Proiect Tinere Echipe, Program RESURSE UMANE
finanțat și derulat prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Codul proiectului: PN-II-RU-TE-2011-3-0286

Contract NR. 107 / 2011-10-31

Mecanisme de selecție și promovare a elitelor transilvane
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Studiu de caz: elita greco-catolică

Director: Mirela Popa-Andrei
 

Home

Descriere Obiective

Echipa

Buget

Activități Rapoarte
          Conferințe Publicații  


Home

Titlul proiectului: Mecanisme de selecție și promovare a elitelor transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Studiu de caz: elita greco-catolică

Director de grant: cercetător știiințific dr. Mirela Popa-Andrei, Academia Română, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca

Instituția: Proiect finanțat de către UEFISCDI in cadrul Programului Tinere Echipe, cod UEFISCDI: ID_ 0286

Durata proiectului: 2011-2014

 

Descriere

În vreme ce în Occidentul Europei, studiile dedicate elitelor au cunoscut o mare amploare în ultimele decenii [Charle, 2002], în Europa estică aceste cercetări se află încă într-o perioadă de început, de tatonări. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că în ultimii 20 de ani istoriografia românească s-a aplecat asupra studiului elitelor, inițial integrate istoriei sociale, pentru ca ulterior să se încerce constituirea istoriei elitelor ca un domeniu distinct de cercetare. Cercetătorii români au vizat teme diverse, cum ar fi studiul universităților și a profesorilor care au activat în cadrul acestora [Nastasă, 2004; Nastasă, 2007], studenții și fenomenul de “peregrinatio academica” [Nastasă, 2006; Sigmirean, 2000]. În anii din urmă au fost publicate câteva studii dedicate fenomenului formării elitelor, care au pus accentul pe procesul de educare și pe activitatea intelectualilor români [Câmpeanu, 2008; Chiorean, 2008; Dobrescu, 1996; Karády, 2008; Lazăr, 2002]. Au fost realizate și cercetări dedicate ierarhilor Bisericii Române Unite din secolul al XIX-lea [vezi Cârja, 2007; Bonda, 2008; Covaci, 2010] sau care au creionat diferite personalități care se afirmaseră în cariera ecleziastică [Deteșan, 2008]. Nu ar fi corect să nu menționăm câteva dintre contribuțiile istorice de referință mai vechi, cum ar fi lucrări dedicate canonicilor de la Gherla [Bojor, 1937] sau profesorilor din Blaj [Comșa & Seiceanu, 1994]. Cu toate aceste contribuții, rămâne însă evidentă lipsa unei abordări unitare a temei, care să ne permită efectuarea de comparații, de analize pertinente și de interpretări. O trecere în revistă a literaturii dedicate acestui subiect arată lipsa unei analize de profunzime dedicată elitei ecleziastice a secolului al XIX-lea, parte importantă a elitei românești din Transilvania epocii moderne. Această elită ecleziastică și-a păstrat preeminența în rândul intelectualilor și a cărturarilor români și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în ciuda emergenței unor noi categorii socio-profesionale precum funcționarii publici, medicii, avocații sau jurnaliștii.

Proiectul de față își propune, așadar, să cerceteze un segment al elitei ecleziastice greco-catolice din Transilvania. Orientarea cercetării înspre acest subiect a fost motivată într-o bună măsură de preocupările noastre științifice anterioare [Andrei, 2006]. Astfel, investigarea categoriei elitare mai sus menționate ne permite să realizăm trecerea firească de la cercetarea instituțiilor Bisericii greco-catolice române la persoanele care au deținut pârghiile de putere și dreptul de decizie în principalele foruri bisericești greco-catolice. În plus, investigațiile anterioare ne-au permis identificarea unui număr însemnat de documente de arhivă, grupate in fonduri personale sau reunite în fonduri ecleziastice, care constituie incontestabile fundamente științifice ale cercetării de față.

Proiectul nostru își propune analiza punctuală a unor categorii de persoane care pot fi incluse în elita ecleziastică superioară: canonicii Capitlului catedral, vicarii foranei, profesorii de la institutele teologice din Provincia mitropolitană de Alba-Iulia și Făgăraș. Ne propunem să analizăm particularitățile persoanelor care, în secolul al XIX-lea, au deținut pozițiile de canonici (fie aceștia mitropolitani sau diecezani), de vicari foranei sau alte oficii influente din administrația ecleziastică. În administrația diecezană, canonicii capitulari erau cei care îl secondau pe episcop, îl ajutau în procesul de administrare spirituală sau temporală a diecezei. Capitlul a fost instituția care a asigurat administrația interimară a unei dieceze în perioadele de sedisvacanță. La rândul lor, vicarii foranei dețineau o autoritate însemnată în regiunile plasate în jurisdicția lor, fiind asimilați la nivel local cu „episcopii locului”. Trebuie să menționăm că profesorii de la institutele teologice au constituit principala sursă de recrutare pentru promovarea în oficiile ecleziastice de canonici sau vicari foranei. De aceea, ne propunem să restituim „in integrum” personalitatea acestora, cu atât mai mult cu cât mulți dintre ei au deținut oficii ecleziastice însemnate, au fost profesori, dar și autori de manuale sau dicționare; au redactat lucrări de referință în domenii diverse, cum ar fi istorie, lingvistică, sau chiar subiecte științifice, nefiind limitați la condiția de oameni ai Bisericii. Aceștia au reprezentat avangarda culturală – și pentru o vreme chiar politică – a societății românești, fiind substitutul intelectualității laice, la a cărei formare au contribuit în mod decisiv în calitatea lor de profesori.

Totodată dorim să evidențiem modul în care a funcționat în Biserica Română Unită în perioada menționată procesul de selecție și promovare a personalului ecleziastic. Pozițiile superioare din ierarhia ecleziastică erau ocupate în cea mai mare măsură prin numire; procesul de alegere sau competiția deschisă între candidați erau rare. Prin urmare, dorim să analizăm procesul de recrutare pentru a afla dacă acesta era unul bazat pe calități reale, cum ar fi pregătirea intelectuală și teologică, capacitățile manageriale, comportamentul moral sau orientarea politică, sau era supus influenței altor factori decât cei menționați. Funcționarea în Ungaria a ius supremi patronatus se traducea în faptul că toți ierarhii ecleziastici erau supuși confirmării laice din partea împăratului de la Viena și a ministerului de culte de la Viena. Luând în considerare acest aspect, dorim să surprindem în ce măsură a funcționat principiul meritocrației în procesul de selecție a elitei ecleziastice greco-catolice române din Transilvania, o abordare inovativă care a fost folosită în studiul altor categorii de elite, dar care este relativ nouă atunci când luăm în considerare numirile ecleziastice.

Referințe bibliografice

 

Obiective

I. Stabilirea stadiului actual de cunoaștere în domeniul istoriei elitelor

 1. Identificarea literaturii de specialitate din bibliotecile românești și străine; pregătirea unei baze documentare a temei studiate

 2. Înregistrarea principalelor teorii și definiții ale “elitelor” și stabilirea modalității de aplicare a acestora la spațiul transilvan

II. Identificarea surselor care conservă informații legate de elita ecleziastică greco-catolică (canonici, vicari foranei, profesori-teologi)

 1. Investigarea arhivelor românești pentru identificarea și analiza principalelor fonduri de arhivă relevante pentru tema de cercetare a proiectului (fonduri ecleziastice și fonduri personale)

 2. Identificarea surselor publicate (edite) care oferă informații despre elita menționată (șematisme, enciclopedii, dicționare, anuare școlare)

 3. Evidențierea traseului intelectual și a celui teologic urmat de membrii clerului superior greco-catolic, formați la Universități renumite din Europa: Viena, Roma, Budapesta etc. (efectuarea de stagii de cercetare la Arhivele Naționale din Budapesta și Viena, dar și la Arhivele Pontificale ale Vaticanului)

 4. Elaborarea unor fișe personale ale subiecților cercetării (evaluarea prosopografică) – canonici, vicari foranei, profesori – care să reunească informații personale (data și locul nașterii, background-ul social), formarea intelectuală și teologică, ascensiunea acestora în ierarhia Bisericii Greco-catolice române, competențele asociate poziției deținute, activitatea lor în domeniul teologic, administrativ, cultural, politic, național.

III. Crearea unei baze de date privind clerul superior din Biserica Română Unită din Transilvania (1853-1918)

 1. Stabilirea principalelor mecanisme de selecție și promovare a clerului superior greco-catolic român din Transilvania.

 2. Folosirea analizei cantitative/calitative, a analizei comparative, și a unor studii de caz pentru stabilirea regulii generale și a excepțiilor din procesul de selecție și promovare a elitei ecleziastice greco-catolice

IV. Diseminarea rezultatelor cercetării

 1. Participarea la conferințe internaționale; publicarea de lucrări științifice în reviste indexate ISI sau BDI.

 2. Întocmirea unui dicționar al canonicilor, al vicarilor foranei și al profesorilor de teologie (aproximativ 150 personalități) din Biserica Română Unită (1853-1918)

 3. Publicarea unui volum de studii în limba engleză, dedicat temei de cercetare promovate de proiect.

Echipa:

Director

Membri

Buget

NR.

CRT

 

DENUMIRE

CAPITOL

BUGET

 

TOTAL

VALOARE

2011

(lei)

TOTAL

VALOARE

2012

(lei)

TOTAL

VALOARE

2013

(lei)

TOTAL

VALOARE

2014

(lei)

TOTAL

VALOARE

 

(lei)

1

CHELTUIELI DE PERSONAL

27397.00

164370.00

190763.00

143070.00

525600.00

2

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)

4110.00

31106.00

35064.00

27546.00

97826.00

3

CHELTUIELI DE DEPLASARE

0.00

35000.00

35000.00

30574.00

100574.00

4

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ

0.00

8000.00

8000.00

10000.00

26000.00

5

TOTAL

31507.00

238476.00

268827.00

211190.00

750000.00

 

1.      Buget aprobat și plătit în 2011:

Capitol buget

(Cheltuieli)

2011 

Lei

Salarii

27397

Logistică

0

Mobilități

 0

Regie

4110

Total

31507

2.       Buget aprobat și plătit în 2012:

Capitol buget

(Cheltuieli)

2012

Lei

Salarii

164370

Logistică

8000

Mobilități

35000

Regie

31106

Total

238476

 3.      Buget aprobat 2013:

Capitol buget

(Cheltuieli)

2013

Lei

Salarii

190763

Logistică

8000

Mobilități

35000

Regie

35064

Total

268827

 

 3.      Buget aprobat 2014:

Capitol buget

(Cheltuieli)

2014

Lei

Salarii

143070.00

Logistică

27546.00

Mobilități

30574.00

Regie

10000.00

Total

211190.00

Activități

Conferințe

Conferințe naționale

Conferințe internaționale

Publicații

Cărți

Articole

Rapoarte