Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11

PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2004

 

A. PROGRAMUL  PRIORITAR  DE CERCETARE

  

            a)  Denumirea: Valorificarea  operelor Şcolii Ardelene.

            b) Coordonatori: Acad. Camil Mureşanu şi cerc. pr. I dr. Ioan Chindriş.

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv:  fenomenul este în mare măsură necunoscut publicului, din cauza lipsei cvasitotale de ediţii ştiinţifice ale operei  reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Cele existente sunt fie fragmentare, fie depăşite metodologic, dăunătoare perceperii corecte a  acestei etape de creaţie din istoria culturii româneşti.

            d) Scopul programului: valorificarea moştenirii culturale şi literare a Şcolii Ardelene, curent reformator de avangardă în istoria spiritualităţii româneşti, la pragul întemeierii naţiunii române moderne. Condiţii istorice specifice au făcut ca o mare parte din oprele scriitorilor acestui curent să rămână până astăzi în stadiu de manuscrise inedite, cunoscute numai unui număr limitat de specialişti. Una din cauzele acestei situaţii o constituie poziţia interdisciplinară a majorităţii operelor Şcolii Ardelene, ele adresându-se în egală măsură istoriografiei de linie şi istoriei literare, luând în atenţie accepţiunea de atunci a noţiunii de literatură. Acest cerc vicios artificial urmăreşte să-l rupă programul prioritar al Institutului, prin realizarea unor ediţii realizate prin colaborare interdisciplinară între istorie, literatură, filosofie, ecleziologie etc. Programul are ca precursor apreciat la scară internaţională ediţia jubiliară a Bibliei de la Blaj (Roma, 2000), realizată tot de Institutul nostru şi care certifică competenţa colectivului pentru o temă prioritară de lung parcurs în sensul amintit.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicare.

            g) Durata: 10 de ani (începând din anul 2003).

            h) Proiectele  de cercetare propuse în acest program în anii 2003 – 2004:

             – proiectul de cercetare nr. A/1: Biblia lui Petru Pavel Aron (1760 – 1761). Ediţie princeps după manuscrisul inedit (vezi Anexa 1);

             – proiectul de cercetare nr. A/2: Opera istorică a lui Samuil Micu. Ediţie critică după manuscrise inedite şi ediţii rare (vezi Anexa 2).

 

 

 

Anexa 1 la programul prioritar

 

        PROIECTUL DE CERCETARE NR. A/1

 

            a) Denumire: Biblia lui Petru Pavel Aron (1760 – 1761). Ediţie princeps după manuscrisul inedit. Faza a 2-a, realizarea aparatului ştiinţific al ediţiei.

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureşanu, cerc. pr. I dr. Ioan Chindriş, coordonatori, plus colaboratori din afara Institutului, pe bază de remuneraţie.

            c) Termen de realizare: 2004. La începutul anului 2005 va fi dată la tipar.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: material inedit, aflat în manuscris, care va apare în formă tipărită pentru prima dată.

            e) Scopul proiectului: editarea integrală a Bibliei lui Petru Pavel Aron, unica traducere istorică a Bibliei Vulgata în limba română.

            f) Material şi obiective de lucru:

            – redactarea unui studiu introductiv despre viaţa şi activitatea lui Petru Pavel Aron, în contextul cultural al Şcolii Ardelene;

            – redactarea unui studiu lingvistic despre limba Bibliei lui Petru Pavel Aron şi rolul ei în evoluţia limbii române literare;

            – întocmirea unui tabel de concordanţe ale numelor proprii din Biblia lui Petru Pavel Aron, în raport cu Bibliile circulante astăzi;

            – întocmirea unui indice exhaustiv de cuvinte din Biblie, însoţite de numărul apariţiilor şi pagina la care apar ele;

            – realizarea unui glosar de cuvinte problematice din Biblie, sinptic pentru cercetătorul evoluţiei limbii române literare.

            g) Rezultate scontate: valorificarea unui tezaur cultural de prim rang, total ignorat până acum, printr-o ediţie reprezentativă, monumentală.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare, susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice.

            i) Colaborări în ţară: în afara coordonatorilor menţionaţi la punctul b), întregul colectiv de editare este format din colaboratori de la alte instituţii academice şi universitare din ţară.

            j) Colaborări în străinătate: Scaunul Apostolic de la Roma, în perspectiva tipăririi (2005).

    

 

 

Anexa  2 la programul prioritar

  

PROIECTUL DE CERCETARE NR. A/2

 

            a) Denumire: Opera istorică a lui Samuil Micu. Ediţie critică după manuscrise inedite şi ediţii rare

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureşanu, cerc. pr. I dr. Ioan Chindriş, cerc. pr. II dr. Vasile Rus.

            c) Termen de realizare: 2004. La începutul anului 2005 va fi dată la tipar.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: opera istorică a lui Samuil Micu nu a beneficiat, de 200 de ani, de o ediţie integrală, parte din ea aflându-se până astăzi în stadiu de manuscris inedit sau răspândită în ediţii obscure, total inaccesibile publicului contemporan.

            e) Scopul proiectului: editarea integrală a operei istorice a lui Samuil Micu, într-o ediţie alcătuită din circa 3 volume a 1.000 de pagini A4 font 12 Word.

            f) Material şi obiective de lucru:

            – transcrierea şi procesarea pe calculator a aproape 3.000 de pagini de manuscris, din care 600 de pagini în limba latină;

            –  traducerea din limba latină a 600 de pagini din lucrările lui Samuil Micu redactate în această limbă;

            – redactarea unui studiu introductiv de 50 de pagini despre opera istorică a lui Samuil Micu;

            – redactarea unui aparat de note istorice de 400 de pagini lămuritoare la problemele pe care textul vechi de 200 de ani le pune cititorului.

            – realizarea unui glosar de cuvinte problematice din textul românesc al lui Samuil Mic.

            g) Rezultate scontate: valorificarea unui tezaur cultural de prim rang, ignorat până acum, printr-o ediţie critică reprezentativă.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare, susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice.

          

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 1

  

            a)  Denumirea: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania (sec. XI-XV).

            b) Coordonatori pe volume - vol.XV - cerc.princ.II dr. Susana Andea.

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv:  existenţa unor ediţii vechi, unele din sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, incomplete, parţiale, după norme astăzi depăşite, în tiraje mici, greu accesibile; existenţa unui material inedit din arhivele interne şi externe, aflat în diferite stadii de prelucrare.

            d) Scopul programului: realizarea pentru prima dată a corpusului naţional de izvoare diplomatice medievale privitoare la istoria României, partea referitoare la Transilvania în corelare cu celelalte două serii, respectiv Series A. Moldova şi Series B. Ţara Românească.

            e) Rezultate scontate: editarea în volume, pe cât se poate exhaustiv, a izvoarelor amintite mai sus, după normele tehnice actuale într-un mod unitar, cu punerea în circulaţie a unui foarte mare număr de documente inedite, depistate deja sau care urmează a fi depistate, cu deosebire din arhivele externe; oferă o cunoaştere adecvată prin marea bogăţie şi diversitate a informaţiei referitoare la istoria politică, social-economică, instituţională, militară, juridică şi spirituală a societăţii medievale, pe seama celei mai importante categorii de izvoare ale epocii, greu accesibile chiar şi medieviştilor.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicare.

            g) Durata: 20-25 de ani (în condiţiile actuale).

            h) Proiect de cercetare propus în acest program: proiectul de cercetare nr.1 privind editarea vol. XV (1376-1380)

 

 

 

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 1

  

            a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XV, (1376-1380).

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. II Susana Andea (coordonator), cerc.III Lidia Gross, asist.cerc. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Termen de realizare: 2005. În anul 2004 se vor realiza aproximativ 150 de pagini dactilografiate. Propunerea iniţială de finalizare a volumului nu a avut în vedere, din lipsa informaţiilor, numărul foarte mare de documente, generat în mare parte şi de prezenţa regelui în Transilvania (1377). În urma depistărilor şi cercetărilor efectuate de noi în arhivele din Budapesta, numărul iniţial de documente cuprinse în volum aproape s-a dublat. Din acest considerent se impune prelungirea cu un an al termenului de finalizare al volumului, respective 2005.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: material dispersat în diferite ediţii de documente şi circa 40% material inedit.

            e) Scopul proiectului: editarea integrală a izvoarelor diplomatice privind Transilvania, anii 1376-1380.

            f) Material şi metode de lucru: documente originale sau transumpturi, edite şi inedite, în mai mică măsură rezumate; depistare, datare, colaţionarea textelor edite, transcrierea textelor inedite, traducere, regestare, identificarea toponimiei, note critice, descrierea arhivală şi bibliografică, colaţionări, indici, lista documentelor false, lista documentelor greşit datate.

            g) Rezultate scontate: îmbogăţirea bazei documentare şi informaţionale pentru perioada respectivă.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare, susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice.

    

 

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 2

  

            a) Denumirea: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României

            b) Coordonator: cerc. pr. III Aurel Răduţiu (în condiţiile mentinerii prin cumul cu 1/2 normă).

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: existenţa unui glosar de uz intern (200 pagini), sumar, incomplet, în general fără ilustraţie de context.

            d) Scopul programului: realizarea unui instrument de lucru de mare necesitate pentru accesul la textele izvoarelor diplomatice de limbă latină din sec. al XI-XV.

            e) Rezultate scontate: sistematizarea alfabetică a lexicului izvoarelor diplomatice, cu accent pe termenii care numesc instituţiile medievale, în vederea îmbogăţirii literaturii de specialitate, din istoriografia română, în acord cu lucrări similare ale lexicografiei actuale din medievistica europeană.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea a 4 volume de glosar.

            g) Durata: cca 18-20 de ani (în condiţiile încadrării actuale).

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:proiectul nr. 2 privind vol. I, fasc. 2 (litera C).

 

  

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 2

  

            a) Denumire: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. I, fasc. 2 (litera C).

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. III Aurel Răduţiu (1/2 normă) şi cerc.pr. III Vasile Rus (1/2 normă), angajaţi prin cumul.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2006. Continuarea activitătii la volumul I, fascicula 2, litera C, cca 100 voci a 300 fise.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: faze de lucru pentru litera C.

            e) Scopul proiectului: realizarea unui instrument de lucru pentru accesul la textele izvoarelor diplomatice de limbă latină din sec. XI-XV.

            f) Material şi metode de lucru: izvoarele diplomatice latino-medievale din sec. XI-XV; excerptarea gloselor, alegerea contextului pentru ilustrarea atestării cronologice şi pentru reliefarea sensului sau sensurilor, traducerea în limba română a termenului şi contextului ilustrativ, sistematizarea generală a materialului.

            g) Rezultate scontate: sistematizarea lexicului izvoarelor diplomatice cu accent pe termenii care numesc instituţii medievale (în cadrul literei C).

            h) Valorificarea rezultatelor; prin publicare şi susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice.

   

 

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 3

  

            a) Denumirea: Transilvania în secolele XIV-XVII. Culegere de studii

            b) Coordonator: cerc. pr. II dr. Susana Andea, cerc.pr.III Lidia Gross, asist.cerc. Adinel-Ciprian Dincă, Livia Ardelean (asist.cerc. ½ normă – suplinire A.Dincă)

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: Lipsa unor cercetări temeinice care să valorifice informaţiile noi puse în circulaţie prin ultimele volume ale colecţiei de documente Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvaniae. Necesitatea unor studii care să lămurească structura instituţională a voievodatului şi a principatului Transilvaniei.

            d) Scopul programului:abordarea unor aspecte mai puţin analizate din istoria medie a Transilvaniei care sunt susceptibile de noi interpretări în lumina documentelor edite şi inedite.

            e) Rezultate scontate: Iniţierea unei serii de volume cuprinzând studii referitoare la evul mediu din spaţiul Transilvaniei şi al Partium-ului din epoca voievodală şi continuate până la sfârşitul principatului autonom. Studiile vor aborda cu prioritate aspectele instituţionale şi în corelaţie cu acestea, vor studia aportul uman la dezvoltarea statală, socială, economică şi culturală a societăţii din perioada sec. XIV-XVII.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicarea periodică (1 vol. la 2 sau 3 ani) a unui volum de studii sub titlul generic precizat şi susţinerea unor comunicări ştiinţifice.

            g) Durata: cca. 10-15 ani.

            h) Proiecte propuse în acest program:

-          Proiectul de cercetare nr. 3a pentru anii 2002-2004:

-          Transilvania în secolele XIV-XVII. Culegere de studii , vol. I, cuprinzând următoarele:

        Susana Andea – Familii nobile române (sec. XIV-XVII) – cca 60 pag.

        Lidia Gross – Ordinul şi confreria Sfântului Spirit în Transilvania – cca 50 pag.

        Adinel-Ciprian Dincă – Desemnarea episcopului Transilvaniei în sec. al XIV-lea – cca 50 pag.

 

 

 

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 3

 

            a) Denumire: Transilvania în secolele XIV-XVII, vol.I

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. II Susana Andea (coordonator), cerc.III Lidia Gross, asist.cerc. ½ n. Livia Ardelean

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În anul 2004 se va realiza cca 100 pag.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: Preocupări adiacente, abordări mai vechi şi lacunare sau chiar lipsa unor studii.

            e) Scopul proiectului: valorificarea informaţiilor documentare din colecţia de documente Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania şi completarea istoriografiei.

            f) Material şi metode de lucru: cercetarea materialului edit şi inedit, a bibliografiei de specialitate, depistarea de noi surse documentare

            g) Rezultate scontate: clarificarea unor aspecte referitoare la activitatea instituţională în Transilvania voievodală şi în perioada principatului. Rediscutarea aportului uman diferenţiat pe naţiuni la dezvoltarea socială, economică, culturală.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea unui volum de studii şi susţinerea unor comunicări ştiinţifice.

        

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 4

  

            a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea

            b) Coordonator: cerc. pr. I Ladislau Gyémánt.

       c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: s-au publicat până acum 6 volume din seria A. Diplomataria şi 3 volume din seria B. Izvoare narative. Volumele din seria A au cuprins materialul Tezaurariatului minier şi Oficiatul Montanistic, precum şi al comitatului Hunedoara şi al Tribunalului minier de la Zlatna, iar cele din seria B cronicile consacrate răscoalei până la 1860, presa şi broşurile contemporane.

            d) Scopul programului: publicarea corpusului integral al izvoarelor diplomatice şi narative ale Răscoalei lui Horea, cea mai mare ridicare ţărănească din Europa în perioada premergătoare Revoluţiei franceze.

            e) Rezultate scontate: adunarea la un loc a unui bogat material arhivistic, din arhivele din ţară şi unele arhive din străinătate (Ungaria, Austria), care în care mare parte este inedit, a izvoarelor narative, presei şi iconografiei răscoalei lui Horea.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea a cca. 12 volume de izvoare diplomatice interne şi externe şi a 5 volume de izvoare narative consacrate Răscoalei lui Horea.

            g) Durata: cca. 10-12 ani. În primii ani vor fi publicate izvoarele documentare din arhivele din ţară, iar în perioada următoare documentele din arhivele din străinătate. Colecţia se va încheia cu un volum pe bază de documente inedite cu privire la procesul conducătorilor răscoalei, care va purta titlul Procesul lui Horea.

            h) Proiecte propuse în acest program:

                   - Proiectul de cercetare nr. 4c pentru 2001-2004: Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria. Actele comisiei de anchetă Jankovich

 

  

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 4c

  

            a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich.

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. I Ladislau Gyémánt (coordonator), cerc. pr. II Anton Dörner, cerc. pr. II Remus Câmpeanu.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În cursul anului 2004 se va realiza încă cca. 120 de pagini dactilografiate, ajungându-se la sfârşitul anului 2004 la un total de circa 370 pagini.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: materialul arhivistic este în cea mai mare parte inedit. O parte din materialul privind comitatele Turda şi Cluj a fost utilizat de D.Prodan, Răscoala lui Horea în comitatele Cluj şi Turda, Cluj, 1938.

            e) Scopul proiectului: publicarea materialului documentar referitor la premisele, desfăşurarea, urmările şi ecourile Răscoalei de la 1784 în comitatele Turda si Cluj, care au constituit forţa principală de desfăşurare a evenimentelor. Volumul referitor la comitatele Turda şi Cluj este pregătit pentru a fi prelucrat pe calculator şi va fi predat ulterior la editură, spre publicare. De asemenea, este pregătit pentru publicare şi volumul referitor la comitatul Alba şi poate fi predat oricând la editură. În lucru se mai află volumul referitor la Actele comisiei Jankovich.

            f) Material şi metode de lucru: depistarea, transcrierea, traducerea, regestarea conform normelor ştiinţifice a materialului aflat la arhivele din Cluj-Napoca.

            g) Rezultate scontate: selectarea şi sistematizarea materialului, în special a celui inedit, dactilografierea a cca. 120 de pagini  manuscris anual .

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului X al colecţiei Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A.Diplomataria la Editura Academiei Române.

            i) Colaborări în ţară: arhivist Vasile Lechinţan.

 

  

                           PROGRAMUL DE CERCETARE NR.5

  

            a) Denumirea: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul  1750

            b) Coordonator: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt

            c) Stadiul actual al cunoştintelor în domeniul respectiv: Este cea mai completă conscripţie fiscală a Transilvaniei din sec. al XVIII-lea, care oferă un bogat material privind istoria economică, socială, fiscalitatea, structura etnică a populaţiei, habitatul. Conscripţia este inedită, cu excepţia unor mici fragmente referitoare la scaunul Sibiu, districtul Bistriţa, oraşul Cluj.

            d) Scopul programului: publicarea conform criteriilor ştiinţifice a materialului conscripţiei şi prelucrarea ei sub forma unor studii pe unităţi administrative.

            e) Rezultate scontate: editarea a cca. 10 volume cuprinzând materialul conscripţiei, precedate de studii introductive consacrate prelucrării datelor referitoare la unităţile administrative cuprinse în volum.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicarea unei colecţii cuprinzând materialul conscripţiei.

            g) Durata: 10 ani.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

 

Proiectul de cercetare nr.5a, Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750,

vol.I (comitatele Cluj, Dabâca, scaunele de pe Pământul Crăiesc). – finalizat

Proiectul de cercetare nr. 5b, Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750,

 vol.II, Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa şi scaunele de pe Pământul Crăiesc. – în lucru.

 

 

            PROIECTUL DE CERCETARE NR. 5b

 

             a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.II, Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa  şi scaunele de pe Pământul Crăiesc.

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt (coordonator), cerc.pr.II Anton Dörner, cerc.pr.II Remus Câmpeanu.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2005. În cursul anului 2004 se va continua transcrierea, procesarea şi introducerea în sistemul de tabelare computerizată a materialului  (cca. 375 pagini în anul menţionat).

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: materialul conscripţiei, în cea mai mare parte inedit, se află la Arhivele Naţionale Maghiare Budapesta, Fond 50.

            e) Scopul proiectului: cercetarea preliminară a materialului în ansamblu şi prelucrarea datelor pentru câteva unităţi administrative: comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa şi scaunele săseşti.

            f) Material şi metode de lucru: realizarea fotocopiilor pentru unităţile administrative propuse a fi cercetate; elaborarea formularelor şi stabilirea metodologiei de prelucrare în acord cu bibliografia de referinţă privind problematica dată, corectarea documentelor transcrise şi procesate pe calculator prin confruntarea cu materialele fondului original, aflat la Arhivele Naţionale Maghiare din Budapesta.

            g) Rezultate scontate: elaborarea unor volume consacrate tuturor unităţilor administrative din Transilvania cuprinzând datele prelucrate ale conscripţiei.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare şi prin susţinerea unor referate şi comunicări ştiinţifice.

            i) Colaborări în ţară: Florin Mureşan – Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale.

 

  

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 6

  

            a) Denumirea: Documente si studii privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania

            b) Coordonatori: acad. Camil Muresanu, cerc.pr.I Gelu Neamtu, cerc. pr.I Ioan Chindriş.

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: Istoria revolutiei de la 1848-1849 din Transilvania a fost insuficient studiată, iar baza documentară (în special cea arhivistică) lipseste în bună parte. Colectivul de cercetare de la Institutul de Istorie din Cluj a publicat până acum şase volume de documente cuprinzând perioada de la 2 martie până la 16 iunie 1848. Volumul VII este sub tipar.

            d) Scopul programului:

            - completarea bazei documentare în vederea pregătirii  unei sinteze naţionale

            - redactarea unor studii aprofundate pentru diferitele aspecte sociale, economice, politice, mentale, demografice etc. referitoare la evenimentele din 1848-1849 din Transilvania.

            e) Rezultatele scontate: depistarea de noi izvoare documentare în arhivele din tară si străinătate care să servească la cunoasterea adecvată, reală a desfăsurării si problemelor complexe ale revolutiei.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea în continuare a corpusului de documente si a unor studii şi  volume de interpretare.

            g) Durata: 10 ani.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

- Proiectul de cercetare nr.6a: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol.VIII, 600 de pagini, cu termen de finalizare 2004

 

  

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.6a

 

            a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. VIII,  600 pagini dactilografiate (pentru tipărire 2004).

            b) Colectivul de cercetare: acad. Camil Mureşanu, cerc.pr.I Gelu Neamtu - coordonatori, cerc.pr.I Ioan Chindris, cerc.pr.I Stelian Mândrut, cerc.pr.III .Bodor Marghiola, cerc.pr.III Mihaela Cosma.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În anul 2003 se vor realiza 400 pagini.

            d) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: perioada care a urmat desfiintării relatiilor feudale din Transilvania (18 iunie 1848) este insuficient cunoscută.

            e) Scopul proiectului: completarea bazei documentare si editarea izvoarelor documentare pentru a doua jumătate a lunii iunie si luna iulie a anului 1848.

            f) Material si metode de lucru: depistarea de noi documente în arhivele interne si externe, fotocopierea, transcrierea documentelor, colationare si traducere, îngrijirea textelor, efectuarea trimiterilor, a aparatului critic, regestelor si a indicilor.

            g) Rezultate scontate: cunoasterea adecvată a problemelor sociale si nationale din vara anului 1848 din Transilvania.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea volumului de către Editura Academiei.

        

 
 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR.7

 

             a) Denumirea: Documentele anchetei Kozma din Munţii Apuseni (1848)

            b) Coordonator: cerc.pr.I Gelu Neamtu, cerc. pr.I Ioan Chindriş.

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: Ancheta Kozma, prin importanţa ei, este unul din momentele cheie ale revoluţiei de la 1848 din Transilvania însă a fost puţin studiată. Ea are o bază documentară foarte largă care merită a fi cunoscută. “Colectivul de cercetare 1848”, de la Institutul de Istorie din Cluj, a publicat până acum un volum cuprinzând “Procesul-verbal” al interogatoriilor anchetei Kozma din vara anului 1848, Editura Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1998, 246 pag.

            d) Scopul programului:

            - completarea bazei documentare şi interpretative în vederea pregătirii unei sinteze a Revoluţiei române de la 1848 din Transilvania

            e) Rezultatele scontate: depistarea de noi documente în arhivele din ţară şi străinătate care să servească la mai buna cunoaştere a acestei anchete cu rezonanţe etnice.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea unui volum complementar celui apărut.

            g) Durata: 2 ½  ani (2002-iunie 2004)

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

                        Proiectul de cercetare nr. 7a

 

  

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.7/a

  

            a) Denumirea: Documentele anchetei Kozma din Munţii Apuseni (1848), studiu+documente , 300 pagini dactilografiate (pentru tipărire),

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamtu, cerc.pr.I Ioan Chindriş - coordonator, cerc.pr.II Stelian Mândrut, cerc.pr.III .Bodor Marghiola, cerc.pr.III Mihaela Cosma

            c) Termen de realizare: 30 iunie 2004. În anul 2004 se vor pregăti pentru tipar 100 pag.

            d) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv:Ancheta Kozma nu s-a făcut numai pe bază de interogatorii, ci şi pe bază de documente, care până acum nu erau cunoscute.

            e) Scopul proiectului: completarea cărţii publicate de colectiv, “Ancheta Kozma din Munţii Apuseni”, 1998.

            f) Material si metode de lucru:depistarea de documente care au completat ancheta în arhivele interne şi externe, transcrierea documentelor, colaţionare şi traducere, îngrijirea textelor, note, regeste, indici şi redactarea studiului introductiv (G.Neamţu şi I.Chindriş).

            g) Rezultate scontate: mai buna studiere a anchetei Kozma pentru a cunoaşte mai în profunzime revoluţia de la 1848 din Transilvania. Se ştie că “ancheta Kozma” a fost cel mai fidel barometru etnic.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea volumului de către Editura Academiei.

     

  

PROGRAMUL DE CERCETARE NR.8

 

            a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente si studii

            b) Coordonator: cerc.pr.I Simion Retegan

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: colectivul dispune de documente inedite din arhivele din tară. Acestea trebuie completate prin lărgirea cercetărilor din tară si prin includerea în volume a materialelor existente în fondurile Guberniului şi Cancelariei aulice transilvănene aflate azi la Arhiva Naţională Maghiară din Budapesta, fără de care reconstituirea istoriei miscării nationale nu se poate ridica la nivelul stiintific al istoriografiei actuale.

            d) Scopul programului: editarea unor volume de documente si a unor studii care să reconstituie evolutia miscării nationale românesti până la desăvârsirea unitătii de stat.

            e) Rezultate scontate: includerea în circuitul stiintific a unor informatii documentare inedite care să facă posibile interprtări noi la nivelul cercetării istorice mondiale. Obiectivul final este redactarea unei istorii a românilor din Transilvania între 1849-1918.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicare

            g) Durata: până în anul 2004

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

            Proiectul de cercetare nr. 8: Problema naţională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.IV (febr.-dec.1861)

 

  

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 8

 

            a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.IV (febr.-dec.1861).

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Simion Retegan - coordonator, cerc.pr.I Dumitru Suciu, asist.cerc. Madly Lajos-Lorand.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004.      În cursul anului 2004 se va continua adunarea materialului documentar pentru volumul IV (12 februarie – 19 septembrie 1861) prin depistarea de documente la arhive din ţară şi din Budapesta, cca 200 pag, ceea ce înseamnă 30% din  volum, astfel încât să poată fi finalizat la 31 decembrie 2004.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: existenta unor documente preluate din arhivele din tară si străinătate care trebuie în mod indispensabil completate cu materiale aflate la Viena, Budapesta, Praga.

            e) Scopul proiectului: punerea în circuitul stiintific a unor informatii în majoritatea lor zdrobitoare inedite, necesare reconstituirii miscării nationale românesti din perioada neoabsolutismului (aspecte politice, culturale, religioase, economice).

            f) Material si metode de lucru: documente în limbile germană, maghiară, latină si română provenind de la autoritătile imperiale centrale si locale, petitii si memorii românesti, actele ecleziastice, corespondentă particulară, presa epocii etc. Metode: depistare, xeroxare, copiere, colationare, regestare, însotite de note explicate.

            g) Rezultate scontate: îmbogătirea substantială a informatiei istorice care să permită o mai bună cunoastere a perioadei respective din miscarea natională.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului de către Editura Academiei, sustinerea de referate si comunicări stiintifice.

   

  

 

                                    PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 9

 

            a) Denumirea: Studii privind evoluţia social-economică şi politică a României. 1918-1968, vol. II

            b) Coordonator: cerc. pr. I  dr. Gheorghe Iancu

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: se resimte lipsa unor studii si cărti în istoriografia din România care să trateze în profunzime şi într-o încadrare internaţională componentele temei din program. Dispunem de pe acum de o parte a  documentatiei, edită şi inedită, neutilizată până acum în scrierile istorice interne şi externe. Ştim exact care sunt instituţiile unde se găseşte informaţia pentru realizarea temei noastre. Depinde într-o mare măsură de posibilităţile financiare pentru investigarea lor.

            d) Scopul programului: realizarea unor studii si lucrări care să se constituie în contribuţii ştiinţifice la istoriografia română.

            e) Rezultate scontate: introducerea în circuitul ştiinţific a unor date si  interpretări noi, realiste, bazate pe o documentatie cât mai variată si mai bogată. Multe interpretări şi date vor amenda substanţial scrieri interne şi externe.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea unor cărţi pe temele fixate. Publicarea de articole, studii şi documente în reviste de istorie şi de cultură generală.

            g) Durata: 2004-2007

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:       

Proiectul de cercetare nr. 9c pentru anul 2004:

-          România în economia europeană. 1918-1929

-          Instituţii academice euorpene şi formarea elitei intelectuale din România în perioada de după 1918

-          Problema evreiască în România în timpul regimului antonescian. 1940-1944

-          Relaţiile politice şi militare dintre România şi Germania. 1940-1944

-          Majoritari şi minoritari din România în preocupările unor instituţii internaţionale

-          Problematica minorităţilor naţionale din România reflectată în presa din limba română


 

                              PROIECTUL DE CERCETARE NR.9c

 

            a) Denumirea: La programul de cercetare Studii privind evoluţia social-economică şi politică a României. 1918-1968, vol. II 

Membri ai  colectivului, în cursul anului 2004, vor elabora următoarele lucrări:

     -          Instituţii academice europene şi formarea elitei intelectuale din România în perioada 1918-1926 (40 pag.)

-          România în economia europeană. 1918-1929 (40 pag.)

-          Majoritari şi minoritari din România în preocupările unor isntituţii internaţionale. Societatea Naţiunilor (30 pag.)

-          Problema evreiască din România în timpul regimului antonescian. 1940-1944 (60 pag.)

            Total    170   pag.

 

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. I dr. Gheorghe Iancu - coordonator, cerc.pr.I Ludovic Báthory,cerc.pr.I dr. Lucian Nastasă,  cerc.pr.III. Ottmár Traşcă.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. Volum de studii şi documente însumând 500 pag.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: lipsesc cărţi şi articole dedicate temelor propuse de noi

            e) Scopul programului: elaborarea de cărţi şi articole bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne şi externe, documente edite, colecţii de legi interne şi externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul stiintific a unor date noi şi interpretări ştiinţifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea cărţilor cu ajutorul sponsorilor şi a articolelor în reviste de istorie sau în culegeri de studii.

            i) Colaborări în tară:Arhivele Naţionale Bucureşti, Arhivele Ministerului de Externe Bucureşti. Arhivele Naţionale, Direcţiile judeţene Cluj şi Deva, Biblioteca Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei, Bucureşti, Biblioteca şi colecţiile documentare de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

            j) Colaborări în străinătate: Biblioteca Naţională Budapesta, Arhivele Naţionale Budapesta

         

 

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 10

  

            a) Denumirea: Contribuţii la istoria războiului rece. Relaţii politice româno-iugoslave (sârbe) în perioada 1944-1955 (studiu şi ediţie de documente)

            b) Coordonator: cerc.pr.I dr. Miodrag Milin

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: tema este inedită pentru cercetarea românească, datorită problemelor de documentare persistente până în 1989, puţinele contribuţii fiind mai ales de domeniul gazetăriei, decât al cercetării.

            d) Scopul programului: efectuarea primei cercetări monografice, elucidarea, pe această cale, a raporturilor postbelice dintre România şi Iugoslavia în procesul de comunizare în forţă a sud-estului Europei.

            e) Rezultate scontate: depistarea unor documente/fonduri documentare în Arhiva Ministerului Federal al Afacerilor Externe de la Belgrad, în Arhivele Naţinale Timiş, Arhiva Tribunalului Militar Timişoara, Arhiva M.A.E. Bucureşti; transcrierea, traducerea şi sistematizarea materialului arhivistic; interpretarea lui în lumina istoriografiei actuale; publicarea unui volum (studiu şi documente), care va constitui o premieră în istoriografia noastră.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor:prin publicare

            g) Durata: 2 ani

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

                 - Proiectul nr. 10

 

            În anul 2003 s-a desfăşurat cercetare de arhivă la tema propusă, identificându-se documentele de interes din fondurile existente la Arhivele Naţionale – Filiala Timiş.

            În paralel, s-a început prelucrarea pentru o viitoare editare a documentelor diplomatice stocate în Arhiva Ministerului Federal de la Belgrad al Afacerilor Externe, anii 1945-1949, Fondul România. În prezent se realizează selecţia documentelor, cu prelucrarea ştiinţifică a celor destinate publicării (regeste, traduceri unde e cazul, sinteze şi comentarii).

 

 

  

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.10

  

            a) Denumirea: Contribuţii la istoria războiului rece. Relaţii politice româno-iugoslave (sârbe) în perioada 1944-1955

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I dr. Miodrag Milin

            c) Termen de realizare:2003-2004. În anul 2004 se va finaliza viitoarea ediţie de documente româno-iugoslave cu material cules în arhivele de la Timişoara şi Bucureşti. Se intenţionează efectuarea unei deplasări de documentare la Belgrad, în vederea consultării, în premieră, a fondurilor Ministerului Afacerilor Interne, avându-se în vedere cî atât românkii cât şi iugoslavii, în acea perioadă practicau o foarte intensă activitate de spionaj şi culegere de informaţii, tipice epocii războiului rece. Totalul materialului pe anul 2004: 100 pagini.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: domeniu necercetat

            e) Scopul proiectului:editarea unui volum de sinteză plus anexe cu documente, rezultat al cercetării enunţate.

            f) Material si metode de lucru: documente postbelice de arhivă, în foarte mică măsură edite; material publicistic nevalorificat istoriografic; depistare de fonduri şi documente pertinente de temă; traducerea documentelor unde este cazul; interpretarea prin prisma metodologiei istoriografice contemporane; elaborarea sintezei ştiinţifice a problemei; procesarea pentru tipar a volumului.

            g) Rezultate scontate: demararea debutului cunoştinţelor despre acest subiect istoric încă ocultat.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea parţială în reviste academice şi culturale, prin popularizarea în cadrul unor manifestări ştiinţifice.

        

  

                                    PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 11

 

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României

            b) Coordonator: cerc. pr. III Gheorghe Hristodol

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: volumele 1, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 tipărite în anii precedenti de colectivul de la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca tezaurizează întreaga productie istoriografică din România anilor 1944-1994, fiind pozitiv apreciate de cercetătorii români si străini.

            d) Scopul programului: continuarea elaborării volumelor de bibliografie istorică cu scopul de a pune la dispozitia cercetării istorice materialul bibliografic  realizat în perioada dată sub formă de cărti, studii si articole, în vederea sprijinirii cercetării istorice.

            e) Rezultate scontate: să se întrunească într-un volum întreaga serie istorică realizată de cercetătorii români din tară si străinătate, ordonată, clasificată tematic., cronologic si alfabetic, astfel rezultând un instrument indispensabil pentru cercetare.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin tipărirea

            g) Durata: 31 decembrie 2004.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

                 - Proiectul nr. 11: Bibliografia istorică a României, vol. X (1999-2004)

 

  

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.11

 

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. X (1999-2004)

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. III Gheorghe Hristodol (coordonator), cerc. pr. II Stelian Mândrut,  cerc.st.  Ottmár Trască, asist.cerc. Veronica Turcus, bibl. Magdalena Tampa, bibl. Felicia Hristodol, asist.cerc. Varga Attila, cerc. pr.III Daniela Gui.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În cursul anului 2003 se vor culege fisele de cărti, articole si studii din periodice apărute între anii 2002-2004.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: existenta unui număr apreciabil de cărti si studii risipite în diverse biblioteci si periodice.

            e) Scopul proiectului: volumul X are în vedere cuprinderea cărtilor, a studiilor si articolelor elaborate în anii 1999-2004, cu privire la istoria natională si unviersală.

            f) Material si metode de lucru: depistarea cărtilor din fisiere, registrele inventar, cataloage si bibliografii editate de biblioteci si edituri. Completarea listei de periodice din volumele precedente cu noile aparitii de după 1999 si extragerea materialului adecvat profilului disciplinei istorice, clasificarea, ordonarea si dactilografierea materialului excerptat.

            g) Rezultate scontate: să se cuprindă într-un volum toată productia istoriografică românească, ca astfel să se poată constitui un instrument principal de cercetare.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea de către Editura Academiei a vol. X referitor la perioada 1999-2004.

            i) Colaborări din tară: prof. Lucia Turc (Biblioteca Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca), prof. Lucia Papahagi (Biblioteca Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca), prof. Venera Achim (Institutul "Nicolae Iorga", Bucuresti).

            j) Colaborări în străinătate: Esanu Valentina (Institutul de Istorie - Chisinău)