Anexa 1

 

Raportul DCSU al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” pe anul 2016

 

1. Membrii Secţiei – lucrări publicate în anul 2016; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru apărută în anul 2016.

2. Institute/centre de cercetare. Domenii de cercetare. Programe fundamentale. Programe prioritare 

· Filozofie, Psihologie, Sociologie, Drept

3. Resurse umane: cercetători, doctori, conducători de doctorate.

· Vezi Anexa 2

4. Activitate de formare a tinerilor cercetători: doctoranzi, post-doctoranzi.

5. Infrastructură de cercetare nouă achiziţionată/completată în anul 2016: biblioteca de specialitate, echipamente de cercetare (cu valori peste 10 kEuro), etc.

· Achiziţii carte din donaţii 11 titluri

· Achiziţii periodice din abonamente 5 + 2 titluri din donaţii

6. Rezultatele cercetării desfăşurate în anul 2016 

· Vezi anexa 2 desfăşurător

 

7. Realizări excelente obţinute în anul 2016 (cca. 3 realizări), ale Secţiei şi institutelor/centrelor coordonate: 

· Mihaela Gligor, Orient şi Occident. Topografii ale simbolului la Mircea Eliade, 
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2016, ISBN: 978-973-595-951-7, 196 p. 
[E-book, 2016, ISBN: 978-606-37-0007-1]. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1958.pdf

· Cristian Pop, Clase sociale în România. Metodologia inegalităţilor, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, 240 p. ISBN: 978-606-37-0040-8 [E-book, 2916, ISBN: 978-606-37-0047-7].

· Mihaela GligorReading between the lines. The importance of Eliade’s correspondence,  “Theory in Action. Journal of the Transformative Studies Institute”Vol. 9, No. 3 July 2016, p. 1-13, NY, USA, ISSN: 1937-0229, (indexat în Thomson Reuters, EBSCO şi ProQuest).

 

8. Premii internaţionale/naţionale, ale Academiei Române obţinute de către cercetători (autori, lucrări premiate).

9. Cooperări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv în cadrul proiectelor (cu menţionarea numărul proiectului şi a partenerilor); vizitatori din străinătate.

· Protocol de colaborare ştiinţifică cu Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „D. Cantemir” Bucureşti

· Protocol de colaborare ştiinţifică cu Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „D. Cantemir” Bucureşti

 

10. Conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate de Secţie;
conferinţe (simpozioane)/manifestări ştiinţifice organizate de institutele/centrele coordonate.

Interne

· Cluj-Napoca, 18 mai 2016, Masa rotundă Mondializare, Telematică, Piaţă. Interferenţe şi ficţiuni sociale, în cadrul Zilelor Academice Clujene

· Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Simpozionul Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştiinţele educaţiei, în cadrul Zilelor Academice Clujene

· Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Masa rotundă Paradigme ale cercetării filosofice contemporane, în cadrul Zilelor Academice Clujene

· Cluj-Napoca, 20 mai 2016Simpozionul Teorie şi practică în sistemul de drept naţional şi internaţional, în cadrul Zilelor Academice Clujene

· Cluj-Napoca, 14 octombrie 2016, Conferinţa naţională Testarea psihologică: actualităţi şi perspective 

· Cluj-Napoca, 18 noiembrie 2016, Sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, cu patru (4) secţiuni – Drept, Filosofie, Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, Sociologie – Antropologie – Economie; O Dezbatere: De la Brâncuşi la Bob Dylan. Avatarurile proprietăţii intelectuale; un (1) Seminar interdisciplinar: Perspective lingvistice, filosofice şi istorice ale realităţii; un (1) Workshop: Aplicabilitatea terapiei asistate de animale în cazul tulburărilor de spectru autist.

 

Internaţionale

· Cluj-Napoca, 20 mai 2016, Seminarul internaţional Orient/Occident, abordări paralele, în cadrul Zilelor Academice Clujene

· Cluj-Napoca, 26-28 mai 2016, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept Cluj-Napoca et al., Conferinţa internaţională The Efficiency of Legal Norms – 5th edition – The science of Law – in the vanguard or the rearguard of social, political and economic phenomena?, (co-organizatori).

 

 

11.  Granturi/proiecte câştigate în competiţii naţionale/europene 

· Codruţa Cuceu, Asigurarea, în calitate de coordonator zonal, a activităţilor de continuare/ sustenabilitate ale proiectului„PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii la nivelul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române,  Partenerul 2 din cadrul proiectului.  

 

12.  Alte rezultate (dacă este cazul)

        -  Concluzii şi propuneri.


                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Anexa 2

TABEL

 

cu  rezultatele DCSU al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” în 2016

 

 

 

Nr.

Crt.

 

 

 

Institutul/

Centrul

 

Resurse umane

 

Articole publicate

 

Cărţi/capitole

 

Premii

Citări ale

lucră-rilor

anteri-oare

în 2016

 

Con-

fe-

rinţe organi-zate

 

Ra-

poarte

de interes

public

 

Breve-te

de

inven-ţii

 

Nr

cercet.

 

Cond.

doct.

 

Dr.

 

Drd.

 

Post-

Doc.

 

Reviste

ISI

străină-

tate

 

Reviste

ISI

România

 

Reviste

România

B+

 

în

străinăt.

 

EAR

 

în

ţară

 

în

străinăt.

 

în

AR

 

DCSU

14

1*

11

2

 

1

2

11**

1***

1

13****

 

 

 

8*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (în cadrul UBB)

** (vezi Anexa 2 desfăşurător)

*** (vezi Anexa 2 desfăşurător)

**** (vezi Anexa 2 desfăşurător)

*****((vezi Anexa 2 desfăşurător)