Proiectul CNCS – UEFISCDI
cod PN-II-ID-PCE-2011-3-1089

Contract Nr: 328/31.10.2011

 

Practicile sociale ale educației superioare,
schimbarea elitelor și creativitate în România.

 Formarea și transformarea păturilor diriguitoare educate

(1919-1949)

 

Director de grant: Lucian Nastasă-Kovács

 

 

Preambul

Activități desfășurate

Rezultate preliminare

Echipa
de cercetare

Buget

Rapoarte


 

Preambul

În conformitate cu prevederile contractului nr. 328/31.10.2011, derularea propriu-zisă a finanțării a decurs – am putea spune fără ezitare – într-o manieră ireproșabilă, acoperind toate necesitățile ce țin de organizare și de cercetare. În acest context, putem elabora un Raport care să acopere etapa în curs, oferind totodată coerență proiectului în derulare, fapt ce se poate constata îndeosebi din cele cinci studii deja publicate sub egida CNCS – UEFISCDI, cu menționarea acestui lucru, în conformitate cu prevederile contractuale.

Pentru intervalul ianuarie-decembrie 2012, echipa de cercetători aflată sub coordonarea lui Lucian Nastasă-Kovács și-a propus în principal doar activități de identificare și colectare de informații, cu alte cuvinte de documentare, precum și prelucrarea acestora, tocmai pentru a nu se ajunge în situația de a nu mai putea controla sursele. Dată fiind natura complexă a temei, dintr-o perspectivă socio-istorică, o intensa activitate s-a derulat în direcția recuperării și realizării unei „bănci de date” statistice în ceea ce privește învățământul secundar și cel de rang superior, ceea ce nu a fost deloc o sarcină ușoară. Pentru că un aspect fundamental trebuie semnalat încă din capul locului: cumplita, incredibila neglijență a celor care întocmeau statisticile studențești (ca să dau un singur exemplu), de la nivelul facultății până la cel de centru universitar! Că nu se potrivesc întotdeauna statisticile facultăților cu cele ale administrațiilor universitare (acestea din urmă fiind ceva mai riguroase, pentru că au ca temei taxele și stipendiile școlare), că diferă cifrele semestrului întâi de cele din al doilea – ar mai afla explicații. Însă chiar operațiile simple de adunare sau înmulțire sunt uneori eronate, existând totodată diferențe între ceea ce se găsește în arhivele universitare și în diversele statistici edite. Acest aspect ne-a creat un imens disconfort, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme am lucrat intens cu statistici ale învățământul superior din Austria, Franța, Germania și Ungaria, iar cifrele și verificările au indicat o seriozitate pe care unii doar și-o imaginează, dar care devine fascinantă după ce încerci să faci ceva și pentru spațiul românesc. În consecință, cu riscul anunțat acum de o eroare statistică între 1-1.5%, am preluat evidențele așa-zis „oficiale” (îndeosebi Anuare universitare), le-am confruntat cu cifrele din alte surse statistice tipărite, iar când au existat lipsuri pe diverși ani sau discrepanțele erau mari (ori fără distincție între medicina propriu-zisă și farmacie, de exemplu, între studenții la nivel de licență și cei de doctorat etc.), atunci am recurs la sursele arhivistice ale diverselor centre universitare. În felul acesta suntem pe cale să oferim o bază statistică cât mai aproape de cifrele reale de școlarizare în învățământul nostru superior interbelic.

În consecință, în conformitate cu prevederile contractuale și a planului de lucru aprobat, activitățile din anul 2012 au avut ca obiectiv principal demararea și realizarea propriilor “bănci de date”, accentul fiind pus pe latura empirică a proiectului și crearea unor instrumente de lucru adaptate temei în cauză.

Studiul se axează în mare parte pe natura grupurilor elitiste, alterarea și schimbările acestora ca și grupuri sociale – mărimea, compoziția profesională, poziția socială și comportamentul – recrutarea sau selecția acestora în câmpul social (după criterii regionale, etnico-naționale, denominaționale și ale fondului social sau după origine), formarea elitelor în termeni de școlarizare, studiu intensiv și cariere, în cele din urmă pe formele de creativitate pe care le-au afișat (intelectuală, socio-politică, științifică, artistică, jurnalistică sau de altă natură). În acest scop, vom recurge la identificarea nominală a membrilor care fac parte din grupurile elitelor – începând cu cei care au dobândit o reputație certificată, titluri academice sau diplome în învățământul superior. Aceste obiective vor fi realizate prin utilizarea unor bănci de date prosopografice de mari dimensiuni destinate să acopere, cât mai exhaustiv posibil, principalele sectoare ale elitelor din regiunile României în diferite momente istorice. Este o analiză din sfera sociologiei istorice comparative a elitelor, puternic conectată la istoria socială, a unei noi societăți naționale (inclusiv probleme de emigrare, mobilitatea studenților, schimburi de populație și expulzări, distribuția de putere și proprietate etc), statistici istorice (o bogată sursă în România pentru studiul demografiei locale, stratificare profesională, școlarizare etc.), istoria intelectuală a  anumitor elite profesionale și/sau creative, istoria instituțională a sistemelor școlare, geografia socială a noii societăți în curs de dezvoltare (în special pentru indicatorii nivelului de modernizare), precum și analize ale politicilor oficiale (legate de cetățenie, limba utilizată, frontiere etnice și statut, școlarizare, personal în serviciul civil și militar etc.) prin metode ale științelor politice.

Studiile realizate până acum sunt bazate în cea mai mare parte pe surse arhivistice, dar și pe o serie de materiale editate prin patru proceduri interdependente:

1) Colectarea datelor statistice a stratificărilor profesionale din România, studii despre intelectuali, școlarizare la toate nivelurile, absolvenți ai universităților și a învățământului vocațional superior, nivelul de educație al populației în diferite momente și în diferite regiuni. Unele dintre acestea au fost extrase din surse arhivistice și publicate pe parcursul studiului nostru.

2) Studii despre studenții și absolvenții de învățământ superior din România identificați ca atare între 1919 și 1948 prin exploatarea surselor arhivistice (foi matricole, diplome, liste ale absolvenților, protocoale de examene), cu un inventar ce se dorește exhaustiv pentru absolvenți, reprezentativ pentru populația academică, în măsura în care există surse disponibile. Studiu concentrat pe clientela universităților, Academia de Drept (în Oradea până la 1934), instituții vocaționale de învățământ superior (agricol, comercial, silvicol, minier), școli de artă, academii și seminare teologice, precum și studenți din străinătate născuți pe teritoriul României

3) Studii despre absolvenții de liceu (1919-1948). Colectarea de date statistice, cu un interes deosebit asupra școlilor cu limba latină sau fără limba latină, în special în localitățile multietnice și/sau multiconfesionale

4) Studii ale „elitelor reputaționale” din România, inclusiv ale celor care au intrat în dicționare biografice naționale, enciclopedii și bibliografii, născuți după anul 1860: cca. 25 000 de cazuri individuale înregistrate electronic într-o bază de date unitară

 

Activități desfășurate

În această etapă a proiectului am urmărit două obiective fundamentale pentru gestionarea subiectului:

1) În continuarea demersurilor începute încă de la finele anului trecut (când a debutat proiectul), o atenție deosebită a fost acordată identificării și definirii celor care pot fi incluși în categoria “elitelor educate”, a elitelor intelectuale, conturând nivelul minim al capitalului educațional necesar a ocupa poziții elitiste în societatea românească, atât în epoca pre-Trianon, cât mai ales după. În acest context, s-a derulat exploatarea textelor edite și inedite (de regulă din perioada interbelică, dar și anterioară, pentru a avea un control asupra istoricității) ce caracterizează sau dau un contur epocii în ceea ce privește structurile elitiste ale României de atunci. Rezultate parțiale au fost deja elaborate, unele fiind chiar publicate în anul în curs de către Lucian Nastasă-Kovacs și Dragoș Sdrobiș (vezi mai jos!).

Cum de la sine se înțelege, un accent important este pus pe dimensiunea comparativă a demersului, urmărind fenomenul similar în alte state ale Bazinului Carpatic (datorită proximității, precum Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, urmând ca în anul ce urmează să se realizeze aceeași documentare pentru Bulgaria și Serbia), dar și din Occident. În mod concret, dincolo de partea teoretică a aspectului, s-au impus cercetările arhivistice și cele de exploatare a surselor deja edite (dicționare și lexicoane cu « personalități » în varii domenii), totul prinzând contur prin conceperea unei bănci de date prosopografice computerizate, ce conține biografii standardizate pentru elitele în cauză. Din variabilele socio-istorice înregistrate, de prim rang pentru anchetele noastre sunt: grupele de vârstă (pentru eventuale fenomene generaționale), sexul, confesiunea, etnicitatea declarată (limba maternă), origine socială, origine rezidențială, niveluri și tipuri de educație, carieră etc.

2) Una din principalele surse pentru colectarea de informații a fost cea a cercetărilor arhivistice. În acest context, o bună parte a timpului a fost destinată defrișării fondurilor de profil aflate în cadrul Arhivelor Naționale ale României. În acest sens au fost desfășurate investigații riguroase în ce privește următoarele fonduri : Ministerul Instrucțiunii (București, Andrei Sora și Irina Matei), Ministerul Cultelor și Artelor (Cristian Șipețean), Fondul Sabin Manuilă (București, Florentina Cărbunaru), Universitatea din București (Andrei Sora și Cristian Șipețean), Școala Superioară de Științe de Stat (București, Andrei Sora),  Universitatea din Iași (Lucian Nastasă-Kovacs și Florentina Cărbunaru), Universitatea din Cluj (Lucian Nastasă-Kovacs și Florentina Cărbunaru), Politehnica din Timișoara (Lucian Nastasă-Kovacs). Acestea au fost doar fondurile de bază, pe seama cărora au fost digitalizate peste 30.000 documente. Adițional s-a început și explorarea fondului Ministerului Propagandei (București, Andrei Sora).

Se cuvine a fi distinct semnalat următoarea situație : În cadrul Arhivelor Naționale este permisă digitalizarea în regie proprie a documentelor, pe baza unei taxe plătite la Trezorerie. Problema este că această chitanță este reținută de către custodele sălii de studiu (ca dovadă a plății), în acest context membrii echipei care intreprind această acțiune de cercetare și digitalizare a documentelor neputând deconta această sumă (nefiind acceptate pentru decont, de pildă, fotocopii ale acestor chitanțe, care sunt înseriate zi per zi). Cu alte cuvinte, din sursele proprii, membrii grantului au cheltuit pentru cercetările arhivistice și colectarea materialelor cu mult peste 3000 Ron, fără posibilitatea recuperării.

3) În legătură cu interesul nostru de a vedea în ce măsură universitățile și alte școli de educație superioară din apusul Europei au contribuit la formarea elitei intelectuale românești interbelice, dar și pentru a lărgi aria controlului bibliografic pe tema grantului, au fost efectuate câteva călătorii peste hotare, după cum urmează : Lucian Nastasă-Kovacs s-a concentrat anul acesta pe cercetările din Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia și Austria, cu rezultate extrem de bogate, ce vor vedea deja lumina tiparului în anul ce urmează, în conformitate cu angajamentul contractual. Cristian Șipețean, Florentina Cărbunaru și Irina Matei au întreprins cercetări în Germania (îndeosebi la Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, IKGS; Arhivele Ministerului de Externe de la Berlin/Fondul relații culturale, Universitatea din Stuttgard, cea din Wützburg ș.a.). Scopul principal a fost identificarea surselor arhivistice și a tipurilor de informație pe care îl conțin acestea în ce privește tinerii din spațiul românesc aflați la studii în diverse universități occidentale sau din Europa Centrală în perioada interbelică. Trebuie aici menționat faptul că dacă pentru epoca ante-1918 avem câteva studii pe această temă, pentru anii de după 1918 nu s-a realizat nici o cercetare de acest gen. În consecință, cu ocazia acestor călătorii au fost cercetate registrele matricole ale mai multor stabilimente de învățământ superior (care de regulă în conservă arhivele loco). Mențiuni speciale se cuvin unor parteneri străini, care au ajutat și acordat și alte facilități în cercetarea noastră, din aceștia amintind aici pe Dr. Kurt Mühlberger (directorul Arhivelor Universității din Viena, Postgasse 9, Viena, A-1010), Harald Heppner (Universitatea din Graz), Stephan Sienerth (Universitatea din Munchen), László Szögi (Universitatea ELTE) ș.a. Cum de la sine se înțelege, sumele alocate pentru astfel de cercetări nu sunt suficiente, dată fiind natura cercetărilor, însă membrii echipei de cercetare au aflat și alte surse de finanțare, utilizate în folosul finalizării cercetării (de pildă, Irina Matei, în Germania și SUA, în această din urmă locație adunând informații de o deosebită relevanță în ce privește bursierii Rockeffeler de la noi în anii interbelici, temă încă necercetată.

4) Colectarea surselor statistice și a analizelor socio-istorice care să ofere măsura “matematică” (deși vulgar sociologică) a școlarizării în România interbelică, în special de rang secundar și superior, nu fără corelările inerente cu educația primară și profesională. Din acest punct de vedere (și sub semnul observațiilor enunțate în preambul), se poate considera că grosso modo această latură importantă a proiectului de cercetare a fost încheiată, asistând eventual la mici corecții ori completări de mai mare finețe pe parcurs, în cazul apariției altor surse inedite.

În consecință, se poate afirmă fără nici o îndoială faptul că absolut toate obligațiile asumate în contractul de cercetare au fost îndeplinite punct cu punct. Mai mult chiar, pentru că actul cercetării științifice este unul mereu creativ, în funcție și de materialul documentar inedit descoperit, se poate invoca chiar o extensie a direcțiilor de cercetare, ceea ce va fie extrem de folositor în elaborarea raportului final și a studiilor segmențiale de până atunci.

De altfel, deși pentru anul 2012 nu a fost prevăzut inițial publicarea vreunui studiu (datorită caracterului empiric al cercetării programate), se va putea constata mai jos că o activitate atent elaborată și gestionată poate aduce rezultate vizibile din punct de vedere editorial.

În conformitate cu prevederile contractului nr. 328/31.10.2011, derularea propriu-zisă a finanțării a decurs până în ianuarie 2013 – am putea spune fără ezitare – într-o manieră ireproșabilă, acoperind toate necesitățile ce țin de organizare și de cercetare. În acest context, putem elabora un Raport care să acopere etapa în curs, oferind totodată coerență proiectului în derulare, fapt ce se poate constata îndeosebi din cele cinci studii deja publicate sub egida CNCS – UEFISCDI, cu menționarea acestui lucru, în conformitate cu prevederile contractuale.

Pentru intervalul noiembrie 2011-iunie 1913, echipa de cercetători aflată sub coordonarea lui Lucian Nastasă-Kovács și-a propus în principal doar activități de identificare și colectare de informații, cu alte cuvinte de documentare, precum și prelucrarea acestora, tocmai pentru a nu se ajunge în situația de a nu mai putea controla sursele. Dată fiind natura complexă a temei, dintr-o perspectivă socio-istorică, o intensa activitate s-a derulat în direcția recuperării și realizării unei „bănci de date” statistice în ceea ce privește învățământul secundar și cel de rang superior, ceea ce nu a fost deloc o sarcină ușoară. Pentru că un aspect fundamental trebuie semnalat încă din capul locului: cumplita, incredibila neglijență a celor care întocmeau statisticile studențești (ca să dau un singur exemplu), de la nivelul facultății până la cel de centru universitar! Că nu se potrivesc întotdeauna statisticile facultăților cu cele ale administrațiilor universitare (acestea din urmă fiind ceva mai riguroase, pentru că au ca temei taxele și stipendiile școlare), că diferă cifrele semestrului întâi de cele din al doilea – ar mai afla explicații. Însă chiar operațiile simple de adunare sau înmulțire sunt uneori eronate, existând totodată diferențe între ceea ce se găsește în arhivele universitare și în diversele statistici edite. Acest aspect ne-a creat un imens disconfort, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme am lucrat intens cu statistici ale învățământul superior din Austria, Franța, Germania și Ungaria, iar cifrele și verificările au indicat o seriozitate pe care unii doar și-o imaginează, dar care devine fascinantă după ce încerci să faci ceva și pentru spațiul românesc. În consecință, cu riscul anunțat acum de o eroare statistică între 1-1.5%, am preluat evidențele așa-zis „oficiale” (îndeosebi Anuare universitare), le-am confruntat cu cifrele din alte surse statistice tipărite, iar când au existat lipsuri pe diverși ani sau discrepanțele erau mari (ori fără distincție între medicina propriu-zisă și farmacie, de exemplu, între studenții la nivel de licență și cei de doctorat etc), atunci am recurs la sursele arhivistice ale diverselor centre universitare. În felul acesta suntem pe cale să oferim o bază statistică cât mai aproape de cifrele reale de școlarizare în învățământul nostru superior interbelic.

În consecință, în conformitate cu prevederile contractuale și a planului de lucru aprobat, activitățile din anul 2012 au avut ca obiectiv principal demararea și realizarea propriilor “bănci de date”, accentul fiind pus pe latura empirică a proiectului și crearea unor instrumente de lucru adaptate temei în cauză. Din nefericire, restricțiile financiare din 2013 ne creează mari probleme în finalizarea documentării, tocmai într-un moment în care trebuie să începem într-o manieră coerentă și intensă elaborarea unor studii și publicarea acestora sub formă de volume de sine stătătoare.

 

Rezultate preliminare

Publicații

Pentru că propunerea acestui proiect nu a venit din neant, includerea lui pentru finanțare de către CNCS – UEFISCDI încă de la finele anului 2011, la care se adaugă impresionatul efort documentaristic al întregii echipe, a oferit deja șansa inițierii și elaborării câtorva studii care acoperă tema grantului, evident, altele fiind în curs de elaborare și publicare. De aceea, aici nu enumerăm decât materialele publicate, nu și cele în curs de apariție :

Volume

Studii

 

 Participări la conferințe

 

Buget

 

2011

2012

2013

2014

Total

Cheltuieli de personal

36.491

258.723

258.723

194.042

747.979

Cheltuieli indirecte (Regie)

6.374

50.058

48.051

36.614

141.097

Cheltuieli de deplasare

6.000

50.000

50.000

46.000

152.000

Cheltuieli de logistica

0

25.000

11.620

4.050

40.670

TOTAL

48.865

383.781

368.394

280.706

1.081.746

Echipa de cercetare

Selecția echipei de cercetare a avut ca obiectiv principal eficientizarea muncii de investigație pe tema propusă printr-un colectiv oarecum restrâns ca număr (raportat la volumul de muncă necesar), de doar 6 membri, cu avantajul de a putea fi mai bine și mai ușor coordonați. În plus, fondul de salarii a putut fi « motivațional » (raportat la România), cu atât mai mult cu cât – cu excepția directorului de grant – întreaga echipă de cercetare este extrem de tânără, puțin sub 30 ani.

Echipa de cercetare a fost alcătuită din Lucian Nastasă-Kovács (director de grant), Andrei Sora, Cristian Șipețean, Dragoș Sdrobiș, Irina Matei și – angajată de la 1 ianuarie 2012 – Florentina Cărbunaru. Date fiind necesitățile de continuare a cercetărilor arhivistice pentru anul următor, dar mai ales de prelucrare atât cantitativă, cât mai ales calitativă a datelor colectate până acum (dar și din anul ce va urma), unul din membrii grantului va fi înlocuit (și pentru că i s-a încheiat un contract doar pentru un an) – este vorba de Dragoș Sdrobiș – cu un cercetător care să dovedească, pe de o parte, multă competență în ce privește prelucrarea informatică a datelor statistice, iar pe de alta să fie capabil a dezvolta analize în ceea ce privește ponderea diverselor grupuri etno-culturale așa-numite „minoritare” în rândul elitelor intelectuale din România, a mecanismelor de formare a acestora etc.

Persoana nou angajată prin concurs, de la 1 ianuarie 2013, se numește Claudia Daraban.

Rapoarte