GRANTUL CNCSIS ID_2405 în cadrul Programului IDEI

RELAȚIA RURAL-URBAN ÎN PROCESUL MODERNIZĂRII
DIN TRANSILVANIA 1850-1914
 

Date generale

Descrierea proiectului

Echipa
de cercetare

Obiectivele proiectului

Buget Activități rezultate


Date generale

 

Proiect finanțat de către CNCSIS in cadrul Programului IDEI, cod CNCSIS: ID_ 2405

Director de grant: Prof. Univ. Dr. Ioan Lumperdean, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Asistent Manager de grant: Cercet. Dr. Iosif Marin Balog, Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Istorie “George Barițiu” Cluj Napoca

Durata proiectului: 2009-2011

 

Descrierea proiectului

 

Curentele și tedințele istoriografice din ultimele decenii au demonstrat faptul că o analiză complexă a fenomenelor modernizării se poate realiza doar pe baza unei cantități sporite de modele și tipologii, susținute, la rândul lor, de datele empirice. În cazul Europei Centrale în general și al Transilvaniei în special, analizele referitoare  la fenomenul urbanizării și al modernizării au fost marcate de o mare diversitate de abordări, iar  cazul acestui spațiu, unic în felul său prin particularitățile sistemului economic și social, al gradului de urbanizare oferă un fertil câmp de analiză.

Tendințele din ultimii ani din cercetarea istoriei economice au tins să abandoneze statul ca entitate politico-națională, iar industrializarea și modernizarea au fost analizate ca fenomene transregionale, de vreme ce diferențele regionale  caracterizează și sunt efectul proceselor economice. Să reținem apoi faptul că industrializarea a fost, în primul rând, un proces regional și abia apoi unul „național” și, ca atare, analiza istorică trebuie să țină cont de circumstanțele și factorii care au determinat ca o anumită regiune să beneficieze de un proces de industrializare și urbanizare într-un anume complex  de factori, în vreme ce alta să rămână la periferie sau chiar în afara acestui proces. Privind lucrurile din această perspectivă, o abordare la scară regională poate fi în măsură să releve dimensiuni și indicatori particulari ai realității economice în derularea lor în timp și care, în alte contexte sunt trecuți cu vederea. Cu toate că integrarea regiunilor din punct de vedere economic în complexe mai largi a fost acceptată și văzută drept principală componentă a creșterii economice pe care o cunoaște în ansamblul său secolul al XIX-lea, destul de puține au fost cazurile în care istoricii au pleact de la relevarea rolului unor astfel de modele regionale. Cum s-au extins acele „enclave de modernizare”, cum alte zone au avut de suferit de pe urma procesului de integrare și uniformizare sunt doar două din multitudinea de motive care l-ar putea determina pe istoricul de azi la o asemenea abordare.

Fără a trece în revistă o cantitate imensă de literatură de specialitate produsă atât în școlile istoriografice din regiune, cât și în cele vest-europene sau americane, ne vom opri asupra câtorva repere ilustrative din perspectiva teoriilor modernizării.

Multă vreme imaginea clasică despre economia Imperiului Habsburgic și a Monarhiei Austro-Ungare a rămas la nivelul unei percepții extrem de negative, văzut ca un spațiu incapabil de a produce creștere economică și a se moderniza – un “colos cu picioare de lut” a cărui dispariție s-ar fi datorat, pe lângă criza naționalităților, și situației economice. Această viziune a persistat decenii întregi după 1918, până după al doilea război mondial, fiind tributară unor scrieri precum cea a lui Oscár Jászi, [Jàszi Oscar, The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago, University of  Chicago Press, ed. 3, 1964, p. 100-102; 163-169; 189-194; 442-450.], dealtfel extrem de bine argumentată în aspectele sale politice, dar mai puțin convingătoare în ce privește aspectele economice. Abia în anii ‘70-80, în contextul intenselor dezbateri teoretico-metodologice mai sus amintite, se constată o serioasă reevaluare a problemei modernizării economice în monarhia dunăreană. S-a remarcat de la început faptul că modernizarea economică a imperiului a fost un proces gradual, - John Komlos l-a numit chiar “modelul austriac” - în care modernizarea și urbanizarea s-a produs sub forma unui fenomen de difuziune dinspre vest spre răsărit. Acest proces a fost susținut de interacțiunile interregionale de tehnologie,  circulație de mărfuri, angrenarea lumii rurale în acest proces și constituirea piețelor de capital, încât se poate afirma că Monarhia, datorită dimensiunilor și caracteristicilor sale geografice a reflectat în miniatură fenomenul general european de difuziune a industrializării dinspre apus spre răsărit. Discrepanțele evidente de dezvoltare la nivelul diverselor regiuni ale Imperiului au reprezentat o problemă care a preocupat pe mulți istorici, încât unele voci au pus accentul pe această realitate pe care au și facut-o responsabilă pentru dezagregarea sa [Some Economic Aspects of the nationality conflict in the Habsburg Empire, in,  ”Journal of Central European Affairs”, XIII, 1953, p. 128.]

Schimbarea viziunii asupra modernizării economice, în Monarhia habsburgică în secolele XIX-XX, s-a petrecut în anii ‘70-80 când noua generație de istorici ai economiei supun problema unei profunde reevaluări. Aceștia au arătat că în Monarhia dunăreană au existat suficiente premise pentru creșterea economică modernă, și în același timp ea s-a realizat sub forma unui proces gradual de uniformizare regională. În fapt, încă din anii ‘60 lucrarea lui Nachum Gross marca trecerea de la tipul de analiză calitativ-descriptivă spre cea cantitativă și analitică, prin utilizarea explicită a teoriei economice neoclasice și a datelor cantitative. [Nachum Gross, Industrialization in Austria in the 19th century, Hebrew University, Jerusalem, 1954.] Această tendință devenea apoi evidentă la autori precum Eddie Scott, [Scott Eddie, The terms and patterns of Hungarian Foreign Trade, în: JEH 37, 1977, pp. 334-336]. David Good, [David Good, The Economic Rise of the Habsburg Empire 1750-1914, Univ California Press, 1984.], Thomas Huertas, [Thomas Huertas, Economic Growth and Economic Policy in a Multinational Setting.The Habsburg Monarchy 1841-1865, New York, 1977.], John Komlos, [John Komlos (ed.), Economic Developement In the Habsburg Monarchy in the 19th Century, New York, 1983.], generând o direcție de cercetare denumită revizionistă, datorită concluziilor pe care le presupunea și care infirmau vechile concepții despre problema modernizării economice în Monarhia dunăreană. Ei au fost secondați de istorici maghiari ca Berend și Ránki, Katus, [I. Berend, G. Ránki, East Central Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Budapest, 1977, L. Katus, Economic Growth in Hungary during the Age of Dualism 1867-1913, în: Social Researches on the History of East-Central Europe, Budapest, 1970, pp. 35-127.], urmând apoi o serie de volume colective dintre care se cuvin amintite cele ale lui Komlos și cel al lui Herbert Matis care sintetizează cele mai noi analize la acel moment asupra istoriei modernizării economice în spațiul central-european.

Aprofundarea cercetărilor asupra dualismului și dezbaterile istoriografice prilejuite de împlinirea unui secol de la Ausgleich au prilejuit reevaluări și în istoriografia economică din Ungaria și, în general, noi concluzii privind efectele pactului dualist asupra vieții economice a Monarhiei. Vechile clișee legate de statutul colonial al Ungariei în Monarhia dualistă sunt acum serios contestate de reprezentanții noii școli, începând cu Peter Hanák și continuând cu Iván Berend și György Ránki. [P. Hanak, Hungary in the Austro-Hungarian Monarchy.Preponderency or Dependency?, în: ”Austrian History Yearbook”, 3, 1967, pp. 260-302., I. Berend, G. Ránki, The economic Growth in the Central-Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries, Budapest, 1986].

Astfel, istoriografia ungară a beneficiat mult mai devreme de o utilă și fertilă deschidere spre dominantele europene în materie, ceea ce a dus la constituirea unei veritabile școli de istorie economică prin contribuțiile de valoare ale lui I. Berend sau G.Ránky. Dar, din păcate ecourile acestei dezbateri nu au influențat istoriografia din spațiul transilvan. Sfârșitul anilor ‘80 marchează și îa România o oarecare relansare a scrisului istoric cu caracter economic. Apar acum, ce-i drept timid, contribuții sub forma unor studii sau colecții de studii care abordează problema sectorului financiar-bancar. Libertatea mai mare a cercetărilor permite valorificarea unui important potențial documentar, legat mai ales de lumea satului transilvan și a transformărilor sale în sens modernizator după revoluția pașoptistă. Tendința spre o abordare mai complexă, interdisciplinară, este evidentă, chiar dacă aspectele ideologice nu părăsesc încă tărâmul istoriei economice. În noul context novator, care permitea o necesară detașare, se înscriu cercetările lui Simion Retegan dedicate societății rurale transilvane de la mijlocul secolului al XIX-lea. Investigarea laborioasă a unor materiale de arhivă ignorate și considerate irelevante până atunci, procese verbale, testamente, registre parohiale și de socoteli etc. aduc la iveală informații deosebit de interesante despre dinamica unei lumi țărănești ce pășea în modernitate.

Sunt începuturi timide care din păcate la fel de timid au continuat și în perioada de după 1990. Un fapt demn de luat în considerare este cel al editării datelor statistice, începând cu preocupările echipei de la București conduse de Victor Axenciuc [Victor Axenciuc, Evoluția economică a României. Cercetări statistico-istorice 1859-1947, vol I, Industria, București 1992; vol II, Agricultura, București, 1996] și continuând cu efortul Catedrei de sociologie de la Cluj, în colaborare cu Centrul de Studiere a Populației, acțiuni coordonate de  Traian Rotaru și Ioan Bolovan, dedicate traducerii și publicării recensământurilor populației din Transilvania din perioada 1850-1941 [Recensământul din 1850, Transilvania, coord. Traian Rotaru, Cluj-Napoca, 1996. Ediția a II-a, 2004., Recensământul din 1857. Transilvania , ed. a II-a, coord. Traian Rotaru, Cluj-Napoca, 1997., Recensământul din 1880. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Cluj-Napoca, 1997., Recensământul din 1900. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Cluj-Napoca, 1999. Recensământul din 1910. Transilvania, coord. Traian Rotaru, Cluj-Napoca, 1999, Recensământul agricol din 1895, Cluj-Napoca, 2003.]

Sunt surse absolut indispensabile nu doar demografiei istorice, ci și istoriei economice, fără de care o ilustrare corectă a fenomenului economic nu mai este posibilă. Sunt începuturi promițătoare ce se cuvin extinse și la alte categorii de surse specifice istoriei economice.

Cât privește problema urbanizării, nici ea nu s-a bucurat de atenția cuvenită și practicată în celelalte istoriografii. Singura excepție notabilă pentru perioada în discuție sunt constribuțiile universitarei de la Cluj, Pal Judit care a abordat fenomenele legate de procesul de urbanizare în scaunele secuiești în prima jumătate a secolului al XIX-lea. [Pal Judit, Procesul de urbanizare în scaunele secuiești în secolul al XIX-lea, Cluj, 1999, 489 pp., în limba maghiară a apărut la Miercurea Ciuc în anul 2003]. Alături de numeroase alte studii pe problema urbanizării publicate de Pal Judit care au adus date și interpretări de o importnață excepțională pentru problematica în discuție, este și activitatea științifică a Comisiei de Istorie a Orașelor de pe lângă Academia Română care însă se ocupă cu preponderență de perioadele anterioare secolului al XIX-lea. Recent a apărut o altă lucrare rezultat al unui simpozion internațional desfășurat în anul 2005 dedicat evoluției urbanistice a orașului Cluj din Evul Mediu până în secolul XX [Ulrich Burger, Rudolf Gräf, Klausenburg, Wege einer Stadt und ihere Menschen in Europa, Cluj, 2007, 253 pp.]

Tot în acest context trebuie amintită lucrarea lui Iosif Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie și societate în Transilvania 1850-1875, Cluj 2007, 360 pp., care abordează problematica modernizării în spațiul transilvan la nivel economic și social din perspectiva teoriilor modernizării, într-un efort de sintetizare la nivel macroeconomic a principalelor evoluții la nivelul societății transilvane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Procesul modernizării economice declanșat în Imperiul Habsburgic și implicit, în Transilvania, la mijlocul sec. 19 a adus în centrul atenției lumea urbană în măsura în care ponderea acesteia putea să asigure trendul necesar dezvoltării economice. Noile dinamici pe care le cunoaște lumea urbană în această vreme apar fără precedent dacă le comparăm cu perioada anterioară sau chiar cu ceea ce se întâmplă în lumea satului. Aceasta nu înseamnă însă că spațiul rural se cantonează în imobilism și izolare. Dimpotrivă, se creează o relație complexă între cele două care până la urmă imprimă notele distincte ale procesului modernizării într-un spațiu geografic și politic la un moment dat.

Realitățile social economice, moștenirea unui trecut istoric aparte și particularitățile procesului industrializării în Europa central răsăriteană au determinat  și în Transilvania un proces de urbanizare și de modernizare economică cu numeroase particularități de care se cuvine să ținem seama. Se impune o cercetare de amănunt în această direcție care să ia o serie de indicatori și să-i analizeze în măsura în care sursele o permit, sub aspect cantitativ și care pot fi în măsură să susțină modelul propus de noi. Dacă pentru intervalul 1850-1875 când în Transilvania sunt create pre-condițiile necesare industrializări și creșterii economice susținute (self-sustained growth) acest sistem a continuat să funcționeze fără mari diferențe față de deceniile anterioare, până spre anii 1890; ulterior pe măsura avansului societății industriale și al comunicațiilor acest sistem de relații la nivelul micro-regiunilor economice cunoaște o restructurare. Se instituie numeroase noi tipuri de articulații ale relației dintre sat și oraș, unele general valabile, altele specifice realităților locale induse de noua ambianță economică.

În fine, se pune întrebarea în ce măsură această rețea de relații economice care a funcționat în veacul al XIX-lea mai păstrează și azi unele coordonate. Se pare că într-o anumită măsură da. Să ne gândim la asa-numitele regiuni de dezvoltare economică propuse în perspectiva integrării europene a României care funcționează deocamdată doar pe hârtie, dar care vor trebui să funcționeze și în practică. Credem că o analiză aprofundată de istorie economică și socială realizată în cadrul mai sus propus poate dezvălui concluzii istorice  interesante care să ghideze într-un fel strategiile de dezvoltare elaborate la nivel regional, deoarece experiența istorică trecută chiar dacă s-a desfășurat într-o cu totul altă ambianță poate fi utilă și azi, fie și pentru simplul fapt că istoria economică este un fel de laborator unde se validează sau se infirmă teoriile economice adesea prea tranșante.

Se impune apoi un efort de cuantificare sub aspect calitativ și cantitativ a acestor relații care să releve cum s-a realizat și cât de completă a fost tranziția de la societatea tradițională la o ordine pe care statul a dorit-o rațională și contractuală. Și toate acestea  în efortul de a reconstitui o realitate dincolo de granițele adesea prea rigide care au existat între etniile, valorile și tradițiile culturale diferite care au conviețuit în Transilvania. Pentru șansele de reușită ale acestui din urmă aspect pledează și calitatea membrilor echipei care provin sau sunt familiarizați cu realitatea multietnică și multiculturală a Transilvaniei, fiecare din ei stăpânind, pe lângă limbi de circulație internațională cel puțin una din limbile maghiară sau germană. Cercetările efectuate s-au materializat deja în studii, volume și comunicări susținute la manifestări științifice din țară și străinătate, reprezentând premise viabile prentru continuarea cercetărilor.

 

Echipa de cercetare: (Fără directorul de proiect)
 

Nr. crt.

Nume și prenume

Anul nașterii

Titlul didactic științific

Doctorat
 

1

Graef Rudolf

1955

Profesor

Da

2

Balog Iosif Marin

1976

Cercetător

Da

3

Nagy Robert

1976

Asist Univ.

Da

4

Bodale Horatiu

1976

Cercetător

Da

5

Madly Lajos Lorand

1978

Cercetător

Da

 

Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general al acestui proiect este realizarea unei  analize istorice interdisciplinare asupra relației sat-oraș în procesul schimbărilor economice în direcția modernizării și a transformărilor sociale aferente, având ca reper modelul de anliză la nivel regional. Se va urmări stabilirea factorilor, circumstanțelor și a cadrului în care s-a desfășurat  articularea relației sat-oraș în procesul modernizării în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, până la primul război mondial.

Analiza se va axa pe următoarele componente:

 - administrativă, respectiv se va urmări birocratizarea relației autorități-cetățean care duce la transformarea relației dintre stat și supus în cea dintre stat-cetățean;

- economică, respectiv articularea unei rețele de relații economice moderne, având ca fundament relațiile de piață, rolul comunicațiilor și a sistemului de credit, rețelele de relații economice la nivel regional dintre sat și oraș, rolul investițiilor de capital mediate și promovate în secolul al XIX-lea de politica economică a statului;

- socială, respectiv efectele reformelor agrare asupra strucutrilor sociale și de proprietate la nivel comparativ-regional și efectele lor în mobilitatea socială pe relația sat-oraș;

-politică, activizarea politică a satului și integrarea acestuia în sistemul politic modern, precum și rolul politicului în crearea unui model specific de dezvoltare a lumii rurale;

- învățământ și instrucție publică, respectiv școala sau poarta omului rural spre lumea orașului.

Analiza acestor indicatori presupune modalități și paliere divrese de abordare, care, însă pot fi subsumate unie viziuni de ansamblu, concordantă cu tema propusă spre investigație.

Obiectivul final al cercetării presupune elaborarea a cel puțin două volume de studii care să sintetizeze și să valorifice rezultatele investigației.

 

Buget

Bugetul total al proiectului este orientativ. Sumele efective care vor fi acordate, vor fi în funcție de disponibilitățile financiare al CNCSIS.

NR. CRT
DENUMIRE CAPITOL BUGET

TOTAL
VALOARE 2009

(lei)

TOTAL
VALOARE 2010

(lei)

TOTAL
VALOARE 2011

(lei)

TOTAL
VALOARE

 

(lei)

1.

CHELTUIELI DE PERSONAL  max. 60% din valoarea totală a contractului

51521

213479

108500

373500

2.

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)

11817,25

78182,75

35218

125218

3

MOBILITĂȚI
(se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si strainatate, participari la manifestari stiintifice nationale si internationale)

25760

185204

75370

286334

4.

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ  pentru derularea proiectului
 
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)

1500,66

122535,35

50912

174948

5.

TOTAL

90598,90

599401,10

270000

960000

Bugetul pe anul 2009 acordat de către CNCSIS din credite bugetare și decontat la 15 septembrie 2009 

NR. CRT
DENUMIRE CAPITOL BUGET

 

TOTAL

 FAZA INTERMEDIARĂ 2009

(lei)

1.

CHELTUIELI DE PERSONAL  max. 60% din valoarea totală a contractului

25760

2.

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)

6309,33

3

MOBILITĂȚI
(se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in strainatate, participari la manifestari stintifice nationale si internationale)

13125, 24

4.

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ  pentru derularea proiectului
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)

0

5.

TOTAL

44718,03

  Bugetul din etapa II aferent creditelor de angajament

NR. CRT
DENUMIRE CAPITOL BUGET

 

TOTAL

 FAZA FINALĂ 2009

(lei)

1.

CHELTUIELI DE PERSONAL  max. 60% din valoarea totală a contractului

24136

2.

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)

3620,40

3

MOBILITĂȚI
(se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in strainatate, participari la manifestari stintifice nationale si internationale)

0   

4.

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ  pentru derularea proiectului
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)

0

5.

TOTAL

27756,40

Bugetul pe anul 2010 acordat de către CNCSIS din credite bugetare și decontat la 15 decembrie 2010 

NR. CRT
DENUMIRE CAPITOL BUGET

 

TOTAL

 FAZA 2010

(lei)

1.

CHELTUIELI DE PERSONAL  max. 60% din valoarea totală a contractului

130464

2.

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)

22792,54

3

MOBILITĂȚI
(se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in strainatate, participari la manifestari stintifice nationale si internationale)

2885

4.

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ  pentru derularea proiectului
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)

18601,33

5.

TOTAL

174742,87

 

DEVIZ CADRU POSTCALCUL_FAZA FINALA 2009
 

NR. CRT
DENUMIRE CAPITOL BUGET

 

TOTAL

 FAZA FINALA 2009

(lei)

1.

CHELTUIELI DE PERSONAL  max. 60% din valoarea totală a contractului

73663

2.

CHELTUIELI INDIRECTE (regie)

22978,17

3

MOBILITĂȚI
(se asigură participarea la stagii de documentare-cercetare în tara si in strainatate, participari la manifestari stintifice nationale si internationale)

26004,07

4.

CHELTUIELI DE LOGISTICĂ  pentru derularea proiectului
(infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)

53520,76

5.

TOTAL

176166

Activități rezultate

EVALUAREA REZULTATELOR pentru etapa I de cercetare prevăzută pentru 15 septembrie 2009, respectiv etapa a II-a -15 decembrie 2009

 

a)      Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute inițial;

În raport cu obiectivele prevăzute inițial, acestea s-au îndeplinit conform planului de realizare. În acest scop s-au demarat primele cercetări asupra bibliografiei de specialitate aferentă temei, atât cea cu caracter metodologic, cât și cea cu caracter de interpretare. În urma unor stagii de cercetare-documentare pe care membrii echipei le-au efectuat în marile biblioteci din țară și străinătate, au fost inventariate, lecturate, fișate sau fotocopiate cele mai importante lucrări de specialitate aferente temei. Totodată s-au făcut și primele investigații de arhivă în vederea identificării fondurilor arhivistice care conțin materiale de interes pentru tema noastră și s-au cules primele informații documentare. Aceste investigații și rezultatele lor oferă suportul științific necesar prelucrării și interpretării surselor în conformitate cu cele mai noi direcții metodologice și istoriografice.

Pentru faza finală aferentă anului 2009 s-au stabilit următorul obiectiv: demararea cercetării istorice pe fiecare nivel asumat: Dr. Ioan Lumperdean, Rudolf Graf și Marin Balog s-au ocupat  de prblematica modernizării economice, rolul politicilor statului și relația rural-urban în acest proces, dr. Lorand Madly s-a ocupat cu cercetările privind modernizarea administrației și rolul modernizator al birocrației austriece în Transilvania; dr. Nagy Robert a efectuat cercetări privind rolul investițiilor străine de capital în economia Transilvaniei, în special a capitalului german; dr. Horațiu Bodale s-a ocupat de problematica formării elitei, inclusiv a celei universitare ca parte a procesului de modernizare. Fiecare dintre membrii echipei de cercetare a trecut la inventarierea surselor primare (surse de arhivă, material statistic) aferente fiecărui segment de cercetare asumat. Pa lângă inventarierea acestor surse, s-a trecut la studierea și prelucrarea lor efectivă în vederea elaborării unor studii științifice.

b)     Valoarea și nivelul științific al rezultatelor obținute până în stadiul respectiv;

Nivelul științific al rezultatelor este unul deosebit de promițător în sensul că, în urma investigațiilor, membrii echipei de cercetare au descoperit și colectat o serie de materiale după cum urmează:

 Dr. Iosif Marin Balog, stagiu de cercetare-documentare la Viena în perioada 8-22 iulie: scopul stabilit al stagiului a fost identificarea surselor arhivistice existente la Arhivele Naționale Austriece de la Viena (Österreichische Staatsarchiv/Verwaltungsarchiv) privitoare la tema de cercetare a grantului, mai precis probleme legate de investițile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În acest sens a efectuat cercetări în următoarele fonduri arhivistice:

Din fondul AVA Ministerium des Innern/ Veriensakten 1890-1898 Sign. 15/9 Karton 816 acte privitoare la diverse Societăți pe acțiuni cu capital austriac constituite în Transilvania în perioada 1856-1890.

Din fondul Handelsministerium/Allgemeine Registratur a identificat o serie de documente cu caracter economic privitoare la tema aflată în cercetare (Rapoarte, bilanțuri ale diferitelor firme, decizii ale ministerului care urmau a fi implementate la nivelul firmelor din Transilvania, etc.

 Din fondul Ministerium des Innern/ Veriensakten MdI VF3, VF4, Karton 156 a identificat documente privind activitatea filialelor din Transilvania a Băncii Naționale Austriece și implicarea lor în activitățile financiare și economice din Transilvania în perioada 1850-1870.

A doua componentă a stagiului de documentare a avut ca scop studiu în Biblioteca Națională Austriacă de la Viena. Aici a trecut în revistă și studiat o serie de lucrări care nu sunt disponibile în bibliotecile din România referitoare la tema grantului, și, de asemenea a trecut în revistă ultimele producții istoriografice de profil apărute în Europa în ultimii ani, în limba germană și în alte limbi de circulație internațională.

Dr. Lorand Madly, stagiu de cercetare-documentare la Viena în perioada 8-22 iulie Pentru a acoperi informația bibliografică, a efectuat cercetări în Biblioteca Națională (Österreichische Nationalbibliothek) atât privitor la ultimele apariții în domeniu, cât și în cadrul bibliografiei de epocă, găsind în ambele situații informații, folosite în redactarea ori îmbogățirea unor studii științifice, întocmirea de fișe sau preluarea informației prin fotocopiere.

Cercetările arhivistice s-au axat în jurul a două mari secțiuni a arhivelor istorice care sunt păstrate la Viena. În Allgemeines Verwaltungsarchiv a continuat mai vechile cercetări privind epoca neoabsolutistă, de această dată găsind documente interesante în fondul personal al lui Alexander Bach, precum și în fondurile Ministerului de interne, în cadrul cărora a extins cercetările dincolo de anul 1860.

În fondurile secțiunii de arhivă HHStA (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) a continuat cercetările mai vechi începute în fondurile Biroului de Informații, pe care de asemenea le-a continuat până în anul 1863. În cadrul fondului personal Folliot-Crenneville a identificat o corespondență compactă referitoare la perioada 1861-1863, care oferă o radiografie a situației transilvănene sub aspect politic, social, economic, stări de spirit, etc., cu numeroase informații inedite și care se poate valorifica în viitor prin publicare integrală.

În cadrul acestei șederi a început prelucrarea informațiilor identificate, găsind și numeroase idei sau abordări care pot fi luate în calcul în cadrul unor cercetări viitoare; de asemenea a mai purtat discuții cu colegii din Viena, privitor la colaborări ce ar putea fi începute în viitor.

Prof. Dr Rudolf Gräf a efectuat un stagiu de cercetare-ducumentare la Timișoara în perioada 3-12 08. 2009 la Arhivele Naționale, Direcția Județeană Timiș, la Muzeul Banatului din Timișoara, prilej cu care a făcut o serie de investigații privitoare la teme grantului, fonduri de arhivă care conțin date despre viața economică, procesul de urbanizare, etc.

Dr. Nagy Robert a efectuat un stagiu de cercetare-documentare la Frankfurt/Main în perioada 23 07-2 08 2009 prilej cu care a identificat documente în arhivelor istorice ale Deutsche Bank. În urma unei lungi corespondențe efectuate cu conducătorul arhivei dr. Martin R. Müller, respectiv cu domnul Reinhard Frost, au fost livrate la sala de lectură toate dosarele cerute.

În cursul cercetării efectuate a consultat dosarele din seria K, P, S (Secretariat), mai precis cele referitoare la Societatea Maghiară de Gaz Metan (Ungarische Erdgas AG), Societatea  Maghiară de Căi Ferate Locale (Ungarische Lokaleisenbahn AG), Banca Comercială Maghiară din Pesta (Pester Ungarische Commercial-Bank), Wiener Bankverein, Österreichische Länderbank, Union-Bank. În urma cercetărilor a putut valorifica un număr  total 30 de dosare, din care a relizat fotografii digitale.

În cadrul etapei a II-a de derulare, cercetările au demarat conform planului fiecărui membru al echipei după cum urmează:

  1. dr. Ioan Lumperdean și dr. Rudolf Graef au cercetat aspectele legate de regumirile politice și modernizarea economiei Transilvaniei între anii 1850-1918. În studiul care sintetizează această problematică, cei doi autori au arătat că modernizarea economiei și a societății a stat în atenția tuturor regimurilor politice de la Viena și Budapesta. În acest sens, un rol important, cu influențe și implicații majore l-au avut revoluția industrială din Monarhia dunăreană, deschiderile spre economia auropeană și interdependențele economice internaționale din a  doua jumătate a secoului al XIX-lea. Cei doi autori au ajuns la concluzia că: „Evoluțiile și transformările din societatea transilvană s-au concretizat în perioada 1850-1918, în depășirea lentă a strucutrilor și mentalităților tradiționale, în modificarea rolului și ponderii agriculturii în viața economică (deși își păstrează pozițiile economice și cuprinderile sociale prepondrente), în demararea economiei capitaliste prin preocupările pentru implementarea unor ramuri și activități industriale, modernizarea activităților comerciale, a creditului, sistemelor de transport și comunicații. Prezența legislativă și instituțională a statului prin organismele imperiale (și regale de la 1867), regional-locale, dar și prin susținerea unor proiecte economice pentru valorificarea resurselor naturale și umane, prin promovarea activităților comerciale și amenajări teritoriale,  contribuie la favorizarea dar nu și la asigurarea, întotdeauna, a progresului economic și social. Radiografia economică și socială a teritoriilor estice ale Imperiului habsburgic, din care făceau parte și provinciile locuite de români ne dezvăluie, de la mijlocul secolului al XIX-lea  până la prima conflagrație mondială, o economie și structuri sociale în tranziție, marcate de coabitarea tradiționalului cu modernul, a provincialismului cu centralismul birocratic, a liberalismului de factură nobiliară cu cel sorginte europeană”. În studiul lor, cei doi autori au subliniat și efectele negative care au grevat asupra procesului de modernizare economică în Transilvania, între care faptul că economia Transilvaniei a rămas la periferia imperiului, iar în comparație cu alte provincii și-a menținut caracterul preponderent agrară la care se adaugă cel de furnizoare de materii prime, forță de muncă ieftină și piață de desfacere pentru mărfurile industriale din teritoriile ereditare, industrializate. Românii, deși majoritari, locuiau preponderent în mediul rural și au beneficiat cel mai puțin de progresele economice generate de economia capitalistă. Toată această problematică este în curs de aprofundare de către cei doi membri ai grantului.

  2. la rândul său, dr. Iosif Marin Balog a abordat în cercetările sale problematici precum: rolul conectării Translvaniei la rețeaua de telegraf a imperiului Habsburgic. În acest sens a efectuat cercetări în materialul statistic al epocii în care a surprins ritmul anual al construcțiilor acestor linii și interconectarea principalelor orașe ale Transilvaniei. La nivelul efectelor introducerii telegrafului a studiat aspecte precum: receptarea acestuia  de către locuitorii provinciei, rolul telegrafului în modernizarea administrației, în dezvoltarea sistemului de credit, al economiei și comerțului. Cercetările la acest nivel sunt în derulare. Rezultatele parțiale le-a reunit în studiul cu titlul Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to theTelegraph Network of the Habsburg Monarchy in the Mid- Nineteenth Century înaintat spre publicare în “Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj Napoca. Series Historica, 2010 (12 p.). Un alt aspect urmărit de către Iosif Marin Balog  a fost cel legat de conturrea principalelor zone de influență ale orașelor Transilvaniei în raport cu arealul rural, ținând cont pe de o parte de confugurația geografică a regiunilor, iar pe de ală parte, de evoluțiile economice caracteristice pentru cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Principalele aspecte ale cercetării au urmărit factorii care au mediat interacțiunile dintre regiuni, ce tipuri de diviziune regională a existat între centre și mai els, ce tip de relații și interacțiuni s-au articulate între centrele urbane și cele rurale ale unei regiuni. Rezultatele au fost reunite în studiul cu titlul Rețele de relații economice între sat și oraș în modernizarea economică a Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În acest sens, a cercetat diverse categorii de surse, de la anuare statistice, rapoarte ale camerelor de comerț și industrie și surse de arhivă, între care: la MOL Budapesta: fondurile K168 Ipári, kereskedelmi, vám és tengerészeti ûgyeket intézó, cuprinzând date despre principalele firme și intreprinderi industriale  din Transilvania din care se pot surprinde aspecte privind ritmurile  industrializării în Transilvania, fluxurile de capital și tendințe privind modernizarea economică în general. Tot de la MOL Budapesta sunt  de interes pentru segmentul de cercetare aminitit fondurile D222 Gazdasági Kutfő (1862-1867) unde se găsesc informații privind industria minieră și siderurgică din Transilvania în această perioadă. De importanță specială este și fondul F 551 Statisztikai Tabellak care cuprinde un consistent material statistic privitor la Transilvania, material care nu se regăsește întotdeauna în statisticile oficiale publicate.

  3. Dr. Lorand Madly s-a ocupat de modernizarea și uniformizarea administrației; aparatul administrativ avea un rol deosebit de important în epocă, dat fiind că a constituit mediatorul dintre autorități și locuitori. În acest context, o importanță deosebită a fost acordată funcționarilor, care reprezentau o clasă și o funcție aparte între purtătorii autorității de stat. Viața acestora a decurs după tipare relativ standardizate, dacă ne gândim la retribuire și la condițiile de lucru. Implementarea noului sistem administrativ și a numeroaselor reforme care deseori căpătau aspectul unor experimente a necesitat un volum de muncă uriaș; astfel toți funcționarii acelor vremi se plângeau de cantitatea mare de muncă și de orele suplimentare pe care trebuiau să le efectueze, într-o conjunctură economică în care scumpirile constante, foarte evidente și în Transilvania, făceau ca salariile acestora să devină tot mai insuficiente pentru un trai adecvat. Studiul său încearcă să urmărească cadrele generale ale vieții funcționarilor publici, cu deosebire în Transilvania, reconstituind unele detalii ale vieții acestora pe baza unor documente inedite. Proiectele statutelor pentru reprezentanțele de țară – o cotitură în conceptul politic neoabsolutist privind țările Coroanei (1856), studiu predat la „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca”, pentru anul 2010). Studiul  face parte din categoria celor care încearcă să contureze detaliile reglementărilor care au stat la baza structurii legislative și administrative a Monarhiei, mai ales cu privire la situația din Transilvania. Este cunoscut faptul că în anii 1854-1856 a avut loc o încercare de introducere a unor reprezentanțe de țară, un demers politic și administrativ complex, a cărui desfășurare ne permite însă să radiografiem din mai multe puncte de vedere situația Monarhiei. Putem afla câte ceva despre voința politică de la cel mai înalt nivel, dar mai ales despre modul în care aceasta era înțeleasă la nivelul Transilvaniei, întâi în referatele întocmite de unii din cei mai importanți funcționari provinciali, apoi în cadrul discuțiilor preliminare – purtate tot între reprezentanții provinciei – în legătură cu introducerea noilor instituții reprezentative la nivel provincial. Studiul se bazează atât pe lucrări consacrate privind istoria juridică și constituțională a Monarhiei, cât și pe o documentație inedită descoperită recent în cadrul cercetărilor arhivistice.

  4. Dr. Nagy Robert s-a ocupat de investițiile străine de capital în economia Transilvaniei și rolul lor în modernizare (1867-1914). Primele rezultate le-as concretizat într-un studiu  care pune în valoare cercetările efectuate în următoarele arhive și fonduri: Arhivele Istorice ale Deutsche Bank-ului din Frankfurt am Main  K, P, S (Secretariat), mai precis cele referitoare la Societatea Maghiară de Gaz Metan (Ungarische Erdgas AG), Societatea  Maghiară de Căi Ferate Locale (Ungarische Lokaleisenbahn AG), Banca Comercială Maghiară din Pesta (Pester Ungarische Commercial-Bank), Wiener Bankverein, Österreichische Länderbank, Union-Bank. Arhivele Istorice ale Bank Austria (Historisches Archiv der Bank Austria) din Viena, Fondul Wiener Bankverein, dosarul Administrationsratsprotokolle 1875-1889, respectiv dosarul Generalversammlung, Berichte und Bilanzen 1869-1923. Arhivele Naționale ale României Direcția Județeană Hunedoara, Deva.

F 41 Societatea ”Salgotarjan” Petroșani 1882-1922 dosarul 1/1889

F 115 Întreprinderea Minieră Lupeni 1866-1948 dosarele 51/1909, 75/1911, 56/1913, 37/1915, 34/1916,

F 124 Întreprinderea Minieră Lonea 1922-1953 dosarele 3/1925, 3/1939, 2/1945

Întreprinderea Minieră Petrila 1925-1954 dosarele 2/1925, 2/1945, 8/1953

F 54 Centrala Industrială Siderurgică Hunedoara 1778-1975, F 130 Întreprinderea Victoria Călan 1904-1953.

 

Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole cărți, comunicări, participări la conferințe) alte constatări;

Primele rezultate ale cercetărilor au fost deja valorificate sub formă de studii și comunicări la conferințe interne și internaționale, după cum urmează (selectiv):

Dr. Iosif Marin Balog a participat la următoarele simpozioane: Participarea la Sesiunea de comunicări științifice „Țara Bârsei”, ediția a VIII-a, Brașov, organizată de Muzeul Mureșenilor din Brașov, in colaborare cu Consiliul Județean Brașov, 7-9 mai,  2009 cu studiul: Școlile reale și comerciale din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea și rolul lor în promovarea spiritului antreprenorial.

 5-6 iunie 2009, conferința internațională anuală a Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde cu studiul Die Wirtschaftskrise von 1873 –ihre Wahrnehmung durch und ihre Auswirkungen auf die siebenbürger ( Criza economică din 1873, manifestarea și percepția ei în societatea transilvană).

Tot Dr. Iosif Marin Balog va participa în perioada 23-25 septembrie 2009 la Conferința internațională organizată la Heidelberg  pe tema: Telecommunication and Globalization: Information Flows in the Nineteenth and Early Twentieth Century unde va przenta studiul “Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to the telegraph network of the Habsburg Monarchy in the mid-nineteenth century”.

Tot Iosif Marin Balog a înaintat spre publicare următoarele studii aferente temei grantului: Preliminarii pentru o analiză istorică a relației rural-urban în societatea transilvană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în “Caiete de Antropologie istorică”, nr. 1,  2009, [Cat B CNCSIS] sub tipar.

 Die Finanzpolitik Wiens zwischen der 1848-er Revolution und Dualismus:  der Fall der kronstädtischen Filiale der Wiener Bank Creditanstalt, în „Studia Germanica Napocensia”,  nr. 1 Cluj, 2009, p. 205-220.

 From Community to Society. A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context. The Role and Implications of the State Policies (1850-1918), în, “Der Donauraum”, Wien, Jahrgang 49, Heft 1-2/2009, p. 99-108.

Dr. Nagy Robert a participat în 5-6 iunie 2009, conferința internațională anuală a Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde cu studiul Das deutsche Kapital und die siebenbürgischen Gasfelder Anfang des 20 Jh. (Capitalul german și exploatarea gazului metan în Transilvania la începutul secolului XX.)

Dr. Lorand Madly a înaintat spre publicare studiul cu titlul Proiectele statutelor pentru reprezentanțele de țară- o cotitură în conceptul politic neoabsolutist privind țările coroanei (1855-1856), în Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” series Historica, nr. XLIX, (17 p.)

Totodată, este în curs de întocmire a unui număr tematic cu subiecte aferente grantului pentru revista Transylvanian Review nr. 1/2010 [monitorizare ISI].

În etapa a doua de derulare a proiectului s-au prezentat următoarele  studii și comunicări la conferințe interne și internaționale, după cum urmează (selectiv):- Ioan Lumperdean și Rudolf Graef au înaintat spre publicare studiul cu titlul: Regimurile politice și modernizarea economiei Transilvaniei. O retrospectivă între anii 1850-1918 în « Transilvanian Review », nr. 1/2010 [revista ISI, număr tematic dedicat temei prezentului grant]. Tot în aceeași revistă s-au înaintat spre publicare  următoarele studii aferente grantului : Lorand Madly cu studiul, Die Modernisierung der Verwaltung und das Beamtentum in Siebenbürgen zur Zeit des Neoabsolutismus, Iosif Marin Balog cu studiul, Rețele de relații economice între sat și oraș în modernizarea economică a Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Nagy Robert cu studiul, Investițiile străine de capital în economia Transilvaniei și rolul lor în modernizare (1867-1914).

 

Dintre participările la conferințe interne sau internaționale ale membrilor grantului amintim : Iosif Marin Balog, Participarea la Sesiunea de comunicări științifice organizază de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Bistrița și Consiliul județean Bistrița, 28-29 noiembrie 2009, intitulată Asociaționismul transilvan în secolele XIX-XX, cu studiul  Institute și societăți de asigurare din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociaționismului și spiritului de solidaritate. Tot Iosif Marin Balog a participat la  Simpozionul Internațional anual, “Banatul - trecut istoric și cultural”, ediția a XIV-a, cu lucrarea Criza economică din 1873 și impactul său în Transilvania și Banat.

Dr. Nagy Robert a participat la același simpozion de la Reșița cu studiul Muncitori și meșteșugari bănățeni la Cluj în perioada 1896-1934.

 

c)      Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv.

Fondurile au fost utilizate conform planului de realizare al proiectului prevăzut inițial. Astfel, au fost angajate cheltuieli de personal în valoare totală de 25760 de lei pentru patru membrii ai grantului, rezultând un salariu de 1262 de lei lunar. De la capitolul mobilități sumele prevăzute au fost utilizate după cum urmează: Dr. Iosif Marin Balog pentru un stagiu de 14 zile la Viena, cheltuieli totale (transport, diurnă cazare) de 4128,82 lei; Dr. Lorand Madly pentru un stagiu de 14 zile la Viena, cheltuieli totale (transport, diurnă, cazare) de 4121, 75 lei; Dr. Nagy Robert pentru un stagiu de 10 zile la Frankfurt/Main, cheltuieli totale (transport, diurnă, cazare) de 3760, 45 lei; Dr Rudolf Gräf pentru un stagiu de 10 zile la Timișoara, cheltuieli totale (transport, diurnă, cazare) de 846, 50 lei.

Pentru această etapă în planul de realizare nu am avut angajate cheltuieli de logistică.

Aferent fazei a doua  de decontare fost angajate cheltuieli de personal în valoare totală de 24136 de lei pentru patru membrii ai grantului. Având în vedere că toate sumele aferente acestei faze au reprezentat credite de angajament și faptului că CNCSIS nu a virat nici un ban pentru această fază, membrii grantului nu au angajat nici un fel de cheltuieli de mobilități sau de logistică. Datorită situației financiare a membrilor echipei, nimeni nu a fost dispus să angajeze sume din surse proprii, neavând garanții că eventualele astfel de cheltuieli vor mai putea fi recuperate vreodată. Din lipsă de surse financiare, nici Universitatea nu a acordat vreun avans pentru deplasări sau alte categorii de cheltuieli. Totuși, membrii grantului s-au angajat chiar în această situație a finanțării să respecte și să ducă la îndeplinire obiectivele științifice asumate în cadrul proiectului.

 

EVALUAREA REZULTATELOR pentru faza unică de decontare 2010 

a)     Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute inițial;

 Pentru faza unica de decontare aferenta anului 2010 s-au stabilit urmatoarele obiective: continuarea cercetărilor pe nivelurile de analiza stabilite de la început pentru fiecare membru al echipei după cum urmează: Dr. Ioan Lumperdean, Rudolf Graf si Marin Balog s-au ocupat de problematica modernizării economice, rolul politicilor statului si relația rural-urban în acest proces, analiza relației prețuri-salarii în intervalul 1850-1900 si reconstituirea unor serii de date cantitative; dr. Lorand Madly s-a ocupat cu cercetările privind modernizarea administrației si rolul modernizator al birocrației austriece în Transilvania; dr. Nagy Robert a efectuat cercetări privind rolul investițiilor străine de capital în economia Transilvaniei, în special a capitalului german precum si de problema originii etno-lingvistice, confesionale și proveniența regionala a muncitorilor industriali din Transilvania în perioada 1870-1914; dr. Horațiu Bodale s-a ocupat de problematica formarii elitei, inclusiv a celei universitare ca parte a procesului de modernizare. Fiecare dintre membrii echipei de cercetare a trecut la studierea efectiva a surselor primare (surse de arhiva, material statistic) aferente fiecărui segment de cercetare asumat, în vederea elaborării unor studii științifice. Prof dr. Ioan Lumperdean și prof. Dr. Rudolf Gräf au cercetat aspectele legate de regimurile politice si modernizarea economiei Transilvaniei între anii 1850-1918. În studiul care sintetizează această problematică, cei doi autori au arătat că modernizarea economiei și a societății a stat în atenția tuturor regimurilor politice de la Viena si Budapesta. În acest sens, un rol important, cu influențe si implicații majore l-au avut, evoluțiile politice si mai ales cele economice de la nivelul Monarhiei, deschiderile spre economia europeană și interacțiunile economice inter-regionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 2.

Cercet. Dr. Iosif Marin Balog a abordat în cercetările sale problematici precum reconstituirea evoluției prețurilor si a salariilor din punct de vedere cronologic (deocamdată perioada 1850-1900); astfel au fost reconstituite concret la nivel de an evoluția prețurilor la mai multe produse (grâu, carne, alte produse de baza de atunci) si a salariilor din agricultura și industrie (deocamdată minerit, siderurgie, metalurgie) raportarea lor la procesele macro-economice si de urbanizare. Astfel de studii nu s-au mai realizat pe acești indicatori din punct de vedere al istoriei economice fiind contribuții de noutate în istoriografia subiectului de la noi. Izvoarele de bază folosite au fost atât materialul arhivistic depistat în Arhivele din Ungaria, cât si un important material statistic publicat în epoca care a fost selectat si prelucrat în concordanța cu metodologia asumata. 3. Cercetător dr. Lorand Madly a continuat liniile de cercetare începute la momentul demarării acestui proiect, adăugându-se si câteva aspecte mai noi. În primul rând, interesul cercetărilor s-a axat pe studierea aspectelor legate de aparatul funcționăresc al monarhiei habsburgice, mai cu seamă în epoca Neoabsolutistă, dar urmărindu-se si perioada de trecere la epoca liberală de după anul 1860. În aceste etape de evoluție a aparatului funcționăresc si administrativ, se remarca integrarea în sistemul uniformizat existent la nivelul întregii Monarhii, atât din punct de vedere funcțional, cât si din cel al salarizării personalului. Izvoarele de bază, folosite în cadrul acestor cercetări au fost documentele arhivistice inedite, publicațiile edite (lucrări de referința ori noi apariții) si resursele on-line. În ceea ce privește fondurile arhivistice, a fost continuata cercetarea documentelor digitizate anul trecut în Arhivele Naționale Ungare din Budapesta, reușindu-se si în acest an fotocopierea altor documente. Acestea, cuprinse mai ales în secțiunea D-3 si în fondul F-257, se refera la situația funcționarilor în Transilvania (regulamente, tabele privind structura si retribuirea personalului), precum si la lucrările comisiilor consultative din Transilvania anului 1853, care au avut ca misiune elaborarea structurii administrative definitive ale acestei provincii. Actualmente, aceste resurse digitizate sunt stocate, fiind în mod constant consultate, regestate, fiind începută transcrierea parților mai importante, care pot fi utilizate ca sursă de documentare sau publicate ulterior în ediții documentare. Privitor la resursele on-line, este de amintit prezența edițiilor de legi, regulamente si diferite dispoziții (Buletinele legilor imperiale și locale, culegeri de regulamente ale diverselor ministere, presa de epoca) pe pagina de internet a Bibliotecii Naționale Austriece (www.onb.ac.at) ; aceste resurse au fost folosite intens în acest an pentru documentarea care a stat la baza elaborării unor lucrări științifice. 4. Activitatea Asist dr. Robert Nagy s-a axat pe următoarele aspecte: În perioada 4-8 octombrie 2010 a cercetat la Serviciul Județean Timiș al Arhivelor Naționale următoarele materiale arhivistice: F 183

Întreprinderea de palarii ”Paltim” Timi?Oara, F 473 Fabrica de ciocolata ”Kandia”, F 234 Casa asigurarilor sociale Lugoj, F 364 CFR Direc?Ia Regionala Timi?Oara, F 970 Uzina Ciocanul Nadrag, F 116 Prima fabrica de spirt ?I industrie Chimica – Timișoara, F 144 Întreprinderile Electromecanice Timișoara, F194 Industria lânii Timișoara. În perioada 1-14

Noiembrie a cercetat la Arhivele Statului din Ungaria, de la Budapesta următoarele fonduri arhivistice: Z 40 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (Banca Comerciala Maghiara din Pesta), Z 292/ Z 294 Urikány-Zsilvölgyi Magyar Koszénbánya Rt. (SA de Mine de Carbune Uricani-Valea Jiului), Z 300 Urikány-Zsilvölgyi Kokszgyár Rt. (Fabrica de Cocs

Uricani-Valea Jiului SA), Z 390 Kaláni Bánya és Kóhó Rt. (SA de Mine ?I Furnale din Călan). Aceste cercetări s-au axat pe mai multe componente, între care: rolul investițiilor străine de capital si mai ales si-a propus pentru acest an de derulare a proiectului reconstituirea evoluției numerice, etno-lingvistice si confesionale si proveniența teritoriala a muncitorilor din industria Transilvaniei în perioada 1870-1914, fenomen care pune în lumina relația-rural urban din mai multe perspective. Autorul a constatat ca este un subiect foarte puțin cercetat până acum, iar studiul rezultat în urma cercetărilor va fi inclus în volumul tematic al grantului pe acest an va aduce date noi si va formula o serie de concluzii privitoare la migrațiile interne pe relația rural-urban, va stabili natura si formele acestei migrații care a avut manifestări și forme diferite la nivelul Transilvaniei. 5. Dr. Horațiu Bodale a cercetat si valorificat științific o serie de fonduri Arhivistice valoroase si extrem de importante pentru tema grantului. Astfel la Arhivele Naționale, Direcția Județeană Cluj a cercetat fondul Universității Franz Josef (viitoarea Universitate din Cluj). Din acest fond a parcurs foile matricole, Corespondența si acte administrative si de Senat. Din fondul bibliografic al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj a cercetat Fondul Bibliotecii de la Blaj, fond care include o mare parte din publicațiile tipografiei din Blaj, regăsind aici Lucrări ale unor remarcabile personalități românești transilvănene din a doua jumătate a sec. XIX, dar si cărți din Bibliotecile personale ale profesorilor de la liceul greco-catolic din Blaj. În fondurile documentare de la Arhivele

Naționale Centrale din București, Fondul Ministerului Cultelor si Instrucțiunii Publice si Arhiva Ministerului de Externe, Fond Arhiva Istorica, Burse si stipendii în străinătate, a reușit sa identifice numeroase dovezi documentare legate de modul în care statul român a sprijinit, la sfârșitul sec. XIX si începutul secolului XX, formarea unei intelectualități  românești în Transilvania.

 

b)     Valoarea si nivelul științific al rezultatelor obținute până în stadiul respectiv:

Nivelul științific al rezultatelor este în conformitate cu obiectivele asumate pentru aceasta etapa, obținându-se rezultate care au adus importante elemente de noutate în subiectele cercetate. Plecând de la studierea a aproximativ 40 de Fonduri de arhiva din următoarele locații: Budapesta, București, Cluj, Timișoara, Sibiu, Deva, Arad, precum si a unui nr. de aprox. 10-12 colecții de materiale statistice referitoare la tema cercetării, s-a ajuns la urmatoarele rezultate noi în istoriografia temei: Stabilirea tipurilor si rețelelor de relații economice rural-urban si a unor “arii regionale” în jurul principalelor zone urbane din Transilvania caracterizate de fenomene specifice economice si sociale (studiul publicat de

Iosif Marin Balog pe aceste aspecte a avut impact chiar în discuțiile actuale despre regiunile de dezvoltare. Aprecierea în termeni noi a rolului capitalului strain în modernizarea economica a Transilvaniei în perioada 1850-1914 prin punerea în discuție a unor date si indicatori cantitativi noi, precum si a politicilor statului. Reconstituirea evoluției prețurilor si a salariilor din punct de vedere cronologic (deocamdata perioada 1850-1900); astfel au fost reconstituite concret la nivel de an evoluția prețurilor la mai multe produse (grâu, carne, alte produse de baza de atunci) si a salariilor din agricultura și industrie (deocamdată minerit, siderurgie, metalurgie) raportarea lor la procesele macro-economice si de urbanizare.

Reconstituirea evoluției numerice, etno-lingvistice si confesionale si proveniența teritoriala a muncitorilor din industria Transilvaniei în perioada 1870-1914, fenomen care pune în lumina relația-rural urban din mai multe perspective.

 

c)     Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole cărți, comunicări, participări la conferințe) alte constatări:

Rezultatele cercetării au fost difuzate în conformitate cu planul de activități aferent anului 2010, prin publicarea unui volum de studii, prin publicarea de studii în reviste de specialitate si prin participarea le conferințe interne si Internaționale după cum urmează:

 a. Carți:

Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf,(coord.) Relația rural-urban. Ipostaze ale tradiției și modernizării,  Cluj Napoca, Presa Universitara Clujeană, 2010, 630 pp,(sub tipar, ISBN-ul este în curs de acordare)

b. Studii:

Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf, Dualismul austro-ungar: realitați, disparitați si asperitați economice.Unele considerații în vol. Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, Academia Româna, Centrul de Studii Transilvane, 2010, p.149-166.

Rudolf Gräf, Vom Kameralismus zum Kapitalismuss. Das Berg- und Hüttenwesen im Banater Bergland von 1718 bis zur Gründung der Österreichischen Staatseisenbahngesellschaft 1855, în, Ulrike Tischler-Hofer, Renate Zedinger, Kuppeln

Korner und Kanonen, Editura: Studien, Wien, Innsbruck, Bozen, 2010, p. 325-341.

Iosif Marin Balog, Tendințe si procese în evoluția prețurilor si a salariilor în contextul schimbarilor economice si a urbanizării din Transilvania în a doua jumătate a secolului al 19-lea (1850-1900), în vol. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf,(coord.) Relația rural-urban. Ipostaze ale tradiției și modernizării,  Cluj Napoca, Presa Universitara Clujeană, 2010.

Lorand Madly, Die Finanzbehörden in Siebenbürgen. Aufbau, Funktionalität und Vorschriften im Jahrzehnt des Neoabsolutismus (1849-1860), în vol. în vol. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf,(coord.) Relația rural-urban. Ipostaze ale tradiției și modernizării,  Cluj Napoca, Presa Universitara Clujeană, 2010.

 Robert Nagy, Originea etno-lingvistică, confesională și proveniența regională a muncitorilor industriali din Transilvania în perioada 1869-1914, în vol. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf,(coord.) Relația rural-urban. Ipostaze ale tradiției și modernizării,  Cluj Napoca, Presa Universitara Clujeană, 2010.

 Horațiu Bodale, Fonduri si fundații românești din Transilvania, susținătoare în a doua jumătate a sec. XIX și începutul sec. XX a fenomenului de „Peregrinatio accademica”,  în vol. Iosif Marin Balog, Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf,(coord.) Relația rural-urban. Ipostaze ale tradiției și modernizării,  Cluj Napoca, Presa Universitara Clujeană, 2010.

 De asemenea, s-au publicat o serie de studii în reviste de specialitate, după cum urmează: Robert Nagy, Interregional Migration and Industrialization: Identities of Workers from Cluj/Kolozsvár and Jiu/Zsil-Valley Urban Communities (1896-1939), in, „Colloquia. Journal of Central European History”, XVII, 2010, pp. 35-67.

Iosif Marin Balog, Between centre and periphery: the role of connecting Transylvania to the Telegraph Network of the Habsburg Monarchy in the Mid- Nineteenth Century, in „Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj Napoca, series Historia”, an XLIX, 2010., p.

 Lorand Madly, Proiectele statutelor pentru reprezentanțele de țara – o cotitură în conceptul politic neoabsolutist privind țarile Coroanei,  in „Anuarul Institutului de Istorie George Baritiu din Cluj Napoca, series Historia”, an XLIX, 2010.

 Dintre participările la conferințe interne sau internaționale ale membrilor grantului unde s-a realizat diseminarea rezultatelor amintim: Iosif Marin Balog, Conferința Internațională „Alimentația în spațiul românesc, în secolele XVII-XXI, între necesitate si plăcere”, organizata de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Primaria Municipiului Arad, Asociația „Stefan Cicio Pop”, Arad, 23-25 septembrie 2010, cu studiul

Tendințe si procese în evoluția prețurilor în contextul schimbarilor economice din Transilvania în a doua jumatate a secolului al XIX-lea.

Iosif Marin Balog la Sesiunea Naționala Anuala de Comunicări Științifice, Mediaș, 26-27 noiembrie 2010 cu studiul, „Relația prețuri-salarii în contextul modernizarii economice si a urbanizării din Transilvania în perioada 1850-1900”.

 Ioan Lumperdean, Rudolf Gräf la Conferința internaționala Provinz im Zeitalter der Aufklärung Siebenbürgen und die Steiermark im Vergleich, Österreichisch-rumänisches Symposion in Graz, 6.-8. Mai 2010 cu studiul: Agrarinnovationen in Siebenbürgen im 19. Jahrhundert.

 

d)     Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv:

 În conformitate cu devizul antecalcul si cu bugetul acordat proiectului pe anul în curs, s-au angajat cheltuieli de personal până acum în valoare totala de 130464 lei distribuite diferențiat membrilor echipei în funcție de gradul de implicare si de competențele specifice ale fiecăruia: Unul din cercetătorii cu experiență, R. Gräf, a renunțat voluntar la salarizare din proiect în favoarea suplimentarii bugetului pentru ceilalți tineri cercetători, rezultând un buget de salarii mai mare pentru ceilalți. Toți tinerii cercetători au fost implicați deplin din punct de vedere stiințific în toate fazele de derulare a proiectului. De la capitolul cheltuieli de logistica cu un buget de 10.000, la care s-a adăugat suma de 8825 transferată de la capitolul mobilități lei s-au efectuat cheltuielile prevazute, astfel: suma de 9000 lei a fost destinată publicării unui volum de studii în care se valorifica rezultatele cercetării pe anul 2010. Suma de 776.33 lei a fost destinată achiziționării de materiale consumabile de birou necesare desfășurării activităților curente: toner, hârtie A4, CD-uri si alte instrumente de stocare a datelor. Suma transferata de la capitolul mobilități se utilizează pentru publicarea unui alt volum exclusiv în limba engleză care valorifica rezultatele cercetărilor din 2009-2010 si asigură o mai bună diseminare a rezultatelor, inclusiv în mediul științific internațional. De la capitolul mobilități, în anul 2010 au fost prevăzute numai mobilități interne la București, Brașov, Arad, Timișoara, Sibiu, Deva. Pentru acest capitol au fost alocată, conform devizului antecalcul, suma totala de 11710 lei care a fost cheltuita parțial, respectiv efectiv cheltuiți 28894 lei, restul fiind transferați la capitolul logistica. S-a reusit efectuarea acelor mobilitați absolut necesare realizării Obiectivelor științifice ale proiectului, în funcție de prioritațile fiecarui membru în parte: astfel dr Nagy Robert a avut nevoie de o mobilitate la Arhivele Naționale Direcția Județeana Timis, mobilitate pe care a efectuat-o in cursul lunii Octombrie. Tot el a efectuat o mobilitate de 10 zile la Budapesta, dar cu finanțare din surse proprii în condițiile în care în grant nu au putut fi prevăzute mobilități externe. De asemenea, participarea profesorilor Ioan Lumperdean si Rudolf Gräf la Conferința internațională Provinz im Zeitalter der Aufklärung Siebenbürgen und die Steiermark im Vergleich, Österreichisch-rumänisches Symposion in Graz, 6.-8. Mai 2010 s-a efectuat din finanțări exterioare grantului. Cercet dr. Iosif Marin Balog a efectuat două mobilități, una la Arad, cealaltă la Sibiu unde si-a completat documentarea în arhive în concordanță cu necesitățile prevăzute si a participat la conferințe. Dr. Horațiu Bodale a efectuat o mobilitate de cercetare-documentare de o săptămână la Arhivele istorice Centrale de la Bucuresti.

Se poate concluziona ca membrii grantului si-au dus la îndeplinire obiectivele stiințifice asumate în cadrul proiectului si așa cum reiese din cele mai sus arătate, toți membrii și le-au îndeplinit.

 

E) Plecandu-se de la studierea surselor de arhiva, a statsticilor si a altor surse istorice, s-au adus urmatoarele elemente de noutate in campul cercetarii proiectului:

F) RELATIA RURAL-URBAN IN PROCESUL MODERNIZARII DIN TRANSILVANIA 1850-1914

- SINTEZA LUCRĂRII pentru anul 2011-

 Grantul din programul IDEI Proiecte de cercetare exploratorie: - cod proiect 2405 cu tema: RELAȚIA RURAL-URBAN ÎN PROCESUL MODERNIZĂRII DIN TRANSILVANIA 1850-1914 a avut  ca principal obiectiv general investigarea  relației dintre rural și urban în spațiul transilvan și conexiunile cu factorii modernizatori, dar și tradiționali din perioada 1850-1914. Ideea oportunității temei a fost, însă, îmbrățișată nu numai de inițiatorii, ci și de evualatorii proiectului, atât la demararea cât și pe parcusul desfășurării acestuia. Tema grantului este circumscrisă trecutului, îndeosebi trecutului economic, iar investigațiile întreprinse de echipa de cercetători au reliefat, din perspectivă interdisciplinară, componentele relației dintre sat și oraș, dintre rural și urban în Transilvania secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.  În principal proiectul a focalizat cercetările pe elementele care au articulat o  posibilă relație sat-oras: administratie, economie, dynamica socială, componenta administrative - politică, învățământ, alfabetizare etc. S-a putut constata din analizele referitoare la spațiul central-european, existența unui proces complex cu evoluții interdependente șiconsonante în sfera ruralului și urbanului transilvan.În același timp, au fost identificate elementele tradiționale, dar și modernizatore care traversează societatea și economia rurală și urbană, precum fenomenele de difuziune și dezvoltare regională cu influențe și reverberații în întreg spațiul central european, dar și cu anumite asperități și disparități economice, sociale, etnice, politice și confesionale. Unele din aceste realități vin dinspre un trecut mai îndepărtat, din secolul al XVII-lea,  altele din perioadele ulterioare expansiunii Austriei spre estul Europei, sau din perioada dualistă. Multe din acestea au dispărut odată cu statul care le-a generat, după cum altele s-au păstrat și transmis, într-o succesiune și coeziune braudeliană a  duratei lungi a istoriei, până în zilele noastre.

În acest context programul   s-a concretizat, până în prezent, într-o suită de inițiative și activități de cercetare, în țară și străinătate, în participări la manifestări științifice și publicații rezonante. Studiile publicate în 2009-2010 au văzut lumina tiparului în volume și reviste românești și străine: Iosif Marin Balog, Preliminarii pentru o analiză istorică a relației rural-urban în societatea transilvană în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Caiete de Antropologie istorică, nr. 2,  2009.  Iosif Marin Balog, From Community to Society.A Pattern of Modernization in Transylvania in European Context. The Role and Implications of the State Policies (1850-1918), in, Der Donauraum, Wien, Jahrgang 49, Heft 1-2/2009, p. 99-108.Publicația Centrului de StudiiTransilvane al Academiei Române, din Cluj-Napoca, Transylvanian Review  (cotată ISI) a găzduit în No.1, Sprinig, 2010 o tematică, axată precumpănitor, pe subiectul grantului și istoria economiei: IoanLumperdean, Rudolf Gräf, Les régimes politiques et la modernization de l'economie en Transylvanie 1849-1918,  p. 3-10; Iosif Marin Balog, Networks of Economic Relations between Rural and Urban Areas: The Economic Modernization of Transylvania in the Second Half of the 19th Century, p. 11-22; Lorand Madly, Die Modernisierung der Verwaltung und das Beamtentum in SiebenburgenzurZeit des Neoabsolutismus, p. 22-31; Robert Nagy, Foreign Capital Investments in the Economy of Transylvania and their Role in the Modernization Process,  p. 32-41.

Volumul publicat la finele anului 2010 intitulat Relația rural-urban: ipostaze ale tradiției și modernizării, (coord.) Iosif Marin Balog, Rudolf Gräf, Ioan Lumperdean, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2010, ISBN 978-973-595-230-3,  645 pp., a reprezentat  cel mai de succes produs științific al grantului de față, nu numai prin faptul că include un număr de 36 de studii dedicate relației rural urban în perspectiva istorică și actuală, ci și pentru că că a adus în discuție chestiuea relației rural/urban  în dimensiuea sa trecută  și prezentă, generând o dezbatere academică pe o temă care este de actualitate în contextul în care dezvoltarea durabilă nu se poate concepe fără a se ține cont de experința trecută. Volumul a reunit contribuțiile a 48 de autori, din țară și străinătate, aparținând unor prestigioase institute de învățământ și cercetare, într-un parteneriat științific al cercetătorilor cu experiență cu cercetătorii în formare.   

 Lansarea volumului s-a bucurat de o largă participare din partea specialiștilor, a comunității academice clujene, evenimentul fiind și în atenția presei (vezi în acest sens:http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/priveste-citeste-relatia-rural-urban-ipostaze-ale-traditiei-si-modernizarii--66262.html Evenimentul a fost mediatizat și de televiziunile locale și de Prima TV.

Volumul de regăsește deja în peste 60 de biblioteci de specialiate din țară și din străinătate, fiind indexat de o serie de baze de date internaționale, precum și de catalogul mondial WorldCat:http://www.worldcat.org/title/ralatia-rural-urban-ipostaze-ale-traditiei-si-modernizarii/oclc/729935505&referer=brief_results.

Una dintre cele mai apreciate calități ale volumului o constituie multi-disciplinaritatea. Studiile publicate îmbină perspective diverse, de la istoria economică la sociologie, drept, urbanism, socio-antropologie urbană, demografie, științe economice, comunicare și relații publice într-o abordare flexibilă și organică. Lansarea volumului a fost însoțită de o expoziție (realizată în spațiul expozițional „Galeriile ExpoEconomica”) intitulată Ipostaze rurale și urbane transilvane. O retrospectivă în imagini care surprinde secvențial prin imagini spațiul rural și urban transilvan, atât ca realitate în sine, cât și ca reprezentare a continuităților și discontinuităților, tradițiilor și noutăților prin care au evoluat societatea, economia și populația din spațiul transilvan. Imaginile au fost susținute de un stand de cărți și reviste tematice oferite de unii autori și Biblioteca Centrală Universitară, Filiala FSEGA.

Un alt produs științific al proiectului în anul 2011 îl reprezintă volumul Population and Economy. Rural an Urban Instances apărut ca supliment la revista Romanian Journal of Population Studies, vol. V, no.3, 2011. Supplement, revistă BDI indexată în prestigioasele baze de date EBSCO și CEEEOL.http://www.ebscohost.com/academic/central-eastern-european-academic-source-ceeas ; http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=00f56a30-26c7-4fa3-9f78-923251954ec6

Inițiativa publicării unui volum/supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies a fost, primită cu generozitate de către Centrul de Studiere a Populației din Cadrul Universității Babeș-Bolyai cu care am colaborat pe întreaga durată a derulării proiectului nostru. Inițiativa și-a găsit suportul și în contribuțiile unor autori care vin dinspre științele istorice, economice, demografice, socio-antropologice, relațiilor-publice și comunicării, reunind o problematică diversă și complexă care pune din nou față în față cele două dimensiuni, trecută și prezentă a relației rural-urban, de data aceasta din perspective relației populație-economie-demografie.

Autorii, membrii ai grantului propun o problematică diversă, rezultată din cercetările pe care le-au întreprins pe parcursul anului 2011 în arhivele și bibliotecile din țară și din străinătate.  Astfel Ioan Lumperdean în studiul Some considerations about economic and socio-demographic realities in  Transylvanian towns (1850-1914) abordează principalele aspecte care explică șicaracterizează evoluția orașelor transilvănene în cea de-a doua jumătate a secolului 19 din perspectivă socio-economică, demografică, dar și a condiționărilor și influențelor dinspre regimurile politice care s-au succedat în această perioadă. Autorul relevă că avem de-a face cu o evoluție complexă în care se pot regăsi deopotrivă modelul central european,dar și specificitățile locale, generate de spațiul transilvan.

Studiul lui Marin Balog Prices, wages and consumption in Transylvania between 1850-1914. Trends and developments in rural  and urban areas aduce în discuție relația complexă care a existat  perioada 1850-1914 între prețuri, salarii și consum atât în spatial urban, cât și în cel rural. Autorul reconstituie câteva serii de prețuri la unele produse alimentare consummate atât în mediul rural cât și în cel urban pe întreaga perioadă dintre 1850-1914. De asemenea, sunt reconstituite date privind consumul, specificitățile  și trendurile sale și factorii economici care l-au influențat. Corelarea evoluției prețurilor, cât și a salariilor relevă faptul că articularea și evoluția, atât a prețurilor cât și a salariilor și a consumului în spatial rural și în urban s-a produs prin mecanisme economice ecomplexe și că în Transilvania exista o dualitate între sectoarele economice de tip modern urbane și cele de tip traditional specifice lumii rurale, dualitate care s-a regăsit și în privința prețurilor și a consumului. Concluziile ceretării se pot încadra în abordarea serială a istoriei economice  profesată de istoricii de la Școala Analelor, dar și în analiza clasică a seriilor de timp efectuată de economiști pentru surprindera unor fenomene și cicluri economice.

La rândul său Nagy Robert în studiul The Impact of Industrialization on the Population Structure of the Jiu/Zsil-Valley in Transylvania, 1880-1918, abordează impactul procesului de industrializare din Valea Jiului la finele secolului 19 asupra structurii populației. Concluziile studiului relevă transformări evidente determinate de schimbarea structurii economice a regiunii. Ele nu s-au materializa tdoar printr-o creștere demografică substanțială rezultată din imigrările din spre zona rurală, ci și prin schimbări în compoziția etno-confesională a populației din regiunea studiată.

Lorand Madly în studiul Die Tätigkeit der Landes-Organisierungs-KommissionimJahr 1853 – einneuerAnlaufzurdefinitivenadministrativenEinteilung des Großfürstentums Siebenbürgen, arată că organizarea administrativă a Transilvaniei realizată la mijlocul secolului 19 de către autoritățile austriece a fost de o deosebită importanță pentru evoluția ulterioară a provinciei, deoarece s-a implementat un sistem organizațional-birocratic relativ uniform la scara întregii Monarhii cu rol centralizator și integrativ, inclusiv pentru regiunile percepute în viziunea autorităților centrale ca fiind periferice.

Studiul lui Rudolf Gräf se referă la impactul economic și social al organizării militare de tip grăniceresc din Banat asupra spațiului rural și urban în secolul 19. Autorul  arată că modelul specific de organizare, chiar dacă a fost abandonat la mijlocul secolului 19, și-a păstrat influența și în deceniile ulterioare, generând un model specific de dezvoltare regională.

Un alt rezultat științific generat de cercetările în cadrul proiectului îl reprezintă cartea lui Nagy Robert membru în grantul nostru, intitulată: Capitaulul-forță a transformării. Rolul capitalului german în industrializarea Transilvaniei (1880-1918), Cluj Napoca, PUC, 2011, ISBN 978-973-595-324-9. După cercetări sistematice efectuate pe percurul celor trei ani ai proiectului în ahivele de la Brașov, Cluj, Sibiu, Timișoara, Arad, Budapesta, Viena, Frankfurt/Main, autorul a reușit să reconstituie principalele direcții în care a fost investit capitalul german în industria Transilvaniei, mecanismele de circulație ale fluxurilor de capital și mai ales, să analizeze efectele  acestor  plasamante de capital, de investiții și de infuzie de spririt antreprenorial în economia și societatea din Transilvania.

Autorul concluzionează că extinderea influenței investitorilor germani în estul și sud-estul Europei s-a datorat în primul rând vecinătății și legăturilor multiseculare ale spațiului german cu aceste regiuni. Prezența elementului etnic german și nivelul inferior de dezvoltare față de spațiul german întotdeauna au fost factorii care au deteminat investitorii să vină pe aceste meleaguri. Șansele Transilvaniei, ca zonă de investiții, au fost favorizate de dezvoltarea mediului macroeconomic în care se afla aceasta, mai precis de evoluția economică a Imperiului  habsburgic, transformat în 1867 în Monarhia Austro-Ungară. Legislația și administrația economică, marile procese și tendințe de pe uriașa piață a spațiul comercial și vamal comun instituit la 1850, menținut și adâncit în 1867 sub denumirea de uniune vamală și comercială au contribuit și la dezvoltarea zonei noastre. Aportul capitalului german la procesul de industrializare a zonei noastre a fost major. În urma investițiilor, în afară de creșterea capacităților de producție, au apărut noi tehnici și tehnologii de exploatare/producție. În urma intrării în funcțiune a unităților respective sau a căilor ferate, au început procese, care au dus pe termen lung la dezvoltarea industriei și agriculturii regiunii.

Totodată, prezența și activitatea acestor antreprize s-a simțit și pe plan social. Casele de pensii ale societăților, în mai multe cazuri au servit și în loc de instituții financiare de unde populația regiunii putea lua un credit mult mai ieftin decât de la bănci, case de economii și de la cămătarii din zonă. În magaziile societăților se putea cumpăra produse de larg consum la un preț rezonabil față de cele practicate pe piețele locale.

 Economia Transilvaniei a ajuns la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX în faza în care unitățile industriale ale zonei puteau să intre în concurență cu cele din zonele mai dezvoltate ale dublei Monarhii. În acest proces un rol important l-a avut capitalul german, care a investit tocmai în industriile care lipseau cu desăvârșire până atunci (fabricile de zahăr, dar și uzinele electrice), sau aveau nevoie de un volum important de capital (minerit și siderurgie). Prin căile ferate de interes local aceasta a contribuit la lărgirea pieței interne și la dezvoltarea economică în general, și la întemeierea altor antreprize în special.

Într-un cuvânt, concluzia autorului: capitalul german a jucat un rol novator și totodată a oferit un sprijin substanțial în industrializarea Transilvaniei.

Volumul Economia regională: ipostaze rurale și urbane, Cluj Napoca, PUC, 2011, ISBN 978-973-595-335-5, se dorește o sinteză a problematicii științifice propuse de cercetările efectuate în cadrul grantului, dar propune și deschide noi direcții de cercetare cu un potențial ce se impune a fi valorificat. Abordările din volum pleacă de la conceptul de ”economie regională” și de la  faptul acceptat deja de istoriografia de specialitate potrivit căruia  industrializarea a fost, în primul rând, un proces regional și abia apoi unul „național” și, ca atare, analiza istorică trebuie să țină cont de circumstanțele și factorii care au determinat ca o anumită regiune să beneficieze de un proces de industrializare și urbanizare într-un anume complex  de factori, în vreme ce alta să rămână la periferia sau chiar în afara acestui proces. Privind lucrurile din această perspectivă, o abordare la scară regională poate fi în măsură să releve dimensiuni și indicatori particulari ai realității economice în derularea lor în timp și care, în alte contexte sunt trecuți cu vederea. Cu toate că integrarea regiunilor din punct de vedere economic în complexe mai largi a fost acceptată și văzută drept principală componentă a creșterii economice și, de ce nu, de edificare a proiectelor de construcție politico-națională pe care o cunoaște în ansamblul său secolul al XIX-lea, destul de puține au fost cazurile în care istoricii au plecat de la relevarea rolului unor astfel de modele regionale. Cum s-au extins acele „enclave de modernizare”, cum alte zone au avut de suferit de pe urma procesului de integrare și uniformizare sunt doar două din multitudinea de aspecte cuprinse în studiile ce compun volumul. Alte probleme  luate în discuție în acest context sunt cele legate de factorii care mediază interacțiunile dintre regiuni sau provincii istorice, ce tip de diviziune regională a existat între centre și mai ales, ce tip de relații și interacțiuni s-au dezvoltat între centrele urbane și rurale ale unei regiuni sau între regiuni mai apropiate sau mai îndepărtate.

 Din cele expuse succint in prezenta sinteză, se poate concluziona că traseele științifice ale proiectului au reliefat, astfel, importanța, actualitatea și repetabilitatea unor fapte și fenomene social-economice, demografice și chiar instituțional-politice: influența statului, a regimurilor și acțiunilor politice în activitățile modernizatore; preocupările de modernizare a administrației și organizare teritorială; implicații și influențe ale investițiilor interne și externe de capital în spațiul economiei rurale și urbane; relația prețuri-salarii în plan local și regional; promovarea unor proiecte economice locale; mobilitatățile sociale, profesionale și educaționale; deschiderile, odată cu metamorfozele modernizatoare, dintre 1850-1914, a ruralului și urbanului transilvan spre economia general românească și europeană etc. Pe fundalul acestor realități de factură modernă au putut fi detectați și factorii perturbatori, negativi, opturanți și tradiționali, care au grevat lumea rurală și urbană din spațiul economiei și societății transilvane.

Unele din realitățile surprinse, sunt de o tulburătoare asemănare cu cele din zilele noastre. Ne-am convins, încă odată (dacă mai era nevoie), că între trecut și prezent, nu există bariere ci numai continuități, cu unele fracturi, inevitabile și uneori ireconciliante. Reprezentanții Școlii economice instituționale spuneau adeseori history matters, adică istoria contează. Nu era o opțiune predilectă și privilegiată pentru și spre trecutul economic, ci o abordare înțeleptă a prezentului și viitorului economic sau cum îndemna Paul Samuelson, o mai mare deschidere spre studiul istoriei economice, pentru a înțelege mai bine confruntările și provocările prin care trece umanitatea.

Credem, totodată, că prin deschiderile multiforme spre alte discipline am asigurat și o îmbinare, în mod organic a cercetărilor membrilor echipei cu ale altor specialiști din țară și străinătate, într-o abordare novatoare, complexă, interdisciplinară și de interes actual.