Cladirea Institutului de Istorie, Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 11

PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2003

 

  

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 1

 

 

            a)  Denumirea: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania (sec. XI-XV).

            b) Coordonatori pe volume - vol.XV - cerc.princ.II dr. Susana Andea.

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv:  existenţa unor ediţii vechi, unele din sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, incomplete, parţiale, după norme astăzi depăşite, în tiraje mici, greu accesibile; existenţa unui material inedit din arhivele interne şi externe, aflat în diferite stadii de prelucrare.

            d) Scopul programului: realizarea pentru prima dată a corpusului de izvoare diplomatice medievale privitoare la istoria României, partea referitoare la Transilvania în corelare cu celelalte două serii, respectiv Series A. Moldova şi Series B. Ţara Românească.

            e) Rezultate scontate: editarea în volume, pe cât se poate exhaustiv, a izvoarelor amintite mai sus, după normele tehnice actuale într-un mod unitar, cu punerea în circulaţie a unui foarte mare număr de documente inedite, depistate deja sau care urmează a fi depistate, cu deosebire din arhivele externe; oferă o cunoaştere adecvată prin marea bogăţie şi diversitate a informaţiei referitoare la istoria politică, social-economică, instituţională, militară, juridică şi spirituală a societăţii medievale, pe seama celei mai importante categorii de izvoare ale epocii, greu accesibile chiar şi medieviştilor.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicare.

            g) Durata: 20-25 de ani (în condiţiile actuale).

            h) Proiect de cercetare propus în acest program: proiectul de cercetare nr.1 privind editarea vol. XV (1376-1380)

 

  

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 1

  

            a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XV, (1376-1380).

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. II Susana Andea (coordonator), cerc.III Lidia Gross, asist.cerc. Dincă Adinel-Ciprian

            c) Termen de realizare: 2004. În anul 2003 se vor realiza aproximativ 150 de pagini dactilografiate.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: material dispersat în diferite ediţii de documente şi circa 35% material inedit.

            e) Scopul proiectului: editarea integrală a izvoarelor diplomatice privind Transilvania, anii 1376-1380.

            f) Material şi metode de lucru: documente originale sau transumpturi, edite şi inedite, în mai mică măsură rezumate; depistare, datare, colaţionarea textelor edite, transcrierea textelor inedite, traducere, regestare, identificarea toponimiei, note critice, descrierea arhivală şi bibliografică, colaţionări, indici, lista documentelor false, lista documentelor greşit datate.

            g) Rezultate scontate: îmbogăţirea bazei documentare şi informaţionale pentru perioada respectivă.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare, susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice.

         

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 2

  

            a) Denumirea: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României

            b) Coordonator: cerc. pr. III Aurel Răduţiu (în condiţiile mentinerii prin cumul cu 1/2 normă).

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: existenţa unui glosar de uz intern (200 pagini), sumar, incomplet, în general fără ilustraţie de context.

            d) Scopul programului: realizarea unui instrument de lucru de mare necesitate pentru accesul la textele izvoarelor diplomatice de limbă latină din sec. al XI-XV.

            e) Rezultate scontate: sistematizarea alfabetică a lexicului izvoarelor diplomatice, cu accent pe termenii care numesc instituţiile medievale, în vederea îmbogăţirii literaturii de specialitate, din istoriografia română, în acord cu lucrări similare ale lexicografiei actuale din medievistica europeană.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea a 4 volume de glosar.

            g) Durata: cca 18-20 de ani (în condiţiile încadrării actuale).

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:proiectul nr. 2 privind vol. I, fasc. 2 (litera C).

 

  

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 2

 

             a) Denumire: Glosar de termeni şi expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. I, fasc. 2 (litera C).

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. III Aurel Răduţiu (1/2 normă) şi cerc.pr. III Vasile Rus (1/2 norma), angajaţi prin cumul.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2006. Continuarea activitatii la volumul I, fascicula 2, litera C, cca 100 voci a 300 fise.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: faze de lucru pentru litera C.

            e) Scopul proiectului: realizarea unui instrument de lucru pentru accesul la textele izvoarelor diplomatice de limbă latină din sec. XI-XV.

            f) Material şi metode de lucru: izvoarele diplomatice latino-medievale din sec. XI-XV; excerptarea gloselor, alegerea contextului pentru ilustrarea atestării cronologice şi pentru reliefarea sensului sau sensurilor, traducerea în limba română a termenului şi contextului ilustrativ, sistematizarea generală a materialului.

            g) Rezultate scontate: sistematizarea lexicului izvoarelor diplomatice cu accent pe termenii care numesc instituţii medievale (în cadrul literei C).

            h) Valorificarea rezultatelor; prin publicare şi susţinerea de referate şi comunicări ştiinţifice.

       

  

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 3

 

             a) Denumirea: Transilvania în secolele XIV-XVII. Culegere de studii

            b) Coordonator: cerc. pr. II dr. Susana Andea, cerc.pr.III Lidia Gross, asist.cerc. 1Adinel-Ciprian Dincă.

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: Lipsa unor cercetări temeinice care să valorifice informaţiile noi puse în circulaţie prin ultimele volume ale colecţiei de documente Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvaniae. Necesitatea unor studii care să lămurească structura instituţională a voievodatului şi a principatului Transilvaniei.

            d) Scopul programului:abordarea unor aspecte mai puţin analizate din istoria medie a Transilvaniei care sunt susceptibile de noi interpretări în lumina documentelor edite şi inedite.

            e) Rezultate scontate: Iniţierea unei serii de volume cuprinzând studii referitoare la evul mediu din spaţiul Transilvaniei şi al Partium-ului din epoca voievodală şi continuate până la sfârşitul principatului autonom. Studiile vor aborda cu prioritate aspectele instituţionale şi în corelaţie cu acestea, vor studia aportul uman la dezvoltarea statală, socială, economică şi culturală a societăţii din perioada sec. XIV-XVII.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicarea periodică (1 vol. la 2 sau 3 ani) a unui volum de studii sub titlul generic precizat şi susţinerea unor comunicări ştiinţifice.

            g) Durata: cca. 10-15 ani.

            h) Proiecte propuse în acest program:

-          Proiectul de cercetare nr. 3a pentru anii 2002-2004:

-          Transilvania în secolele XIV-XVII. Culegere de studii , vol. I, cuprinzând următoarele:

Susana Andea – Familii nobile române (sec. XIV-XVII) – cca 60 pag.

Lidia Gross – Ordinul şi confreria Sfântului Spirit în Transilvania – cca 50 pag.

Adinel-Ciprian Dincă – Desemnarea episcopului Transilvaniei în sec. al XIV-lea –  cca 50 pag.

 

 

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 3

 

            a) Denumire: Transilvania în secolele XIV-XVII, vol.I

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. II Susana Andea (coordonator), cerc.III Lidia Gross.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În anul 2003 se va realiza cca 55 pag.

            d) Stadiul actual al cunoştinţelor: Preocupări adiacente, abordări mai vechi şi lacunare sau chiar lipsa unor studii.

            e) Scopul proiectului: valorificarea informaţiilor documentare din colecţia de documente Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania şi completarea istoriografiei.

            f) Material şi metode de lucru: cercetarea materialului edit şi inedit, a bibliografiei de specialitate, depistarea de noi surse documentare

            g) Rezultate scontate: clarificarea unor aspecte referitoare la activitatea instituţională în Transilvania voievodală şi în perioada principatului. Rediscutarea aportului uman diferenţiat pe naţiuni la dezvoltarea socială, economică, culturală.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea unui volum de studii şi susţinerea unor comunicări ştiinţifice.

        

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 4

  

            a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea

            b) Coordonator: cerc. pr. I Ladislau Gyémánt.

            c) Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: s-au publicat până acum 6 volume din seria A. Diplomataria şi 3 volume din seria B. Izvoare narative. Volumele din seria A au cuprins materialul Tezaurariatului minier şi Oficiatul Montanistic, precum şi al comitatului Hunedoara şi al Tribunalului minier de la Zlatna, iar cele din seria B cronicile consacrate răscoalei până la 1860, presa şi broşurile contemporane.

            d) Scopul programului: publicarea corpusului integral al izvoarelor diplomatice şi narative ale Răscoalei lui Horea, cea mai mare ridicare ţărănească din Europa în perioada premergătoare Revoluţiei franceze.

            e) Rezultate scontate: adunarea la un loc a unui bogat material arhivistic, din arhivele din ţară şi unele arhive din străinătate (Ungaria, Austria), în care mare parte este inedit, a izvoarelor narative, presei şi iconografiei răscoalei lui Horea.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea a cca. 12 volume de izvoare diplomatice interne şi externe şi a 5 volume de izvoare narative consacrate Răscoalei lui Horea.

            g) Durata: cca. 10-12 ani. În primii ani vor fi publicate izvoarele documentare din arhivele din ţară, iar în perioada următoare documentele din arhivele din străinătate. Colecţia se va încheia cu un volum pe bază de documente inedite cu privire la procesul conducătorilor răscoalei, care va purta titlul Procesul lui Horea.

            h) Proiecte propuse în acest program:

                   - Proiectul de cercetare nr. 4c pentru 2001-2004: Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria. Actele comisiei de anchetă Jankovich

 

  

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 4c

  

            a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Actele comisiei Jankovich.

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. I Ladislau Gyémánt (coordonator), cerc. pr. III Anton Dörner, cerc. pr. III Remus Câmpeanu.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În cursul anului 2003 se va realiza încă 20% din lucrare, însumând încă cca. 120 de pagini dactilografiate, ajungându-se, deci, la sfârşitul anului 2003 la un total de circa 250 pagini, reprezentând aprox. 40% din lucrare.

            d) Stadiul actual al cunoştintelor în domeniul respectiv: materialul arhivistic este în cea mai mare parte inedit. O parte din materialul privind comitatele Turda si Cluj a fost utilizat de D.Prodan, Rascoala lui Horea în comitatele Cluj si Turda, Cluj, 1938.

            e) Scopul proiectului: publicarea materialului documentar referitor la premisele, desfasurarea, urmarile si ecourile Rascoalei de la 1784 în comitatele Turda si Cluj, care au constituit forta principala de desfasurare a evenimentelor. Volumul referitor la comitatele Turda şi Cluj este pregătit pentru a fi prelucrat pe calculator şi va fi predat ulterior la editură, spre publicare. În lucru se află volumul referitor la Actele comisiei Jankovich.

            f) Material si metode de lucru: depistarea, transcrierea, traducerea, regestarea conform normelor stiintifice a materialului aflat la arhivele din Cluj-Napoca.

            g) Rezultate scontate: selectarea si sistematizarea materialului, în special a celui inedit, dactilografierea a cca. 120 de pagini  manuscris anual .

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului X al colectiei Izvoarele Rascoalei lui Horea. Seria A.Diplomataria la Editura Academiei Române.

            i) Colaborari în tara: arhivist Vasile Lechintan.

    

 

                           PROGRAMUL DE CERCETARE NR.5

  

            a) Denumirea: Conscriptia fiscala a Transilvaniei din anul  1750

            b) Coordonator: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: Este cea mai completa conscriptie fiscala a Transilvaniei din sec. al XVIII-lea, care ofera un bogat material privind istoria economica, sociala, fiscalitatea, structura etnica a populatiei, habitatul. Conscriptia este inedita, cu exceptia unor mici fragmente referitoare la scaunul Sibiu, districtul Bistrita, orasul Cluj.

            d) Scopul programului: publicarea conform criteriilor stiintifice a materialului conscriptiei si prelucrarea ei sub forma unor studii pe unitati administrative.

            e) Rezultate scontate: editarea a cca. 10 volume cuprinzând materialul conscriptiei, precedate de studii introductive consacrate prelucrarii datelor referitoare la unitatile administrative cuprinse în volum.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicarea unei colectii cuprinzând materialul conscriptiei.

            g) Durata: 10 ani.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

 

Proiectul de cercetare nr.5a, Conscriptia fiscala a Transilvaniei din anul 1750,

vol.I (comitatele Cluj, Dabâca, scaunele de pe Pamântul Craiesc). – finalizat

Proiectul de cercetare nr. 5b, Conscriptia fiscala a Transilvaniei din anul 1750,

 vol.II, Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa şi scaunele de pe Pamântul Craiesc. – în lucru.

 

 

 

            PROIECTUL DE CERCETARE NR. 5b

 

 

            a) Denumire: Conscriptia fiscala a Transilvaniei din anul 1750, vol.II, Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa  si scaunele de pe Pamântul Craiesc.

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Ladislau Gyémánt (coordonator), cerc.pr.II Anton Dörner, cerc.pr.II Remus Câmpeanu.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2005. În cursul anului 2003 se va transcrie materialul  (cca. 200 de pagini anual).

            d) Stadiul actual al cunostintelor: materialul conscriptiei, în cea mai mare parte inedit, se afla la Arhivele Nationale Maghiare Budapesta, Fond 50.

            e) Scopul proiectului: cercetarea preliminara a materialului în ansamblu si prelucrarea datelor pentru câteva unitati administrative: comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, districtul Bistriţa si scaunele sasesti.

            f) Material si metode de lucru: realizarea fotocopiilor pentru unitatile administrative propuse a fi cercetate; elaborarea formularelor si stabilirea metodologiei de prelucrare în acord cu bibliografia de referinta privind problematica data.

            g) Rezultate scontate: elaborarea unor volume consacrate tuturor unitatilor administrative din Transilvania cuprinzând datele prelucrate ale conscriptiei.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare si sustinerea unor referate si comunicari stiintifice.

            i) Colaborari în tara: Florin Mureşan – Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale.

  

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 6

  

            a) Denumirea: Documente si studii privind Revolutia de la 1848-1849 în Tarile Române. Seria C.Transilvania

            b) Coordonatori: prof.univ.dr. Camil Muresanu, cerc.pr.I Gelu Neamtu, cerc. pr.I Ioan Chindriş.

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: Istoria revolutiei de la 1848-1849 din Transilvania a fost insuficient studiata, iar baza documentara (în special cea arhivistica) lipseste în buna parte. Colectivul de cercetare de la Institutul de Istorie din Cluj a publicat pâna acum şase volume de documente cuprinzând perioada de la 2 martie pâna la 16 iunie 1848.

            d) Scopul programului:

            - completarea bazei documentare în vederea pregatirii  unei sinteze naţionale

            - redactarea unor studii aprofundate pentru diferitele aspecte sociale, economice, politice, mentale, demografice etc. referitoare la evenimentele din 1848-1849 din Transilvania.

            e) Rezultatele scontate: depistarea de noi izvoare documentare în arhivele din tara si strainatate care sa serveasca la cunoasterea adecvata, reala a desfasurarii si problemelor complexe ale revolutiei.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea în continuare a corpusului de documente si a unor studii şi  volume de interpretare.

            g) Durata: 10 ani.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

- Proiectul de cercetare nr.6a: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tarile Române. Seria C.Transilvania, vol.VIII, 1200 de pagini, cu termen de finalizare 2004

  

 

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.6a

 

            a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tarile Române. Seria C.Transilvania, vol. VIII,  1200 pagini dactilografiate (pentru tiparire 2004).

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamtu - coordonator, cerc.pr.I Ioan Chindris, cerc.pr.II Stelian Mândrut, cerc.pr.III .Bodor Marghiola, cerc.pr.III Mihaela Cosma.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În anul 2003 se vor realiza 400 pagini.

            d) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: perioada care a urmat desfiintarii relatiilor feudale din Transilvania (18 iunie 1848) este insuficient cunoscuta.

            e) Scopul proiectului: completarea bazei documentare si editarea izvoarelor documentare pentru a doua jumatate a lunii iunie si luna iulie a anului 1848.

            f) Material si metode de lucru: depistarea de noi documente în arhivele interne si externe, fotocopierea, transcrierea documentelor, colationare si traducere, îngrijirea textelor, efectuarea trimiterilor, a aparatului critic, regestelor si a indicilor.

            g) Rezultate scontate: cunoasterea adecvata a problemelor sociale si nationale din vara anului 1848 din Transilvania.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea volumului de catre Editura Academiei.

            i) Colaborari în tara: dr. Liviu Botezan, dr.Egyed Akos - pensionari (fosti membri ai Institutului de Istorie din Cluj-Napoca).

    

 

                        PROGRAMUL DE CERCETARE NR.7

  

            a) Denumirea: Documentele anchetei Kozma din Munţii Apuseni (1848)

            b) Coordonatori: cerc.pr.I Gelu Neamtu, cerc. pr.I Ioan Chindriş.

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: Ancheta Kozma, prin importanţa ei, este unul din momentele cheie ale revoluţiei de la 1848 din Transilvania însă a fost puţin studiată. Ea are o bază documentară foarte largă care merită a fi cunoscută. “Colectivul de cercetare 1848”, de la Institutul de Istorie din Cluj, a publicat până acum un volum cuprinzând “Procesul-verbal” al interogatoriilor anchetei Kozma din vara anului 1848, Editura Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1998, 246 pag.

            d) Scopul programului:

            - completarea bazei documentare şi interpretative în vederea pregătirii unei sinteze a Revoluţiei române de la 1848 din Transilvania

            e) Rezultatele scontate: depistarea de noi documente în arhivele din ţară şi străinătate care să servească la mai buna cunoaştere a acestei anchete cu rezonanţe etnice.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea unui volum complementar celui apărut.

            g) Durata: 2 ½  ani.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

                        Proiectul de cercetare nr. 7

 

 

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.7/a

  

            a) Denumirea: Documentele anchetei Kozma din Munţii Apuseni (1848), studiu+documente , 300 pagini dactilografiate (pentru tipărire),

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Gelu Neamtu, cerc.pr.I Ioan Chindriş - coordonator, cerc.pr.II Stelian Mândrut, cerc.pr.III .Bodor Marghiola, cerc.pr.III Mihaela Cosma

            c) Termen de realizare: 30 iunie 2004. În anul 2003 se vor pregăti pentru tipar 100 pag.

            d) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv:Ancheta Kozma nu s-a făcut numai pe bază de interogatorii, ci şi pe bază de documente, care până acum nu erau cunoscute.

            e) Scopul proiectului: completarea cărţii publicate de colectiv, “Ancheta Kozma din Munţii Apuseni”, 1998.

            f) Material si metode de lucru:depistarea de documente care au completat ancheta în arhivele interne şi externe, transcrierea documentelor, colaţionare şi traducere, îngrijirea textelor, note, regeste, indici şi redactarea studiului introductiv (G.Neamţu şi I.Chindriş).

            g) Rezultate scontate: mai buna studiere a anchetei Kozma pentru a cunoaşte mai în profunzime revoluţia de la 1848 din Transilvania. Se ştie că “ancheta Kozma” a fost cel mai fidel barometru etnic.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea volumului de către Editura Academiei.

 

    

PROGRAMUL DE CERCETARE NR.8

 

            a) Denumirea: Problema nationala a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente si studii

            b) Coordonator: cerc.pr.I Simion Retegan

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: colectivul dispune de documente inedite din arhivele din tara. Acestea trebuie completate prin largirea cercetarilor din tara si prin includerea în volume a materialelor de arhiva din Ungaria, Austria, Cehia, fara de care reconstituirea istoriei miscarii nationale nu se poate ridica la nivelul stiintific al istoriografiei actuale.

            d) Scopul programului: editarea unor volume de documente si a unor studii care sa reconstituie evolutia miscarii nationale românesti pâna la desavârsirea unitatii de stat.

            e) Rezultate scontate: includerea în circuitul stiintific a unor informatii documentare inedite care sa faca posibile interprtari noi la nivelul cercetarii istorice mondiale. Obiectivul final este redactarea unei istorii a românilor din Transilvania între 1849-1918.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicare

            g) Durata: pâna în anul 2005

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

            Proiectul de cercetare nr. 8: Problema naţională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.IV (febr.-dec.1861)

 

 

                        PROIECTUL DE CERCETARE NR. 8

 

            a) Denumirea: Problema nationala a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.IV (febr.-dec.1861).

            b) Colectivul de cercetare: cerc.pr.I Simion Retegan - coordonator, cerc.pr.I Dumitru Suciu, asist.cerc. Madly Lajos-Lorand.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004.      În cursul anului 2003 se va continua adunarea materialului documentar pentru volumul IV (12 februarie – 19 septembrie 1861) prin depistarea de documente la arhive din ţară şi din Budapesta, cca 200 pag, ceea ce înseamnă 30% din  volum, astfel încât să poată fi finalizat la 31 decembrie 2004.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: existenta unor documente preluate din arhivele din tara si strainatate care trebuie în mod indispensabil completate cu materiale aflate la Viena, Budapesta, Praga.

            e) Scopul proiectului: punerea în circuitul stiintific a unor informatii în majoritatea lor zdrobitoare inedite, necesare reconstituirii miscarii nationale românesti din perioada neoabsolutismului (aspecte politice, culturale, religioase, economice).

            f) Material si metode de lucru: documente în limbile germana, maghiara, latina si româna provenind de la autoritatile imperiale centrale si locale, petitii si memorii românesti, actele ecleziastice, corespondenta particulara, presa epocii etc. Metode: depistare, xeroxare, copiere, colationare, regestare, însotite de note explicate.

            g) Rezultate scontate: îmbogatirea substantiala a informatiei istorice care sa permita o mai buna cunoastere a perioadei respective din miscarea nationala.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului de catre Editura Academiei, sustinerea de referate si comunicari stiintifice.

        

  

                                    PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 9

 

            a) Denumirea: Studii privind evoluţia social-economică şi politică a României. 1918-1968

            b) Coordonator: cerc. pr. I  dr. Gheorghe Iancu

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: se resimte lipsa unor studii si carti în istoriografia din România care sa trateze în profunzime şi într-o încadrare internaţională componentele temei din program. Dispunem de pe acum de o parte a  documentatiei, edită şi inedită, neutilizată pâna acum în scrierile istorice interne şi externe. Ştim exact care sunt instituţiile unde se găseşte informaţia pentru realizarea temei noastre. Depinde într-o mare măsură de posibilităţile financiare pentru investigarea lor.

            d) Scopul programului: realizarea unor studii si lucrari care sa se constituie în contribuţii ştiinţifice la istoriografia română.

            e) Rezultate scontate: introducerea în circuitul ştiinţific a unor date si  interpretari noi, realiste, bazate pe o documentatie cât mai variata si mai bogata. Multe interpretări şi date vor amenda substanţial scrieri interne şi externe.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea unor cărţi pe temele fixate. Publicarea de articole, studii şi documente în reviste de istorie şi de cultură generală.

            g) Durata: 2003

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:       

Proiectul de cercetare nr. 9b pentru anul 2003:

Gheorghe Iancu:

-         Raporturile dintre statul român-minorităţi naţionale-Societatea Naţiunilor (Petiţiile trimise de minoritari la Ligă) – Partea II

Ottmár Traşcă:

-         Mişcarea legionară în exilul din Germania, partea II

-         Problema evreiască în timpul celui de-al doilea război mondial, partea II

Ludovic Báthory:

-         Trăsături şi evoluţia industriei metalurgice din România în perioada interbelică,

-         Partea II - Producţia de armament în perioada interbelică: Activitatea Uzinelor de la Cugir

Lucian Năstasă:

-           Minoritatea maghiară din România. 1945-1968. Studiu şi documente

 


                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.9b

 

Denumirea: La programul de cercetare Studii privind evoluţia social-economică şi politică a României. 1918-1968, vol. II 

Membri ai  colectivului, în cursul anului 2003, vor elabora următoarele lucrări:

Gheorghe Iancu:

-         Raporturile dintre statul român-minorităţi naţionale-Societatea Naţiunilor (Petiţiile trimise de minoritari la Ligă) – 150 pag. Partea II

Ottmár Traşcă:

-         Mişcarea legionară în exilul din Germania, partea II , 20 pag.

-         Problema evreiască în timpul celui de-al doilea război mondial, partea II, 50 pag.

Ludovic Báthory:

-         Trăsături şi evoluţia industriei metalurgice din România în perioada interbelică, 

-         Partea II - Producţia de armament din România. Activitatea Uzinelor de la Cugir, 40 p.

Lucian Năstasă:

-         Minoritatea maghiară din România. 1945-1968. Studiu şi documente, 400 p.

 

Total    660  pag.

 

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. I dr. Gheorghe Iancu, cerc.pr.I Ludovic Báthory,cerc.pr.I dr. Lucian Nastasă,  cerc.pr.III. Ottmár Traşcă.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2003.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: lipsesc cărţi şi articole dedicate temelor propuse de noi

            e) Scopul programului: elaborarea de cărţi şi articole bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhiva interne şi externe, documente edite, colecţii de legi interne şi externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul stiintific a unor date noi şi interpretări ştiinţifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea cărţilor cu ajutorul sponsorilor şi a articolelor în reviste de istorie sau în culegeri de studii.

            i) Colaborari în tara:Arhivele Naţionale Bucureşti, Arhivele Ministerului de Externe Bucureşti. Arhivele Naţionale, Direcţiile judeţene Cluj şi Deva, Biblioteca Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei, Bucureşti, Biblioteca şi colecţiile documentare de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

 

  

 

                                    PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 11

  

            a) Denumirea: Bibliografia istorica a României

            b) Coordonator: cerc. pr. III Gheorghe Hristodol

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: volumele 1, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 tiparite în anii precedenti de colectivul de la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca tezaurizeaza întreaga productie istoriografica din România anilor 1944-1994, fiind pozitiv apreciate de cercetatorii români si straini.

            d) Scopul programului: continuarea elaborarii volumelor de bibliografie istorica cu scopul de a pune la dispozitia cercetarii istorice materialul bibliografic  realizat în perioada data sub forma de carti, studii si articole, în vederea sprijinirii cercetării istorice.

            e) Rezultate scontate: sa se întruneasca într-un volum întreaga serie istorica realizata de cercetatorii români din tara si strainatate, ordonata, clasificata tematic., cronologic si alfabetic, astfel rezultând un instrument indispensabil pentru cercetare.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin tiparirea volumelor de catre Editura Academiei.

            g) Durata: 31 decembrie 2004.

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

                 - Proiectul nr. 11: Bibliografia istorica a României, vol. X (1999-2004)

 

  

 

                                    PROIECTUL DE CERCETARE NR.11

  

            a) Denumirea: Bibliografia istorica a României, vol. X (1999-2004)

            b) Colectivul de cercetare: cerc. pr. III Gheorghe Hristodol (coordonator), cerc. pr. II Stelian Mândrut,  cerc.st.  Ottmár Trasca, asist.cerc. Veronica Turcus, bibl. Magdalena Tampa, bibl. Felicia Hristodol, asist.cerc. Varga Attila

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2004. În cursul anului 2003 se vor culege fisele de carti, articole si studii din periodice aparute anul 2001 (inclusiv cele aparute cu întârziere în anii 1998-2000 si care nu au fost incluse în vol.IX.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: existenta unui numar apreciabil de carti si studii risipite în diverse biblioteci si periodice.

            e) Scopul proiectului: volumul X are în vedere cuprinderea cartilor, a studiilor si articolelor elaborate în anii 1999-2004, cu privire la istoria nationala si unviersala.

            f) Material si metode de lucru: depistarea cartilor din fisiere, registrele inventar, cataloage si bibliografii editate de biblioteci si edituri. Completarea listei de periodice din volumele precedente cu noile aparitii de dupa 1999 si extragerea materialului adecvat profilului disciplinei istorice, clasificarea, ordonarea si dactilografierea materialului excerptat.

            g) Rezultate scontate: sa se cuprinda într-un volum toata productia istoriografica româneasca, ca astfel sa se poata constitui un instrument principal de cercetare.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea de catre Editura Academiei a vol. X referitor la perioada 1999-2004.

            i) Colaborari din tara: prof. Lucia Turc (Biblioteca Universitara "Lucian Blaga", Cluj-Napoca), prof. Lucia Papahagi (Biblioteca Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca), prof. Venera Achim (Institutul "Nicolae Iorga", Bucuresti).

            j) Colaborari în strainatate: Esanu Valentina (Institutul de Istorie - Chisinau)

    


PROGRAMUL PRIORITAR DE CERCETARE:

VALORIFICAREA OPERELOR ŞCOLII ARDELENE.

 

ETAPA I.

BIBLIA LUI PETRU PAVEL ARON (1760 – 1761). EDIŢIE PRINCEPS

DUPĂ MANUSCRISUL INEDIT

 

Proiect*

 

1. Durata programului extins: 2003 – 2008.

2. Durata etapei I, care are ca obiectiv pregătirea pentru tipar, cu toate fazele prelimi-

minare realizate, a Bibliei lui Petru Pavel Aron (1760 – 1761), după manusrisul original inedit: 2003 – 2004.

            3. Structura instituţională: realizarea ediţiei Bibliei lui Petru Pavel Aron are loc în cadrul şi sub egida Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, cu colaborarea unor specialişti paleografi şi lingvişti din afara institutului. Girul academic de prestigiu al lucrării îl asigură acad. Camil Mureşanu, directorul institutului.

            4. Structura resurselor umane ale programului(etapa I):

        coordonator general al programului: acad. Camil Mureşanu (intern);

        editor coordonator: cercetător principal I dr. Ioan Chindriş (intern);

        coordonator filologic: cercetător principal III Eugen Pavel (extern);

        paleografi   manuscris   ortografie   chirilică:  dr.  Ioan Chindriş  (intern, 100%  din

obligaţiile  de  plan),  prof. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române (intern), dr.  Eugen Pavel, dr.Elena Ardeleanu, drd. Florica Nuţiu, bibl. Elena Mihu (externi).**

            5. Scopul programului în general: vlorificarea moştenirii culturale şi literare a Şcolii Ardelene, curent reformator de avangardă în istoria spiritualităţii româneşti, la pragul întemeierii naţiunii române moderne. Condiţii istorice specifice au făcut ca o mare parte din operele scriitorilor acestui curent să rămână până astăzi în stadiu de manuscrise inedite, cunoscute numai unui număr limitat de cercetători. Una dintre cauzele acestei situaţii o constituie poziţia interdisciplinară a majorităţii operelor Şcolii Ardelene, ele adresându-se în măsură egală istoriografiei de linie şi istoriei literare, luând în atenţie accepţiunea de atunci a noţiunii de literatură. Acest „cerc vicios” artificial urmăreşte să-l rupă programul propus, prin realizarea unor ediţii procesate prin prisma unei exegeze interdisciplinare multiple: istorice, literare, filosofice, ecleziologice etc. Programul propus are un precursor de prestigiu în ediţia jubiliară a Bibliei de la Blaj 1795, tipărită la Roma în anul 2000, al cărei colectiv de lucru coincide în linii generale cu cel de mai sus.

            6. Scopul etapei I. Cu ocazia lansării, la Roma şi în aula Academiei Române, a Bibliei de la Blaj în ediţie jubiliară, s-a semnalat de către noi existenţa în manuscris a unei a doua Biblii de la Blaj din acelaşi secol XVIII, operă a învăţatului preiluminist Petru Pavel Aron, de aceeaşi valoare culturală, teologică, filologică şi literară cu Bibia lui Samuil Micu. În aceste condiţii, preşedintele Academiei Române, acad. Eugen Simion, a recomandat colectivului Bibliei de la Blaj din 1795 să scoată din uitare, printr-o ediţie similară, şi această operă naţională de seamă. Scopul etapei I, foarte strânsă ca timp, este realizarea acestei ediţii, care să se poată tipări la inceputul anului 2005. Experienţa anterioară dă colectivului certitudinea că ediţia se poate realiza în timpul expus, cu condiţia ca lucrarea să devină temă prioritară a Academiei Române cel puţin în etapa I, respectiv în anii 2002 – 2004 şi să beneficieze de logistica minimă solicitată Prezidiului Academiei Române prin adrese repetate.

           

7. Obiective pentru anul 2003:

 – xerocopierea  unui număr de circa 6.000 de pagini de manuscris, pentru  a putea re-

partiza paleografilor materialul de trenscris;

 – transcrierea după  manuscris in ortografie chirilică de dificultate maximă a  aproxi-

mativ 1.000 de pagini standard de manuscris Word A4;

        procesarea pe calculator a acestui material şi colaţionarea lui cu manuscrisul.

Acest volum mare de muncă este necesar de efectuat  în anul 2003,  pentru ca  în  anul

2004 să se poată încheia restanţa de muncă brută, operaţiunile  exegetice   pertinente de  o edi-

ţie critică (concordanţe comparative, note, indici etc.), redactarea studiului / studiilor care vor însoţi ediţia precum şi pregătirea redacţională pentru tipar a acesteia.

            8. Indici de performanţă. Din cauza timpului strâns, pentru etapa I colectivul nu-şi propune indici de performanţă publică şi imagistică pe parcursul realizării ediţiei, decât în măsura în care membrii colectivului vor avea iniţiative personale în acest sens.

            9. Devizul programului (etapa I). Cheltuieli estimate pentru anul 2003:

        asigurarea salariului a 2 c. p. I  în cadrul institutului (posturi existente);

        asigurarea salariului a 1 c.p. I cu jumătate de normă (post existent);

        instituirea din partea Academiei Române a două  jumătăţi  de  normă de  bibliograf

principal pe perioada anului 2003, pentru încadrarea a două persoane din colectiv (1 cumul la salariu şi 1 cumul la pensie; posturi inexistente), care să poată lucra operativ în interiorul instituţiei depozitare a manuscriselor, în vederea operaţiunilor de exegeză comparativă, realizabilă numai în prezenţa nemijlocită a manuscriselor în totalitate;

        asigurarea unui buget de 100 milioane lei pe anul 2003:

a)      pentru costurile legate de xerocopierea unui număr atât de mare de pagini manuscrise;

b)      pentru plata paleografilor în modalităţile permise de lege;

c)      pentru onorarea persoanelor care vor procesa pe calculator materialul paleografiat (paleografilor nu le permite timpul să facă această operaţie, chiar presupunândcă le este familiară);

d)      pentru eventuale – minime! – deplasări documentare în alte centre;

e)      pentru deplasările strict necesare la Cluj-Napoca a paleografilor din alte localităţi, aşa cum este cazul la această lucrare;

f)        pentru alte cheltuieli neprevăzute, dar a căror ignorare ar putea afecta realizarea ediţiei în timpul expus.

 

 * Va deveni program definitiv după aprobarea Prezidiului Academiei Române.

 * * Cu posibilitatea atragerii pe parcurs şi a altor colaboratori.