1. Lucrări  de  plan  realizate

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VII/1 

 a) Denumirea: Factori psiho-sociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Marius Florea (coordonator), CS I dr. Monica Albu, CS III drd. Lucia Faiciuc, CS III dr. Elena Geangu (începând cu 1 septembrie 2009), AC Carina Herbei,  Progr. IA   Petru Diaconu.

c) Volum de muncă: finalizarea bazei de date documentare; administrarea unor chestionare pentru evaluarea autonomiei personale şi pentru evaluarea suprafactorilor modelului Big Five şi prelucrarea statistică a răspunsurilor a 229 subiecţi; continuarea  studiului calităţilor psihometrice ale „Chestionarului Reflecţiei Sociale” în forma sa adaptată pe un număr de 50 de elevi; finalizarea programului pentru cotarea testelor psihologice; realizarea unei cercetări experimentale pe 40 de participanţi; elaborarea unui chestionar pe tema impactului violenţei mass-media asupra comportamentului agresiv/deviant al adolescenţilor; elaborarea şi aplicarea pe un eşantion de 90 de subiecţi un chestionar pentru evidenţierea tipurilor de insulte utilizate de adolescenţi; publicarea a 4 cărţi şi 14 articole; prezentarea a 15 comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare  VII/2

a) Denumire: Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coordonator; ½ normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraţi: Prof.dr. I. Sbârciu, Prof.dr. Al. Alămureanu, Prof.dr. D. Solovăstru, Conf.dr. R. Pulbere, Conf.dr.  R. Moraru şi Conf.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: documentare bibliografică; proiectarea si realizarea unei baterii ipotetice  necesare desfăşurării cercetării; urmărirea ipotezei de lucru la nivel de elaborare a instrumentarului psihologic; elaborarea unui studiu privind dezvoltarea creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie; elaborarea şi publicarea unui studiu de 8 pag.; unei cărţi  de psihologia educaţiei  in domeniul artelor plastice (350 pag); susţinerea unei comunicări ştiinţifice pe tema implicării personalităţii în actul creator.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VIII/1:

a) Denumirea: Realităţi şi disfuncţionalităţi sociale în micro-regiunea Huedin.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare privind proiectele de dezvoltare ale comunităţii investigate (50 pagini), din care se elaborează două studii în vederea publicării; prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/2:

a) Denumirea: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din „a doua modernitate” românească.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS III drd. Adrian Sîrbu.

c) Volum de muncă:  redactarea unui raport de cercetare de 170 de pagini (text şi bibliografie; 40 de pagini în limba franceză) din care se elaborează 4 studii în vederea publicării; coordonarea a două volume colective de studii, cu participare internaţională, unul în limba română (334 pagini) şi cel de-al doilea în engleză (342 pagini); publicarea a 6 studii (3 în limbă străină); susţinerea a 13 comunicări ştiinţifice (2 la manifestări ştiinţifice internaţionale, 3 cu participare internaţională); organizarea a 5 manifestări ştiinţifice pe tema proiectului.

 

Proiectul de cercetare VIII/3:

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale şi repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (60 de pagini, text, anexe şi bibliografie) privind patternurile economice, culturale şi acţionale care pot fi puse în corespondenţă cu evoluţiile sociale din perioada postcomunistă în raport cu conceptul larg de bunăstare, din care se elaborează două studii în vederea publicării; susţinerea a 2 comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VIII/4:

a) Denumirea: Continuitate şi discontinuitate în cadrul relaţiilor preferenţiale. Strategii adaptative la influenţele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare cu privire la reperele socio-culturale care jalonează continuitatea şi discontinuitatea în cadrul relaţiilor preferenţiale (60 pagini) din care se elaborează un studiu în vederea publicării; prezentarea unei comunicări din problematica investigată.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX.

Denumirea: PIEŢELE CA REŢELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE

 

Proiectul de cercetare IX/1:

a) Denumirea: Piaţă şi pieţe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutaţii economico-financiare survenite în lume

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (1/2 normă).

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare (52 pagini); publicarea a două studii, unul cu rezultatele cercetării întreprinse în anul 2009, respectiv, cel de-al doilea cu rezultate ale cercetării întreprinse anterior.

 

Proiectul de cercetare IX/2:

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de pieţe din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Volum de muncă: redactarea unui raport de cercetare cu privire la reglementarea şi funcţionarea pieţei de capital în România (54 pagini) din care se vor elabora două studii în vederea publicării; prezentarea a două comunicări la manifestări ştiinţifice.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  X

Denumirea: Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania

 

Proiectul de cercetare nr. X/1

a) Denumirea: Reeditare Dumitru Isac, Aristotel, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ-Constantin Isac, CS dr. Attila Varga.

c) Volum de muncă: culegere şi tenoredactare computerizată a textului lucrării;  publicarea monografiei Dumitru Isac, Aristotel, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2009, 210 p. (editori Ionuţ Isac şi Attila Varga); editarea a 2 studii pe tema de proiect; susţinerea unei comunicări la sesiunea ştiinţifică anuală a Departamentului de Cercetări Socio-Umane.

 

Proiectul de cercetare nr. X /2

a) Denumirea: Spaţiul poetico-filosofic al gândirii lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Mihaela Gligor.

c) Volum de muncă: alcătuirea bibliografiei lucrărilor majore, editate sub forma unor volume, ale lui Eugeniu Sperantia ;selectarea lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui Eugeniu Speranţia care vizau tematici din logică şi filosofia ştiinţei; elaborarea unui studiu ce vizează contribuţia lui E. Sperantia la logica şi filosofia ştiinţei din perioada interbelica (100 pag.).

 

Proiectul de cercetare nr. X /3

a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei şi filosofiei morale în opera lui Eugeniu Speranţia.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruţa Cuceu.

c) Volum de muncă: alcătuirea bibliografiei lui E. Speranţia; selectarea lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui E. Speranţia care vizau tematici din filosofiei religiei şi din filosofia moralei (Contribuţiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii, 1916; Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergenţă vitală,  1942); transcrierea şi pregătirea pentru tipar a unei ediţii critice a celor două texte (80 pag.); elaborarea unui studiu privind sensurile în care Speranţia utilizează concepte proprii demersului filosofiei religiei şi valorilor şi popularizarea concepţiei sale asupra relaţiei dintre magie, religie şi ştiinţă.

 

Proiectul de cercetare nr. X /4

a) Denumirea: George Em. Marica, Problema culturii moderne în sociologia germană, Bucureşti, Cartea Românească, 1935 (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: culegere şi tehnoredactare computerizată a textului lucrării (141 pagini, format A5, font 12, la un rând);  pregătirea pentru tipar a noii ediţii a lucrării, însoţită de un studiu introductiv, note şi indice de nume; susţinerea unei comunicări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare nr.  X /5

a) Denumirea: Contribuţii clujene la dezvoltarea sociologiei româneşti în 

perioada interbelică - Constantin SUDEŢEANU. 

b) Colectivul de cercetare:  C.S. II dr. Emil POP – ½ normă.

c) Volum de muncă: documentare teoretică:  cercetare bibliografică, investigaţii şi studiu de arhivă; selectare şi realizarea de fotocopii a unor documente ca anexe pentru pregătirea ediţiei; pregătirea pentru reeditare a lucrărilor „Opinia publică. Analiza condiţiilor şi aspectelor ei” şi „Corelaţia aspectelor vieţii sociale”, însoţite de un studiu introductiv şi note 125 pag.; susţinerea unei comunicări ştiinţifice şi elaborarea unui studiu în vederea publicării.

 

Proiectul de cercetare nr. X /6

a) Denumirea: Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Departamentului de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Volum de muncă realizat: elaborarea bibliografiei în format electronic; publicarea unui volum cu acest titlu la Editura Argonaut, 2009, 245 pagini; susţinerea unei comunicări ştiinţifice.