CEL  MAI  VECHI  ŞEMATIM  ROMÂNESC  CUNOSCUT:

ORADEA, 1813

 

IOAN CHINDRIŞ

Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca

 

            Literatura şematismelor se regăseşte numai în aria transilvăneană a culturii româneşti. Aceste desfăşurătoare sistematizate de structuri şi persoane în cadrul unor instituţii din sfera administrativă, bisericească, militară etc. poartă amprenta propensiunii regimului austriac spre organizare şi eficienţă. Şematismele, ca publicaţii periodice, îşi au sorgintea în mai vechea literatură a calendarelor, sub ale căror nume şi imagine au apărut la început. Trecerea de la calendar la şematismul propriu-zis s-a făcut prin adăugarea la datele calendaristice a informaţiilor care avizau publicul cititor asupra unui spectru mai larg de cunoştinţe. Spre deosebire de spiritualitatea est europeană, ortodoxă, unde calendarele au devenit cu timpul reviste literare, Imperiul catolic central a impus calendarul pragmatic, furnizor  mai ales de date administrative. Sub această formă coabitantă s-a apropiat noul gen publicistic de părţile Ardealului, pe parcursul secolului al XVIII-lea. Cel mai vechi calendar iluminist din zonele apropiate datează de la 1713, cu o lungă apariţie până în 1777, şi este opera „astrofililor” iezuiţi de la Tirnavia[1].  Rând pe rând, centrele culturale din nordul Ungariei vin cu propriile calendare: Caşovia la 1728, Raab (Jaurium) în acelaşi an, urmate de cele din sud: Zagreb la 1754, Varaşdin la 1776, şi, fireşte de cele din marile oraşe ale Ungariei istorice: Strigoniu, Colocea, Veszprém ş.a. Un precursor interesant este Calendarium Jauriense titulare et politicum, apărut la Raab între 1740 – 1760, în tipografia lui Johannes şi mai apoi Joseph Streibig[2]. Aici este reprodusă, la anul 1756, o vestită scriere de epocă a lui Stephanus Brodaricus, De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohacs verissima descriptio, apărută mai întâi la Cracovia în 1527. Cu o altă vocaţie este Calendarium oeconomicum  perpetuum... (şi titlul, lung, continuă ungureşte), apărut la Caşovia în 1721, care listează situaţia economică a posesiunilor din Slovacia aparţinătoare Mitropoliei primaţiale de la Strigoniu. O raritate bibliografică este Calendarium Marianum e victoriis contra gentiles turcas, haereticos, et alios injusti belli authores obtenti, publicat la Caşovia în 1742 de Ladislaus Beszpremi Döriensi[3].  Cu trecerea timpului, materialul aleatoriu se şterge din majoritatea calendarelor iluministe, rezistând ca publicaţii periodice doar cele cu caracter schematic, susţinute de instituţii. Astfel că, la data când primul „calendar” îşi face apariţia pe teritoriul Transilvaniei, el este de pe acum un şematism în cea mai clasică accepţiune. Novum Calendarium in usu Magni Principatus Transilvaniae, apărut, cu o schimbare de nume pe parcurs, între 1794 – 1847, este de fapt şematismul administrativ al principatului, mutându-şi locul apariţiei după centrul administrativ: Sibiu şi apoi Cluj[4].  

            În preajma anului 1800, moda şematismelor devine generală, acest gen de publicaţie tentând practic toate structurile sociale din Imperiu. Şematismul este purtătorul esenţial de imagine a instituţiilor epocii. Ca rol publicistic, şematismul este parţial precursorul monitoarelor oficiale de mai târziu. Din 1795 apare la Buda un Schematismus literarius, cu numele tuturor persoanelor implicate în şcoală şi cultură. Exista un şematism maritim şi fluvial al Ungariei, aşa cum mai târziu, în 1828, va apare unul indicând locurile de cazare ale deputaţilor dietali[5]. Nu lipsesc, desigur, şematismele militare, oglinzi fidele ale structurilor şi resurselor umane din armată, până la cele mai mici eşaloane. În această luptă pentru imagine, instituţiile îşi fac publice structurile şi persoanele implicate, oferind istoricului un material documentar prompt, facil şi exact.

            La românii ardeleni, şematismul s-a impus exclusiv în cadrul Bisericii Greco-Catolice. Cel mai vechi cunoscut datează din anul 1813 şi este editat de episcopia din Oradea, cea mai vestică şi, deci, în mod firesc, prima deschisă la influenţele din interiorul Imperiului[6]. Descoperirea unicului exemplar e recentă şi a fost semnalat prima dată în 1997[7]. Descrierea exemplarului am făcut-o un an mai târziu, în

1998[8], dimpreună cu o scurtă prezentare a tipăriturii. Ea nu se intitulează nici calendar, nici şematism, ci este un Catalogus venerabilis cleri Almae Dioecesis Graeco-Catholicae M. Varadinensis pro anno MDCCCIII. Şematismul sub denumirea de catalog nu are precedent, după informaţia noastră, si nici nu va rezista decât în acest caz, din 1819 şematismele orădene intitulându-se ca atare: schematismus.

            Pentru cercetătorul culturii din Transilvania este o revelaţie plăcută să constate că cel mai vechi şematism românesc cunoscut este opera îndrăgitului episcop cărturar Samuil Vulcan, ocrotitorul şi mecenatele corifeilor Şcolii Ardelene. Publicarea şematismului era un gest de prestigiu al eparhiei şi episcopului care păstorea uniţii cu Roma din Crişana de aproape şapte ani. Şematismul de la 1813 este prima oglindă publică a episcopiei orădene, înaintea extinderii acesteia cu 72 de parohii desprinse de la Episcopia de Munkács, în 1824[9].  Episcopul este secondat în păstorirea eparhiei de un capitul şi de un „officium dioecesanum”, respectiv consistoriul. Din cele două foruri fac parte cam toate personalităţile care însemnau ceva în cultura românească din zonă. Marele prepozit al catedralei este George Farcaş, foarte lăudat de Şincai în Elegia sa din 1804, unde spune că acesta avea pregătite pentru tipar trei lucrări teologice importante, între care o istorie bisericească a Vechiului şi Noului Testament, „în două volume in folio”[10].  O figură impresionantă a capitulului era Ioan Corneli, canonicul-cancelar al episcopiei, personalitate care nu are nevoie de prezentare cu această ocazie. Ceialalţi canonici sunt viitorul episcop Iosif Szilágyi, Alexie Pócsy, Ioan Radnóthy, Simion Bran, Iosif Pop Dályai şi Nicolae Vitéz. În pofida numelor ungureşti ale unora, toţi aceştia sunt români, de viţă nobilă cu prestigiu istoric în cazul lui Nicolae Vitéz, originari din zona cu nume maghiarizate a nord-vestului extrem al românimii. Printre membrii consistoriului îi întâlnim pe Iosif Benei, directorul şcolilor „naţionale greco-catolice” din dieceză şi pe tânărul protocolist Nicolae Muntean, ambii interesaţi de cultură şi viitori corespondenţi epistolari ai lui Petru Maior, pe când acesta era revizorul cărţilor româneşti la Tipografia Universităţii din Pesta[11]. Dieceza de Oradea este împărţită în şapte protopopiate – numite aici, după moda catolică, arhidiaconate – cele mai importante avându-i în frunte pe canonicii Nicolae Vitéz şi Iosif Pop Dályai. Ceialalţi protopopi sunt Gabriel Boitor, Iosif Pop- Vidrai, Teodor Borsai, Ştefan Ghiing iar pentru „părţile bănăţene” Petru Stancovici. Dintre aceştia, protopopul micului district al Girişului, Ştefan Ghiing, a avut şi unele preocupări literare în manieră iluministă. Este autorul broşurii Doftorie împotriva gălbezii oilor, tipărită la Buda în 1811, recunoscând însă în cuvântul înainte că informaţia nu-i aparţine, ci chiar episcopul Samuil Vulcan „mi-au făcut cunoscută această doftorie”[12]. Numărul parohiilor diecezei este de 62, cele mai numeroase, câte 15, în protopopiatele de la Oradea şi Beiuş. Protopopiatul de la Vadul Crişului are doar două parohii, Auşeul pe lângă localitatea de reşedinţă, dar un număr mare de credincioşi: 1.500. Şematismul oglindeşte împrăştierea pitorească a enoriaşilor prin filiile şi „pustele” din câmpia de vest, unde preoţii păstoreau credincioşi români, ruteni, unguri sau chiar sârbi, însă cu toţii greco-catolici. Sub acest raport al varietăţiii etnice, Episcopia Greco-Catolică de la Oradea a fost în epocă deosebit de expresivă. Şematismul desfăşoară sinoptic şi organizat, într-un succedaneu foarte uşor de consultat, şirul complet al parohiilor cu preoţii fiecăreia, cu filiile lor, cu numărul credincioşilor şi cu distanţele de la reşedinţa catedrală. În configuraţia sa primară, de dimensiuni restânse, episcopia orădeană avea 25.900 de suflete unite cu Roma, repartizate în structurile amintite. Şi printre preoţii de rând ai eparhiei se semnalează persoane cu înclinaţii scriitoriceşti. Astfel Demetriu Kovács din Paleu este autorul unei broşuri cu versuri encomiastice latineşti dedicate episcopului Samuil Vulcan, în 1807[13], iar în 1808 al alteia în limba maghiară, cu versuri dedicate lui Ioan Corneli, cu ocazia ridicării acestuia la rangul de canonic[14]. Într-un alt caz, acela al tânărului preot de 27 de ani Nicolae Borbola din Şauaieu, avem de-a face cu o personalitate care în deceniile următoare se va ridica la demnităţi importante din sfera clericală dar şi laică a zonei de influenţă orădeană[15]. La investirea acestuia cu rangul de canonic, în 1835, studenţii clerici din Oradea îi vor închina un volumaş cu versuri omagiale în stilul manierist al epocii, în limba maghiară[16].

            Şematismul orădean din 1813 cuprinde şi situaţia şcolară din dieceză. Astfel, în seminariul teologic romano-catolic din Oradea se pregăteau pentru preoţie 13 tineri români. Printre aceştia îl descoperim pe Dimitrie Hossu, fiul preotului cu acelaşi nume din Pişcolt, ulterior ajuns el însuşi paroh în  Şauaieu, mai apoi în Domăneşti lângă Carei, pentru a ajunge în fine într-una din cele mai bogate parohii din dieceză, aceea din Sanislău. Demetriu Hossu cel tânăr va fi ulterior, alături de Moise Sora Noac, unul dintre versificatorii prodigioşi din nord-vestul spaţiului romnesc, la el poezia nefiind o ocazie, ci o vocaţie[17].  Este unul dintre corespondenţii epistolari ai lui George Bariţ, căruia îi trimite din produsele sale poetice, pentru a fi publicate în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”[18]. Gestul trădează dorinţa lui Hossu de a ieşi la largul literaturii româneşti din Transilvania, liman pe care îl ilustrau prin excelenţă foile braşovene ale lui Bariţ. Tot atunci, la Pesta erau trimişi pentru studii înalte trei tineri. La Oradea funcţiona însă şi un seminariu „pentru tinerimea seculară românească”, de fundaţie regală, aflat sub oblăduirea episcopiei. Rectorul acestei şcoli era canonicul Iosif Szilágyi. Numărul elevilor din clasele de poetică, retorică şi gramatică este de 20.

            Cel mai vechi şematism românesc pe care îl cunoaştem până acum, prezentat aici în date succinte, monografiază schematic una dintre puţinele structuri româneşti oficializate ale vremii. Cum biserica era unica patrie a românilor ardeleni, aflaţi sub dublă stăpânire străină, cezaro-crăiască la nivel statal şi ungurească la nivel social, importanţa imaginii acestei biserici se impune de la sine. Această imagine o găsim în şematism. Pentru cunoscătorii epocii, lucrarea este elocventă în sine. Pentru cititorul obişnuit, este un prilej de a cunoaşte oameni şi destine de demult, exerciţiu care face farmecul lecturii istorice. În plus, şematismul orădean de la 1813 este deschizător de drum pentru întreaga literatură a şematismelor româneşti din Transilvania secolului al XIX-lea, dintre care cel mai sistematic, în calitate de publicaţii cu apariţie periodică, au apărut tocmai cele de la Oradea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

 

 

CATALOGUS

 

 

VENERABILIS

 
 
CLERI

 

 

ALMĆ DIOECESIS

 
 
G R A E C O – C A T H O L I C A E

 

 

M. VARADINENSIS

 

 

PRO ANNO

 

 

MDCCCXIII [1]

 

 

 

 

 

SUB

 

GUBERNIO

 

ILLUSTRISSIMI

 

AC

 

REVERENDISSIMI

 

DOMINI

 

SAMUELIS

 

VULCAN

 

MISERATIONE DIVINA

 

GRĆCI  RITŰS  CATHOLICORUM

 
EPISCOPI

 

MAGNO-VARADINENSIS [3]

 

 

 

VENERABILE

CAPITULUM

 

Prćpositus Major.

 

            Reverendisimus Dominus GEORGIUS FARKAS, Cathed. Ecclesić M. Varad.Grćci Ritűs Catholicorum Archi-Presbyter, seu Prćpositus Major & Canonicus, nec non in absentia Ilustrissimi Domini Episcopi, Consistorii Prćses. [5]

Archi-Diaconus, seu Lector.

           

            Reverendissimus Dominus JOSEPHUS  SZILÁGYI, Abbas S. Gabrielis de Mező-Telegd, Cath. Ecclesiae M. Varadinensis Grćci Ritűs Cathol. Archi-Diaconus, seu Lector, & Canonicus, S. Sedis Consistorialis, & I. Comitatűs Bihariensis Tabulć Judiciarić Assessor, nec non Regiô-Episcopalis Seminarii Domestici M. Varadinensis Rector.

 

Primicerius seu Cantor.

 

            Reverendissimus Dominus ALEXIUS  POTSY, Cath. Eccles. Grćci-Ritűs Cathol. M. Varad. Primicerius seu Cantor, & Canonicus, S. Sedis Consistorialis, ac Il. Comitatuum Aradien. & Csanád. Tabulae Judrić Assessor. [6]

 

Ecclesiarcha seu Custos.

 

            Reverendissimus Dominus JOANNES  RADNOTHY, Cath. Eccles. M. Varad. Grćci Ritűs Cath. Ecclesiarcha seu Custos, & Canonicus, nec non S. Sedis Consistorialis Assessor.

 

Scholasticus seu Professor Rituum.

 

            Reverendissimus Dominus SIMEON BRÁN, Cath. Eccl. M. Varad. Grćci Ritűs Cathol. Scholasticus, seu Professor Rituum, & Canonicus, & S. Sedis Consistorialis Assessor.

 

Cartophilax seu Cancellarius.

 

            ReverendissimusDominus JOANNES  KORNELI, Cathed. Eccles. M. Varad. Grćci Ritűs Cathol. Cartophilax [7]  seu Cancellarius & Canonicus, S. Sedis Consistorialis, & I. Comitatus Bihariensis Tabulć Judrić Assessor, nec non Parochiae Oppidi Bél Interimalis Administrator.

 

CANONICI  HONORARII

 

            Reverendissimus Dominus JOSEPHUS PAPP-DÁLYAI, Cathed. Eccl. M. Varad. Grćci Ritűs Cathol. Canonicus, Parochus Nagy-Léthaiensis, Archidiaconus Districtus Lakság, &  S. Sedis Consistorialis assesor.

            Reverendissimus Dominus NICOLAUS VITÉZ, cathed. Ecclesiae M. Varad. Grćci Ritűs cathol. Canonicus, Vice-Archi-Diaconus Districtűs Varadinensis, Parochus Civitatis Capitularis Nagy-Várad, ac S. Sedis Consistorialis Assessor. [8]

 

OFFICIUM  DIOECESANUM.

 

Prćses S. Sedis Consistorialis.

            Llustrissimus ac Reverendissimus Dominus Episcopus.

 

In Absentia Suć Illustritatis Episcopalis.

 

            Prćsidium tenet Reverendissimus Dominus GEORGIUS  FARKAS Prćpositus Major, Pag. 5.

 

Assessores.

 

            Reverendissimi Domini anonici Actuales & Honorarii Suis locis prćnotati.

 

Item:

            Admodum Reverendus Dominus GABRIEL SIMON, Parochus Várad-Olasziensis Valachicus. [9]

            Admodum Reverendus Dominus STEPHANUS GYING, Vice-Archi-Diaconus Districtűs Gyires, & Parochus Szent-Andrásiensis.

            Admodum reverendus Dominus  MICHAEL BENEI, Regio-Episcopalis Seminarii Domestici M. Varadinensis Vice-Rector, simul Vinculi Matrimonialis Defensor, & Scholarum Nationalium Grćco-cathol. Districtűs M. Varad. Director.

 

Notarius.

 

            Perilustris Dominus Andreas Horváth simul Secretarius Episcopalis.

 

Protocolista.

 

Admodum reverendus Dominus Michael Muntyán una Archivarius. [10]

 

Fiscus Consistorialis.

           

            Clariss. Dominus. Antonius Szerdahelyi, per I. Regnum Hungarić Juratus Causarum Fori utriusque Advocatus, nec non in Regia Academia M. Varadinensi Juris Patrii Professor Publ. Ord. & una regius Librorum Revisor, ac Facultatis Juridicć Senior.

 

Advocatus Pauperum.

 

            Dominus Josephus Madácsi, per I. Regnum Hungarić Juratus Causarum Fori utriusque Advocatus, &  Complurium Dominorum Terrestrium Procurator.

 

Medicus Diścesanum.

           

Cl. Dominus Josephus Sándorfi, medicinć Doctor, & I. Comitatus Bihariensis Physicus Primarius. [11]

 

Chyrurgus Diścesanus.

           

            Reverendus Fr. Jonas Kopeczki, Ord. S. Joannis de Deo, & ejusdem Ord. Conventűs Várad-Olasziensis Infirmarius Primarius.

 

Cancelista Consistorialis.

 

            Dominus Demetrius Popovits.

 

Cursor Consistorialis.

 

            Michael Jakab. [12]

 


__________________________________________

 

 

 

SERIES ARCHI-DIACONATUUM,

& DISTRICTUUM VICE-ARCHI-DIACONALIUM,

PAROCHIARUM ITEM, ET COOPERATURARUM.

 

In Vice-Archi-Diaconatu Districtűs Várad.

Vice-Archi-Diaconus.

           

            Reverendissimus Dominus NICOLAUS VITÉZ, Pag.8.

 

Parochićś, ac Parochi.

 

            M. VARADINUM, Civitas Capitularis. Jus Patronatus exercet V. Capitulum Latini R. Varadinense.

            Parochus idem, qui supra Vice-Archi-Diaconus. [13]

 

Cooperator.

            Dominus Constantinus Algya, qui una Diaconus est Cathedralis Eccl.

                                                                                           Distat Milliar

           

 

             In  Matre  Cathol.                                 697

             In Filialibus:

             In Velencze Oppido                                23

                   – Fugyi                                       -       6

                   – Kis-Ujfalu                               -        2

                             ___________________________

                                                   Summa           728

           

             VÁRAD-OLASZI pro Valachis. Civitas  E-

                    piscopalis. Jus Patronatűs exercet Illus-

                    trissimus Dominus Latini Ritűs Episco-

                    pus.

              Parochus Dominus Gabriel Simon. [14]

              In Matre Cathol.                                  841

              In Filialibus:                                                   

                   – Száldobágy                              -      5

                   – Püspöki                                    -    14

              Ujlak       -                                        -      4

              Kis-Jenő                                           -      1 

                             ___________________________

                                                     Summa         865

 

              VÁRAD-OLASZI  pro Ruthenis.Civitas E-

                    piscopalis. Jus Patronatűs exercet Illus-

                    trissimus Latini Ritus Episcopus.

              Parochus Dominus Joannes Goidics. [15]

              In Matre Cathol.                                  186

              In Filialibus:

                   – Bikács                                       -    30

                   – Velencze Oppido                             8

                   – Ujfalu                                        -      5

                   – Hegyköz-Pályi                                 3

                   – Szalárd                                      -      2

                   – Less                                           -      2

                   – Keresztszeg                               -      4

                   – Szőllős                                      -      2

                   – Tenke                                        -      2

                   – Mácsa Prćdio                                   3

                             ___________________________    

                                                 Summa          274 [16]

 

                  HÁJÓ     -               -               -                 -               

                   Patronus est Illustrissimus Dominus La-

                    tini Ritűs Episcopus.

              Parochus Dominus Michael Román.  

              In Matre Cathol.                              282            

              In Filialibus:

              In Pecze-Sz. Márton                          20

               -  Ronthó                               -          12

                            ___________________________   

                                                 Summa         314        

              BETFIA             -                   -                -

                   Jus Patronatűs exercet Vrabilis Prćposi-    

                   tura S. Stephani de Promontorio Vara-

                    dinensi Prćmonstrat. [17]

                 Parochus Dominus Dyonisius Papp.

                  In Matre Cathol.                         344        

                  In Filiali Harang Mező         -         7

                            ___________________________

                                                Summa          351

 

              KARDÓ             -                  -                 -

                   Jus Patronatűs exercet llustrissimus Do-

                   minus Latini Ritűs Episcopus.

              Parochus Dominus Paulus Morosán.

              In Matre Cathol.                             517

 

 

              OLÁH-GYEPES              -                        -

                    Jus Patronatűs tenet Illustrissimus Do-

                    minus Latini Ritűs Episcopus. [18]

              Parochus Dominus Moyses Dume.

              In Matre Cathol.                               70

              In Filialibus:

              Rosafalva                                -          3

              Nagy-Káránd                           -          5

              Kis-Káránd                              -          3

              Lázur            -                          -          5

                            ___________________________

                                                Summa            86

 

              NAGY-ÜRÖGD           -                           -

                  Jus Patronatűs exercet Illustrissimus Do-

                  minus Latini Ritűs Episcopus.

              Administrator  Interimalis Dominus Ste-

              phanus Gying. [19]

              In Matre Cathol.                             232

              In Filialibus:

              Less            -                            -        19

              Kis-Somogy                             -          3

              Kis-Ürögd                                -          7

              Bessenyő                                  -          5

              Balogh-Réth                             -          5

                            ___________________________

                                                Summa           271

 

              SÁLYI         -                        -                 -

                    Jus Patronatűs exercet Venerabile Capi-

                    tulum Latini Ritűs M. Varad.

              Administrator  Dominus Nicolaus Borbola.

              In Matre Cathol.                              377

              In Filialibus:

              Oláh-Apáthi                          -             5

              Babostya  Prćdio                              10

                            ___________________________

                                                Summa          392 [20]

 

                 SZÉKELYTELEK                                  -

                  Jus Patronatűs habet Vrabile Capitulum

                  Latini Ritűs M. Varad.

              Parochus Dominus Joannes Papp

              In Matre Cathol.                               94

              In Filiali Nyárszeg                              9

                            ___________________________

                                                Summa          103

 

              BÉL Oppidum Episcopale       -               -

                   Jus Patronatűs exerccet Illustrissimus

                   Dominus Latini Ritűs Episcopus.

              Interimalis Administrator, donec formatus

                   introducatur  Parochus Reverendissimus

                   Dominus JOANNES KORNELI, Pag.7.

                   [21]

              In Matre Cathol.                             147

              In Filialibus:

              Hagymás                          -                 2

              Arkus         -                     -                 3

                          _____________________________

                                                 Summa          152 [22]

                                                 

              In Archi-Diaconatu Districtűs Lakság.

   

Archi-Diaconus

                  Reverendissimus Dominus JOSEPHUS

              PAPP-DÁLYAI, Pag.8.

 

Parochić, ac Parochi.

 

              NAGY-LÉTHA, parochia Valachica, in

              Comitatu Bihariensi.

                    Jus Patronatűs exercet Fundus  Religio-

                    nis.

              Parochus idem qui supra Archi-Diaconus.

              In Matre Cathol.                             1717

              Cooperator. Vacat. [23]

                   

              NAGY-LÉTHA Parochia Ruthenica       -

                   Jus Patronatűs tenet Fundus Religionis.

              In Matre Cathol.                               175

 

             POTSAI              -                 -                    -

                  Jus Patronatűs exercet Illustrissimus La-

                  tini R. Episcopus M. Var.

              Parochus Dominus Joannes Nagy.

             In Matre Cathol.                               1004

             In Filialibus:

             Esztár         -                         -               35

             Henczida                              -               35

             Pelbárthida                           -               26

                                _________________________

                                                 Summa          1100

             Cooperator . Vacat. [24]

 

             PISKOLTH              -                   -

                 Jus patronatűs exercet fundus Religionis.

             Parochus Dominus Demetrius Hoszu.

             In Matre Cathol.                                  329

 

             VASSAD           -                  -                     -

                 Jus patronatűs exercet Vrabile Capitulum

                 Latini Ritűs M. Var.

              Parochus Dominus Joannes Andréka.

              In Matre Cathol.                                 808

              Cooperator . Vacat.

 

             GÁLOS-PETRI                 -                     -

                   Jus Paronatűs habet Fundus Religionis.

                   [25]

             Administrator Dominus Basilius Kattay

             In Matre Cathol.                                  195

             In Filiali Mihály-Falva          -              73

                               _________________________ 

                                                 Summa            268

 

            ÉR-TARTSA                      -                     -

                   Jus patronatűs exercet in 1∫3tia Vrabile

                   Capitulum Latini Ritűs M. Varadinense,

                    in 2∫3tiis fundus Rel.

            Parochus Dominus Simeon Szilágyi.              

            In Matre Cathol.                                 376

            In Filiali Ér-Keserű                              20

                                       _______________________________   

                                                 Summa          396 [26]

          

           ÉR-ADONY                        -                      -

               Jus Patronatűs exercet Fundus Religionis.

           Administrator Dominus Joannes Bán.

           In Matre cathol.                                       82 

           In Filialibus:                                           

           Otomány                -                      -         30            

           Asszonyvására                              -         18

                               _________________________

                                                 Summa             130

   

           ÉR-SELIND          -                      -                  

               Jus Patronatűs exercet in parte Vrabile Ca-

               pitulum Latini Ritűs M. Varadinense, in

                parte vero Fundus Religionis. [27]                             

            Parochus Dominus Andreas Mihályi. 

            In Matre Cathol.                                   508

            In Filiali Ér-Semjén                              100                                        

                              __________________________

                                                 Summa             608

 

            BAGAMÉR          -                      -          

                 Jus Patronatűs habet Vrabile Capitulum

                 Latini Ritűs M. Varad.

            Parochus Dominus Georgius Butzurka.

            In Matre Cathol.                                    109

           

             KAKAD               -                      -              -

                  Jus Patronatűs exercet Fundus Relig. 

             Parochus Dominus Georgius Kaszai.

             In Matre Cathol.                                    229

             [28]

 

            HOSSZUPÁLYI                  -                      -

                 Jus Patronatűs exercet Fundus. Relig.

            Parochus Dominus Demetrius Kovács.

            In Matre Cathol.                                     210

            In Filialibus:

            Debrecini                        -                           4                                                 

            In Derecske                     -                          2

            Kis-Pirts                          -                          2

            Szováth                            -                          3

            Monostor Pályi                -                        47

                              __________________________

                                                 Summa               268

 

            ATSÁD             -                  -                      -

                Jus Patronatűs exercet Fundus Relig.

            Parochus Dominus Joannes Bilkey. [29]

            In Matre Cathol.                                     843

            In Filiali Sámson                                        8

                              __________________________

                                                 Summa              851

 

           VÉRTES            -                  -                      -

                Jus Patronatűs habet Fundus Religionis.

           Parochus  Dominus Samuel Kőváry.

           In Matre Cathol.                                      376

 

           ÁLMOSD                              -                     -

                Jus Patronatűs tenet Fundus Religionis.

           Parochus Dominus Joannes Toth.

           In Matre Cathol.                                      255

           In Filiali Székelyhid                                  18

                              __________________________

                                                 Summa               273

           [30]

 

In Vice-Archi-Diaconatűs Lunka.

 

Vice-Archi-Diaconus.

            Admodum Reverendus Dominus GABRIEL

            BOITOR.

 

Parochiae, ac Parochi.

 

           KÉCZ               -                   -                    -

                Jus Patronatűs exercet Fundus Relig.

           Parochus. Idem qui supra Vice-Arhi-Diac.

           In Matre Cathol.                                       657

           In Filiali Szalacs                                      102

                              __________________________        

                                             Summa                    756

           [31]

 

           GENYÉTE                            -                    -

                Jus Patronatűs exercet Fundus Relig.

           Administrator Dominus Gerontius Bálmos.

           In Matre Cathol.                                       367

           In Filiali Margitha                                      16

                              __________________________

                                             Summa                   383

 

           DIZSÉR             -                  -                      -

               Jus Patronatűs habet Fundus Religionis.

           Parochus Dominus Gregorius Gurzo.

           In Matre Cathol.                                      370

           In Filiali Lüki                                              8

                              __________________________

                                             Summa                  378

           [32]

 

           DÉDA                -                  -                      -

                Jus Patronatűs tenet Fundus Religionis.

           Parochus Dominus Joannes Papfi.

           In Matre Cathol.                                     205

           In Filialibus:

           In Széltalló                            -                   4

           Száldobágy                            -                   1

           Szunyog                                -                    6

                              __________________________

                                             Summa                 216

 

           PAPFALVA                         -                       -

          Patronus est Fundus Religionis.

          Parochus Dominus Gabriel Besse.

          In Matre Cathol.                                      645

          In Filiali Csételek                                       3

          Bosai          -                          -                    2

                              __________________________

                                              Summa                650

          [33]

 

          HAGYMÁDFALVA              -

                Patronus est Fundus Religionis.

          Parochus Dominus Nicolaus Molnár.

          In Matre Cathol.                                       616

 

          NÁDÁNTELEK                      -

                Jus Patronatűs tenet Fundus Religionis.

          Parochus Dominus Nicolaus Ponteni.

          In Matre Cathol.                                       293

          In Filiali Szarko                                           5

                              __________________________

                                              Summa                 298

          [34]

 

          FARNAS             -                  -                      -

               Jus Patronatűs exercet Vrabile Prćpositura

               S. Stephani de Promontorio Varadinensi

               Ordinis Prćmonstratensium.

          Parochus Dominus Lazarus Papp-Szilágyi.

          In Matre Cathol.                                     285

          In Filialibus:

          Szent-Imre                               -                 9

          Szalárd                                    -               29

                         ____________________________

                                              Summa               323

 

          VERDES-ÁBRÁM                 -

               Jus Patronatűs tenet Fundus Religionis.

          Parochus Dominus Daniel Vlád. [35]

             In Matre Cathol.                                    268

          In Filiali Fantsika                                    14

                         ____________________________

                                              Summa               282 

 

          APÁTHI-KERESZTUR

              Patronus est Fundus Religionis.

         Parochus Dominus Elias Rád.

         In Matre Cathol.                                      260

         In Filialibus:

         Albis              -                          -                 3

         Véd Prćdio                               -                 9

         Radui Prćdio                                              7  

                         ____________________________

                                             Summa                  152*

 

         FEGYVERNEK                        -

              Partonus est Fundus Religionis. [36]

         Parochus Dominus Arthemius Gáborfi.

         In Matre Cathol.                                       220

         In Filiali Tohfalu                                          5

                         ____________________________           

                                             Summa                 225

         [37]

 

In Vice-Archi-Diaconatu

Districtűs Belényes

 

Vice-Archi-Diaconus.

                   Admodum reverendus Dominus JOSE-

                 PHUS PAPP-VIDRAI.

 

Parochiae, ac Parochi.

 

         BELÉNYES Opidum Episcopale                   -

             Jus Patronatűs exercet Illustrissimus Domi-

             nus  Episcopus Grćcô-Cathol.

         Parochus idem qui Vice-Archi-Diac. [38]

         In Matre cathol.                                       426

         In Filialibus:

         Mézes      -                             -                    5

         Budurásza                               -                   6

         Kuráczel                                 -                    1

         Buntyesd                                 -                  28

                         ____________________________    

                                      Summa                   466

 

         NYÉGERFALVA                 -

              Jus Patronatűs habet Fundus Religionis.

         Parochus Dominus Theodorus Kimpián.

         In Matre Cathol.                                     158

 

         FENES                   -                          -                             

             Patronus est Fundus Religionis.

         Parochus Dominus Joannes Mány.

         In Matre Cathol.                                     389

         [39]

           

         FÜZEGY                  -                          -

              Patronus est Fundus Religionis.

         Parochus Dominus Jacobus Mandrovics.

         In Matre Cathol.                                       226

 

        JÁNOSFALVA                                     -

            Patronus est Fundus Religionis.

        Parochus Dominus Petrus Morucz.

        In Matre Cathol.                                        131

 

        SONKOLYOS           -                          -

        Patronus est Fundus Religionis.

        Parochus Dominus Joannes Illyés.

        In Matre Cathol.                                        269

        [40]

 

        BELÉNYES-UJLAK                             -

            Patronus est Fundus Religionis.

        Administrator Dominus Alexius Áron.

        In Matre Cathol.                                        265

        In Filialibus:

        Örvényes           -                 -             -        45

        Dsoszán-Forró                     -                        3

                         ____________________________

                                          Summa                    313

 

        PETRÁNY                           -            -

            Patronus est Fundus Religionis.

        Parochus Dominus georgius Lázu. [41]

          In Matre Cathol.                                        385

        In Filialibus:

        Pokola             -                                 -        19   

        Feneres                                              -        25

        Szokány                                              -       20

                              __________________________

                                          Summa                    449

 

        VALÁNY                           -                -

             Patronus est Fundus Religionis.

        Parochus Dominus Basilius Vlás.

        In Matre Cathol.                                       303

 

        PRESZÁKA                      -                 -

             Patronus est Fundus Religionis.

        Parochus Dominus Joannes Popovics.

        In Matre Cathol.                                        420

        [42]

 

        VENTER                            -                   -

             Patronus est Fundus Religionis.

        Administrator Dominus Joannea Koszta.

         In Matre Cathol.                                        508

 

         SZOMBATSÁG                -                   -

            Jus Patronatűs habet Excelsa Camera Regia.

         Parochus Dominus Gregorius Almásy.

         In Matre Cathol.                                        147

         In Filialibus:

         Magyar-Cséke                   -                           3

         Rotárest                             -                           4

                              __________________________    

                                            Summa                    154

         [43]

 

         GYALÁNY                       -                   -    

              Patronus est Fundus Religionis.

         Parochus Dominus Basilius Buttyán.

         In Matre Cathol.                                         296

         In Filiali Petrás-Solymos           -                   5

                              __________________________

                                            Summa                    301

 

         HIDAS-TELEK                         -

             Patronus est Fundus Religionis.

         Parochus Dominus Michaël Nyisztor.

         In Matre Cathol.                                        342

 

         ROGOZ            -                 -                    -

              Patronus est Fundus Religionis. [44]

          Parochus  Dominus Georgius Vidovics.

          In Matre Cathol.                                      436

 

          MOCSÁR                          -                    -

                Jus Patronatűs exercet Illustrissimus Do-

                Minus Latini R. Episcopus M. Var.

          Parochus Dominus Demetrius Mikola.

          In Matre Cathol.                                       296

          [45]

 

          

 

In Vice-Archi-Diaconatu

Districtűs Sebes-Körös

 

Vice-Archi-Diaconus.

                 Admodum Reverendus Dominus

THEODORUS BORSAI

 

Parochiae, ac Parochi.

 

          RÉV                 -                 -                    -

              Jus Patronatűs exercet Fundus Religion.

          Parochus idem qui supra Vice-Archi-Diac.

          Cooperator. Vacat. [46]

          In Matre Cathol.                                     1015

          In Filialibus:

          Kis-Bárod       -                  -                       16

          Nagy-Bárod                        -                         9

          Kraynyikfalva                     -                       13

          Bánlaka                               -                       41

                                __________________________

                                            Summa                   1094

 

          ŐSSI                -                 -                    -

              Jus Patronatűs exercet Fundus Religionis.

          Parochus Dominus Georgius Illés.

          In Matre Cathol.                                        486

          [47]

 

 

In Vice-Archi-Diaconatu

Districtűs Gyires.

 

Vice-Archi-Diaconus.

                 Admodum Reverendus Dominus

STEPHANUS GYING.

 

Parochiae, ac Parochi.

 

          SZENT-ANDRÁS                                  -

              Jus Patronatűs exercet in parte Reverendis-  

               simus Dominus Capituli Latini Ritűs M.

               Varadinensis Prćpositus Minor, in parte

               Vero Magnificus Dominus Consiliarius, &

               Reg. Studior. Super. Director Georgius

               Tokody. [48]

                   Parochus idem qui supra Vice-Archi- Di-

               ac.

               Cooperator. Vacat.

               In Matre Cathol.                                   685

               In Filialibus:

               Vadász Prćdio             -                          4

               Ó Palota                       -                        28

               Új Palota                      -                        40

               Szent-János                  -                          3

               Micske Prćdio             -                        11

               Iklod Prćdio                -                         10

                             __________________________

                                            Summa                     781

 

               GYIRES      -                 -                    -  

                   Jus Patronatűs exercet Illustrssimus Do-

                   Minus Latini R. Eoiscopus M. Var.

               Parochus Dominus Andreas Karabecz.[49]

                   In Matre Cathol.                                   242

               In Filialibus:

               Altsi Prćdio                  -                        14

               Mátsa Prćdio                -                          2

                                                                     __________________________

                                               Summa                  258

 

               BEDŐ             -                 -                    -

                  Jus Patronatűs tenet Vrabilis Prćpositu-

                  ra Maior Capituli Latini Ritűs M. Varad.

               Parochus Dominus Joannes Grama.

               In Matre Cathol.                                   374

 

               NAGY-SZÁNTÓ               -                 103

               Parochus Dominus Joannes Vidrai.

               In Filiali Bihar                   -                     1

                                __________________________

                                              Summa                   104

               [50]

 

                        In Vice-Archi-Diaconatu

Partium Banaticarum

 

Vice-Archi-Diaconus.

                 Admodum Reverendus Dominus

PETRUS STANCOVICS.

 

Parochiae, ac Parochi.

 

               MAKÓ Oppidum                 -

                    Jus Patronatűs exercet Excellentissimus

                    Dominus Latini Ritűs Episcop. Csaná-

                    diensis.

               Parochus idem qui supra Vice-Archi- Di-

               ac. [51]

                   Cooperator Dominus Joannes Pák.

               In Matre Cathol.                                 1482

               In Filialibus:

               Főldeák                             -                    32

               Béka         -                       -                     34

               Nagy-Lak                          -                       8

                                __________________________

                                              Summa                 1556

 

               TEMES-FABRICA          -

                    Jus Patronatűs exercet Excelsa Camera

                    Regia.

               Parochus Dominus Nicolaus Diomelly.

               [52]

               In Matre Cathol.                                     63

               In Filialibus:

               Rékás     -                       -                         2

               Bilét       -                       -                         1

               Zsebel    -                       -                         2

               Boksán   -                       -                         2

                                                            __________________________

                                              Summa                     70

   

               ZÁBRÁN                -                      - 

                    Jus Patronatűs exercet Excelsa Camera

                    Regia.

               Administrator  Dominus Nicolaus Szádi.

               In Matre Cathol.                                     45

               In Filialibus:

               Guttenbrunn                    -                       33

               Neudorf                          -                         9

               Lippa Oppido                 -                       65

                                _________________________      

                                              Summa                   152

               [53]

                  

               VETERO-ARADINUM,

                   Oppidum Camerale.

                   Jus Patronatűs exercet Excelsa Camera

                    Regia.

                Parochus Dominus Joannes Farkas.

                In Matre Cathol.                                   184

                [54]

a Cathed.

 

 

____

____

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

6  3∫4

 

 

 

 

 

 

6  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

6  1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

3  1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5  1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  3∫4

 

 

 

 

 

7  1∫4

 

 

 

 

7  1∫4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

6  3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  1∫4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5  1∫4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Matre

 

 

 

1∫4

     1

     2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1        1∫2

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1∫4

 2

 1

 3

1        1∫4

      2

     1∫4

    3

1        1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

 1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  1∫2

1∫4

1∫2

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

1∫2

1∫2

1∫2

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

    1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     1

1

   1 1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3∫4

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

1∫2

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

1∫4

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

1∫2

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

1  1∫2

   1  1∫4

1        1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫4

1∫2

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1        1∫4

 1

1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1∫4

1∫4

3∫4

1

3∫4

3∫4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1  1∫2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3∫4

1        1∫2

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1∫8

1∫2

1

 

 

 

 

 

Emeriti, ac Deficientes Animarum Curatores.

       

            Dominus Elias Bojtor.

            Dominus Georgius Jánosi.

            Dominus Gabriel Borbola. [55]

 

 

CLERUS JUNIOR

 

In SeminarioLatini Ritus Magno Varadinensi existens

 

Theologi IV. Anni.

 

            Talnáts Michaël

           

Theologi III. Anni.

 

            Krisztian Artemius

            Morutz Michaël

            Paska Joannes.

 

Theologi II. Anni.

 

            Bilkei Michaël

            Bozontai Joannes

            Serbán Gabriel

 

Thrologi I. Anni.

 

            Dályai Petrus

            Fülöp Joannes

            Hoszu Demetrius

            Kóczy Franciscus [56]

            Krisztian Basilius

            Szilágyi Joannes

 

In Generali Seminario Pesthiensi.

 

III. Anni. Theologi.

 

            Moldován Basilius

            Oknai Joannes

 

I Anni. Theologi.

 

            Finta Theodorus. [57]

 

REGIO-EPISCOPALE SEMINARIUM DOMESTICUM

M. VARADINENSE,

pro Sćculari Juventute Valachica

per Suam Majestatem Sacratissimam fundatum.

 

Rector Seminarii.

 

            Reverendissimus Dominus JOSEPHUS SZILÁGYI, Pag. 6.

 

Vice-Rector.

 

            Dominus MICHAEL BENEI, Pag 10.

 

Alumni in Fundatione existentes.

 

Poetae.

 

            Vláss Theodorus

 

Rhetores.

 

            Dályai Ignatius

            Suta  [sic] * Simeon [58]

 

Grammatici IV. Anni.

 

            Nagy Joannes

            Seres Laurentius

 

Brammatici III. Anni.

 

            Bilkey Josephus

            Both Joannes

Gying Joannes

Hadzsi Demetrius

Papp Alexander

Szilágyi Joannes

 

Grammatici II. Anni.

 

Topai Joannes

 

Grammatici I. Anni.

 

Gramma Samuel

Illyés Petrus

Kovács Josephus

Papp Simeon

Bojthi Nicolaus [59]

 

Nationales.

 

Szilágyi Joannes Junior

Kovács Franciscus

Tivadar Georgius

 

Alumni Convictores Solventes.

 

Grammatici III. Anni.

 

Theodorovics Joannes

 

Grammatici II. Anni.

 

Popovics Nicolaus

 

Grammatici I. Anni.

 

Gerlán Michaël

 

Nationales.

 

Galamb Petrus. [60]

 

PIE IN DOMINO OBIERUNT.

 

Dominus Joannes Kővári, Parochus Zábrányiensis, obiit die 1-a Aprilis 1812.

Lucas Tárászovics Clericus, obiit 19-na 8-bris 1812.

 

Pro quorum singulis singuli Diścesis hujus Grćcô-Catholicć M. Varadinensis Presbyteri Tria SS. Missć sacrificia ex laudabili Consvetudine Fraternique Fśderis nexu absolvere meminerint. [61]

 

I  N  D  E  X   I.

NOMINUM

 

 

                                                       Pag.

A

Algya Constant                                  14

Almási Gregor.                                  42

Andréka Joann.                                  25

Áron Alexius                                     41                            B

Bálmos Geront.                                 32

Bán Joannes                                      27

Pag

Boithi Nicolaus                                  59

Borbola Gabriel                                 55

Borbola Nicolaus                               20

Borsai Theodor.                                 46

Both Joannes                                     59

Bozontai Joann.                                 56

Brán Simeon                                        7

Buttyán Basil.                                    44

Butzurca Greg.                                  28

                           D

Dályai Papp Josephus                          8

Dályai Petrus                                     56

Dályai Ignat.                                      58

Diomelli Nicol.                                  52

Dume Moyses                                    19

                           F

Farkas Georg.                                      5

Farkas Joannes                                  54

[62]

Fintha Theodor                                  57

Futa [sic] * Simeon                           58

Fülöp Joannes                                   56

                          G

Gáborfi Arthem.                                37

Galamb Petrus                                   60 

Gerlán Michael                                  60

Goidics Joannes                                 15

Gramma Joan.                                   50

Gramma Sam.                                    59

Gurzo Gregor.                                   32

Gying Stephan.                                  10

Gying Joannes                                   59

 H

Hadzsi Demetr.                                  59

Horváth Andr.                                   10

Hoszu Demetr.                                  25

Hoszu Dem. Jun.                               56                               

                                I

Jakab Michael                                   12

Jánosi Georg.                                     55

Illyés Joannes                                    40                                  

Illyés Georgius                                  47                          

Illyés Petrus                                       59

                           K

Pag.

Ponteni Nicol.                                    34

Popovics Demet.                               12 Popovics Joan.                                   42

Popovics Nicol.                                 60

Potsy Alexius                                      6

R

Rád Elias                                           36

Radnothy Joan.                                   7

Román Mich.                                    17

                               S

Sándorfi Joseph.                               11

Serbán Gabriel                                  56

Seres Laurentius                               59

Simon Gabriel                                    9

Suta Simeon                                      58

Szádi Nicolaus                                  53

Szerdahelyi Ant.                               11

Szilágyi Joseph.                                  6

Szilágyi Simeon                                26

Szilágyi Papp Lazarus                        3

 

                                                       Pag.

Benei Michael                                   10

Besse Gabriel                                    33

Bilkei Gabriel                                    24

Bilkei Joannes                                   29

Bilkei Michael                                   56

Bilkei Josephus                                  59

Boitor Gabriel                                    31

Boitor Elias                                        55

Pag.

Kárábecz Andr.                                 49

Kaszai Georg.                                    28

Kattai Basil.                                       26

Kimpián Theod.                                 39

Kopeczki Jonas                                  12

Korneli Joannes                                   7

Koszta Joannes                                  43

Kótzi Francisc.                                  56

Kovács Demetr.                                 29

Kovács Joseph.                                  59

Kovács Franc.                                    60

Kővári Samuel                                   30

Kővári Joannes                                  61

Krisztian Arthem.                              56

Krisztian Basil.                                  57

                           L

Lázu Georgius                                   41

                           M

Madácsi Joseph.                                11

Mandrovics Jac.                                40

Mány Joannes                                   39

Mihályi Andr.                                    28

Mikola Demet.                                  45

Moldován Basil.                                57

Molnár Nicol.                                    34

Morosán Paul.                                   18

Morucz Petrus                                   40

[63]

Morucz Michael                                56

Muntyán Mich.                                  10

                          N

Nagy Joannes                                    24

Nagy Joan. Jun.                                 59

Nyisztor Mich.                                  44

                         O

Oknai Joan.                                        57                                                      

                         P

Pák Joannes                                       53

Papfi Joannes                                     33

PappDyonis.                                      18

Papp Joannes                                     21

Papp Alexander                                 59

Papp Simeon                                     59

Paska Joannes                                   56

Pag

Szilágyi Joannes Clericus                 57

Szilágyi Joan. in Seminar. dom.      59

Szilágyi Joan. Jun.                             51

T

Talnáts Mich.                                    56

Taraszovics Luc.                               61

Theodorovics Joannes                       60

Tivadar Georg.                                  60

[64]

Topai Joannes                                    59

Toth Joannes                                      30

                              V

Vidovics Georg.                                45

Vidrai Pap Jos.                                  38

Vidrai Joann.                                     50

Vitéz Nicolaus                                    8

Vlád Daniel                                       35

Vláss Basilius                                    42

Vláss Theodor                                   58

[65]

 

 

I N D E X  II

PAROCHIARUM

 

                                           Pag.

A

Álmosd                                              30

Apáthi-Keresztúr                               36

Atsád                                                  29

B

Bagamér                                            28

Bedő              

Belényes                                            38

Belényes-Ujlak                                  41

Betfia                                                 17

Bél                                                     21

D

Déda                                                  33

Dizsér                                                32

E

Pag.

Hájó                                                   17

Hidastelek                                         44

Hoszupályi                                        29

[66]

I

Jánosfalva                                      40

K

Kakad                                                28

Kardó                                                18

Kecz                                                  31

M

Magno-Varadin.                                13

Makó                                                 51

Mocsár                                              45

N

N. Létha Valach.                               23

Nagy Létha Ruth.                              24

Nagy-Syántó                                     50

Nagy Ürögd                                      19

Nádántelek                                        34

Nyégerfalva                                      39

O

Oláh-Gyepes                                     18

Őssi                                                   47

P

Papfalva                                            33

Petrány                                              41

 

                                                       Pag.

Ér-Adony                                           27

Ér-Selind                                            27

Ér-Tártsa                                            26

F

Farnas                                                36

Fegyvernek                                        36

Fenes                                                  39

Füzegy                                               40

G

Gálos-Petri                                         25

Genyéte                                              32

Gyalán                                               44

Gyires                                                49

H

Hagymádfalva                                   34

Pag.

Piskolth                                             25

Potsai                                                24

Preszáka                                            42

R

Rév                                               46

Rogoz                                            44

S

Sályi                                              20

Sonkolyos                                     40

Székelytelek                                  21

Szent-András                                48

Szombatság                                   43

T

Temes-Fabrica                              51

V

Valány                                           42

Várad-Olaszi Valachica                14

Várad-Olaszi Ruthenica                15

Vassad                                           25

Verdes-Abrám                               35

Venter                                            43

Vértes                                            30

Vetero-Aradinum                          54

Z

Zábrán                                           53

[67]

 [1] Géza Petrik, Magzarország bibliographiája 1712 – 1860, I, Budapesta, 1888, p. 373.

[2] Ibid., p. 372.

[3] Ibid, p. 373, bibliografiat după Cathalogus bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi, Sopron, I-II, 1797-1807.

[4] Ibid., p.373. Vezi şi Georgeta Răduică şi Nicolin Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti 1731 – 1918, Bucureşti, 1981, 9. 189.

[5] Géza Petrik, op. cit., III, Budapesta, 1891, p. 300.

[6] Unicul exemplar cunoscut până acum se găseşte în Ungaria, la Országos Szécsényi Könyvtár din Budapesta, sub cota P. 28/1813.Corectăm cu această ocazie presupunerea noastră din 1986 (articolul Îmbogăţirea Bibliografiei româneşti vechi. Sugestii exemplificate,din revista „Satu Mare. Studii şi comunicări”, VII-VIII, p. 278; vezi şi în acest volum acelaşi articol), după care seria şematismelor greco-catolice ar fi început la Oradea în 1819.

[7] Ioan Chindriş, Cartea românească veche la Budapesta (I), în „Acta Musei Napocensis”, Istorie, 33.II, 1997, p. 215-229.

[8] Idem, Cărţi româneşti necunoscute, la Budapesta. (Contribuţii la Bibliografia românească veche), în vol col. Studii istorice. Omagiu profesorului Camil Mureşanu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj-Napoca, 1998, p. 227-244.

[9] Sursa primară pentru acest eveniment de răscruce din istoria Episcopiei de Oradea rămâne pastorala episcopului Samuil Vulcan, tipărită chiar în 1824 la Oradea, cu titlul Cartea preluminatului episcop greco-catolic al Oradiei Mari, Samuil Vulcan, cătră clerul şi poporul celor şeptezeci şi două de parohii care în XX septemvrie 1824 de eparhia Muncaciului s-au despreunat şi eparhiei sala s-au adăugat, în tipografia lui Joan Tichy, broşură  in 8o de 16 pagini.Vezi B.R.V., III, p.445. La ea se raportează toţi istoricii ulteriori ai evenumentului.

[10] Vezi Ioan Chindriş, Poezia lui Gheorghe Şincai, în volumul de studii Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene, Cluj-Napoca, 2001, p. 179-212.

[11] Petru Maior, Scripta minora, ediţie prefaţată şi îngrijită de Ioan Chindriş, Bucureşti, 1997, p. 302-303, 316-318.

[12] Vezi B.R.V., III, p.45, nr. 792.

[13] Carmen Ilustrissimo, ac Reverendissimo Domino Samueli Vulkan...Episcopo Magno Varadinensi graeci ritus catholico...a Demetrio Kováts dicatum..., Oradea, 1807, 4o, 8 p. Ap. Andrei Veress, Bibliografia româno-ungară, II, Bucureşti, 1931, p.159, nr.954.

[14] Öröm versek, mellyeket, midőn Fő Tisztelendő Kornély Jáanos Úr Nagy Váradi görög-katólikus kanonokká neveztetet, méltó tisztelettel bé mutattot Köváts Demeter felszentelt papp. Anno 1808, Oradea, 1808, 4o, 2 foi. Ibid., p. 167-168, nr.972.

[15] Nicolae Borbola s-a învrednicit în secolul al XIX-lea de o faimă antmă şi postumă deosebită. Este printre personalităţile biografiate de „Familia” , cu portret din seria semnată „Rusz” ((1881, p.93-94) şi incluse în Enciclopedia română a lui Corneliu Diaconovici (I, Sibiu, 1898, p. 533).

[16] Rény-Emlék mellyet Fő-Tisztelendő és Tudós Borbola Miklós Urnak, aN. Váradi G.E. Káptakan Iskolás-Kanonokjának; a Törvények’ Tanára’, és N. Váradi királyi Tudományos Gyülekezet’ , Természet’, ’s  Nemzetek’; valamint Magyarország nyilványos Törvénye Tanitójának; a Szent Szék és Bihar Vármegye  Táblabirájának, Szintén Fő-Tisztelendő Erdélyi Bazil Urnak, a’ N. Váradi G. E. Káptalan Levéltárnok-Kánonokjának; a’ Várad Olaszi görög egyesült Hivek Lelki Attyuknak, a’ Szent Szék  és Csanád ‘s Csongrád VármegyékTáblabirájuknak, minekután Ő Felségétől Május 18-án 1835. esztend. N. Váradi g. e. Káptalan székére méltattak; szoborra metszett Buda Tivadar a’ Hittanulmányok 4-dik évi Halgatójuk, Oradea, 1835, 4o, 4 foi. Ap. Andrei Veress, op. cit., p.317, nr.1332. Cf. şi  Géza Petrik, op. cit., I, p. 359.

[17] Dimitrie Hossu este un campion local  al versificaţiei encomiastice la modă. Iată în premieră lista titlurilor care se cunosc (este vorba de tipărituri): 1. Mariei suale pre-osantitului, si pre-luminatului Domn “Nicolae Kováts episcopu-lui diecesei Belgradu-lui, in marele principat–„ Ardeal – „smeritul, si umilitul fiu Dimitrie Hosszu Parochul d”in Sállyi a’ Diecesei Oradiei Mare Graeco-Catholică, Oradea, 1827, 8o, 6 p.(Andrei Veress, op. cit., p.250, nr. 1188);  2. Méltóságos és Fő-Tisztelendő Laicsák Ferencz úrnak, Nagyváradi megyés püspöknek: midön  a’ rosnyai fő pásztori székéből, a’ nagy-váradiba lett lépése fiui örömérzéssel A’ Sállyi Görög Egyesűlt Hiveklelki pásztora Hosszú Demeter által, Oradea,1827, 8o, 6 p. (ibid., p.250, nr. 1189); 3.Vale syntagma…Illustrissimi, et Reverendissimi Domini Josephi Vurum, antea Varadinensis, nunc vero Nitriensis episcopi Regii Consiliarii honoribus adornavit Demetrius Hosszú Parochus Graeco Catholivus Sállziensis, ductu filialis observantiae, Oradea, 1828, 8o, 6 p. (ibid., p.257, nr.1201);  4. Tiszszerötévi koszorú Vécsei és Hajnácskői Báró Vécsey Miklós Ur tiszteletére, midőn Szathmár vármegyének főispányi méltóságára emeltetett, és 1833. év martius 11-dik napján hivatalába bé-iktattatott, Carei, 4o, 2 file (ibid., p. 299, nr.1278; cf. şi Géza Petrik, op. cit. II, p.174); 5. Hálahangszó a’ következendőségig Telyes tiszteletre méltó Nagyérdemű Tekintetes Donembergi született Tholnaur Ro’salia asszony’ néhai Tekintetes Bagossi Bagossy Károly úr öszvegyének Általa Jésus Urunk szenvedésének emlékezetére a’ Kaplonyi Görög-Egyesült Sz. Egzház előtt fel-állittatott kereszt és statuak’ egy tavaszi napon pompáson végbe vitt fel-szenteltetése  alkalmával, a’ Domahidi Görög-Egyesült Plebánusa, úgy mint a’ Kaplonyi Pásztori Helytartója Hosszu Demeter által 1834. Örökemlékűl,  pandorie în proză, Carei, 1834, 4o, 2 file (ibid., p. 307, nr. 1302); 6. Lugubre monumentum in extremum pietatis officium Francisci Primi…dum inter primam et secundam martii 1835 diem supremam viveret, positum a Clero curato dioecesis g. r. c. Magno-Varadinensis partium Szathmariensium, signanter Venerabilis districtus vice Archidiaconalis Magno-Karolinensis moesto ac lugente spiritu, Carei, 1835, 4o, 4 file (ibid., p. 314, nr. 1323; cf. şi Géza Petrik, op. cit., II, p. 174). Titlurile sunt reproduse fără nici o schimbare după sursele citate.

[18] Vezi Ioan Bianu şi G.Nicolaiasa, Catalogul manuscriptelor româneşti, III, Craiova, 1931, p. 185, 255.