timişoara 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Timişoara, Edit.  Eurobit, 2014, p. 18-28.

· Ionuţ Isac, Constantin Noica despre cum e cu putinţă ceva nou. Filosofia lui „Ingenium Perenne”, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 96-108, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Ionuţ IsacO analiză a cauzalităţii, studiu introductiv la: Andreea Elena Mirică, Conceptul de cauzalitate în filosofie, drept şi ştiinţele naturii, Galaţi, Edit.  Europlus, 2011, p. 7-10, ISBN 978-606-8216-99-7 (neraportat); 

· Florenţa LozinskyGospodăria rurală: individualitatea şi individualizare, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 27, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014,  p. 252-258, ISBN 978-973-726-861-7; 978-973-109-504-2.

· [BDI] Florenţa Lozinsky, Târgul de la Negreni – un promotor al dezvoltării turismului rural, în vol. XXXIV, Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, (coordonatori: Georgiana Tacu, Teodor Păduraru, Dănuţ Ungureanu, Ion Talabă), Iaşi, Edit. Tehnopress, 2014, p. 107-120,  ISBN 978-606-687-103-7 

· Florenţa LozinskyTârgul şi „cooperativizarea” meşteşugurilor (text publicat şi în limbile engleză şi maghiară), în Târgul de la Fechetău, (coordonatori: Cristian-Claudiu Filip, Vlad-Daniel Nistor), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, p. 50-73, ISBN 978-606-17-0596-2.

· Cristian PopStratificare socială şi clase sociale. O perspectivă teoretic-metodologicăîn Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 227-240, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Salánki Zoltán, Percepţia şi conturarea grupului de relaţionare preferenţială în adolescenţă, p. 241-248, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5

· Silviu G. TotelecanGenerative dialogue @ Green Hoursîn Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 249-257, ISBN 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

 

4.3.  Articole apărute în alte reviste 

a. articole apărute în alte reviste de specialitate clasificate

· [B+] A. Bălaj, M. Miclea, Monica Albu, The adaptation of the Child Symptom Inventory−4 (CSI-4) on Romanian population, în “Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, vol. XVIII, 2014, nr. 2, p. 125-149.

b. articole apărute în alte reviste de specialitate

· Corina BeneaAspectele hedonice şi eudaimonice ale fericirii, în „Jurnal de psihoterapie”, vol. 4/ 2014, p…

c. articole publicate în reviste de cultură

d. alte reviste:

 

4.4.  Alte materiale publicate: recenzii, note bibliografice, prefeţe

· Codruţa Liana Cuceu, Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel, (ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ionuţ Isac), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013,230 p., ISBN: 978-606-17-0338-8, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p.449-451.

· Florenţa Lozinsky, Maria Larionescu, Economia socială şi cooperaţia în România. O perspectivă socioistorică comparată, Iaşi, Edit. Polirom, 2013, 167 p., ISBN: 978-973-46-3832-1, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 442-444.

· Ionuţ Isac, Codruţa Cuceu, Spaţiu public şi spaţiu privatO perspectivă românească, Cluj-Napoca, Edit EIKON, 2013, 415 p., ISBN: 978-973-757-883-9, în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 444-447.

 

 

 

4.5.  Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volume  (cu ISBN)

· Monica Albu, A short version of the Obsessive-compulsive scale from the OMNI-IV Personality Disorder Inventory, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 42-43,  ISBN 978-973-109-503-1.

· Corina BeneaReal vs. virtual and social relations, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 23,  ISBN 978-973-109-503-1

· Codruţa CuceuFuture's moral agenda. Arguments concerning the justification of moral enhancement, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 26-27,  ISBN 978-973-109-503-1.

· Lucia FaiciucThe short-term influence of reading a moral story on the moral judgment orientation, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 53,  ISBN 978-973-109-503-1.

· Marius FloreaPsycho-individual factors involved in the etiology of the antisocial aggressive behaviors, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 54-55,  ISBN 978-973-109-503-1.

· Carina Herbei, Monica Albu, Carmen Văsar, Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului, în România (Differences between men and women concerning the social representation of the beggar, in Romania), în vol. Program. Rezumate. Ateliere. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” ediţia 22, « Psihologia – continuitate în dezvoltarea personală şi profesională », Timişoara, 2014,  p. 17-18.

· Ionuţ IsacZevedei Barbu – Centenary. Of „Saeculum” Magazine publishing, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 35,  ISBN 978-973-109-503-1

· Zoltán SalánkiSynchrony and diachrony in close relationship, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 75,  ISBN 978-973-109-503-1.

 

4.6.  Traduceri studii de specialitate 

· Dennis A. Doeing, Amintiri despre Mircea Eliade şi Corespondenţa Dennis A. Doeing – Mircea Eliade în Dennis A. Doeing, Bulgări de zăpadă. De la Isus la Eliade şi înapoi, (traducere de Mihaela Gligor), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, p. 189-231, ISBN: 978-606-17-0563-4.

· Jean-Luc Nancy, Împărţeala vocilor, traducere de Adrian T. Sîrbu şi Alexandru Polgár, în „Idea artă+societate”, nr. 44, Cluj-Napoca, 2013, p. 5-27 (neraportat).

 

4.7. Editare/îngrijire de texte de specialitate 

· Nicolae Ghiulea, Matematica şi mecanica în ştiinţele sociale. Extras din Lucrările Seminarului de Sociologie şi Etică al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Iaşi, Iaşi, Institutul Grafic N.V. Ştefaniu & Comp., 1914 (reeditare text, rezumat şi  notă preliminară de Andrei Negru), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 355-410.

· Dumitru Isac, Însemnări despre estetica artei poetice (text îngrijit şi rezumat de Ionuţ Isac), în „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 411-433.

 


5. ORGANIZĂRI ŞI PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE

 

A. ORGANIZĂRI

Interne

· International Conference Efficiency of Legal Norms – ediţia a III-a – Challenges of the new decade, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj în colab. cu  DCSU al Institutului de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 15-17 mai 2014.

· Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014.

· Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporaneîn cadrul  Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014.

· Simpozionul Perspectivele modernizării învăţământului universitar şi preuniversitar economie, în cadrul  Zilelor Academice Clujene, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014.

· Simpozionul Auto(re)producţia Pieţei şi transformările sociale, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 6 iunie 2014.

· Simpozionul Transformări ale sistemului de drept, în cadrul  Zilelor Academice Clujene, în colaborare cu Facultatea de Drept Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Cluj-Napoca, 7 iunie 2014.

· Masa Rotundă cu participare internaţională, Contribuţia intelectualilor evrei la presa de limbă română din exilîn cadrul  Zilelor Academice Clujene, Cluj-Napoca, 24 iunie 2014.

· Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014.

· Sesiunea ştiinţifică anuală cu participare internaţională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014: patru (4) secţiuni – Drept, Filosofie, Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Sociologie – Antropologie - Asistenţă Socială – şi trei (3) Workshop-uri: (Re)structurari ale reţelelor socialePrezentarea unui demers terapeutic în terapia asistată de animale; Evaluarea şi interveţia computerizată la copii şi adolescenţi.

 

B. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

 

Manifestări ştiinţifice interne 

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicaţiile ştiinţifice din România, în perioada 2011-2013.

· Carina Herbei, Carmen Văsar, Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Reprezentarea socială a cerşetorului în România.

· Mircea Miclea, Manuela Nedelcu, Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Analiză SWOT a platformei de consiliere şi orientare profesională CCP - Cognitrom Career Planner.

· Monica Albu, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”,  cu comunicarea: Clasificări ale ocupaţiilor în chestionarele de evaluare a intereselor.

· Amalia Ciuca, Monica Albu, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu comunicarea: Adaptarea inventarului tulburărilor de personalitate OMNI-IV pentru populaţia din România.

· Monica AlbuCluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: A short version of the Obsessive-Compulsive scale from the OMNI-IV Personality Disorder Inventory.

· Corina Benea, Braşov 10-12 aprilie 2014, Conferinţa de psihologie aplicată „cheia iubirii – dezvoltare a sinelui prin şi cu iubire”, organizată de Asociaţia psihologilor atestaţi din România, cu comunicarea  Forme ale iubirii: calea-în calea fericirii.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Epistemologia socială: micro vs. Macro.

· Corina Benea, Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Relaţiile de schimb, încrederea şi transformarea orientărilor sociale către bunăstare.

· Corina BeneaCluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Real vs. virtual and social relations.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 29 ianuarie 2014, Conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil” cu comunicarea  Jacques Lacan, Poziţia inconştientului.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 30 ianuarie 2014, Conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil” cu comunicarea Prolegomena la specificul clinicii psihanalitice.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 29 martie 2014, Conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil” cu comunicarea Actul psihanalistului între pasajul la act şi acting aut.

· Virgil Ciomoş, Tg.Mureş, 20 iunie 2014, UMF Tg-Mureş, cu comunicarea Introducere în psihanaliză : divizarea subiectului uman şi a cogniţiei sale apropriate.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 3 iulie 2014, Muzeul de Artă, cu comunicarea Privire şi transfigurare. De la tablou la icoană.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 5-6 iulie 2014, Universitate de vară organizată în colaborare cu Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris, cu comunicarea Nevroza obsesională.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 5 septembrie 2014, Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, cu comunicarea Dorinţa analistului şi diferenţa absolută.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 25 octombrie 2014, Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea Cele patru concepte fundamentale ale psihanalizei.

· Narcisa CozeaCluj-Napoca, 7 iunie 2014, Simpozionul Transformări ale sistemului de drept”, cu comunicarea: Controverse legate de cumulul de funcţii reglementat de art. 35 din Codul muncii.

· Codruţa Cuceu, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Despre natura şi posibilitatea ameliorării morale.

· Codruţa CuceuCluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Future's moral agenda. Arguments concerning the justification of moral enhancement.

· Lucia Faiciuc, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Competenţă morală şi reflecţie sociomorală.

· Lucia FaiciucCluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu comunicarea: Evaluarea judecăţii morale din perspectiva condiţiilor în care o acţiune imorală este considerată justificată.

· Lucia FaiciucCluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: The short-term influence of reading a moral story on the moral judgment orientation.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Un model cauzal al agresivităţii.

· Marius FloreaCluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”,  cu comunicarea: Factori determinanţi implicaţi în conduitele agresive.

· Marius Florea, Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Psycho-individual factors involved in the etiology of the antisocial aggressive behaviors.

· Mihaela Gligor, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Mircea Eliade. Addenda la Felix Culpa.

· Mihaela GligorCluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: The importance of correspondence for recovery of ideas.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane” în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Aspecte ale relaţiei dintre filosofie şi religie în concepţia lui Marin Ştefănescu.

· Florenţa Lozinsky, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Individualitatea şi individualizarea gospodăriei rurale din perspectiva crizei economice actuale.

· Andrei NegruCluj-Napoca, 27 martie 2014, participare la Dezbaterea Şcoala gustiană – în urmă cu 75 de ani  organizată de Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”.

· Andrei Negru, Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul Perspectivele modernizării învăţământului universitar şi preuniversitar economic, organizat de D.C.S.U. al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca şi Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Exigenţe vechi şi noi în învăţământul economic.

· Salánki Zoltán, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Repere mundane de socializare în grupurile de relaţionare preferenţială ale liceenilor şi studenţilor.

· Adrian T. Sîrbu, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: „Piaţa” între realitate („brută”) şi ideologie materială autorealizantă

· Silviu G. Totelecan, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Reconfigurări sălbatice (naţionale) ale corporatismului transnaţional (prădalnic).

 

Manifestări ştiinţifice interne cu participare internaţională

· Monica Albu, Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, organizat de Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”, cu comunicarea Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii unor scale din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV.

· C. Herbei, M. Albu, C. Văsar, Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, organizat de Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”, cu comunicarea Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului în România.

· Virgil Ciomoş, Timişoara, 8-10 mai 2014, Al doilea Congres Internaţional despre Rezilienţă, cu comunicarea La résilience: entre structure constitutive et réaction comportementale. Une approche pscyhanalytique.

· Virgil Ciomoş, Cluj-Napoca, 10 octombrie 2014Colocviul Attention et vigilence, organizat de Arhivele „Husserl” Paris, Universitatea din Rennes şi UBB Cluj-Napoca, cu comunicarea De l’attention aperceptive à la présence sans présent assignable.

· Marius Florea, Iulia Mateiu, Târgu Mureş, 23-24 octombrie 2014, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş şi Institutul de Ştiinţe socio-umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, Conferinţa internaţională „Communication, Context, Interdisciplinarity”, Ediţia a III-a, cu comunicarea Insults and Swearing Between Verbal Aggression and Verbal Play.

· Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 17-18 noiembrie 2014, „The Barbu Zevedei Centennial Anniversary Conference”, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Şcoala Doctorală de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Universitatea „Johns Hopkins” USA,  cu comunicarea Zevedei Barbu’s contributions to „Saeculum”.

· Florenţa Lozinsky, Vatra Dornei, 29-31 mai 2014, „Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospects”16th Edition, cu comunicarea Trade fair of Negreni: a promoter of rural tourism development.

· Cristian Pop, Sibiu, 17-18 octombrie, 2014, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundaţia Academia Ardeleană şi Societatea Sociologilor din România „Conferinţa anuală a cercetării în sociologie şi asistenţă socială – Manifestare ştiinţifică internaţională,  Ediţia a XIII-a”, „Panelul Provocări şi oportunităţi de educaţie pentru copiii şi tinerii din grupurile vulnerabile”, cu comunicarea  (In)equalities on the job market for five historical cohorts: the influences of the education  

· Cristian Pop, Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie, 2014, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Politice, Institutul Român pentru Studierea Minorităţilor Naţionale „Conferinţa anuală a societăţii de antropologie socială şi culturală (SASC): Moduri de Apropiere şi Rezistenţă Socială, Ediţia a XI-a”, Panelul 9: „Rezistenţe la şi (re)apropieri a lui «a-fi-împreună»”, cu comunicarea Legături sociale şi cuantificarea lor

· Zoltán Salánki, Sibiu, 17-18 octombrie 2014, Conferinţa anuală a cercetării în sociologie şi asistenţă socială, ediţia a XIII-a, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Societatea Sociologilor din România, cu comunicarea Relaţionare preferenţială. De la tendinţe macrosociale la strategii individuale.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 24 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene 2014”, participare la Masa Rotundă: „The Contribution of the Hebrew Intellectuals at the Romanian Press from Exile”.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 20 noiembrie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, participare la Atelierul metodologic: „Cum putem evita o nouă enclavizare epistemică a Europei de Est?”.

· Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, 22 noiembrie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, Panelul 9 „Resistances at, and (re)appropriations of, «being-together»”, cu comunicarea Abandonment and Social Bond in Market Societies

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca,  15-17 mai 2014, Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms – ediţia a III-a – Challenges of the new decade”,Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj et al., cu comunicarea The science of law: pursuing the outdated or searching for new backbone units of the legal system.

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 24 iunie 2014, Masa rotundă cu paticipare internaţională „The contribution of the Hebrew intellectuals at the Romanian press from exile”, Zilele Academice Clujene 2014.

· Silviu G. Totelecan, Sibiu, 17-18 octombrie 2014, Conferinţa Anuală a Cercetării în Sociologie şi Asistenţă Socială – Manifestare ştiinţifică internaţională, ed. a XIII-a”, Workshop-ul «Schimbări sociale, solidarităţi şi identităţi”Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundaţia Academia Ardeleană şi Societatea Sociologilor din România, cu comunicarea Dialogical dimension of relational processes

· Silviu G. Totelecan, Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie 2014, „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultăţile de Sociologie şi Asistenţă Socială şi de Ştiinţe politice, Institutul Român pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, «Panel 9. Resistances at, and (re)appropriations of, “being-together”», cu comunicarea Faked and Fashion in Togetherness: Researching the Labs of Socia(bi)lity.

 

c. Lansări de carte şi dezbateri

Cluj-Napoca, 24 iunie 2014

· Intelectuali evrei şi presa exilului românesc, Volum editat de Mihaela Gligor şi Miriam Caloianu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2013, 472 p., ISBN: 978-973-595-617-2. 

· Theodor Lavi în corespondenţă, Volum îngrijit de Mihaela Gligor şi Miriam Caloianu, Presa Universitară Clujeană, 2012, 500 p., ISBN: 978-973-595-477-2

Cluj Napoca, 14 noiembrie 2014

· Cercetări în psihologie şi în ştiinţele educaţiei, vol. II, (coord. Monica Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, 267 p., ISBN: 978-973-109-523-3.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, 259 p., ISBN: 978-973-726-860-0; 978-973-109-503-5.

· Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 27, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, 260 p., ISBN: 978-973-726-861-7; 978-973-109-504-2

· „Anuarul Institutul de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014467 p.


6. DEPLASĂRI PESTE HOTARE

 

a. Participări la conferinţe internaţionale desfăşurate peste hotare 

· Silviu G. Totelecan, Aldtsjerk (Olanda), 23-25 aprilie 2014, Conferinţa Internaţională „Territorial cooperation for the provision of public goods in the context of the reformed CAP”, Groupe de Bruges în colaborare cu Ministére de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt (Franţa), Ministerie van Economische Zaken (Olanda) şi Noardlike Fryske Wâlden, cu comunicarea Mistrust externalization via networks building.

 

b. Stagii de documentare

· Virgil Ciomoş9-17 martie 2014, École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· Virgil Ciomoş22-30 iunie 2014, École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· Virgil Ciomoş28-29 iulie 2014, Internationale des Forums du Champ Lacanien, Paris

· Virgil Ciomoş12-19 octombrie 2014, École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· Virgil Ciomoş19-30 noiembrie 2014, Journées Internationales de l’École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· Mihaela Gligor, Israel, Sourasky Central Library – Tel Aviv University;  Hebrew University of Jerusalem – Center for Research on Romanian Jewry, 25 august – 7 septembrie 2014, schimb inter-academic.

 

 

 

 

 

7.  ALTE ACTIVITĂŢI

 

a. Date privitoare la activităţile de doctorat din cadrul institutului ca ICA/IOD/Şcoală
    Doctorală SISDOC AR – Campusul Filiala Cluj-Napoca

b. Date privitoare la implicarea în granturI (interne şi internaţionale) în anul 2013

· Monica Albu, Proiect POSDRU/81/3.2/S/54673, Servicii online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii profesionale cu viaţa de familie, coordonatori S.C. Cognitrom S.R.L. şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, rol în proiect: cercetător în psihologie.

· Codruţa Cuceu, 1 iulie 2014 –  octombrie 2015 - Coordonator zonal, în cadrul proiectului „PECAFROM – Promovarea   egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România” POSDRU/144/6.3/S/127928, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii“. În cadrul proiectului, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române este Partener 2.  

· Codruţa Cuceu, 1 august 2013 –  31 iulie 2015  - Director al proiectului Re-create your neighborhood, derulat în parteneriat cu alte cinci instituţii partenere din Europa, în cadrul programului Grundtvig – Lifelong Learning Programme, finanțat cu 20.000 Euro de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Numărul de referinţă al proiectului este: GRU-13-P-LP-344-CJ-PL.

 


B.  Fişe individuale

 

 

 

CS I dr. Monica Albu (carte de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VII: Caracteristici ale comportamentului moral în contextul societăţii româneşti contemporane, Proiectul VII/I: Factori determinanţi ai evoluţiei comportamentului moral în contextul societăţii contemporane

· administrarea chestionarelor DASS-21 (pentru evaluarea stresului), A (pentru evaluarea agresivităţii) şi Coping (pentru evaluarea strategiilor de coping) şi a unei scale de evaluare a comportamentului antisocial, pe un eşantion format din 167 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 33 de ani. 

· prelucrarea răspunsurilor, pentru a identifica relaţiile între agresivitate, stres, strategii de coping şi comportament antisocial, şi redactarea uni studiu de 25 de pagini.

· analizarea unor instrumente care evaluează stresul posttraumatic (ASI-4) şi agresivitatea (chestionarul A) şi publicarea a patru articole pe această temă (la trei  articole în calitate de autor unic, iar la unul co-autor).

· identificarea reprezentării sociale a cerşetorului în România, cu scopul de a afla dacă acesta este văzută ca o persoană cu un comportament deviant de la normele morale, şi valorificarea rezultatelor prin două comunicări şi două articole (în colaborare). 

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· M. Albu, (coord.), Cercetări în psihologie şi în ştiinţele educaţiei, vol. II, Edit.  Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 267 p., ISBN 978-973-109-523-3.

· A. Bălaj, M. Miclea, M. Albu, The adaptation of the Child Symptom Inventory−4 (CSI-4) on Romanian population, în “Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary Journal”, vol. XVIII, 2014, nr. 2, p. 125-149.

· Posibilităţi de îmbunătăţire a Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, tom XII, 2014, p. 159-169.

· A. Bălaj, M. Albu, Identificarea prezenţei anxietăţii de separare cu ajutorul Chestionarului de evaluare a simptomelor copiilor − 4 (CSI-4) şi al Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (SCAS), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, tom XII, 2014, p. 315-324.

· Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii predictive a unor scale din Chestionarul de Evaluare a Simptomelor Adolescentului − 4 (ASI-4), în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, p. 128-141.

· D.I. Oros, M. Albu, Utilizarea Chestionarului de evaluare a agresivităţii (A) la evaluarea psihologică a personalului într-o organizaţie, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 27, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, p. 167-175.

· O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicaţiile ştiinţifice din România, în perioada 2011 − 2013, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 13-21.

· Observaţii privind variaţia scorurilor Chestionarului de evaluare a simptomelor adolescentului − 4 (ASI-4între două administrări succesiveîn vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu),vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 22-36.

· A. Bălaj, M. Albu, Proprietăţi psihometrice ale Scalei Spence de autoevaluare a anxietăţii la şcolari (SCAS), în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 37-48.

· A. Bălaj, M. Albu, Analiza proprietăţilor psihometrice ale scalei Anxietate generalizată din CSI–4 şi din ASI–4, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 49-68.

· C. Herbei, C. Văsar, M. Albu, Reprezentarea socială a cerşetorului în România, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 166-184.

· M. Miclea, M.L., Nedelcu, M. Albu, Analiză SWOT a platformei de consiliere şi orientare profesională CCP - Cognitrom Career Plannerîn vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 185-201.

· I. Oros, M. Albu, O analiză a validităţii probelor de evaluare a aptitudinii organizatorice CO94 şi CO2000, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 202-210.

· Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii unor scale din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV, în vol. Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie. Lucrări. Timişoara 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Timişoara, Edit.  Eurobit, 2014,  p. 3-11.

· C. Herbei, M. Albu, C. Văsar, Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului în România, în vol. Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie. Lucrări. Timişoara 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Timişoara, Edit.  Eurobit, 2014, p. 18-28.

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· A short version of the Obsessive-compulsive scale from the OMNI-IV Personality Disorder Inventory, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 42-43,  ISBN 978-973-109-503-1.

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (fără ISBN)

· Clasificări şi codificări ale ocupaţiilor utilizate în chestionarele de evaluare a intereselor, în Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca17 octombrie 2014, Rezumate, p. 5.

· A. Ciuca, M. Albu, Adaptarea Inventarului tulburărilor de personalitate OMNI-IV pentru populaţia din România, în Conferinţa Naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca17 octombrie 2014, Rezumate, p. 7.

· Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii unor scale din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV, în Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie. Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Program. Rezumate. Ateliere, p. 16-17.

· C. Herbei, M. Albu, C. Văsar, Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului în România, în Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie. Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Program. Rezumate. Ateliere, p. 17-18.

 

III. Participări la manifestări ştiinţifice interne/ Interne cu participare internaţională

Interne

· Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: O analiză a articolelor de psihologie apărute în publicaţiile ştiinţifice din România, în perioada 2011-2013

· Bălaj, A., Albu, M., Analiza proprietăţilor psihometrice ale scalei Anxietate generalizată din CSI–4 şi din ASI–4, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014.

· M. Miclea, M., Nedelcu, M. Albu, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea:  Analiză SWOT a platformei de consiliere şi orientare profesională CCP - Cognitrom Career Planner.

· C. Herbei, M. Albu, C. Văsar, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea: Reprezentarea socială a cerşetorului în România.

· Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu comunicarea Clasificări şi codificări ale ocupaţiilor utilizate în chestionarele de evaluare a intereselor.

· A. Ciuca, M. Albu, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, cu comunicarea Adaptarea Inventarului tulburărilor de personalitate OMNI-IV pentru populaţia din România.

· Cluj-Napoca, 14 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea O variantă redusă a scalei Obsesiv-compulsiv din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV.

Interne cu participare internaţională

· Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, organizat de Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”, cu comunicarea Posibilităţi de îmbunătăţire a validităţii unor scale din Inventarul Tulburărilor de Personalitate OMNI-IV.

· C. Herbei, M. Albu, C. Văsar, Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Simpozionul internaţional Cercetări şi aplicaţii în psihologie, organizat de Facultatea de Psihologie a Universităţii „Tibiscus”, cu comunicarea Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului în România.

 

IV. Deplasări peste hotare

– 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

· Eficientizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor prin metode computerizate, Proiect POSDRU/160/2.1/S/139788, manager de proiect Monica Crişan,  rol în proiect: cercetător în psihologie (cod COR 263415), perioada 1.04.2014 − 30.11.2015. 

 

VII. Alte activităţi: 

· referent ştiinţific la volumele 26 şi 27 din Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Cluj-Napoca, Editurile Limes şi Argonaut, 2014.

· membru în colegiul redacţional la Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca. Seria Humanistica.

· membru în comitetul de organizare a Conferinţei Naţionale „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014.

· membru în comisii de doctorat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, la Universitatea „Babeş-Bolyai”.

· participare la activitatea de adaptare pe populaţia din România şi de etalonare a unor instrumente de evaluare psihologică (OMNI-IVCASE).


CS III dr. Corina Benea (cartea de muncă la institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare, Proiectul VIII/5: Capitalul social, capitalul cultural şi capitalul psihologic în relaţiile de schimb; efecte asupra bunăstării individuale şi sociale

· organizarea unui grup de intervenţie sociologică format din 10 persoane adulte recrutate din diverse medii sociale, cu tema Rolul formelor de capital în creşterea stării de bine a membrilor societăţii?

· aplicarea Modulului stării de bine din European Social Survey unui număr de 80 de subiecţi ;

· aplicarea unui interviu nestructurat privind rolul relațiilor sociale şi a calităţii acestora în dobândirea stării de bine unui număr de 30 de persoane;

· elaborarea unui studiu: Forme ale capitalului social și bunăstarea  individuală şi socială (60 p.).

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Aspectele hedonice şi eudaimonice ale fericirii, în „Jurnal de psihoterapie”, vol. 4/ 2014, p…

Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volume  (cu ISBN)

· Real vs. virtual and social relations, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 23,  ISBN 978-973-109-503-1

 

III. Participare la manifestări ştiinţifice

· Braşov 10-12 aprilie 2014, Conferinţa de psihologie aplicată „cheia iubirii – dezvoltare a sinelui prin şi cu iubire”, organizată de Asociaţia psihologilor atestaţi din România, cu comunicarea  Forme ale iubirii: calea-în calea fericirii.

· Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Epistemologia socială: micro vs. Macro.

· Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producţia  pieţei şi transformările sociale, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Relaţiile de schimb, încrederea și transformarea orientărilorsociale către bunăstare.

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentul de cercetări socio-umane, Institutul de Istorie „George Barițiu”, cu comunicarea Relaţiile sociale între real și virtual.

 

IV. Deplasări peste hotare 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi

 

 


CS I dr. VIRGIL CIOMOŞ (cartea de muncă la UBB - cumul la salariu)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare, Proiectul VIII/6: De la divizarea subiectului la transferul inter-subiectiv. Pieţele simbolice.

· Elaborarea lucrării cu acest titlu (45 p, depusă în arhiva Departamentului)

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

Studii apărute în edituri străine acreditate

· « La béance et les trous de langage. Automatisme de répétition versus expérience phénoménologique du sublime », în De l’inconscient à l’existence, Aix-Marseille, Presses Universitaires de Province, 2014, p. 101-117, ISBN 978-2-85399-913-7.

· « Division et sublimation dans Clara : pour une phénoménologie de l’inapparent », în  Schelling : philosophie de la mort et de l’immortalité. Études sur « Clara », Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 1-17, ISBN 978-2-7535-3528-2. 

Studii apărute în edituri româneşti recunoscute

· « Pentru o filosofie a misterului cotidian », prefaţă la Dumitru Isac, Cunoaştere şi transcedendenţă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2014, p. 5-10, ISBN 978-606-17-0449-1.

· « Petite introduction phénoménologique au temps retrouvé », în « Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca », vol. XII, 2014, p. 217-227, ISSN 1584-4404.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice interne / interne cu participare internaţională

Interne

· Timişoara, 29 ianuarie 2014, Conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil” cu comunicarea  Jacques Lacan, Poziţia inconştientului.

· Timişoara, 30 ianuarie 2014, Conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil” cu comunicarea Prolegomena la specificul clinicii psihanalitice.

· Timişoara, 29 martie 2014, Conferinţa organizată de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil” cu comunicarea Actul psihanalistului între pasajul la act şi acting aut.

· Tg.Mureş, 20 iunie 2014, UMF Tg-Mureş, cu comunicarea Introducere în psihanaliză : divizarea subiectului uman şi a cogniţiei sale apropriate.

· Cluj-Napoca, 3 iulie 2014, Muzeul de Artă, cu comunicarea Privire şi transfigurare. De la tablou la icoană.

· Cluj-Napoca, 5-6 iulie 2014, Universitate de vară organizată în colaborare cu Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris, cu comunicarea Nevroza obsesională.

· Timişoara, 5 septembrie 2014, Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, cu comunicarea Dorinţa analistului şi diferenţa absolută.

· Cluj-Napoca, 25 octombrie 2014, Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, cu comunicarea Cele patru concepte fundamentale ale psihanalizei.

 

 

 

 

Interne cu participare internaţională

· Timişoara, 8-10 mai 2014, Al doilea Congres Internaţional despre Rezilienţă, cu comunicarea La résilience: entre structure constitutive et réaction comportementale. Une approche pscyhanalytique.

· Cluj-Napoca, 10 octombrie 2014Colocviul Attention et vigilence, organizat de Arhivele „Husserl” Paris, Universitatea din Rennes şi UBB Cluj-Napoca, cu comunicarea De l’attention aperceptive à la présence sans présent assignable .

 

IV. Deplasări peste hotare

Stagii de cercetare în străinătate

· 9-17 martie 2014, École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· 22-30 iunie 2014, École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· 28-29 iulie 2014, Internationale des Forums du Champ Lacanien, Paris

· 12-19 octombrie 2014, École des Forums du Champ Lacanien, Paris

· 19-30 noiembrie 2014, Journées Internationales de l’École des Forums du Champ Lacanien, Paris

 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

-

VI. Date privitoare la implicarea în granturi de cercetare

-

VII. Alte activitaţi

· membru al CNATDCU Bucureşti, secţia Filosofie

· membru al echipei de cercetare în domeniul Filosofiei a Institutului Catolic din Toulose

· membru al Forumului Câmpului Lacanian – România

· membru în 4 comisii doctorale (la Universitatea de Vest Timişoara şi UBB Cluj-Napoca)

· membru în 4 comisii de abilitare (la Universitatea de Vest Timişoara şi Institutul de Filosofie Bucureşti)

· membru într-o comisie de gradul I 

Organizare de colocvii internaţionale

· Cluj-Napoca, Fundaţia „Colegiul European”, 9-10 ianuarie 2014, Colocviu Internaţional Lacanian, Les paradoxes du désir et la fonction du phallus dans la clinique lacanienne organizat în colaborare cu Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris şi cu participarea lui Radu Turcanu, membru al EPFCL

· Cluj-Napoca, Fundaţia „Colegiul European”, 12 aprilie 2014, Dorinţă, identitate şi sexul îngerilor, organizat în colaborare cu Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris şi cu participarea lui Radu Turcanu, membru al EPFCL

· Cluj-Napoca, 7 iunie 2014, Conférences Jacques Lacancu participarea lui Luis şi a Anitei Izcovich, membrii ai Şcoalii Psihanalitice a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris

· Timişoara, Institutul „Mara”, 5-6 septembrie 2014, La distinction entre la névrose et la perversion du point de vue psychanalytique, organizat în colaborare cu Institutul „Mara” din Timişoara şi cu participarea lui Radu Turcanu, membru al EPFCL

· Cluj-Napoca, Fundaţia „Colegiul European”, 25 octombrie 2014, Concepte fundamentale ale psihanalizei: inconştientul şi transferul, organizat în colaborare cu Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris şi cu participarea lui Radu Turcanu, membru al EPFCL

· Cluj-Napoca, Fundaţia Colegiul European, 29 octombrie 2014, La question de l’angoisse dans la petite enfance, organizat în colaborare cu Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers şi cu participarea lui Alain Harly, membru al EPCO.


CS drd. NARCISA COZEA

                                               

I. Stadiul lucrării de plan

La proiectul de cercetare VIII/4: Normarea pieţei muncii din România în context istoric s-au efectuat următoarele:

Documentare şi pregătire pentru susținerea și publicarea unui studiu privind Relaţiile de muncă în contextul istoric al secolelor XVIII şi XIX (aproximativ 50 p. raport de cercetare);

Susținerea publică a unui referat privitor la Relaţiile de muncă în contextul istoric al secolelor XVIII şi XIX, în cadrul IOSUD Filiala Cluj-Napoca, 17.11.2014

Susţinerea unei comunicări ştiinţifice internaţionale 

Susţinerea unei comunicări ştiinţifice naționale 

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

A. Interne

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 7 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene 2014”, participant la Simpozionului „Transformări ale sistemului de drept”,  cu comunicarea Controverse legate de cumulul de funcţii reglementat de art. 35 din Codul muncii

 

B. Internaţionale

· Narcisa Cozea, Cluj-Napoca, 15-17 mai, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms – ediţia a III-a – Challenges of the new decade”, cu comunicarea Annual leave in case of plurality of offices.

 

Organizări: 

· Co-organizator şi co-moderator al secțiunii ”Private Law (IV)”, la „International Conference Efficiency of Legal Norms – ediţia a III-a – Challenges of the new decade”, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj, Cluj-Napoca, 15-17 mai.

· Coordonator proiect finanțare nerambursabilă de la bugetul local cu titlul ”ZILELE ACADEMICE CLUJENE 2014”

· Organizator şi moderator al secţiunii de Drept la „Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane”, Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie. 

 

IV. Deplasări peste hotare 

 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

 

VII. Alte activităţi: 

· Referent ştiinţific la volumele colective „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” editate anual de Departamentul de Cercetări Socio-Umane; 


CS II dr. Codruţa Cuceu (cartea de muncă la Institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan: 

La Programul IX: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania, Proiectul IX/2: Scrieri psihologice în opera lui Eugeniu Speranţia,  

· tehnoredactarea, corectarea şi pregătirea pentru tipar a unei ediţii critice reunind următoarele lucrări din opera lui Eugeniu Sperantia  - Generalităţi de psicologie individuală şi socială (1925) 160 p.; Acţiunea limbii vorbite asupra vieţii psihice (1928) 23 p.; Locul vieţii psihice în construcţia unei biologii generale (1934), 8 p.; Reflexiuni asupra dezmierdării (1966) 9 p. Volumul este însoţit de un studiu introductiv de 15 pagini. 

La Programul VII: Caracteristici ale comportamentului moral în contextul societăţii româneşti contemporane, Proiectul VII/2 Aspecte filosofice ale dezvoltării morale în contextul societăţii contemporane

· elaborarea a două studii care analizează, prin mijloace teoretice proprii domeniului filosofiei, a factorilor ce pot contribui la promovarea şi menţinerea stabilităţii comportamentului moral în contextul socio-cultural actual, cu precădere la vârsta adultă (de ex: educaţie versus mijloace biomedicale). Cele două lucrări examinează de o manieră critică implicaţiile şi controversele etice legate de sporirea moralităţii, de îmbunătăţirea morală (inclusiv sau predominant) prin mijloace biomedicale. 

· elaborarea şi prezentarea  a două comunicări ştiinţifice 

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice:

· Eugeniu Speranția, Scrieri psihologice, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Codruţa Liana Cuceu, Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2014, 200 p., ISBN 978-606-543-547-6; 

· Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ionuț Isac, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, 230 p., recenzie publicată în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj Napoca”, Series Humanistica, tom. XII, 2014, p. 449-451 

 

Rezumate ale comunicărilor ştiinţifice publicate în volum (cu ISBN)

· Future's moral agenda. Arguments concerning the justification of moral enhancement, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 26-27,  ISBN 978-973-109-503-1.

 

III. Participare la manifestări ştiinţifice interne

· Cluj-Napoca, 5 iunie 2014Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, „Zilele Academice Clujene”, cu comunicarea Despre natura şi posibilitatea ameliorării morale.

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea Agenda morală a viitorului. Argumente privind justificarea ameliorării morale

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

· 1 iulie 2014 –  octombrie 2015 - Coordonator zonal, în cadrul proiectului „PECAFROM – Promovarea   egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România” POSDRU/144/6.3/S/127928, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenţie 6.3: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii“. În cadrul proiectului, Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române este Partener 2.  

· 1 august 2013 –  31 iulie 2015  - Director al proiectului Re-create your neighborhood, derulat în parteneriat cu alte cinci instituții partenere din Europa, în cadrul programului Grundtvig – Lifelong Learning Programme, finanțat cu 20.000 Euro de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Numărul de referinţă al proiectului este: GRU-13-P-LP-344-CJ-PL.

 

VII. Alte activităţi:

· redactor al revistei ISI Journal for the Study of Religions and Ideologies, www.jsri.ro;

· membru al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor S.C.I.R.I; 

· membru al Genderomania, www.genderomania.ro;

· membru al European Association of Social Anthropologists.

 


CS III dr. Lucia-Elisabeta Faiciuc (carte de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La programului VII: Caracteristici ale comportamentului moral în contextul societăţii româneşti contemporane, proiectul VII/I: Aspecte ale comportamentului moral ca proces in condiţiile societăţii romaneşti contemporane: angajare şi dezangajare morala  s-au efectuat următoarele obiective: 

· documentare bibliografică în vederea organizării bazei de date pe tema moralităţii, prin consultarea unui număr de 20 de studii pe tema psihologiei morale, organizarea bazei de date pe tema moralităţii;

· realizarea unei cercetări empirice pentru investigarea proprietăţilor psihometrice ale versiunii traduse în română a Instrumentului de Măsură pentru Reflecţia Sociomorală – Forma Scurtă Obiectivă (Sociomoral Reflection Measure – Short Form Objective: SRM-SFO), elaborat de Brugman, Basinger, şi Gibbs (2007) în care s-a folosit şi proba Testul Judecăţii Morale (Moral Judgment Test:MJT), elaborată  de Lind (2000), pe un număr de 77 de studenţi;

· elaborarea unui chestionar cu întrebări închise de evaluare a motivaţiei în două versiuni pentru dezangajarea în comportamentul moral al mărturisirii adevărului şi administrarea sa unui număr de 78 de studenţi;

· conceperea unei cercetări empirice care să investigheze legătura dintre judecata morală şi comportamentul moral;

· elaborarea unui studiu pe tema reglării comportamentului moral (10 pagini);

· publicarea a patru articole;

· susţinerea a trei comunicări.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Competenţa morală şi nivelul de extensie socială şi spaţio-temporală a consecinţelor prevăzute pentru o acţiune, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 85-122, ISBN 978-973-109-523-3.

· Nivelul reflecţiei socio-morale şi nivelul de extensie socială, spaţio-temporală, de abstractizare şi interpretare morală a consecinţelor prevăzute pentru o situaţie dată, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, (coord. M. Albu), vol. II, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, 2014, p. 123-165, ISBN 978-973-109-523-3.

· Competenţă morală şi performanţă deductivîn vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 26, Cluj-Napoca, Edit.  Limes & Argonaut, 2014, p. 157-175. 

· [BDI] Moral Competence as Measured with MJT and Moral Education Through Reading Tales and Stories, în Anuarul Institului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, XII, 2014, p. 121-136.

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· The short-term influence of reading a moral story on the moral judgment orientation, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 53,  ISBN 978-973-109-503-1.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice interne

· Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea: Competenţă morală şi reflecţie socio-morală.

· Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Conferinţa naţională „Testarea psihologică: actualităţi şi perspective”, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Evaluarea judecăţii morale din perspectiva condiţiilor în care o acţiune morală este considerată justificată.

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea: Influenţa pe termen scurt a lecturii unei poveşti cu conţinut moral asupra orientării judecăţii morale.

 

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi: 

· secretar de redacţie la „Anuarul Institului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca”, Series Humanistica.

 

 

 


CS III Drd. MARIUS FLOREA (carte de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VII: Caracteristici ale comportamentului moral în contextul societăţii româneşti contemporane; Proiectul VII/1: Aspecte ale comportamentului moral ca proces în condiţiile societăţii româneşti contemporane: angajare şi dezangajare morală 

· documentare bibliografică pe tema etiologiei comportamentelor agresive, atitudinilor şi valorilor specifice adolescenţilor delincvenţi vs. nondelincvenţi, practica insultelor în rândul adolescenţilor – 65 titluri;

· identificarea condiţiilor şi a modului de utilizare a diferitelor tipuri de insulte ca formă de manifestare a agresivităţii verbale în rândul adolescenţilor în urma administrării unui chestionar T.I. cu 21 de itemi la 90 de subiecţi şi analizei datelor obţinute;

· identificarea atitudinilor şi valorilor specifice adolescenţilor delincvenţi, respectiv nondelincvenţi în urma administrării unui chestionar A.V. cu 45 de itemi, respectiv a unei liste de opţiuni valorice O.V., pe un eşantion de 100 de subiecţi;

· sistematizarea şi analiza preliminară a datelor obţinute în urma aplicării instrumentelor menţionate;

· identificarea condiţiilor şi a modului de utilizare a diferitelor tipuri de insulte ca formă de manifestare a agresivităţii verbale în rândul adolescenţilor;

· evidenţierea factorilor psihoindividuali implicaţi în declanşarea conduitelor agresive sancţionate de normele morale şi legale;

· elaborarea şi redactarea a trei studii: Abordări teoretice asupra agresivităţii (21 p.); Atitudini şi valori specifice adolescenţilor delincvenţi vs. nondelincvenţi (26 p.); Comportamentul agresiv la vârsta adolescenţei. Cauze, motivaţii şi forme de manifestare (33 p.).

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Marius FloreaIulia Mateiu, Insults and Swearing Between Verbal Aggression and Verbal Pl Marius FloreaIulia Mateiu, ay, în vol. Conferinţei internaţionale „Communication, Context, Interdisciplinarity”, Ediţia a III-a, Târgu Mureş, 23-24 octombrie 2014, volum cu ISBN şi indexat ISI – Web of Science (în curs de apariţie).

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Psycho-individual factors involved in the etiology of the antisocial aggressive behaviors, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 54-55,  ISBN 978-973-109-503-1.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice interne

· Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Simpozionul „Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie” Zilele Academice Clujene,  cu comunicarea Un model cauzal al agresivităţii.

· Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Sectorul de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Conferinţa Naţională “Testarea psihologică: Actualităţi şi perspective”, cu comunicarea Factori determinanţi implicaţi în conduitele agresive.

· Târgu Mureş, 23-24 octombrie 2014, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş şi Institutul de Ştiinţe socio-umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, Conferinţa internaţională „Communication, Context, Interdisciplinarity”, Ediţia a III-a, cu comunicarea Insults and Swearing Between Verbal Aggression and Verbal Play, (Marius FloreaIulia Mateiu)

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj-Napoca, cu comunicarea Factori psihoindividuali implicaţi in etiologia conduitelor agresive antisociale.

 

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

· pregătire pentru susţinerea tezei de doctorat.

 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi: 

· activităţi didactice (în regim plata cu ora) la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj-Napoca.

· acţiuni de consiliere şi asistenţă psihologică acordate unor elevi, studenţi şi personal didactic din şcoli şi instituţii din învăţământul superior din Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Oradea şi Blaj.

· colaborări cu Ministerul Justiţiei, Administraţia Generală a Penitenciarelor şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj pe probleme legate de etiologia şi formele de manifestare a conduitelor agresive antisociale.

 

 


CS III dr. Mihaela Gligor (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul X: Filozofie, cultură şi religie în gândirea românească a secolului XX, Proiectul X/2 Intelectuali evrei de origine română în Israel (Prezenta temă oferă o nouă perspectivă asupra mişcării culturale a evreilor din România şi a acţiunilor de redefinire a trecutului istoric a acestora în spaţiul exilului, impus sau ales).

· elaborarea şi susţinerea a 3 comunicări ştiinţifice pe tema proiectului.

· efectuarea unui stadiu de documentare de 2 săptămâni, în cadrul schimbului interacademic, la Sourasky Central Library, Tel Aviv University, şi la Hebrew University of Jerusalem, Center for Research on Romanian Jewry.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· D. D. Roşca despre sentimentul tragic al existenţei, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, XII, 2014, p. 351-354 (indexat în EBSCO, CEEOL şi  Ulrichsweb).

· Dennis A. Doeing, Amintiri despre Mircea Eliade şi Corespondenţa Dennis A. Doeing – Mircea Eliade în Dennis A. Doeing, Bulgări de zăpadă. De la Isus la Eliade şi înapoi, (traducere de Mihaiela Gligor), Cluj-Napoca, Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, p. 189-231, ISBN: 978-606-17-0563-4.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice interne 

· Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul Paradigme ale cercetării filosofice contemporane,  Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Mircea Eliade. Addenda la Felix Culpa.

· Cluj-Napoca,  24 iunie 2014, Masa rotundă cu participare internaţională „Contribuţia intelectualilor evrei la presa de limba română din exil”, cu comunicarea Revista Toladot şi „Dosarul Mircea Eliade”.

· Cluj-Napoca, 14 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea Corespondenţa ca instrument de recuperare ideatică.

 

IV. Deplasări peste hotare

· Israel, Sourasky Central Library – Tel Aviv University;  Hebrew University of Jerusalem – Center for Research on Romanian Jewry, 25 august – 7 septembrie 2014, schimb inter-academic.

V. Stadiul pregătirii la doctorantură 

-

VI. Date privitoare la implicarea în granturi de cercetare

-

VII. Alte activităţi 

· Diplomă din partea Organizaţiei internaţionale pentru migraţie (OIM), pentru participarea în cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, Fondul European de Integrare a resortanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2012. Contract nr. ref. IF/11.01-01.01/2012 (29.05.2014).

· Director al Centrului Clujean pentru Studii Indiene din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca: http://indian.centre.ubbcluj.ro/. (din 7 octombrie 2014).

· Membru fondator şi membru în Consiliul Director al Asociaţiei Asian Intercultural & Civic Institute – Cluj din 2014.


AC CARINA HERBEI (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VII Caracteristici ale comportamentului moral în contextul societăţii româneşti contemporane, Proiectul VII/I: Aspecte ale comportamentului moral ca proces in condiţiile societăţii romaneşti contemporane: angajare şi dezangajare morala 

· documentare şi completarea bazei de date bibliografice cu informaţii despre cerşetorie ; 

· administrare chestionare privind reprezentarea socială a cerşetorului în România – judeţul Timiş,  în 2 etape, la 108 de subiecţi, respectiv la 45 de subiecţi.

· elaborarea  a 3 studii: Reprezentarea socială a cerşetorului în România, 19 p. (în colab.); Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetoruluiîn România, 11 p. (în colab.); Analiza reprezentării sociale a cerşetorului, în România, în funcţie de gen şi vârstă, 21 p. (în colab.)

· elaborarea şi prezentarea a 2 comunicări ştiinţifice. 

 

 II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Carina Herbei, Monica Albu, Carmen Văsar, Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului, în România, în vol. Lucrări. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” ediţia 22, « Psihologia – continuitate în dezvoltarea personală şi profesională », TimişoaraEdit. EUROBIT, 2014,  p. 18-28.

· Carina Herbei, Carmen Văsar, Monica Albu, Reprezentarea socială a cerşetorului în România, în vol. Cercetări în psihologie şi ştiinţele educaţiei, vol. II, (coord. M. Albu), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 166-184.

· Carina Herbei, Eugeniu Ladari, Aspects regarding the relationship between aggression with parental rearing styles and early maladaptive schemas in juvenile delinquency, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, tom XII, 2014, p. 137-158.

· Carina Herbei, Eugeniu Ladari, Aspecte privind agresivitatea la minori internaţi într-un centru de reeducare, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 176-190.

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Carina Herbei, Monica Albu, Carmen Văsar, Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului, în România (Differences between men and women concerning the social representation of the beggar, in Romania), în vol. Program. Rezumate. Ateliere. Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” ediţia 22, « Psihologia – continuitate în dezvoltarea personală şi profesională », Timişoara, 2014,  p. 17-18.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice interne

· Carina Herbei, Carmen Văsar, Monica Albu, Cluj-Napoca, 4 iunie 2014, Zilele Academice Clujene, Simpozion Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie, lucrare prezentată: Reprezentarea socială a cerşetorului în România.

Internaţionale

· Carina Herbei, Monica Albu, Carmen Văsar,  Timişoara, 31 octombrie – 1 noiembrie 2014, Simpozionul Internaţional „Cercetări şi Aplicaţii în Psihologie” ediţia 22, « Psihologia – continuitate în dezvoltarea personală şi profesională », lucrare prezentată: Deosebiri între bărbaţi şi femei în privinţa reprezentării sociale a cerşetorului, în România.

 

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi: 

· 20.11.2013 – 23.06.2014, proiect internaţional BeatBullying, JUST/2011/DAP/AG/3335, finanţat prin programul Daphne III; rol în proiect: consilier psihologic pentru România.

· membru în comitetul de organizare al sectorului de Psihologie a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj- Napoca, Conferinţa Naţională Testarea Psihologică: Actualităţi şi Perspective, Cluj-Napoca, 17 octombrie 2014


CS I dr. Ionuţ Isac (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan 

La Programului IX: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania, Proiectul IX/1: Editarea manuscriselor inedite ale lui Dumitru Isac, grupate sub titlul „Scrieri de estetică”

· culegerea şi procesarea a 150 pagini.

 

La Programul X: Filosofie, cultură şi religie în gândirea românească a secolului XXProiectul X/1:  Filosofia culturii şi filosofia religiei în concepţia lui Marin Ştefănescu

· definitivarea  pentru publicare a două studii din publicistica lui Marin Ştefănescu (cca. 40 p.).

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice 

· Dumitru Isac, Cunoaştere şi Transcendenţă, (ediţie îngrijită de Ionuţ Isac), Cluj-Napoca, Edit.  „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2014, 165 p. ISBN 978-606-17-0449-1;

· Simion Bărnuţiu, Metafizica, (editori Eugen S. Cucerzan şi Ionuţ C. Isac), Cluj-Napoca, Edit.  „Casa Cărţii de Ştiinţă”, 2014, 176 p. ISBN 978-606-17-0614-3;

· Aspects of Lucian Blaga’s Metaphysics Reception in the Romanian Philosophical Culture, în „Transylvanian Review”, vol. XIX, Recent Studies on Past and Present. II Freemasonry, Culture, Elites in Transylvania, Central-North Europe and America (18th-20th Centuries), Supplement No 2:2, 2010, p. 19-31 ISSN 2067-1016 (neraportat);

· O analiză a cauzalităţii, studiu introductiv la: Andreea Elena Mirică, Conceptul de cauzalitate în filosofie, drept şi ştiinţele naturii, Galaţi, Edit.  Europlus, 2011, p. 7-10, ISBN 978-606-8216-99-7 (neraportat); 

· Lumea subiectelor de realitate: despre interpretarea lui Constantin Noica la Ortofizica lui Mihai Drăgănescu, în vol. (coord. V. Cernica), Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. IX, Timp şi spaţiu în gândirea românească, Edit.  Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 57-74, ISSN 2064-4405 (neraportat);

· Constantin Noica despre cum e cu putinţă ceva nou. Filosofia lui „ingenium perenne”, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit.  Limes&Argonaut, 2014, p. 96-108, ISBN 978-973-726-860-0 ISBN 978-973-109-503-5;

· Le problème de la méthode chez Ferdinand Gonseth et Karl Popper. Sur l’esquisse comparative de Zdenek Kouřim, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, XII, 2014, p. 205-214, ISSN 1584-4404;

· Aspecte ale dialogului polemic Lucian Blaga – Iosif Brucăr, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, XII, 2014, p. 305-314, ISSN 1584-4404;

· Dumitru Isac, Însemnări despre estetica artei poetice, (text îngrijit şi rezumat de Ionuţ Isac), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, XII, 2014, p. 411-433, ISSN 1584-4404;

· Codruţa Cuceu, Spaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească, (recenzie de Ionuţ Isac) în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, XII, 2014, p. 444-447, ISSN 1584-4404

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Zevedei Barbu – Centenary. Of „Saeculum” Magazine publishing, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 35,  ISBN 978-973-109-503-1.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice interne 

· Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Simpozionul „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Aspecte ale relaţiei dintre filosofie şi religie în concepţia lui Marin Ştefănescu.

· Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu, cu comunicarea  Centenar Zevedei Barbu. Din publicistica la Revista „Saeculum”

Internaţionale

· Cluj-Napoca, 17-18 noiembrie 2014, „The Barbu Zevedei Centennial Anniversary Conference”, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Şcoala Doctorală de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Universitatea „Johns Hopkins” USA,   cu comunicarea Zevedei Barbu’s contributions to „Saeculum”.

 

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi de cercetare

VII. Alte activităţi 

· referent în comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Comportamentul religios – de la psihologie la o perspectivă transdisciplinară, drd. Gabriela Ligia Popescu (Crăciunescu), cond.şt. Prof.univ.dr. Basarab Nicolescu, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca, 12 mai 2014;

· referent în comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Tematizarea heideggeriană a fiinţei între chiasm şi paradox, drd. Alexandru Boguş, cond.şt. Prof.univ.dr. Virgil Ciomoş, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca, 29 septemrbie 2014

· referent ştiinţific la volumele 26 şi 27 Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut.

 

 

 


CS III dr. Florenţa lozinsky  (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare. Proiectul VIII/2: Economia domestică rurală: pattern-uri ale gospodăririi s-au efectuat următoarele obiective:

· Documentare bibliografică, transcrierea interviurilor realizate (21 pagini - echivalent pagini de raport)

· Publicarea a trei studii/articole din tematica lucrării de plan şi pe teme conexe lucrării de plan (echivalent a 40 pagini de raport).

· Pregătirea unui studiu în vederea publicării (echivalent a 10 pagini de raport).

· Prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice (una internă şi una internaţională). 

· Participarea la două Workshop-uri.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Individualitate şi individualizare, în vol.  Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, nr. 27, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, p. 252-258, ISBN 978-973-726-861-7, ISBN 978-973-109-504-2.

· [BDITârgul de la Negreni – un promotor al dezvoltării turismului rural, în vol. XXXIV, Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, (coordonatori: Georgiana Tacu, Teodor Păduraru, Dănuţ Ungureanu, Ion Talabă), Iaşi, Edit. Tehnopress, 2014, p. 107-120,  ISBN 978-606-687-103-7 

· Târgul şi „cooperativizarea” meşteşugurilor (text publicat în limbile: română, engleză, maghiară), în Târgul de la Fechetău, (coordonatori: Cristian-Claudiu Filip, Vlad-Daniel Nistor), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014, p. 50-73, ISBN 978-606-17-0596-2.

Recenzii

· Maria Larionescu, Economia socială şi cooperaţia în România. O perspectivă socio-istorică comparată, Iaşi, Edit. Polirom, 2013, 167 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca, Seria Humanistica”, tom. XII, 2014, p. 442-444, ISBN: 978-973-46-3832-1.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Departamentul de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Simpozionul „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale”, în cadrul Zilelor Academice Clujene, cu comunicarea Individualitate şi individualizarea gospodăriei rurale din perspectiva crizei economice actuale.

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, participare Workshop (Re)structurări ale reţelelor sociale, în cadrul „Sesiunii ştiinţifice anuale” a Institutului de Istorie „George Bariţiu”.

· Cluj-Napoca, 7 octombrie 2014, Academia Română – Filiala Cluj (Institutul Arhiva de Folclor) şi Universitatea Babeş-Bolyai (Facultatea de Studii Europene), participant Workshop-ul „Romanian and turkish migrants in London’s night economy: the invisible workers of the nocturnal city?” organizat în cadrul Seminarului de Cercetare Calitativă.

Internaţionale

· Vatra Dornei, 29-31 mai 2014, „Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospects”16th Edition, cu comunicarea Trade fair of Negreni: a promoter of rural tourism development.

 

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi


CS dr. Pop Cristian (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare. Proiectul VIII/1: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii

· elaborarea, redactarea şi publicarea unui articol pe tema lucrării de plan (echivalent 10 p. raport de cercetare);

· susţinerea a două comunicări ştiinţifice internaţionale pe tematica cercetării de plan (echivalent 20 p. raport de cercetare);

· co-moderarea unei secţiuni la o manifestare ştiinţifică internaţională. 

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Stratificare socială şi clase sociale. O perspectivă teoretic-metodologică, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes& Argonaut, 2014, p. 227-241.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie, 2014, Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, participant la workshopul (Re)structurări ale reţelelor sociale.

Internaţionale

· Sibiu, 17-18 octombrie, 2014, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundaţia Academia Ardeleană şi Societatea Sociologilor din România „Conferinţa anuală a cercetării în sociologie şi asistenţă socială – Manifestare ştiinţifică internaţională,  Ediţia a XIII-a”, „Panelul Provocări şi oportunităţi de educaţie pentru copiii şi tinerii din grupurile vulnerabile”, cu comunicarea  (In)equalities on the job market for five historical cohorts: the influences of the education  

· Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie, 2014, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Politice, Institutul Român pentru Studierea Minorităţilor Naţionale „Conferinţa anuală a societăţii de antropologie socială şi culturală (SASC): Moduri de Apropiere şi Rezistenţă Socială, Ediţia a XI-a”, Panelul 9: „Rezistenţe la şi (re)apropieri a lui «a-fi-împreună»”, cu comunicarea Legături sociale şi cuantificarea lor

Organizări: 

· Co-moderator al Panelului 26: „Ways of Making Visible Processes and Actors”, la „Conferinţa anuală a societăţii de antropologie socială şi culturală (SASC): Moduri de Apropiere şi Rezistenţă Socială, Ediţia a XI-a”, Societatea de Antropologie Culturală şi Socială din România (SASC), Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie, 2014

 

IV. Deplasări peste hotare 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi

· expert cu atribuţii în construirea instrumentelor de cercetare, analiza datelor şi furnizarea raportului de cercetare la proiectul „Dezvoltarea capacității instituționale de furnizare a Serviciilor Publice de informare a Cetăţenilor Români Migranţi”, cod SMIS 38496, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România, septembrie – decembrie, 2014;

· activităţi de predare la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Cluj-Napoca: curs: Analiza cantitativă a datelor cu aplicaţii pe calculator; seminarii: Analiza cantitativă a datelor cu aplicaţii pe calculator; Stratificare şi mobilitate socială 

· membru fondator „SOCIOLINK – Centrul de Cercetare Socială” 

 

 

 


CS III drd. SALÁNKI ZOLTÁN (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

 

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare Proiectul VIII/3: Interferenţa instituţiilor, reţelelor sociale şi a mass-media în consilierea şi educarea relaţionării preferenţiale şi a sexualităţii în mediul şcolar

· elaborarea, şi redactarea a patru studii/articole  pe tema lucrării de plan (echivalent 60 p. raport de cercetare);

· publicarea a două studii (32 p.) ;

· susţinerea a trei comunicări ştiinţifice pe tematica cercetării de plan.

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Relaţionare preferenţială în adolescenţă, în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes&Argonaut, 2014, p. 241-249.

· Tipare de relaţionare preferenţială în adolescenţă. Evidenţe empirice dintr-un centru universitar, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, Seria Humanistica, tom. XII, 2014, p. 97-121.

Rezumate publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice (cu ISBN)

· Synchrony and diachrony in close relationship, în Sesiunea ştiinţifică anuală, 14-15 noiembrie 2014, Rezumatele comunicărilor, Cluj-Napoca, Edit.  Argonaut, p. 75,  ISBN 978-973-109-503-1.

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producerea pieţei şi transformările sociale”, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Repere mundane ale socializării în grupurile de relaţionare preferenţială ale liceenilor şi studenţilor.

· Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, Conferinţa naţională „Strategii de supravieţuire a Şcolii gustiene”, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Repere ale cercetării sociale maghiare din Transilvania (1936-1944). Între idealuri şi praxisuri sociale.

· Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, cu comunicarea  Sincronie şi diacronie în relaţionarea preferenţială.

· Cluj-Napoca, 14 noiembrie 2014, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane, Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, participant la  Workshop-ul „(Re)structurări ale relaţiilor sociale”

Internaţionale

· Sibiu, 17-18 octombrie 2014, Conferinţa anuală a cercetării în sociologie şi asistenţă socială, ediţia a XIII-a,  Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Societatea Sociologilor din România, cu comunicarea Relaţionare preferenţială. De la tendinţe macrosociale la strategii individuale.

 

IV. Deplasări peste hotare 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

· admitere la Şcoala doctorală a institutului de istorie „George Bariţiu" din Cluj-Napoca. 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi: 


CS III dr. Ovidiu Adrian SÎrbu (cartea de muncă la institut)

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare, Proiectul VIII/1: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţei 

· traducerea în română, îngrijirea de ediţie şi publicarea unei cărţi din bibliografia actuală a temei (159 p.); 

· susţinerea a 3 comunicări ştiinţifice (2 naţionale, 1 internaţională) pe tematica cercetării de plan (echivalent 30 p. raport de cercetare);

· organizarea şi moderarea a 2 paneluri la manifestări ştiinţifice (una naţională, respectiv una internaţională).

 

 II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Destituirea metaforei şi înscrierea figurii: o trecere spre onto-tropologie, în „Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, vol. XII, 2014, p. 171-204.

Traduceri şi îngrijiri de ediţie

· Srećko Horvat, Slavoj Žižek, Ce vrea Europa? Uniunea şi necazurile cu ea, traducere din limba engleză de Alex Moldovan şi Adrian T. Sîrbu, Cluj-Napoca, Idea Design & Print Editură, 2014, 159 p.

· Jean-Luc Nancy, Împărţeala vocilor, traducere de Adrian T. Sîrbu şi Alexandru Polgár, în „Idea artă+societate”, nr. 44, Cluj-Napoca, 2013, p. 5-27 (neraportat)

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice

Interne

· Cluj-Napoca, 6 iunie, Simpozionul „Auto(re)producerea pieţei şi transformările sociale”, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Piaţa – între realitate („brută”) şi ideologie materială autorealizantă.

Internaţionale

· Cluj-Napoca, 24 iunie, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene 2014”, participare la Masa Rotundă: „The Contribution of the Hebrew Intellectuals at the Romanian Press from Exile”.

· Cluj-Napoca, 20 noiembrie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, participare la Atelierul metodologic: „Cum putem evita o nouă enclavizare epistemică a Europei de Est?”.

· Cluj-Napoca, 22 noiembrie, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, Panelul 9 „Resistances at, and (re)appropriations of, «being-together»”, cu comunicarea Abandonment and Social Bond in Market Societies.

 

IV. Deplasări peste hotare

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi

· membru în comitetul de redacţie al revistei de artă contemporană şi teorie critică Idea artă+societate

· responsabil de colecţie Refracţii” în cadrul editurii Idea Design & Print.

· coorganizator şi comoderator al Simpozionului „Auto(re)producţia pieţei şi transformările sociale” în cadrul „Zilele Academice Clujene 2014”, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 6 iunie.

· coorganizator şi comoderator al Panelului 9, „Resistances at, and (re)appropriations of, «being-together», în cadrul „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie.

 

 

 


CS II dr. SILVIU G. TOTELECAN (cartea de muncă la Institut)

 

 

I. Stadiul lucrării de plan

La Programul VIII: Pieţele ca reţele: categorii, mecanisme de constituire şi funcţionare, Proiectul VIII/1: Politica reţelelor sociale şi epistemologia pieţii

· elaborarea şi redactarea a două studii (1 în limba română şi 1 în limba engleză) pe teme conexe lucrării de plan (echivalent 30 p. raport de cercetare);

· susţinerea a cinci comunicări ştiinţifice (4 internaţionale, 1 naţională) pe tematica cercetării de plan (echivalent 40 p. raport de cercetare);

· organizarea şi moderarea a 3 Workshop-uri/Paneluri la manifestări ştiinţifice internaţionale şi a 3 secţiuni la manifestări ştiinţifice naţionale.   

 

II. Cărţi, studii şi articole ştiinţifice

· Generative Dialogue @ Green Hours, în vol. Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane, vol. 26, Cluj-Napoca, Edit. Limes & Argonaut, 2014, p. 249-257. 

 

III. Participări la reuniuni ştiinţifice 

Interne

· Cluj-Napoca, 5 iunie 2014, participant la Simpozionului „Paradigme ale cercetării filosofice contemporane”Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, „Zilele Academice Clujene” 

· Cluj-Napoca, 6 iunie 2014, Simpozionul „Auto(re)producerea pieţei şi transformările sociale”, Zilele Academice Clujene, cu comunicarea Reconfigurări sălbatice (naţionale) ale corporatismului transnaţional (prădalnic).

Internaţionale

· Aldtsjerk (Olanda), 23-25 aprilie 2014, Conferinţa Internaţională „Territorial cooperation for the provision of public goods in the context of the reformed CAP”, Groupe de Bruges în colaborare cu Ministére de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt (Franţa), Ministerie van Economische Zaken (Olanda) şi Noardlike Fryske Wâlden, cu comunicarea Mistrust externalization via networks building.

· Cluj-Napoca,  15-17 mai 2014, Conferinţa Internaţională „The Efficiency of Legal Norms – ediţia a III-a – Challenges of the new decade”,Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj et al., cu comunicarea The science of law: pursuing the outdated or searching for new backbone units of the legal system.

· Cluj-Napoca, 24 iunie 2014, Masa rotundă cu paticipare internaţională „The contribution of the Hebrew intellectuals at the Romanian press from exile”, Zilele Academice Clujene 2014.

· Sibiu, 17-18 octombrie 2014, Conferinţa Anuală a Cercetării în Sociologie şi Asistenţă Socială – Manifestare ştiinţifică internaţională, ed. a XIII-a”, Workshop-ul «Schimbări sociale, solidarităţi şi identităţi”Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundaţia Academia Ardeleană şi Societatea Sociologilor din România, cu comunicarea Dialogical dimension of relational processes

· Cluj-Napoca, 21-22 noiembrie 2014, „The 11th Annual Conference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology: Modes of Appropriation and Social Resistance”, Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultăţile de Sociologie şi Asistenţă Socială şi de Ştiinţe politice, Institutul Român pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, «Panel 9. Resistances at, and (re)appropriations of, “being-together”», cu comunicarea Faked and Fashion in Togetherness: Researching the Labs of Socia(bi)lity.

 

IV. Deplasări peste hotare 

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activităţi: 

· Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie şi membru în Consiliul ARS;

· Şef Compartiment Sociologie, Ştiinţe economice şi juridice al institutului;

· Membru în Consiliul ştiinţific al institutului;

· Preşedintele Comisiei pentru Elaborarea, Monitorizarea, Coordonarea şi Îndrumarea Metodologică a „Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Managerial” la Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române;

· Membru în comisii de doctorat; 

· Editor şef adjunct al International Journ