III. PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2010

Nr. ______/________2010

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I

(program de cercetare prioritar)

 

a)  Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

b) Coordonator program - Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv:  există în cazul proiectului de cercetare I/1 (Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania (sec. XI-XV) doar ediții vechi de documente, unele din secolul al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, incomplete, cu erori de datare și de lectură, editate după norme depășite azi. Unele documente sunt cunoscute din diferite rezumate și mențiuni editate în limba maghiară, inaccesibile istoricului român. Multe din documentele inedite conțin informații necunoscute scrisului istoric. Uneori ele constituie primele atestări documentare ale unor așezări, alteori oferă informații prețioase pentru istoria instituțională, socială, economică, politică a Transilvaniei medievale. La cele de mai sus se mai adaugă existența unui număr destul de mare de documente inedite aflate în arhivele interne și externe, aproximativ 35-40%. Situații similare se găsesc și în cazul proiectului de cercetare I/3, dedicat editării Izvoarelor răscoalei lui Horea, unde o mare parte a documentelor sunt inedite. Referitor la Proiectul de cercetare I/2 (Conscripția fiscală a Transilvaniei) trebuie precizat faptul că este cea mai completă conscripție fiscală a Transilvaniei din sec. al XVIII-lea, ce oferă un material bogat privind istoria economico-socială, fiscalitatea, structura etnică a populației, habitatul. Editarea Documentelor Revoluției de la 1848 (Proiectul de cercetare I/4) ca și a celor referitoare la Problema națională (proiectul de cercetare I/6) pleacă de la  necesitatea cunoașterii cât mai exacte a trecutului istoric și, pentru aceasta, se impune ca o necesitate editarea documentelor, cu atât mai mult cu cât o mare parte a acestora, inedită și ea, se află în păstrarea arhivelor din Ungaria, Viena etc. Proiectul de editare a textelor antologice aparținând reprezentaților Școlii Ardelene (proiectul de cercetare I/5) își propune să suplinească o carență a istoriografiei - lipsa cvasitotală a unei ediții științifice ale operei reprezentanților Școlii Ardelene. Edițiile existente sunt fragmentare, depășite uneori metodologic, nu îngăduie receptarea corectă a acestei etape din istoria culturii românești.

d) Scopul programului: Se dorește ca pentru prima dată în istoria noastră să se obțină un corpus național de izvoare medievale, cu atât mai mult cu cât programul de față continuă altele mai vechi și a fost conceput în strânsă corelare cu programe similare pentru spațiul Moldovei și al Țării Românești. Dacă seriile A și B ale corpusului național de Documenta Romaniae Historica au ajuns deja cu editarea documentelor din secolul al XVII-lea, seria C. Transilvania a rămas în urmă. Numărul mare de documente păstrate aici, pentru secolul XIV nu a îngăduit editarea în paralel a documentelor în același ritm, astfel încât proiectul de cercetare I/1 își propune să contribuie la reducerea decalajului menționat mai sus, cu atât mai mult cu cât o dată cu editarea acestor documente, se vor putea lămuri unele chestiuni controversate din istoriografie și, în același timp se va putea scrie și mai temeinic o altă istorie a Transilvaniei voievodale.

Proiectul de cercetare I/4, dedicat Revoluției de la 1848, la fel ca și precedentul, face parte dintr-un proiect național amplu, conceput la fel, pe serii distincte, pentru Moldova, Țara Românească și Transilvania. Cel de față continuă seria volumelor anterioare, dorindu-se editarea documentelor de bază ale revoluției din Transilvania.

Dacă proiectele de cercetare I/1 și I/2 sunt parte a unor programe naționale de cercetare fundamentală, celelalte proiecte doresc să contribuie la cunoașterea spațiului transilvan în ipostaze de referință ale evoluției istorice. Astfel, proiectul de cercetare I/3, dedicat lui Horea, continuă programe anterioare, în scopul oferirii suportului documentar integral al răscoalei ce a cuprins întreaga Transilvanie și a avut un impact deosebit asupra evoluției acesteia, fiind cea mai mare răscoală țărănească din Europa din perioada premergătoare Revoluției franceze.

Proiectul de cercetare I/2, dedicat Conscripției fiscale de la 1750, pentru același secol al XVIII-lea, își propune să ofere informații și date reale pentru o evaluare corectă și realistă a situației sociale, economice, etnice din Transilvania. Editarea manuscriselor Școlii Ardelene (proiectul de cercetare I/5) urmărește o continuare a unei experiențe deja acumulate prin editarea Bibliei de la Blaj și a Bibliei Vulgata. Se dorește ca astfel să fie cunoscut mai bine cele mai semnificative texte aparținând fruntașilor Școlii Ardelene.

e) Rezultate scontate: editarea în volume, pe cât se poate exhaustiv, a izvoarelor amintite mai sus, după normele tehnice actuale într-un mod unitar, cu punerea în circulație a unui foarte mare număr de documente inedite, depistate deja sau care urmează a fi depistate, din arhive interne și mai ales din arhivele externe; oferă o cunoaștere adecvată prin marea bogăție și diversitate a informației referitoare la istoria politică, social-economică, instituțională, militară, juridică și spirituală a societății medievale, pe seama celei mai importante categorii de izvoare ale epocii, greu accesibile chiar și medieviștilor.

f) Modul de valorificare a rezultatelor: Editarea de cărți, studii, comunicări

g) Durata: 4-5 ani (termenele sunt diferențiate în funcție de stadiul actual atins în editarea izvoarelor, de materialul documentar disponibil și, desigur, în funcție de numărul personalului de cercetare implicat în această activitate).

h) Proiecte de cercetare propuse în acest program :

1. Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385)

2. Proiectul de cercetare I/2 : Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V, Tabele statistice - Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca.

3. Proiectul de cercetare I/3A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

Proiectul de cercetare I/3B : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B.  Izvoare Narative, vol.IV Ziare, broșuri

4. Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848)

5. Proiectul de cercetare I/5: De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antologice

6. Proiectul de cercetare I/6 : Mișcarea  natională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol.VI (26 sept. 1862 - 15 iulie 1863)

 

Coordonator program

C. S. I dr. NICOLAE EDROIU m.c.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

 

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr. Adinel-Ciprian Dincă.

c) Termen de realizare: 2012 (program demarat în anul 2006). În anul 2010 se vor realiza aproximativ 200 de pagini dactilografiate și parțial mss,.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: material dispersat în diferite ediții vechi de documente ce nu mai corespund normelor științifice și circa 40% material inedit aflat în arhivele interne și externe

e) Scopul proiectului: editarea integrală a izvoarelor diplomatice privind Transilvania, anii 1381-1385.

f) Material și metode de lucru: documente originale sau transumpturi, edite și inedite, în mai mică măsură rezumate; depistare, datare, colaționarea textelor edite, transcrierea textelor inedite, traducere, regestarea, identificarea toponimiei, note critice, descrierea arhivală și bibliografică, colaționări, indici, lista documentelor false, lista documentelor greșit datate.

g) Rezultate scontate: editarea în volume, pe cât se poate exhaustiv, a izvoarelor amintite mai sus, după normele tehnice actuale într-un mod unitar, cu punerea în circulație a unui foarte mare număr de documente inedite, depistate deja sau care urmează a fi depistate atât din arhive interne, dar cu deosebire din arhivele externe; să se ofere o cunoaștere adecvată prin marea bogăție și diversitate a informației referitoare la istoria politică, social-economică, instituțională, militară, juridică și spirituală a societății medievale, pe seama celei mai importante categorii de izvoare ale epocii, greu accesibile chiar și medieviștilor; îmbogățirea bazei documentare și informaționale pentru perioada respectivă.

h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare, susținerea de referate și comunicări științifice.

i) Colaborări în țară: nu

j) Colaborări în străinătate: nu

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu  pentru C.S. I

- un salariu pentru C.S. II

- un salariu pentru C.S. III

- costul hârtiei pentru cca. 400 coli ministeriale

- dactilografierea a cca. 150 de pagini în trei exemplare

- cheltuieli de deplasare la arhivele din țară - 14 zile x 2 cercetători și la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta.

l) Alte subvenții de cercetare: nu

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/1/2010:

S. Andea         - an 1385, 60 p.

L. Gross          - an 1384, 60 p. 

A. Dincă         - an 1384, 50 p.

 

Coordonator proiect,

C.S.I dr. SUSANA ANDEA


 

PROIECTUL DE CERCETARE  I/2

 

a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol.V, Tabele statistice - Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca.

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator, ½ normă), C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2010. Vol. V început în anul 2009, iar întreaga lucrare în anul 1993). În cursul anului 2010 va continua traducerea, procesarea și introducerea în sistemul de tabelare computerizată, precum și corectarea și colaționarea materialului prelucrat prin confruntare cu originalul  (cca. 375 pagini în anul menționat).           

d) Stadiul actual al cunoștințelor: materialul conscripției, în cea mai mare parte inedit, se află la Arhivele Naționale Maghiare Budapesta, (Fond 50); s-a publicat în anul 2009  volumul 1, partea I-II, 2549 p.

e) Scopul proiectului: cercetarea și prelucrarea materialului pentru  unitățile administrative mwenționate mai sus.

f) Material și metode de lucru: realizarea fotocopiilor pentru unitățile administrative propuse a fi cercetate; elaborarea formularelor și stabilirea metodologiei de prelucrare în acord cu bibliografia de referință privind problematica dată, corectarea documentelor transcrise și procesate pe calculator prin confruntarea cu materialele fondului original, aflat la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta.

g) Rezultate scontate: elaborarea unor volume consacrate tuturor unităților administrative din Transilvania cuprinzând datele prelucrate ale conscripției.

h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare și prin susținerea unor referate și comunicări științifice.

i) Colaborări în țară: Florin Mureșan - Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu C.S.I (½ de normă)

- două salarii C.S.I

- costul hârtiei pentru 1.000 coli ministeriale

- dactilografierea a cca. 200 de pagini anual  în 3 exemplare

- cheltuieli de deplasare în țară - 7 zile x 3 cercetători; la Viena -   15 zile x 2 cercetători, Budapesta - 15 zile x 4 cercetători.

l) Alte subvenții de cercetare: nu.

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/2/2010

L. Gyemant    - 125 p.

A. Dorner       - 125 p.

R. Câmpeanu - 125 p. 

 

 

Coordonator proiect,

C.S.I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

                      

                      

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

 

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2011. Proiect demarat în 2009, care va fi finalizat 2011. În cursul anului 2010 se vor realiza 90 pag. - documentare și redactare.

d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: materialul arhivistic este în cea mai mare parte inedit.

e) Scopul proiectului: publicarea materialului documentar referitor la premisele, desfășurarea, urmările și ecourile Răscoalei de la 1784

f) Material și metode de lucru: depistarea, transcrierea, traducerea documentelor scrise în limba maghiară , regestarea conform normelor științifice a materialului fotocopiat din arhivele de la Budapesta.

g) Rezultate scontate: selectarea și sistematizarea materialului, în special a celui inedit, traducerea textelor din limba maghiară, dactilografierea a cca. 120 de pagini  manuscris anual .

h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului XI al colecției Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A.Diplomataria la Editura Academiei Române.

i) Colaborări în țară: nu         

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu C.S.I

- un salariu C.S.I ½ n.

- un salariu C.S.II

- costul hârtiei pentru 400 de coli ministeriale

- dactilografierea a cca. 120 de pagini în 3 exemplare

- cheltuieli de deplasare la arhivele din țara - 7 zile x 3 cercetători

i) Alte subvenții de cercetare: nu

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/3A/2010:

L. Gyemant    - 30 p.

A. Dorner       - 30 p.

R. Câmpeanu - 30 p.

 

Coordonator proiect,

C.S.I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 B

 

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Ziare, broșuri

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Nicolae Edroiu (1/2 normă, coordonator) 

c) Termen de finalizare: 2011 (proiect început în anul 2007). În cursul anului 2010 vor fi depistate, cercetate, selectate, colaționate cca 50 p.

d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: multe informații dispersate, necunoscute și neintroduse în circuitul științific.

e) Scopul proiectului: editarea critică a tuturor informațiilor și surselor narative cu referire la răscoala lui Horea.

f) Material și metode de lucru: cercetări în arhive și biblioteci pentru depsitarea și preluarea informațiilor, înregistrarea și prelucrarea datelor.

g) Rezultate scontate: colaționarea, selectarea și sistematizarea datelor oferite de presa europeană referitoare la Răscoala din 1784.

h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului IV din Seria B. Izvoare narative al colecției Izvoarele Răscoalei lui Horea.

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu C.S.I

- costul hârtiei pentru 500 de coli ministeriale x 3 ex.

i) Alte subvenții de cercetare: nu

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/3B/2009

N. Edroiu - documentare, prelucrare a cca 30 p.

  

Coordonator proiect,

C.S. I dr. NICOLAE EDROIU

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

 

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C. Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848)

b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. dr. Varga Attila, C.S. dr. Marin Balog.

c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2010 (proiect început în anul 2007). În anul 2010 se vor realiza 200 pagini.

d) Stadiul actual al cunostințelor în domeniul respectiv: perioada care a urmat desființării relațiilor feudale din Transilvania (18 iunie 1848) este insuficient cunoscută.

e) Scopul proiectului: completarea bazei documentare si editarea izvoarelor documentare pentru a doua jumătate a lunii iunie si luna iulie a anului 1848.

f) Material si metode de lucru: depistarea de noi documente în arhivele interne si externe, fotocopierea, transcrierea documentelor, colationare si traducere, îngrijirea textelor, efectuarea trimiterilor, a aparatului critic, regestelor si a indicilor.

g) Rezultate scontate: cunoasterea adecvată a problemelor sociale si nationale din vara anului 1848 din Transilvania.

h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea volumului de către Editura Academiei.

i) Colaborări în tară: nu

j) Colaborări în străinătate: nu

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu pentru C.S..I

- un salariu pentru C.S.II

- un salariu pentru C.S.III (1/2 normă)

- două salarii  pentru C.S. sau C.S.III (dacă este cazul)      

- cheltuieli de deplasare la arhivele din tară: 7 zile x 4 cercetători; la Budapesta: 15 zile x 3 cercetători; la Viena: 15 zile x 2  cercetători.

- costul hârtiei pentru cca 1000 coli ministeriale

- dactilografierea a cca 240 pagini în 3 exemplare

l) Alte subventii de cercetare: nu

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/4/2010

Mihaela Cosma -        Depistarea, transcrierea, colaționarea și regestarea a 55 doc. emise în limba germană (cca 60 pag.)

Attila Varga -            Transcrierea, traducerea, colaționarea și regestarea a 40 doc. maghiare (cca 40 pag.)

Marin Balog  -           Transcrierea, traducerea, colaționarea doc. în lb. maghiară (cca 40 p.)

Coordonator proiect,

C.S. II dr. MIHAELA COSMA

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  I/5

 

a) Denumirea proiectului: De la Inochentie Micu-Klein la Memornadum. Moștenirea Școlii Ardelene în texte antologice.

b) Colectivul de cercetare: acad. Camil Mureșanu (coordonator), Daniela Deteșan, Remus Mircea Birtz, Adriana Bogdan.

c) Termen de realizare: 2010. În anul 2010 se vor transcrie, procesa pe calculator, colaționa și corecta în stadiu final, până la nivel de bun de tipar, tehnoredacta în formă reală pentru tipărire 200 de pagini de text.

e) Scopul programului. Exegeza cultural-istorică recentă a realizat un element de clivaj față de percepția clasică a conceptului de Școală Ardeleană, teoretizând succesiunea unor vârste de creație succesive, purtătoare ale mesajului istoric, cultural și literar edificat pe parcursul secolului al XVIII-lea în Transilvania. În acest sens, se poate urmări un fir continuativ al ideilor și stilurilor baroce, iluministe, preromantice și romantice, într-un colorit ardelean care îmbogățește peisajul creației culturale românești în perioada ascensiunii ei spre vârsta clasică. Acest continuum creativ a beneficiat până acum doar de câteva semnalări pertinente de ordin teoretic,  fără susținere textuală. Se cunoaște faptul că Școala Ardeleană este un curent cultural-literar insuficient cercetat, cea mai mare parte a operei create în cadrul ei rămânând în starea de manuscrise. Publicarea acestora în ediții critice este un deziderat îndepărtat, din cauza cantității excesive a materialului. Între timp, însă, se manifestă nevoia unor ilustrări textuale care să vină în întâmpinarea exegeților fenomenului. În a doua jumătate a secolului al XX-lea s-au semnalat încercări de ilustrare, prin câteva crestomații de texte, bine-venite la vremea lor, dar depășite în stadiul actual de cercetare, atât ca metodologie, cât și ca inserție textuală. Mai apoi, pe plan european se manifestă acut impulsul de cercetare a fenomenului cultural prin prisma componentelor sale zonale, integrate curentelor naționale și continentale. Ca atare, prin proiectul de față se urmărește realizarea unei antologii de texte care să cuprindă și să ilustreze fenomenul Școlii Ardelene, atât ca dezvoltare continuativă în cadrul procesului de creare a culturii clasice românești, cât și ca argumentarea a apartenenței ontologice  creativității românești în general, a celei de coloratură transilvăneană în cazul de față, la cultura europeană, ale cărei forme, metode, idei și idealuri le-a împărtășit din totdeauna.

f) Materiale și metode de lucru. Baza materială a unei asemenea lucrări este complexă. Sunt vizate în egală măsură textele publicate, ca și cele rămase încă în manuscris, dar care au un conținut demn de a fi scos din anonimat. Elementul de susținere a lucrării îl constituie numărul mare de autori antologați, care la rândul lor se subgrupează în mai multe jurii de percepție, îmbogățind odată în plus peisajul cultural-istoric vizat. Subsumați principiului cronologic ce stă la temelia ideii proiectului, acești autori vor fi repertoriați conform acestui principiu: în fluxul cronologic și al dezvoltării curentelor integratoare. Forma concretă de repertoriere va avea în vedere ideea cuprinderii integrale a imaginii unui creator, prin capitole destinate, în care se vor regăsi toate genurile de exprimare "literară" (în accepțiunea fiecărei epoci culturale în parte) definite de exegeza actuală, de la textele convenționale de tip beletristic (poezie, proză, teatru) la cele neconvenționale (memorii, jurnale, corespondență etc.). Prin acest gen de articole dedicate subiecților, se va ilustra mai pregnant procesul de extindere a genurilor de exprimare în cultura noastră, aici în varianta ei de coloratură transilvăneană, în concertul acestei extinderi la scara întregii Europe. Se vizează reflectarea bibliografică exhaustivă a fiecărui autor în parte.

g) Rezultatele scontate. Realizarea unei ediții monumentale, care să fie în același timp o cuprindere ideatică și estetică, în paralel cu calitatea de instrument de lucru pentru cercetătorul interesat, prin situarea lucrări între antologie și enciclopedie, prin accentul egal pe calitatea textelor și pe informația oferită de aparatul critic.

h) Valorificarea rezultatelor. Publicarea antologiei în 2 volume, în seria "Pleiade" a Academiei Române.

i) Colaborări în țară.  

j) Colaborări în străinătate. Nu e cazul.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2009. Aprobarea din partea Academiei Române ca această lucrare să fie inclusă între temele fundamentale.

- Buget personal: 1 post C.S. I în cadrul Institutului (există); 2 posturi C.S. III în cadrul Institutului (există); 1 post de analist programator I în cadrul Institutului (există).

l) Alte subvenții de cercetare.

Coordonator proiect,

Acad. CAMIL MUREȘANU

  


PROIECTUL DE CERCETARE   I/6

 

a) Denumirea: Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VI (26 sept. 1862 - 15 iulie 1863)

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei, C.S. III dr. Loránd  Mádly, C.S. III dr. Daniela Deteșan.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010 (început în anul 2005). În cursul anului 2010 se va aduna materialul necesar realizării volumului VI, aflat în arhivele din țară (Cluj-Napoca, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Arad) și din străinătate (Ungaria) de unde s-au adus și se vor aduce documente de la Arhivele Guberniului și a Cancelariei Aulice a Transilvaniei, arhivele Cancelariei Aulice și a Consiliului Locumtenențial al Ungariei (acestea din urmă pentru Banat, Bihor, Maramureș, Zarand, Chioar, Crasna).

d) Stadiul actual al cunostintelor: existenta unor documente edite și inedite relevante pentru perioada premergătoare Dietei de la Sibiu (1863-1865).

e) Scopul proiectului: punerea în circuitul științific a unor documente, acte, informații, corespondențe și materiale de diferite tipuri care să contribuie la reconstituirea științifică a mecanismelor ce au pus în mișcare lupta politică a românilor tranislvăneni pentru apărarea și afirmarea ființei naționale în epocă.

f) Material si metode de lucru: documente în limbile, germană, maghiară, latină si română provenind de la autoritățile imperiale centrale si locale, petitii si memorii românesti, actele ecleziastice, corespondentă particulară, presa epocii etc. Metode: depistare, copiere, colationare, regestare, însotite de note explicative.

g) Rezultate scontate: îmbogătirea substantială a informatiei istorice care să permită o mai bună cunoastere a perioadei respective din miscarea natională.

h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului de către Editura Academiei, susținerea de referate si comunicări stiintifice.

i) Colaborări în tără: nu

j) Colaborări în străinătate: nu

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu pentru C.S.I

- trei  salarii  pentru C.S.III

- un salariu pentru C.S. sau C.S.III dacă este cazul

- cheltuieli de deplasare la arhivele din tară: 7 zile x 2 cercetători; la Budapesta: 15 zile x 2 cercetători

- costul hârtiei pentru 1000 de coli ministeriale

- dactilografierea în 3 exemplare a cca 200 de pagini de documente

l) Alte subventii de cercetare: nu

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/6/2009:

D.Suciu            -         nr. pag. cca 60

L. Madly         -         nr. pag. cca 40

M. Popa Andrei -       nr. pag. cca 40

D.Deteșan        -         nr. pag. cca 40

 

Coordonator proiect

C.S. I dr. DUMITRU SUCIU 

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE   II

 

a) Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

b) Coordonator: C.S.I dr. Susana Andea

c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Există anumite abordări și interpretări atât în istoriografia română cât și în cea maghiară, germană. Marea lor majoritate sunt însă depășite sau incomplete, nu țin cont de noile izvoare și informații documentare inedite puse în circulație în ultimele decenii. Istoriografia română cu referire la Transilvania medievală este săracă, puțin abordată de cercetători, evitată în special datorită dificultăților ridicate de cunoașterea surselor primare scrise în limbile: latină, maghiară, germană.

d) Scopul programului: Cunoașterea mai aprofundată și realistă a voievodatului Transilvaniei și, mai târziu, a principatului transilvănean. În această etapă accentul prioritar se va pune asupra funcționării instituțiilor voievodatului, a vieții sociale, economice, religioase, culturale, urmând ca ulterior accentul să fie pus pe evoluția principatului ca stat de sine-stătător, aflat în schimburi active cu țările române vecine, Moldova și Țara Românească, realizarea unui instrument de lucru util accesului la informația documentului medieval.

e) Rezultate scontate: Prin valorificarea ultimelor documente puse în circuitul științific ca și prin abordările autorilor se speră la eliminarea petelor albe din cunoașterea trecutului transilvănean și, în același timp, se dorește completarea și întregirea corectă a unor evenimente și procese desfășurate în trecut.

f) Modul de valorificare a rezultatelor. Editarea de cărți, studii, articole la edituri din țară și, eventual, din străinătate, comunicări.

g) Durata: cinci ani (2007-2011) diferențiat în funcție de proiecte și personalul angrenat în realizarea lor

h) Proiecte de cercetare propuse în acest program : 

Proiectul de cercetare II/1. - Susana Andea - Structuri instituționale ale Transilvaniei medievale. Adunările de stări (sec. XIII-XVI)

Proiectul de cercetare II/2. - Lidia Gross - Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

Proiectul de cercetare II/3. - Adinel Dincă - Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

Proiectul de cercetare II/4. -  renunțare la colaborarea cu Zsolt Simon (Tg.Mureș)

Proiectul de cercetare II/5. - Anton Dörner - Transilvania între Habsburgi și Otomani

 Proiectul de cercetare II/6. - Vasile Rus - Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H.

 

Coordonator program,

C.S.I dr. SUSANA ANDEA

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

 

            a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei medievale. Adunările de stări (sec. XIII-XVI).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea

            c) Termen de realizare: 2007- 2011 (cca 230 pag.) În anul 2010 se vor redacta 50 p.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: Există unele cercetări dedicate acestui subiect, dar ele s-au rezumat strict la spațiul Transilvaniei voievodale și au omis în totalitate comitatele din vest chemate la adunări sub conducerea palatinului, teritorii care au fost locuite de o populație majoritar românească și care azi aparțin de drept statului român (zona Banat, Zarand, Arad, Satu Mare, Maramureș)

            e) Scopul proiectului: Cunoașterea mai exactă a funcționării acestei instituții - adunarea de stări - precursoarea dietei sau adunării comitiale ; atribuțiile, competența, participanți și o abordare comparatistă între adunarea prezidată de voievod și cea prezidată de palatin.

            f) Material și metode de lucru: Documente edite și inedite referitoare la convocarea stărilor la adunare, actele emise de aceste congregații, alte documente de epocă, în special cele emise de rege, cancelaria regală  și de adunarea stărilor prezidată de rege în regatul ungar, de voievod și de cancelaria voievodală; reglementări juridice din epocă care au creat cadrul de funcționare a acestor adunări. Ne propunem pe lângă o reconstituire cronologică și o analiză comparativă a felului în care s-au desfășurat aceste adunări.

            g) Rezultate scontate: Obținerea unor evidențe exacte, cu datele, locul, modul de desfășurare, participanți, competențe etc. a acestor adunări voievodale și palatinale. De asemenea, cunoașterea raporturilor dintre adunarea stărilor din Regatul maghiar și rege, voievodat cu voievodul.

            h) Valorificarea rezultatelor: Participarea la sesiuni de comunicări interne sau externe, publicarea de studii și, în final, a unei cărți de cca 200 pag.

            i) Colaborări în țară: DJAN Cluj, Brașov, Sibiu, Bihor, Biblioteca Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, alte biblioteci interne.

            j) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Maghiare, Biblioteca Széchenyi - Budapesta, Biblioteca Universitară din Budapesta

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

                 - un salariu  pentru C.S. I

- cheltuieli de deplasare la arhivele interne și cheltuieli de deplasare externă - Budapesta  - 14 zile.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

  

Coordonator proiect,

C.S.I dr. SUSANA ANDEA

           

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/2

 

            a) Denumire: Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.II dr. Lidia Gross

            c) Termen de realizare: 2007-2011 (cca 230 p.)  În anul 2010 se vor redacta 50 p.

           d) Stadiul actual al cunoștințelor: Problema relației dintre breaslă (asociație cu un caracter proeminent economic) și confrerie (asociație cu un caracter preponderent religios) nu a fost abordată în istoriografia română (doar tangențial); nu au existat în istoriografia română preocupări în această direcție.

            e) Scopul proiectului: elaborarea de studii și cărți bine documentate care să ofere o nouă perspectivă de abordare a temei.

            f) Material și metode de lucru: documente edite, documente de arhivă inedite, bibliografie de specialitate.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor noi date și a unei noi interpretări.

            h) Valorificarea rezultatelor: Participarea la sesiuni de comunicări interne sau externe, publicarea de studii și, în final, a unei cărți de cca 200 pag.

            i) Colaborări în țară: Arhivele Naționale Române, D.J. Cluj

            j) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Maghiare, Institutul de Istorie și Geografie a Șvabilor (Tübingen), Biblioteca Universității din Tübingen.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

                 - un salariu  pentru C.S. II

l) Alte subvenții de cercetare - nu

 

Coordonator proiect,

C.S.II dr. LIDIA GROSS

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

 

 

a)      Denumirea: Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV).

b)      Colectiv de cercetare: C.S.III dr. Adinel Ciprian Dincă

c)      Termen de realizare: 2007-2011 (200 p.) În anul 2010 se vor redacta cca 50 p.

d)     Stadiul actual al cunoștințelor: cercetări și publicații disparate, de mică

anvergură, fără contribuții recente.

e)      Scopul programului: 1. evaluarea și descrierea cât mai exactă a fondului de

carte existent pe teritoriul medieval al Transilvaniei ante 1500; 2. istoria bibliotecilor din același areal; 3. studierea factorilor (culturali, economici, religioși etc.) care au promovat circulația și acumularea de carte în Transilvania medievală.

f)       Materiale și metode de lucru: 1. studierea cu mijloace codicologice a cărții

 manuscrise latine aflate în bibliotecile din Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sibiu și Târgu-Mureș încă din evul mediu; 2. studierea cu mijloace specifice a cărții tipărite (incunabulae) din bibliotecile mai sus-pomenite; 3. cercetarea materialului diplomatic relevant pentru tema de cercetare, edit sau inedit; 4. parcurgerea literaturii de specialitate, românești și străine.

g)      Rezultate scontate: elaborarea unei lucrări care să ofere o imagine coerentă

privind cartea, biblioteca și lectura în Transilvania, urmărind în acest fel originele și tradiția culturală latină și occidentală unei părți din teritoriul de azi al României

h)      Valorificarea rezultatelor: o lucrare monografică de cca. 200 pag.

i)        Colaborări în țară: nu

j)        Colaborări în străinătate: nu

k)      Buget solicitat pentru anul 2010:

- un salariu pentru C.S.III

l)        Alte subvenții de cercetare:

 

Coordonator proiect,

C.S.III dr. ADINEL DINCĂ


 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/5

 

a.       Denumirea: Transilvania între Habsburgi și Otomani

b.      Colectiv de cercetare: C.S.II dr. Dörner E. Anton

c.       Termen de realizare: 4 ani (2007-2010).  În anul 2010 se vor realiza 40 pag. (documentare și redactare) 

d.      Stadiul actual al cunoștințelor: S-a efectuat deja investigarea arhivelor din țară (parțial) și străinătate (parțial); s-au investigat cronicile și memoriile timpului fără o analiză temeinică.

e.       Scopul programului: Punerea în lumină a ultimilor ani din istoria Transilvaniei suzerane de sub conducerea principelui Apafi I și trecerea țării sub ocupație habsburgică; relevarea modificărilor constituționale, instituționale, economice, religioase etc. 

f.       Materiale și metode de lucru: continuarea investigațiilor arhivistice interne și externe; lecturarea și conspectarea cronicilor și literaturii memorialistice a timpului; valorificarea studiilor și articolelor apărute în literatura de specialitate de dată mai veche sau recentă; parcurgerea colecțiilor de manuscrise existente în păstrarea arhivelor și bibliotecilor din Cluj, Sibiu, eventual Budapesta (Széchenyi).

g.      Rezultate scontate: Elaborarea unei cărți privind istoria Transilvaniei în perioada 1661-1740.

h.      Valorificarea rezultatelor: Redactarea unui volum de cca 200 pag. 

i.        Colaborări în țară: Biblioteca Academiei (Colecții speciale, cărți), Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" (Colecții speciale, cărți, reviste), Direcțiile Județene Cluj, Sibiu (fonduri inedite) ale Arhivelor Naționale.

j.        Colaborări în străinătate: Biblioteca Teleki, Biblioteca Academiei Budapesta, Biblioteca Széchenyi

k.      Buget solicitat:

- un salariul CSII

l.        Alte subvenții de cercetare: - deplasări de documentare la biblioteci și arhive - Sibiu (4 săptămâni), Tg. Mureș (4 săptămâni), Budapesta (4 săptămâni)

 

Coordonator proiect,

C.S.II dr. ANTON DÖRNER

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/6

 

            a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III Vasile Rus (1/2 normă), C.S.III ½ n. Viorica Pervain (colaborator neremunerat)

            c) Termen de realizare: 2009-2016. Proiect de cercetare demarat în anul 2009. În 2010 se vor realiza fișe pentru 50 de voci.(lit. D)

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: în tipărire vol. I lit. A-C.

            e) Scopul proiectului: realizarea unui instrument de lucru pentru accesul la textele izvoarelor diplomatice de limbă latină din sec. XI-XVI.

            f) Material și metode de lucru: izvoarele diplomatice latino-medievale din sec. XI-XV; excerptarea gloselor, alegerea contextului pentru ilustrarea atestării cronologice și pentru reliefarea sensului sau sensurilor, traducerea în limba română a termenului și contextului ilustrativ, definitivarea vocilor în vederea îmbogățirii literaturii de specialitate din istoriografia română, în acord cu lucrări similare ale lexicografiei actuale din medievistica europeană, sistematizarea generală a materialului, colaționarea textelor, uniformizarea variantelor de traducere etc.

            g) Rezultate scontate: sistematizarea lexicului izvoarelor diplomatice cu accent pe termenii care numesc instituții medievale (în cadrul literelor D-H).

            h) Valorificarea rezultatelor; prin publicare și susținerea de referate și comunicări științifice.

            i) Colaborări în țară: benevole 

            j) Colaborări în străinătate:    

k) Bugetul solicitat pentru 2010

            - un salariu pt. C.S.III ½ (cumul la salariu)

-  costul hârtiei - cca 800 pag.

            l) Alte subvenții de cercetare: Nu

            V. Rus            -           50 voci (litera D)

 

Coordonator proiect,

C.S.III dr. VASILE RUS

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

 

           a) Denumirea: ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

             b) Coordonator: C.S. I dr. Dumitru Suciu

           c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Existența unor cercetări și abordări monografice fragmentare, mai vechi care nu au cunoscut și nu au valorificat documentele editate în colecțiile noastre de documente. Sunt o serie de aspecte ale societății din Transilvania care impun o nouă viziune interpretativă.

            d) Scopul programului: Obținerea unor studii și lucrări de reală valoare științifică.

           e) Rezultate scontate: Completarea și îmbogățirea cercetărilor științifice care să elucideze aspectele mai puțin cunoscute din istoria noastră și care să ofere cercetării istorice de la noi și din Europa concluzii și interpretări realiste ale fenomenelor istorice.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: Elaborarea de studii, comunicări, lucrări, organizarea unui simpozion.

            g) Durata: 2-5 ani (diferențiat în funcție de numărul de cercetători, amploarea temei cercetate)

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

 

Proiectul de cercetare III/1 - Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. III

Proiectul de cercetare III/2 - Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii - proiect finalizat 2009

Proiectul de cercetare III/3 -  Lorand Mádly - Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc  în deceniul neoabsolutist

Proiectul de cercetare III/4 - Mirela Andrei - Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în  spațiul românesc între 1850-1918 - proiect întrerupt pentru anul 2010

 Proiect de cercetare III/5  -  Daniela Deteșan - Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj

Proiect de cercetare III/6   -  Marin Balog - Investițiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare

Proiect de cercetare III/7   -    Marin Balog - Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a a secolului al XIX-lea (1866-1890). (p. nou)

Proiect de cercetare III/8   -    Ela Cosma - Revoluția săsească de la 1848-1849 - o reparație istorică / Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 - eine geschichtliche Instandsetzung,  (p.nou)

Proiect de cercetare III/9    -   Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumtăate a secolului al XIX-lea (p. nou)

 

Coordonator program,

C.S.I dr. DUMITRU SUCIU

                                  

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/1

 

            a) Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii. Vol. III, 200 p.

            b) Colectivul de cercetare:   C.S.II dr. Mihaela Cosma (coordonator), C.S. dr. Varga Attila (1/2 normă), C.S. dr. Marin Balog.

           c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010 (proiect demarat în anul 2009). În anul 2010 se vor realiza (documentare și redactare) aprox. 100 pag. din nr. total de 200 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: existența unor monografii și a unor abordări fragmentare, mai vechi, a istoriografiei și a problemelor naționale și sociale din timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, impunându-se reevaluarea unor personalități cu noi informații documentare și cu o viziune modernă. 

            f) Material și metode de lucru: cercetarea materialului edit și a bibliografiei speciale în biblioteci, depistarea unor noi surse documentare în arhive.

            g) Rezultate scontate: completarea istoriografiei problemei pe noi baze documentare și interpretative.

          h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea unui volum de studii și susținerea unor referate și comunicări științifice.

            i) Colaborări în țară: nu

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- lucrarea se execută de către angajații institutului

                        - costul hârtiei pentru cca 600 de coli ministeriale

                        - costul deplasărilor în țară la diverse arhive și biblioteci: 3 zile x 4 cercetători.

             Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare III/1 (nr. total pagini) din care în anul 2010 se vor realiza ½ din pag. asumate de fiecare membru (documentare și redactare).

Ela Cosma                  -          Jozef Trausch (30 pag.)

Varga Attila               -          Vukovics Sebő (50 pag.)

Marin Balog               -          Axente Sever (50 pag.)

 

Coordonator proiect,

C. S. II dr. Mihaela Cosma     

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/3

 

a.) Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în

deceniul neoabsolutist

b.) Cercetător: cerc. dr. Loránd Mádly

c.) Termen de realizare: 2011 (demarat în anul 2007)

Pentru anul 2010 se preconizează continuarea redactării materialelor științifice, precum și a cercetărilor de arhivă (în țară și străinătate), comunicarea rezultatelor cercetării la conferințe ori colocvii interne și externe inclusiv prin publicarea de studii în publicații de specialitate. Se preconizează și începerea studierii presei de epocă, dat fiind că reflectarea aspectelor studiate în diferitele organe de presă ale vremii vor constitui unul dintre capitolele de referință ale volumului preconizat (cu o întindere de minim 35 p.). De asemenea, studiile se vor extinde și asupra documentelor publicate în volumele I și II din "Mișcarea Națională a românilor din Transilvania, 1849-1918". Pentru anul 2010 este prevăzută redactarea a 50% din forma finală a lucrării.

d.) Stadiul actual al cunoștințelor existente: În momentul actual există o

cantitate apreciabilă de documente emanând de la românii care locuiau pe pământul crăiesc, o bună parte publicate deja în diferite volume. De asemenea, în anii trecuți am adunat o cantitate semnificativă de documente inedite privitoare la sașii ardeleni și la situația din Transilvania din arhive interne și externe. Bibliografia temei este cunoscută și accesibilă în biblioteci din țară și străinătate.

e.) Scopul proiectului: evidențierea diferitelor aspecte ale raporturilor politice,

dar și a celor cotidiene ale conviețuirii și interacțiunii dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist.

f.) Material și metode de lucru: Investigarea problematicii pe baza

documentelor edite și inedite, a presei de epocă, coroborat cu studiul bibliografiei de specialitate. În ceea ce privește arhivele, mai sunt de depistat și valorificat o serie de documente relevante, atât oficiale (petiții, adrese, memorii) cât și private (jurnale, corespondență).

g.) Rezultate scontate: punerea pe piață a unei lucrări compacte care să

evidențieze aspectele temei cercetate, care va constitui o contribuție la studiul mișcării naționale a românilor din Transilvania, dar și pentru cunoașterea fenomenelor specifice sașilor ardeleni din perioada cercetată.

h.) Valorificarea rezultatelor: publicarea unei cărți de aprox. 250 p., cu anexe

documentare  consistente pe tema menționată.

i.) Colaborări în țară: Arhivele Naționale Direcția Județeană Sibiu și Direcția

Județeană Brașov, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Biblioteca Academiei Române București.

j.) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Ungare Budapesta, Arhivele

Naționale Austria-Viena, Institutul Transilvan din Gundelsheim.

k.) Bugetul solicitat pe durata desfășurării lucrărilor de cercetare:

- un salariu aferent postului de cercetător științific III

- cheltuieli de deplasare la arhivele din țară și străinătate (14 zile pentru Viena și Budapesta, câte 14 zile pentru Biblioteca Academiei și arhivele din Sibiu și Brașov).

Pentru 2010

- realizarea a cca 35 pag. din textul propriu-zis al cărții; 50% din forma finală a cărții;

- cercetarea și prelucrarea în continuare a documentației ce urmează a fi depistată în arhivele menționate;

- participarea la manifestări științifice cu comunicări conținând ultimele rezultate ale cercetărilor pe această temă.

 

Coordonator proiect,

C.S.III dr. LORÁND MÁDLY


 

PROIECT DE CERCETARE III/5

 

a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz : comitatul Cluj.  

b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Daniela Deteșan.

c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2012 (Proiect derulat pe o perioadă de 4 ani; demarat din anul 2008).

d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Cercetările de demografie istorică axate pe problema mortalității sunt în istoriografia românească abia în stadiu incipient. Cu toate acestea, s-au realizat unele studii, generalizate la nivelul principatului Transilvaniei. Astfel, dl Ioan Bolovan, a publicat lucrarea Transilvania intre Revolutia de la 1848 si Unirea din 1918. Contributii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, în care a analizat fenomenele demografice majore - natalitatea, nupțialitatea, mortalitatea, migrația. Aceeași abordare generală s-a realizat în cartea semnată de dl Ioan Bolovan și dna Sorina Bolovan, Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2003. În istoriografia universală s-au publicat numeroase cărți și articole axate pe subiectul mortalității. Aceste contribuții, extrem de valoroase, sunt în măsură să ofere proiectului de față modele de analiză, atât din punct de vedere metodologic, cât și sub aspect informațional. Se pot evidenția, prin comparație, comportamente demografice similare sau diferite din arealul central-est european. Enumerăm într-o ordine cronologică, selectivă, câteva dintre lucrările reprezentative pentru tematica propusă: Robert Woods, John Woodward, Urban disease & Mortality in Nineteenth-Century England, Batsford Academic and Educational London, St. Martin's Press, New York, 1984; Diego Ramiro Farinas, Alberto Sanz Gimeno, Childhood mortality in Central Spain, 1790-1960: changes in the course of demographic modernization, în "Continuity and Change", 15 (2), 2000, p. 235-267, Cambridge University Press; Muriel Neven, Mortality differentials and the peculiarities of mortality in an urbanindustrial population: a case study of Tilleur, Belgium, în "Continuity and Change", 15 (2), 2000, p. 297-329, Cambridge University Press; Nigel Morgan, Infant mortality, flies and horses in later-nineteenth-century towns: a case study of Preston, în "Continuity and Change", 17 (1), 2002, p. 97-132, Cambridge University Press; Christopher French, Juliet Warren, Infant mortality in the Canbury area of Kingston upon Thames, 1872-1911, în "Continuity and Change", 22 (2), 2007, p. 253-278, Cambridge University Press.

e) Scopul proiectului: Construirea unei baze de date electronice care să surprindă evoluția fenomenului mortalității din comitatul Cluj în intervalul 1850-1900; Înregistrarea sezonalității mortalității, a distribuției mortalității pe sexe, pe grupe de vârstă, a cauzelor mortalității.

f) Material și metode de lucru: Principalele surse istorice inedite le reprezintă registrele parohiale de stare civilă, păstrate la Arhivele Naționale ale Statului. Se adaugă a doua categorie de surse, cele edite : recensămintele populației Transilvaniei din anii 1850, 1857, 1880, 1900 și 1910. Într-o primă etapă a cercetării este necesară parcurgerea bibliografiei de specialitate, străine și românești. Apoi, se va trece la prelucrarea materialului bibliografic, pentru a sintetiza stadiului cunoașterii în domeniul investigat. Metodologia de lucru presupune aplicarea metodei despuierii registrelor parohiale", lansată de Școala franceză de demografie istorică. După completarea fișelor individuale nenominative pentru morți, corespunzătoare localilăților rurale și urbane din comitatul Cluj pentru intervalul 1850-1900, se va trece la introducerea datelor pe calculator, în vederea constituirii unei baze lărgite de date. Materialul documentar astfel prelucrat va putea fi interpretat și se poate materializa prin publicarea unei lucrări de specialitate.   

g) Rezultate scontate: Diseminarea informațiilor prelucrate pe baza surselor istorice inedite din arhive prin articole publicate în reviste sau cărți. Participarea la conferințe naționale/internaționale cu comunicări despre fenomenul mortalității din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

h) Valorificarea rezultatelor: Publicarea unui volum de circa 400 de pagini, la Editura Academiei Române.

i) Colaborări în țară:

j) Colaborări în străinătate: Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Cambridge, Anglia; Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Centre de Recherches Historiques, Paris, Franța; Institut Nationale d'Etudes Demographiques, Paris, Franta; International Institute of Social History, Amsterdam, Olanda.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010: Cheltuieli de deplasare la arhivele din țară (Alba-Iulia, Bistrița, Zalău, Târgu-Mureș, Oradea, etc.), în vederea interpretării comparative a fenomenului mortalității, la nivelul întregului principat ardelean. Cheltuieli pentru materiale consumabile (hârtie, dischete, CD-uri, dosare, etc.).

l) Alte subvenții de cercetare:

Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare:

- Inventarierea stadiului actual al cercetărilor în domeniu (istoriografia română și străină);

- Identificarea surselor istorice inedite la Direcția Județeană a Arhivelor Statului din Cluj;

- Stabilirea eșantionului lărgit de control corespunzător localităților rurale și urbane;

- Completarea fișelor nenominative pentru morți prin aplicarea metodei "despuierii registrelor parohiale";

- Înregistrarea sezonalității mortalității, a distribuției mortalității pe sexe, pe grupe de vârstă, a cauzelor mortalității; introducerea pe calculator a datelor culese din arhive.

 

Coordonator proiect,

C.S.III dr. DANIELA DETEȘAN

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/6

 

      a) Denumirea: Investițiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua  jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare

b) Colectivul de cercetare: C.S.  dr. Iosif Marin Balog, C.S. dr. Loránd Mádly, colaborator

c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2011 (proiect demarat în anul 2008)

d) Stadiul actual al cercetărilor în domeniu:

            Curentele și tedințele istoriografice din ultimele decenii au demonstrat faptul că o analiză complexă a  fenomenelor modernizării se poate realiza doar pe baza unei cantități sporite de modele și tipologii, susținute, la rândul lor, de datele empirice. În cazul Europei Centrale în general și al Transilvaniei în special, analizele referitoare  la fenomenul urbanizării și al modernizării au fost marcate de o mare diversitate de abordări, iar  cazul acestui spațiu, unic în felul său prin particularitățile sistemului economic și social, al gradului de urbanizare oferă un fertil câmp de analiză.

       Să reținem apoi faptul că industrializarea a fost, în primul rând, un proces regional și abia apoi unul "național" și, ca atare, analiza istorică trebuie să țină cont de circumstanțele și factorii care au determinat ca o anumită regiune să beneficieze de un proces de industrializare și urbanizare într-un anume complex  de factori, în vreme ce alta să rămână la periferie sau chiar în afara acestui proces. Privind lucrurile din această perspectivă, o abordare la scară regională poate fi în măsură să releve dimensiuni și indicatori particulari ai realității economice în derularea lor în timp și care, în alte contexte sunt trecuți cu vederea. Cu toate că integrarea regiunilor din punct de vedere economic în complexe mai largi a fost acceptată și văzută drept principală componentă a creșterii economice pe care o cunoaște în ansamblul său secolul al XIX-lea, destul de puține au fost cazurile în care istoricii au pleact de la relevarea rolului unor astfel de modele regionale. Cum s-au extins acele "enclave de modernizare", cum alte zone au avut de suferit de pe urma procesului de integrare și uniformizare sunt doar două din multitudinea de motive care l-ar putea determina pe istoricul de azi la o asemenea abordare.

               e) Scopul proiectului: Investigarea sub aspect cantitativ și calitativ a evoluției investițiilor austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Identificarea domeniilor și ramurilor spre care s-au orientat aceste investiții de capital. Studierea la nivelul unor analize de caz a mecanismelor de implementare la nivelul unor firme și întreprinderi din Transilvania a investițiilor; evaluarea lor și a efectelor economice ale acestora la o scară mai largă.

Un al doilea palier de analiză îl va constitui impactul evoluțiilor economice

generate de fluxurile de capital austriac în economia Transilvaniei la nivelul trasnformărilor socio-profesionale și demografice, al urbanizării unor regiuni angrenate în acest proces și a relației dintre sat și oraș in dinamica schimbărilor economice.

f) Material și metode de lucru:  Cercetarea va pleca de la achizițiile în

domeniu ale cercetării istorice internaționale pe plan teoretico-metodologic și a celei aplicate, practicată de către istoricii români  și străini preocupați de fenomenul economico-social. Centrul de gerutate al investigațiilor și analizelor se va axa pe baza unor consistente informații de natură inedită depistate în materialul statistic de epocă, în sursele arhivistice din țară, dar mai ales a celor mai puțin utilizate existente în arhivele de la Viena și Budapesta unde a fost deja identificat, fără însă a fi cules și prelucrat științific.

Etapa a II-a ve presupune sistematizarea și prelucrarea surselor identificate, în concordanță cu specificul problemei supuse analizei și crearea unei baze de date interne.

Va urma prelucrarea științifică, sintetizarea, materializată  în elaborarea de studii, având la bază cele mai noi modele de interpretare profesate de istoriografia europeană contemporană. Efortul spre o viziune integrată și integrativă, multidisciplinară din perspectiva noii istorii economice și sociale, dar și a modelului de istorie culturală promovată azi se va transpune la finalul proiectului prin realizarea unei lucrări cu caracter de sinteză asupra subiectului.

g) Rezultate scontate:  Proiectul va aduce o primă analiză integrată a rolului

fluxurilor externe de capital în economia Transilvaniei în secolulu al XIX-lea în relaționare și raportare la fenomenele similare spațiului Central-European. Un aspect fundamental privind impactul temei propuse este legat și de faptul că va oferi un model complex de cercetare, bazat pe valorificarea unui vast material statistic și arhivistic aflat încă în marea sa majoritate inedit. Volumul-sinteză care se va publica va aduce pentru prima dată în atenția istoriografiei de la noi problematica complexă a efectelor investițiilor de capital în procesul istoric al modernizării, din perspective multiple, în rezonanță cu noile tendințe istoriografice practicate pe plan european.

h) Colaborări în țară:  Colaborările interne se vor axa pe două componente:

realizarea unor contacte științifice cu specialiști în domeniu care s-au ocupat de subiecte similare (spre ex. Problematica investițiilor germane de capital); participări la simpozioane și colocvii aferente temei.

i) Colaborări în străinătate : Colaborările externe se vor materializa prin

publicarea a cel puțin unul-două studii științifice afrernte temei în reviste de specialitate de profil precum : East Central European Review, Osthefte, Südost Forschungen, beneficiind de contactele pe care le avem deja în acest sens. Volumul ce se preconizează a fi publicat va fi însoțit de un rezumat extins într-o limbă de circulație.

j) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

Deplasări interne la Arhivele Naționale direcția județeană Brașov și Hunedoara ; consumabile specifice de birou : Hârtie, tonner, suporturi electronice de stocare a datelor (CD, DVD etc.)

k) Alte subvenții de cercetare: --

l) Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare:

Membrii proiectului vor fi implicați deplin în toate fazele proiectului și în desfășurarea tuturor activităților de cercetare, de la faza de documentare, identificare de surse arhivistice, până la interpretarea și analiza finală.

Pentru faza aferentă anului 2010 preconizăm realizarea de investigații în Arhivele de la Brașov, Hunedoara, Viena în vederea identificării și selectării materialului arhivistic aferent temei noastre. De asemenea, intenționăm publicarea unui studiu preliminar care să pună în circuitul științific rezultatele preliminare.

 

Coordonator proiect,

C.S. dr. MARIN BALOG

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/7

 

a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a a secolului al XIX-lea (1866-1890).

b) Colectivul de cercetare: C.S.  dr. Iosif Marin Balog.

c) Perioada de derulare a proiectului: 2010-2012.

d) Stadiul actual al cercetărilor în domeniu:

Transformările din viața economică, politică și culturală de la mijlocul secolului al XIX-lea au determinat o intensificare a relațiilor economice dintre statele europene, cu consecințe profunde la scara întregului continent. Istoriografia internațională, ca și cea din spațiul românesc de altfel, a acordat o atenție specială relațiilor diplomatice analizate din perspectiva articulării sistemului de relații politice și militare care au precedat primul război mondial, dar componenta economică a fost privită doar ca una complementară sau tangențială. Referitor la tema și segmentul cronologic al acesteia pe care le propunem spre cercetare în acest proiect, trebuie remarcat faptul că un interes față de relațiile bilaterale româno-germane  s-a manifestat încă de la finele secolului al XIX-lea când sporirea contactelor economice a prilejuit în cercurile politice germane o intensificare a interesului față de spațiul românesc, și în același timp, o legitimare la un alt nivel a mai vechilor relații germano-române. Cu toate că în perioada 1866-1890 volumul schimburilor economice dintre cele două țări nu a fost foarte semnificativ, interesul cercurilor politice și economice a fost evident în ambele cazuri. În acest context cercurile politice germane, secondate îndeaproape de cele ale Austro-Ungariei, se bazau pe promovarea unor proiecte economice ambițioase în Sud-Estul Europei. Cu toate că în perioada 1874-1879 tendința politicilor economice din majoritatea țărilor europene  era spre protecționism, baza tratatelor de comerț dintre România și țările central și vest europene a continuat să fie liberul schimb. În acest context s-a desfășurat lungul proces de tratative româno-germane în vederea încheierii unui tratat comercial.

Cu toate că România era receptată drept un stat mic în percepția cercurilor politic germane, interesul mutual și apropierea politică au fost influențate de percepția pe care o avea un stat față d celălalt nu numai la nivel politic, ci și la nivelul opiniei publice. Corespondența diplomatică existentă în arhivele germane, în special rapoartele consulare trimise de agenții diplomatici de la București, Galați și Brăila împreună cu multe alte informații dovedesc importanța acestui subiect pentru istoriografie, la fel ca și pentru decizia politico-diplomatică de azi. În acest sens scurtele investigații făcute deja de către noi în Arhivele Federale de la Berlin ne-au convins de posibilitatea și utilitatea derulării unui astfel de proiect. Sursele istorice conțin numeroase date despre tema în discuție, cele mai multe fiind inedite atât în istoriografia română, cât și în cea germană. La acestea se adaugă numeroase jurnale și relatări de călătorie ale unor personalități din spațiul german precum:

Henke, Rudolf, Rumänien. Land und Volk. In geographischer, historischer und etnographischer Beziehung, sowie in Reiseerrinerungen, Leipzig, 1877.

Quitzmann, Ernst Anton, Deutsche Briefe über den Orient, Stuttgart, 1848.

Schwanz, Bernard, Aus dem Osten. Reisebriefe aus Ungarn, Siebenbürgen und der Walachei, Freiburg, 1876.

La acestea se adaugă unele lucrări apărute în Germania chiar în perioada articulării acestor relații ale Germaniei cu țările din sud-estul Europei: Dehn,Paul, Deutschland und Orient in ihrem wirtschaftlichen Beziehungen, erster Theil: Nach dem Orient, München, 1884.

Metzler, Ludwig, Rumänien, seine Handelspolitik und sein Handel 1890 bis 1900. Mit besonderer Berücktsichtigung der deutsch-rumänischen Handelsbeziehungen, Altenburg, 1902.  Miritz Ströll, Über die Wirtschafts. Politischen Beziehungen Deutschlands zu Rumänien, in "Schmollers Jahrbuch", Leipzig, 19, 1885, pp. 1143-1170.

In istoriografia română subiectul relațiilor româno-germane a fost tratat de-a lungul timpului în analize complexe și competente precum cele ale lui Șerban Rădulescu Zoner a cărui lucrare România și Tripla Alianță, București, 1978, rămâne una de referință. La acestea se adaugă studiile cercetătoarei de la București Daniela Bușă consacrate fie schimbărilor teritoriale din sud-estul Europei: Modificari politice teritoriale in sud-estul Europei intre congresul de la Berlin si primul razboi mondial, Editura Paideia, Bucuresti, 2003,  sau cele consacrate schimburilor comerciale externe ale României la finele secolului al XIX-lea și începutul celui următor analizate într-un complex de factori în studii precum: Spatiul sud-est european si realitatile lui economice - sfirsitul secolului al XIX-lea - inceputul secolului al XX-lea ( South-Eastern European Area and Its Economical realities -the End of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Century), in "Studii si Materiale de Istorie Moderna", Vol. XV, Bucuresti, 2002, p. 31-90; Germany's Trade with Countries in the South - East Europe 1900-1914, in "Studii si Materiale de Istorie Moderna", XVI, Bucuresti, 2003, p. 175-197; Investițiile străine de capital în economia României la începutul secolului XX (Foreign Capital Investment into the Romanian Economy at the Beginning of the Twentieth Century), in "Revista Istorică", nr. 3-4, 2004, p. 159-170. Aceste abordări integrează și problematica relațiilor româno-germane, dar nu într-un mod special și aprofundat. De aceea, considerăm că prin proiectul pe care îl propunem, prin sursele și metodologia folosită, vom aduce noi contribuții la cunoașterea unui subiect care merită atenția istoriografiei de azi.

e) Scopul proiectului: analiza relațiilor economice româno-germane, într-o perspectivă  care să surprindă mecanismele complexe de articulare a acestor relații luând în discuție componenta diplomatică, economică, cea de propagandă politică și nu în ultimul rând elementele de imagologie vehiculate despre spațiul românesc în presa și opinia publică germană a timpului

Material și metode de lucru:   Prima etapă va presupune trecerea în revistă a bibliografiei de specialitate a subiectului, inclusiv a celor mai relevante lucrări cu caracter metodologic; investigații în arhivele Ministerului de Externe de la București, precum și în Arhivele Federale de la Berlin.

Etapa a II-a va presupune sistematizarea și prelucrarea surselor identificate, în concordanță cu specificul problemei supuse analizei și crearea unei baze de date interne.

Va urma prelucrarea științifică, sintetizarea, materializată  în elaborarea de studii, având la bază cele mai noi modele de interpretare profesate de istoriografia europeană contemporană. Efortul spre o viziune integrată și integrativă, multidisciplinară din perspectiva noii istorii economice și sociale, dar și a modelului de istorie culturală promovată azi se va transpune la finalul proiectului prin realizarea unei lucrări cu caracter de sinteză asupra subiectului.

Rezultate scontate:  Proiectul va aduce noi contribuții istoriografice asupra subiectului relațiilor economice româno-germane, valorificând surse inedite și oferind o analiză complexă asupra fenomenului concretizată prin publicarea unui volum de aprox. 150-180 pagini. 

f)    Colaborări în țară:  Colaborările interne se vor axa pe două componente: realizarea unor contacte științifice cu specialiști în domeniu care s-au ocupat de subiecte similare; participări la simpozioane și colocvii aferente temei.

g) Colaborări în străinătate : Colaborările externe se vor materializa prin publicarea a cel puțin unul studiu științific aferent temei într-o revistă de specialitate din Germania, beneficiind de contactele pe care le avem deja în acest sens. Volumul ce se preconizează a fi publicat va fi însoțit de un rezumat extins într-o limbă de circulație.

h) Bugetul solicitat pentru anul 2010: Aprobarea unui stagiu de cercetare-documentare de două săptămâni la Berlin în Arhivele Federale Germane în cadrul schimburilor inter-academice.

p)  Alte subvenții de cercetare: --

q) Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare:

Voi fi implicat deplin în toate fazele proiectului și în desfășurarea tuturor activităților de cercetare, de la faza de documentare, identificare de surse arhivistice, până la interpretarea și analiza finală.

 

Coordonator proiect,

C.S. dr. MARIN BALOG

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE III/8

 

a)      Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 - o reparație istorică / Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 - eine geschichtliche Instandsetzung, studiu (30-50 p.)

b)      Colectivul de cercetare: proiect individual C.S.II dr. Ela Cosma.

c)      Termen de realizare: 31 decembrie 2010. Proiectul se va derula pe durata unui an, timp în care se va efectua atât documentarea, cât și redactarea studiului.

d)     Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Interpretările istoriografice mai vechi, neactualizate și insuficiente, precum și depistarea unor izvoare istorice neutilizate de cercetare până acum (presa săsească și documente inedite) fac necesară reluarea temei proiectului, din perspectiva unei concepții noi.

e)      Material și metode de lucru: Cercetarea presei săsești, a bibliografiei edite și a documentelor inedite, conținând actele programatice și evenimentele principale ale revoluției săsești de la 1848/1849.

f)       Rezultate scontate: Înnoirea concepției istoriografice cu privire la participarea și contribuția sașilor ardeleni la revoluția pașoptistă.

g)      Valorificarea rezultatelor: Publicarea studiului în limba germană în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, editat de Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg, Schloß Horneck, Gundelsheim, și susținerea de referat științific.

h)      Colaborări în țară: nu

i)        Colaborări în străinătate: Bundesinstitut für Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg), în cadrul parteneriatului cu Instititutul de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române din Cluj-Napoca.

j)        Bugetul solicitat pentru anul 2010: Lucrarea se execută integral de către angajata Institutului.

k)      Obligații științifice asumate în cadrul proiectului nr. : Realizarea studiului cu un nr. total de 30-50 pagini, în limba germană, redactat de Ela Cosma, în vederea publicării în Germania.

 

 

Coordonator proiect:

C.S.II dr. MIHAELA COSMA

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE   III/2/B

 

            a) Denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (II), 250 pag.

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Dumitru Suciu

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012 (început în anul 2010). În cursul anului 2010 documentare de arhivă și bibliografică, inclusiv fructificarea unor materiale și informații conținute în cele 5 tomuri de Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania, deja tipărite, și în tomul VI, în curs de pregătire.

            d) Stadiul actual al cunoștintelor: existența unor date, informații inedite și edite din țară și din străinătate (Ungaria) privind aspecte esențiale din mișcarea națională a românilor din Transilvania, folosirea unor interpretări și reconstituiri ale unor fenomene abordate în studiile, cărțile personale sau ale altor specialiști din țară și străinătate cu puncte de vedere proprii privind unele concluzii, idei și judecăți de valoare formulate de-a lungul anilor.

            e) Scopul proiectului: punerea în circuitul științific al unor aspecte legate de relațiile și colaborările dintre românii din Principate (România) și cei din Transilvania, inclusiv cele surprinse de autoritățile imperiale habsburgice și austro-ungare; contribuția unor personalități laice și ecleziastice la susținerea mișcării naționale a românilor din Transilvania, figuri de țărani sub arme care au format baza Războiului Național al românilor ardelenei la 1848-1849, unele pierderi umane și materiale reflectate în rapoartele clerului ortodox român; activism și pasivism românesc în mișcarea antidualistă a românilor din Austro-Ungaria. 

            f) Material si metode de lucru: documentare de arhivă și bibliografică, cercetări în arhivă în vederea depistării unor date și informații inedite pentru anii 2010 și 2011, în vederea redactării finale programată pe 31 decembrie 2012. .

            g) Rezultate scontate: cunoașterea mecanismelor intime care au dus la modernizarea și fortificarea mișcării naționale a românilor din Transilvania în funcție de modificările rapide survenite în Imperiul Habsburgic (Austro-Ungaria) și Europa aflate în plină epocă modernă, corectarea unor erori și fetișe ce s-au manifestat în istoriografie, evidențierea unor aspecte legate de solidarizarea unor curente democratice europene.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului de către Editura Academiei (sau ală editură) imediat după redactarea finală din 2012.

            i) Colaborări în țară: nu

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

-          un salariu pentru C.S..I 

            l) Alte subventii de cercetare: nu

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare III/2/B în 2010-2011:

             D.Suciu           -         nr. pag. 250 - documentare, planificare și

definitivarea titlurilor studiilor redactate în 2012.

  

  Coordonator proiect,

C.S. I dr. DUMITRU SUCIU 

 

  

PROGRAMUL DE CERCETARE   IV

                                              

            a) Denumirea: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI  ÎN SECOLUL XX

            b) Coordonator: C.S.I dr. Lucian Nastasă

            c) Stadiul actual al cunostintelor în domeniul respectiv: se resimte lipsa unor studii si cărti în istoriografia din România care să trateze în profunzime și într-o încadrare internațională componentele temei din program. Dispunem de pe acum de o parte a  documentatiei, edită și inedită, neutilizată până acum în scrierile istorice interne și externe. Știm exact care sunt instituțiile unde se găsește informația pentru realizarea temei noastre. Depinde într-o mare măsură de posibilitățile financiare pentru investigarea lor.

            d) Scopul programului: realizarea unor studii si lucrări care să se constituie în contribuții științifice la istoriografia română.

            e) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date si  interpretări noi, realiste, bazate pe o documentatie cât mai variată si mai bogată. Multe interpretări și date vor amenda substanțial scrieri interne și externe.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea unor cărți pe temele fixate. Publicarea de articole, studii și documente în reviste de istorie și de cultură generală.

            g) Durata: 2008-2012

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:  

 

Proiectele de cercetare ale programului IV :

Proiectul IV/1 - Gh. Iancu     - Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-      1918). Monografie - proiect in derulare pe perioada prelungirii activitatii pt. anul 2010

Proiectul IV/2 - Ottmar Trașcă - Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

Proiectul IV/3 - Ottmar Trașcă - Mișcarea legionară din exilul din Germania

Proiectul IV/4 - Ottmar Trașcă - Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine(1939-1945)americane, britanice, germane, sovietice

Proiectul IV/5 - Mircea Birț -   Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

 

Coordonator program,

C.S. I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/1

 

            a)  Denumirea: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1918). Monografie

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gheorghe Iancu

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012 (proiect demarat în anul 2008). În cursul anului 2010 se vor realiza 60 pag.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: lipsesc scrieri istorice despre această temă.

            e) Scopul programului: elaborarea unei cărți cu această tematică

            f) Materiale si metode de lucru: documente edite, surse arhivistice interne, colecții de legi, presa, cărți cu o tematică generală de cultură interbelică

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul știintific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea unui volum și a câtorva articole privind tematica propusă spre cercetare.

            i) Colaborări în tară:  Biblioteca Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei București, Biblioteca Academiei - Filiala Cluj-Napoca.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu C.S.I

- cheltuieli de deplasare la arhive din tară: Biblioteca Academiei - București,  4 săptămâni

 

Coordonator proiect,

C.S.I dr. GHEORGHE IANCU

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/2

 

            a)  Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012 - cca 400 pag. (proiect demarat în anul 2008). În anul 2010 vor fi efectuate cercetări în arhive și biblioteci; redactare cca 50 pag.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: lipsesc cărți și articole dedicate temei propuse.

            e) Scopul programului: elaborarea de articole și cărți  bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul știintific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și de cărți cu ajutorul sponsorilor

            i) Colaborări în tară:  Arhivele Naționale București, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naționale - Direcția județeană Cluj ; Arhivele Militare Pitești.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca Națională Budapesta, Arhivele Naționale Budapesta, Arhivele Federale din Berlin (Germania).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu C.S.III

 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București, Pitești - 2 săptămâni

  

Coordonator proiect,

C.S.III drd. OTTMAR TRAȘCĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/3

 

            a)  Denumirea: Mișcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Termen de realizare: 2008-2012 - cca 250 pag. (proiect demarat în anul 2008). În cursul anului 2010 se vor redacta cca 25 pag.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: lipsesc cărți și articole dedicate temei propuse.

            e) Scopul programului: elaborarea de cărți și articole bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul știintific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și a unei cărți cu ajutorul sponsorilor.

            i) Colaborări în tară:  Arhivele Naționale București, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naționale - Direcția județeană Cluj ; Arhivele Militare Pitești.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca Națională Budapesta, Arhivele Naționale Budapesta, Arhivele Federale din Berlin (Germania).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu C.S.III

 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București, Pitești - 2 săptămâni

  

Coordonator proiect,

C.S.III drd. OTTMAR TRAȘCĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/4

 

            a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine) americane, britanice, germane, sovietice (1939-1945)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Trașcă

            c) Termen de realizare: 2008-2012 - cca 250 pag. (proiect demarat în anul 2008). În cursul anului 2010 se vor realiza cercetări în arhive și biblioteci și se vor redacta cca 25 pagini.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: lipsesc cărți și articole dedicate temei propuse.

            e) Scopul programului: elaborarea de cărți și articole bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul știintific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și a unei cărți cu ajutorul sponsorilor.

            i) Colaborări în tară:  Arhivele Naționale București, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naționale - Direcția județeană Cluj ; Arhivele Militare Pitești.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca Națională Budapesta, Arhivele Naționale Budapesta, Arhivele Federale din Berlin (Germania).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu C.S.III

 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București, Pitești - 2 săptămâni

 

 

Coordonator proiect,

C.S.III drd. OTTMAR TRAȘCĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/5

 

            a)  Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Termen de realizare: 2008-2012 (proiect demarat  în anul 2008). În cursul anului 2010 se vor realiza cca 40 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: lipsesc cărțile și articolele dedicate temei propuse nu lămuresc multiplele fațete ale subiectului supus cercetării.

            e) Scopul programului: elaborarea de articole și cărți  bine documentate, comunicări, conferințe

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul știintific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și de cărți

            i) Colaborări în tară:  Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-Napoca; biblioteca Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca; Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca și Arhiva Vaticanului

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu C.S.III

 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București

  

Coordonator proiect,

C.S.III dr. MIRCEA BIRȚ

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V

 

            a) Denumirea: CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

            b) Coordonator: C.S.I dr. Lucian Nastasă

            c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Sunt editate anual un număr mare de studii, articole, cărți de specialitate, fapt care face imposibilă cunoașterea tuturor acestora din lipsa unei lucrări care să le inventarieze după norme științifice dovedite prin volumele anterioare, publicate deja de colectivul nostru. De asemenea, pentru perioada cuprinsă între primul război mondial și sfârșitul perioadei comuniste, cu toate că au fost publicate o serie de lucrări, ele au omis de multe ori unele aspecte din cercetări, sau au abordat unilateral o serie de fațete referitoare la cultură, știință și biserică din Transilvania.

            d) Scopul programului: editarea vol. XII din Bibliografia Istorică a României și a unui volum de studii.

            e) Rezultate scontate: Oferirea unui instrument util de informare pentru cercetarea istoriei interne și internaționale și a introducerii în circuitul științific al unor noi concluzii și interpretări.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: Editarea de volume, studii, susținerea de comunicări.

            g) Durata: 2-5 ani

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

Proiectul de cercetare V/1 - Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

Proiectul de cercetare V/2Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice cu subproiectele aferente:

V/2/A. Lucian Nastasă -        Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viața privată a universitarilor "literari" (1864-1948) Pentru anul 2010 - 150 p. - finalizare proiect

V/2B.Stelian Mândruț -         Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948). Pentru anul 2010 - 100 p. - finalizare proiect

V/2/C. Veronica Turcuș -      Prezențe livrești românești în editurile italiene în perioada interbelică. Pentru anul 2010 - 30 p. - finalizare proiect

V/2D.Remus Câmpeanu -    Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și americană - 400 pag. (2007-2010). Pentru anul 2010 - 100 p. - finalizare proiect 

V/2/E. Veronica Turcuș -        Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă (p. nou). Pentru anul 2010 - 50 pag.           

V/2/F. Daniela Gui       -         Artă și modernizare în societatea transilvană (1867-1918) - 150 pag. (2008-2010) - proiect suspendat prin desfacerea contractului de munca

 

Coordonator program,

C.S.I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/1

 

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III dr. Mircea Birț, C.S.III dr. Ottmar Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl. IA Mihaela Bedecean (neremunerată).

            c) Termen de realizare: 31 iulie 2011. Total estimat provizoriu: circa 15.000 poziții /titluri bibliografiate.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: existența unei imense producții  de carte și articole/studii, neincluse într-un repertoriu care să faciliteze accesul la informație al celui interesat.

            e) Scopul proiectului: volumul XIII  își propune reunirea tematică a cărților, studiilor și articolelor elaborate între 2009-2010 cu privire la istoria națională și universală.

            f) Metode de lucru: depistarea cărților, revistelor și culegerilor de studii prin mijloace tradiționale (fișiere, registre inventar, cataloage, bibliografii etc.) și virtuale ("site"-uri de pe Internet), și procesarea fișelor cumulate prin programul PROCITE-5 pe calculator.

            g) Rezultate scontate: inventarierea selectivă a scrierilor istorice referitoare la istoria națională și universală, apărute în țară și străinătate.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea unui nou volum.

            i) Colaborări din țară: Lucia Turc, Monica Culic (Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", Cluj-Napoca), Vasile Popovici, Vlad Popovici, Cosmin Rusu, (neremunerați) Venera Achim (Institutul de Istorie "N. Iorga", București).

            j) Colaborări în străinătate: Eșanu Valentina (Institutul de Istorie, Stat și Drept - Chișinău), dr. Maria Berényi (Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria), Costa Roșu (Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Serbia).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

             - un salariu pentru C.S. I

- trei salarii  pentru C.S. III

- un salariu pentru C.S. (½ normă)

            - cheltuieli de deplasare în tară: 14 zile x 3 cercetatori

                - sume pentru achiziționarea: hârtiei (6 topuri), a tonerului (1x2), a cartușelor pentru imprimantă (1x2) etc.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

 Coordonator proiect,

C.S.I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

                                 

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2

                                  

            a) Denumirea: CULTURA ȘI DINAMICA MODERNIZĂRII ÎN ROMÂNIA VEACULUI XX. CERCETARE ASUPRA PONDERII, NATURII ȘI EFECTELOR INVESTIȚIILOR SIMBOLICE

            b) Colectivul de cercetare : CSI dr. Lucian Nastasă - coordonator, CSI dr. Stelian Mândruț, C.S.II dr. Remus Câmpeanu, C.S.III dr. Mircea Birț, C.S.III dr. Veronica Turcuș

            c) Termen de realizare:  2-4 ani (2007-2010)

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Nu s-ar putea spune că istoria culturală a spațiului românesc a făcut progrese notabile în ultimele două-trei decenii, iar ceea ce s-a realizat a avut mai mult o dimensiune empirică, în principal documentară, privilegiate fiind îndeosebi domenii precum istoria literaturii, istoriografia și, parțial, trecutul câtorva instituții cu funcție culturală, adeseori dintr-o perspectivă bio-bibliografică. Cu alte cuvinte, există deja un fundament istoriografic și epistemologic, ce poate constitui de acum sursele unor ample analize în domeniu din perspectivă calitativă și, mai ales, interdisciplinară.

            Pe de altă parte, la nivel mondial, în ultimele două decenii problematica istoriei/istoriilor culturale și-a găsit un câmp de investigații îndeosebi din perspectivă epistemologică, examinându-se paradigmele dominante ale diverselor istorii culturale naționale, vehiculându-se dezbaterea unor concepte, noțiuni, teorii etc.

            Însă din această ultimă perspectivă, istoria - ca disciplină științifică - în România n-a oferit până acum nici un program coerent și perfect racordabil la preocupările similare de pe mapamond, cantonându-se încă în latura hagiografică a istoriei culturii naționale. La noi, avem încă de-a face cu un stadium rudimentar de cercetare al documentației disponibile pe această temă, disparitățile fiind mai mult decât evidente, fără să se fi evidențiat diversitatea funcțiilor istorice ale culturii și practicilor culturale, îndeosebi pe lungă durată. De aceea, pentru moment, s-ar impune descifrarea segmentului definit ca "elite intelectuale", principalii agenți ai modernității, multifuncționalitatea diverselor forme ale capitalului cultural etc.

            e) Scopul programului: în primul rând, proiectul colectivului nostru se fondează pe înțelegerea conceptului de « cultură » ca un ansamblu de reprezentări colective proprii unei societăți, istoria culturală pe care o propunem putând să fie definită în primul rând ca istoria socială a reprezentărilor. În acest context, cercetările noastre s-ar plia pe descifrarea a trei noțiuni fundamentale convergente: dimensiunea locală a culturii naționale ca obiect anthropologic; rolul elitelor în "actul de cultură", dintr-o perspectivă socio-culturală; aspectul deopotrivă reflexiv și substantivat a diverselor aspecte de istorie culturală națională.

            În mod concret, scopul programului de față vizează pentru intervalul 2007-2010 descifrarea unor tematici precum :

            - Transformările elitelor intelectuale și politice românești în veacul XX.

            - Mecanisme de formare și selecție a elitelor intelectuale românești.

            - Schimburile culturale și circulația trans-națională a elitelor intelectuale românești.

            - Autarhie și transferuri culturale în spațiul românesc.

            - Dimensiunea religioasă a culturii române.

            - Istoria tipăriturilor și a lecturii în spațiul românesc.

            - Statul, instituțiile culturale și colectivitățile locale.

            - Instituțiile ecleziastice și edificarea culturii naționale

            - Instituții românești culturale și de promovare a produselor intelectuale

            f) Material și metode de lucru : - Studiul prosopografic al elitelor. Realizarea de studii experimentale asupra elitelor pe temeiul biografiilor colective.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date si  interpretări noi ce vor completa informațiile cunoscute până în prezent.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea de cărți, studii și articole în reviste de specialitate și de cultură generală; organizarea anuală a unui colocviu tematic.

            i) Colaborări în țară : (fără finanțare)

 - Institutul de Istorie «A.D.Xenopol» Iași

                         - Institutul de Cercetări Socio-Umane Tg. Mureș

            j) Colaborări în străinătate (fără finanțare)

                        - Centre Naționale de Recherche Scientifique (Paris). Departamentul de Sociologia Culturii și Educație

                        - Universitatea «La Spanieza», Roma

                        - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,

                        - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

                        - Universitatea din Genèva

                        - Universitatea «Eötvös Loránd», Budapesta

                        - Unviersitatea Central Europeană, Budapesta

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2009

                        - două salarii CS I

                        - un salariu CS II

- un salariu  C.S. III

                        - un salariu cerc.

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului V/2 cu subproiectele aferente:

V/2/A. Lucian Nastasă -        Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viața privată a universitarilor "literari" (1864-1948) Pentru anul 2010 - 150 p. - finalizare proiect

V/2B.Stelian Mândruț -         Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948). Pentru anul 2010 - 100 p. - finalizare proiect

V/2/C. Veronica Turcuș -      Prezențe livrești românești în editurile italiene în perioada interbelică. Pentru anul 2010 - 30 p. - finalizare proiect

V/2D.Remus Câmpeanu -     Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și americană - 400 pag. (2007-2010). Pentru anul 2010 - 100 p. - finalizare proiect 

V/2/E. Veronica Turcuș -        Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă (p. nou). Pentru anul 2010 - 50 pag.           

 

Coordonator program,

C.S.I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/A

 

a) Denumirea: Intimitatea amfiteatrelor. Ipostaze din viața privată a universitarilor "literari" (1864-1948)

b) Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, C.S. I             

c) Termen de realizare: 2009-2010. În anul 2010 se vor realiza aprox. 150 pag. (documentare și redactare) - finalizare proiect.

d) Stadiul actual al cunostintelor: Deși ar putea părea un aspect mai puțin interesant și înclinat mai curând spre bârfă, chiar cu iz de calomnie uneori, subiectul lucrării de față este totuși indispensabil pentru a închide oarecum incursiunea începută acum câțiva ani în mediul universitarilor "literari". Abordarea dintr-o atare perspectivă este departe de a fi inutilă ori extravagantă. În fond, tot ce am realizat până acum cu referire la istoria intelectualității din spațiul românesc, nu este altceva decât o sumă de decupaje microbiografice, adeseori tratate ca un produs al "coșului de gunoi" al istoriei, dar care - s-a văzut deja - pot arunca proiecții de-a dreptul fascinante în ceea ce privește derularea "evenimentelor mari" ale trecului (dacă există cumva vreo instanță dispusă a da verdicte asupra dimensiunilor faptelor istorice!).

Așadar, departe de a fi o reconstrucție a părților obscure ale istoriei, această specie de analiză tinde mai curând spre biografiile colective. De altfel, ca un paradox, abordările biografice par a fi mereu în vogă, fiecare generație intelectuală redescoperind genul, într-un ciclu fără oprire și, evident, cu motivații cât se poate de întemeiate. S-ar părea că povestea vieții constituie una din puținele specii eternizate, cu impact direct asupra evoluției ideii și conștiinței de sine a individului și a colectivităților în ansamblu. (Vezi, de pildă, Ann Jefferson, Biography and the Question of Literature in France, Oxford, Oxford University Press, 2008).

            Din această perspectivă și mereu aflată sub spectrul acuzațiilor de subiectivism, de impresionism, de cultivare a individualismului în dauna colectivului, de iluzionism, de mistificare a diverselor modele umane etc, biografia caută cu asiduitate a se îmbogăți metodologic și a câștiga în credibilitate prin tehnici care să elimine suspiciunea ficțiunii și a mitologizărilor. În plus, ea tinde spre "democratizare", luându-și subiectele nu doar din "celebritățile" vreunei epoci, ci apropriindu-și tot mai mult pe "anonimii" care individual nu spun nimic, dar în colectiv au generat fenomene socio-istorice demne de luare-aminte. Este vorba așadar de ample încercări de reabilitare epistemologică, dar care sunt încă departe de atenuarea dezechilibrului existent între lucrările de restituție propriu-zise (povestea vieții, așa cum se înțelege îndeobște prin biografie) și abordările teoretice sau metodologice. (Cf. E. Hoffman, La biographie: vers un renouveau d'un genre décrié, în vol. L'Homme face á son histoire, Publication de l'Université de Lausanne, Lausanne, Payot, 1983, p.77-93; Problemes et méthodes de la biographie. Actes du Colloque. Sorbonne 3-4 mai 1985, Paris, Sources, 1986; H.S. Becker, Biographie et mosaique scientifique, în "Actes de la recherche en sciences sociales", no. 62/63, 1986, juin, p.105-110; Jean-Claude Passeron, Biographies, flux, itinéraires, trajectoires, în "Revue française de sociologie", XXXI, 1990, no. 1, p.3-22; J. Peneff, La méthode biographique, Paris, A. Colin, 1990; Idem, Les grandes tendances de l'usage des biographies dans la sociologie française, în "Politix. Travaux de science politique", no. 27, 1994, p.25-31; La biographie en histoire. Jeux et enjeux d'écriture, sous la direction de Antoine Coppolani, Paris, Edit. Houdiard, 2007; Geschichte und Theorie der Biographie, Hrsg. W. Hemecker, Bernhard Fetz, Berlin, De Gruyter, 2008 ș.a.).

e) Scopul programului: Ne propunem acum să coborâm mult mai adânc în viața universitarilor de la noi, ca ființe umane, în viața lor de zi cu zi, evident, fără a reuși cât de cât convenabil să acoperim întreaga complexitate a existenței. Deși am afirmat în nenumărate rânduri că ne repugnă faptul de a justifica structura sau titlurile lucrărilor noastre, de data aceasta se impune nuanțarea opțiunii de a ne intitula astfel cartea de față.

Apreciem toate aspectele vieții unui universitar ca o manifestare la scara unui imens amfiteatru. Doar din această perspectivă se vor putea evalua ori contura existețele oneste, rectilinii în variile medii sociale, disociindu-i pe cărturarii reali de intelectualii "fabricați", falși, care într-un fel se comportă în mijlocul publicului academic, altfel în cel privat, intim. Deoarece, spre deosebire de alte categorii profesionale, profesorul universitar comportă și o imensă dimensiune socială, ce derivă și din aceea că el formează alți intelectuali profesioniști, modelează chiar caractere, exercitând o certă influență asupra studenților, aflați la vârsta adolescenței și în căutarea unor paradigme, a unor repere cultural-ideologice.

Totodată, universitarii sunt cei ce crează și gestionează institute, laboratoare, reviste, muzee, organizează și participă la congrese sau societăți savante, țin conferințe publice etc, iar unii conduc guverne sau ministere, se exprimă de la înălțimea tribunei parlamentare, aspecte care, dincolo de faptul că hrănesc amorul propriu, prin ele își exercită și puterea, furnizând iluzia dominației intelectuale, mult superioară cotidienelor satisfacții umane, efemere sau meschine. Cu alte cuvinte - ca să-l parafrazăm pe Pierre Bourdieu - ei sunt profesioniștii manipulării bunurilor simbolice, ei sunt principalii actori în cadrul dezbaterilor intelectuale, ei ne apar ca instanțe de validare sau de respingere a produselor culturale. Peste toate însă, au șansa de a face "școală", de a-și forma ciraci, discipoli care să-i cultive, să-i întărească și să le onoreze numele, perpetuând astfel un soi de genealogie intelectuală, de posteritate mai mult sau mai puțin convingătoare.

f) Materiale si metode de lucru: Studiul prosopografic al elitelor. Realizarea de studii experimentale asupra elitelor pe temeiul biografiilor individuale și colective. Lucrarea este o analiză socio-istorică oarecum tehnică, ce caută să stabilească tipologii în ceea ce privește: Profesorul universitar ca ființă sentimentală; Căsătoria și cuplul familial; Strategii matrimoniale; Viața în cuplu; Descendenții; Celibatarii; Situația materială și spațiul locuirii - mai mult prosperitate decât sărăcie; Ieșirea din scenă (pensionarii, moartea și ritualurile funerare) etc.

            g) Rezultate scontate: Un portret colectiv al intelectualilor-universitari din România.

            h) Valorificarea rezultatelor: participarea la programe și congrese/conferințe internaționale, tot mai frecvente pe această temă, publicarea de studii preliminare și, finalmente, un volum de sinteză de aprox. 400 pag.

            i) Colaborări în tară: Arhivele Naționale București, Arhivele Ministerului de Externe București, Biblioteca Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei, București.

            j) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Ungare; Arhivele Naționale Ucrainiene; Arhivele Naționale Austriece

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu pentru C.S. I

- cheltuieli de deplasare la arhivele din țară: București, 2 săptămâni ; cheltuieli de deplasare în străinătate : Ungaria (2 săptămâni), Austria (2 săptămâni), Germania (3 săptămâni).                                                                               

 

Coordonator proiect,

C.S. I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/B

 

a)  Denumirea: Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj (1920-1948)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândruț

            c) Termen de realizare: 2007-2010. În anul 2010 se vor realiza 100 pag. (documentare și redactare) - finalizare proiect.

            d) Stadiul actual al cunoștintelor: segment de istorie instituțională minim investigat istoriografic

            e) Scopul programului: sinteză monografică și ediție de documente

            f) Materiale si metode de lucru: literatură edită, lucrări de referință privind scrisul istoric autohton interbelic, surse arhivistice interne/locale (Arhiva Institutului și cea a Universității), presa inter - și postbelică etc.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuit știintific a materialului inedit valorificat. Monografia va aborda evoluția instituției de cercetare istorică din capitala Transilvaniei. Se va investiga aportul specialiștilor validat în "Anuarul" propriu, în seria de lucrări inițiate în cadrul instituției și în suita de colaborări de profil în palier intern și internațional. Limite temporale strict delimitate: 1920, anul fondării Institutului, și 1948, anul includerii sale în Institutul de Istorie și Filozofie al Academiei RPR.

            h) Valorificarea rezultatelor: volum de documente și tratare monografică de aprox. 350 pagini.

            i) Colaborări în țară:  Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale, Biblioteca Universitară "Lucian Blaga" și Biblioteca Academiei Române, Filiala din Cluj-Napoca.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010.

                 - un salariu C.S.I

 

Coordonator proiect,

C.S.I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

 

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/C

 

 

a) Denumirea: Prezențe livrești românești în editurile italiene în perioada interbelică

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuș, c.ș. III

c) Termen de realizare: 2 ani (2009-2010). În anul 2010 se vor realiza 30 pag. (documentare și redactare) - finalizare proiect.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: în anul 2009 s-a urmărit identificarea editurilor italiene care s-au interesat de cartea românească în anii interbelici, localizarea lor în cadrul geografiei culturale a Peninsulei și în contextul vieții culturale și a politicii editoriale a Italiei în perioada fascismului.

e) Scopul programului: realizarea unui studiu aprofundat cu privire la prezența cărții și autorilor români în publicistica italiană în contextul fascismului și a proiecțiilor sale ideologice, de promovare a ideii romanității și a valorificării politice a acesteia. Pentru anul 2010 se are în vedere urmărirea detaliilor propunerii și receptării cărții românești în Italia (contacte oficiale și relații personale care au stimulat în anii respectiv promovarea cărții românești în Peninsulă, un rol însemnat fiind acordat din această perspectivă cercetărilor arhivistice, dar și investigarea presei și în general a periodicelor italiene, reviste de cultură etc. pentru a putea fi observat și analizat fenomenul receptării cărții românești de publicul italian, atât de către cel de specialitate cât și de cercurile cele mai largi de cititori). În același timp, cercetarea va încerca să se focalizeze de data aceasta cu precădere pe cartea de istorie, pentru a înregistra dimensiunea și ponderea fenomenului răspândirii și frecventării acesteia în mediile culturale italiene.

f) Materiale și metode de lucru:

1. investigații bibliografice pentru observarea și analizarea fenomenului receptării cărții românești de către publicul italian.

2. cercetări de arhivă (documente oficiale sau corespondență personală) care să ofere date asupra prezenței cărții românești în Italia și a receptării ei în cercurile avizate sau largi ale cititorilor.

3. studierea literaturii de specialitate din țară și din Italia

g) Rezultate scontate: elaborarea unei lucrări care să ofere o imagine particularizată a receptării cărții românești în Italia interbelică

h) Valorificarea rezultatelor: o cercetare sintetică de aprox. 60 pag.

i) Colaborări în țară: investigații la Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Academiei Române (București și Cluj), Biblioteca Centrală Universitară (București și Cluj)

j) Colaborări în străinătate: Investigații la Biblioteca Națională Centrală din Roma, Biblioteca de Istorie Modernă și Contemporană Caetani, Biblioteca Națională Centrală din Firenze, Biblioteca Institutului Pontifical Oriental din Roma și Biblioteca Universității Catolice "Sacro Cuore" din Milano, la Arhivele Centrale ale Italiei și Arhivele Institutului de Studii Romane din Roma.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

 - un salariu C.Ș. II

l) Alte subvenții de cercetare:

 - deplasări de documentare la Roma (la Accademia di Romania și Biblioteca Nazionale Centrale - 2 săptămâni anual) și la Firenze (Biblioteca Nazionale Centrale - 1 săptămână)

 

Coordonator proiect,

C.S.III dr. VERONICA TURCUȘ

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/D

 

a. Denumirea: Problematica miturilor în istoriografia română contemporană. Analiză comparativă în raport cu istoriografia europeană și istoriografia americană.

b.  Colectiv de cercetare: CSI dr. Remus Câmpeanu

            c. Termen de realizare: 2007-2010. În anii 2007-2009 s-au realizat aprox. 300 pag. (documentare și redactare), 100 de pagini (documentare și redactare) fiind planificate pe anul 2010.

            d. Stadiul actual al cunoștințelor: Deși s-au publicat în România, în perioada post-totalitară, mai multe studii privind reevaluarea miturilor istoriografice, analizele nu au avut în vedere abordarea subiectului din perspectivă comparatista, prin sondarea istoriografiilor performante. Un atare demers se impune cu atât mai mult cu cât procesul de contestare și repoziționare a miturilor a reprezentat, acum câteva decenii, o întreprindere majoră a științei istorice, atât în Europa cât și în S.U.A. Cuantificarea, adaptarea și reutilizarea paradigmelor conturate de scrisul istoric european și american în soluționarea problematicii miturilor și în reechilibrarea judicioasă a raportului tradiție-inovație și-ar putea dovedi utilitatea în efortul de racordare a cercetărilor din România la parametrii actuali ai randamentului istoriografic.

e. Scopul programului: Trecerea în revistă a etapelor și a modului în care miturile au fost valorizate și instrumentalizate în scrisul istoric dezvoltat pe fundamentele modernismului. Focalizarea tendințelor comune prezente în istoriografia moderrnă română, europeană și americană. Sondarea regimului totalitar din perspectiva comandamentelor sale legate de exacerbarea miturilor istoriografice. Selectarea din depozitul scrisului istoric postmodernist european și american a acelor teorii, metodologii și tehnici care și-ar dovedi utilitatea în recuantificarea științifică a miturilor istoriografice din România.

f. Materiale și metode de lucru: Se vor utiliza teoriile, tehnicile și metodele puse în lumină, în ultimele decenii, de cercetările antropologice și sociologice. Se va urmări în mod special aplicarea în câmpul istoriografic românesc a rezultatelor cercetărilor din ultimii ani din domeniul antropologiei culturale. Se vor prelua din baza de date a deconstructivismului și relativismului postmodernist doar acele elemente care și-au relevat eficiența în redefinirea miturilor.

            g. Rezultate scontate: Repoziționarea miturilor în grila de valori a tradiționalismului, în scopul reducerii pulsațiilor lor nostalgice și asigurării fluenței discursului istoriografic contemporan din România.

h. Valorificarea rezultatelor: Publicarea unui volum de circa 400 de pagini.

            i. Colaborări în țară: Biblioteca Academiei Române București, Filiala Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară București, Cluj-Napoca, Biblioteca Universitatății "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

            j. Colaborări în străinătate: Universitatea Vanderbilt, Nashville, Tennessee, S.U.A.

            k. Buget solicitat: un salariu CSI

l. Alte subvenții de cercetare:             

          

Coordonator proiect,

C.S.I dr. REMUS CÂMPEANU

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/E

 

a) Denumirea: Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă

b) Realizarea: dr. Veronica Turcuș, c.ș. III

c) Termen de realizare: 3 ani (2010-2012). În anul 2010 se vor realiza aproximativ 50 p. referitoare la evoluția vieții interne a Școlii Române din capitala Italiei în primul deceniu interbelic, cu accent pe contribuția fiecăruia dintre bursierii instituției din anii respectivi în cadrul disciplinei umaniste în care s-a specializat la Roma, fiind urmărit aportul acestora la dezvoltarea respectivului domeniu de cercetare atât în perioada studiilor în capitala Italiei cât și în cariera lor profesională ulterioară.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: Contribuțiile precedente actualului proiect de cercetare au atins în manieră inconsistentă problematica lucrării și nu a existat un demers investigativ focalizat strict pe activitatea bursierilor Școlii Române de la Roma, pe abordarea și interpretarea producției istoriografice, filologice, literare sau artistice a elevilor instituției - dintre care un număr consistent au devenit apoi nume reprezentative ale cercetării istorice, filologice, arheologiei, istoriei artelor, literaturii, arhitecturii, picturii sau sculpturii românești - tocmai din perspectiva rolului și ponderii pe care contactul cu mediile academice ale Peninsulei le-au avut în formația profesională a tinerilor studioși români la Roma. Din acest motiv s-a considerat necesară abordarea unei teme de cercetare care să aducă în atenția specialiștilor date și interpretări noi privitoare la activitatea științifică și viața cotidiană a Școlii noastre de la Roma din anii interbelici.  

e) Scopul programului: Realizarea unei imagini de ansamblu a activității și vieții interne a Școlii Române de la Roma între cele două războaie mondiale, menită să aducă noi date asupra rolului și importanței instituției în cadrul culturii și științei românești a epocii, a contribuției particulare a fiecărui bursier, imagine care va fi creionată și din perspectiva comparației cu proiectele de cercetare și viața internă a celorlalte Școli străine din capitala Italiei.

f) Metode și materiale de lucru: Pentru anul 2010 se prevede o investigație bibliografică amplă pentru întocmirea bazei bibliografice privitoare la activitatea bursierilor care au studiat la Școala Română din Roma în primul deceniu interbelic - atât a rezultatelor din anii de specializare în capitala Italiei cât și a producțiilor lor ulterioare -, completată de un demers arhivistic menit să scoată în evidență variatele aspecte ale vieții interne a instituției, problema raporturilor dintre elevi, a relațiilor științifice și personale care s-au închegat între aceștia și cei doi directori ai perioadei, Vasile Pârvan și G. G. Mateescu.

g) Rezultate scontate: Pentru anul 2010 se prevede realizarea unei contribuții referitoare la destinul bursierilor Școlii Române din anii '20, însumând aprox. 50 pag.

h) Valorificarea rezultatelor: o lucrare de aprox. 150 pag. la finalizarea cercetării.

i) Colaborări în țară: Investigații la Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Academiei Române (București și Cluj), Biblioteca Centrală Universitară (București și Cluj)

j) Colaborări în străinătate: Investigații la Biblioteca Națională Centrală din Roma, Biblioteca de Istorie Modernă și Contemporană Caetani, Biblioteca pentru Studii Meridionale G. Fortunato, Biblioteca de Istoria Artei și Arheologie din Roma, Biblioteca Fundației Marco Besso, Biblioteca Institutului Pontifical Oriental, Biblioteca Angelica, Biblioteca Școlii Britanice din Roma, Biblioteca Școlii Franceze din capitala Italiei, Biblioteca Institutului Suedez di Roma și Biblioteca Universității Catolice "Sacro Cuore" din Milano, la Arhivele Centrale ale Italiei și Arhivele Capitoline.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

 - un salariu C.Ș. II

 - cheltuieli de deplasare și cazare la arhive din țară (București)

l) Alte subvenții de cercetare:

 - deplasări de documentare la Roma (la Accademia di Romania și Biblioteca Nazionale Centrale - 2 săptămâni anual) și la Firenze (Biblioteca Nazionale Centrale - 2 săptămâni)

 

 

Coordonator proiect,

C.S.III dr. VERONICA TURCUȘ

 

 

           PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

 

            a) Denumirea: ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

            b) Coordonator: C.S.I dr. Vasile Pușcaș

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2/G

 

a)      Denumirea: Romania si procesul de aderare la Uniunea Europeana

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I. dr. Vasile Puscas (1/2 norma)

c)      Termen de realizare: 2007-2010. In anul 2010 - documentare si redactare

d)     Stadiul actual al cunostintelor: In evolutia procesului de integrare europeana, negocierile reprezinta un instrument esential in constructia europeana. Fiecare proces de extindere a Comunitatii Europene (CE) /Uniunii Europene (UE) nu a reprezentat doar o simpla incorporare a statelor candidate, ci a adus cu sine schimbari evidente nu doar in interioruL CE/UE (in ceea ce priveste planul institutional si al politicilor comunitare), dar si al statelor candidate. Aceste schimbari se reflecta si in negocierile de aderare, unde interdependentele intre state si institutiile ue trebuie luate permanent in considerare, atat din punct de vedere al evolutiei diacronice a integrarii, cat si a schimbarilor induse de evolutia intereselor statelor membre si candidate in plan regional, european si international. Conform lui Paul Meerts, sistemul de negociere al ue este caracterizat de o complexitate procedurala extraordinara intr-un mediu eterogen influentat tot mai mult de accente politice. In negociere exista claritate in proceduri, dar nu si intre diferite niveluri ale proceselor de negociere. Cu alte cuvinte, posibilitatile de anticipare a rezultatelor negocierii sunt complicate de relationarile intre capitolele de negociere si nivelul la care au loc negocierile acestor dosare. Complexitatea in sine a procesului. proiectul de fata are in vedere o perspectiva descriptiv-comparativa a proceselor de negociere a aderarii in contextul procesului de extindere a Uniunii Europene. Din perspectiva negocierilor, analiza are in vedere problemele principale si sensibilitatile candidatilor si statelor membre UE, dar si precedentul determinat de fiecare proces de extindere. In centrul atentiei se afla diferentierile si continuitatile valurilor de extindere. In analiza noastra se va pune accent pe metodele, procedurile si perspectivele procesului de negociere a aderarii. Principalele publicatii internationale care acorda un spatiu important dezbaterii privind valurile succesive de extindere ale UE dela aderarea Marii Britanii la CE pana la aderarea Bulgariei si Romaniei la UE sunt: East-European Politics and Societies, ARENA, European Negotiation, Working Papers of Danish Institute of International Affairs, Centre for European Reform. Principala bibliografie de referinta in acest domeniu se constituie din urmatoarele lucrari: Lykke Friis si Anna Jarosz-Friis, Countdown to Copenhagen. Big Bang or Fizzle in the EU's Enlargement Process, Danish Institute of International Affairs, Copenhaga, 2002; Heather Grabbe, Profiting form EU Enlargement, Centre for European Reform, 2001; Andrew Moravcsik si Milada Anna Vachudova, National Interest, State Power and EU Enlargement, East European Politics and Societies, vol 17, nr. 1, 2003; F. Nicholson si R. East, From Six to Twelve. The Enlargement of the European Communities, Harlow, Longman, 1987; Frank R. Pfetsch, Negotiating the European Union: A Negotiation-Network Approach, International Negotiation, vol.3, nr.3, 1998; Christopher Preston, Enlargement & Integration in the European Union, Routledge, Londra si New York, 1997; Vasile Puscas, European Negotiations. A Case Study: Romanian Accession to the European Union, IUIES-ISIG, Gorizia, 2006;

e)      Scopul programului: Prin proiectul de fata ne propunem sa realizam o analiza comparativa privind evolutia metodologiei si procedurii negocierilor de aderare, de la prima extindere a Comunitatilor Europene, pana la ultimul val de extindere din 2007 (Bulgaria si Romania). Scopul nostru este identificarea pricipalelor schimbari care au intervenit in procedura negocierii de aderare, atat din punct de vedere juridico-institutional, cat si din punctul de vedere al politicilor comunitar si la discursurilor politice. Fiecare membru al echipei de cercetare va avea de realizat o analiza privind evolutia negocierilor in fiecare val de extindere, iar in final se urmareste prezentarea predictiva a modificarilor care pot interveni in viitoarele negocieri de aderare la UE. In subsidiar, ne propunem sa identificam si pozitia pe care o ocupa fiecare nou stat membru in sistemul institutional si in procesul de negociere comunitar.

f)       Materiale si metode de lucru: Studiul de fata isi propune utilizeze documentele negocierii de aderare, care presupun strategiile de negociere si de comunicare ale Comisiei Europene, precum si ale Guvernelor Romaniei din perioada februarie 2000-aprilie 2005. In acelasi timp, ne propunem sa urmarim etapele de negociere atat prin documentele emise de catre Guvern (documentele de pozitie si de fundamentare), precum si cele elaborate de Comisie (rapoartele de tara, comunicatele oficiale, recomandarile). Metoda de lucru va include selectarea documentelor, analiza si comentariu.

g)      Rezultatele scontate: Prezentarea detaliata a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.

h)      Valorificarea rezultatelor: participarea la programe si congrese/conferinte internationale, publicarea de studii preliminare si elaborarea unei culegeri de documente.

i)        Colaborari in tara: Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" Cluj-Napoca, Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti, Ministerul Afacerilor Externe

j)        Colaborari in strainatate: Arhivele Istorice ale Uniunii Europene Florenta, Comisia Europeana, Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene

k)      Bugetul solicitat pentru anul 2010

-          un salariu pentru C.S.I. (1/2 norma)

-          cheltuieli de deplasare la arhivele din strainatate: Italia, Florenta (2 saptamani), Belgia, Bruxelles (2 saptamani), Franta, Strasbourg (2 saptamani)

        l)  Alte subvenții de cercetare - nu

 

Coordonator proiect, 

C.S.I.dr. VASILE PUȘCAȘ

 

 

PROGRAMUL  DE  CERCETARE  VII

 

a)       Denumirea: FACTORI PSIHO-SOCIALI IMPLICAȚI ÎN DEZVOLTAREA MORALĂ ȘI ESTETICĂ A PERSONALITĂȚII, ÎN CONDIȚIILE SOCIETĂȚII  ROMÂNEȘTI  ACTUALE.

b)       Coordonator: CS I Dr. Monica Albu

c)       Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv.

Sunt multe voci din rândurile intelectualilor, politicienilor sau reprezentanților grupurilor civice care clamează falimentul moral și estetic al societății în care trăim. Cu toate acestea, există extrem de puține studii științifice care să certifice o astfel de afirmație, care să analizeze posibilele cauze ale unei asemenea situații sau care să propună căi de ieșire din ea. Programul de față urmărește să înfăptuiască un astfel de demers, să abordeze problematica dezvoltării morale și estetice a persoanelor din generația tânără, în contextul mutațiilor semnificative care au survenit în societatea românească: înlăturarea vechiului regim politic, economic și administrativ, instaurarea unui nou sistem de tip democratic, aderarea la structurile socio-economice și culturale europene, informatizarea și globalizarea ș.a.

Deși a suferit variații în timp, interesul pentru problematica dezvoltării morale a ființei umane a rămas mereu prezent în preocupările cercetătorilor. Primele studii de referință asupra acestei probleme au fost realizate de J. Piaget și  colaboratorii săi (1957), care au identificat trei stadii ale dezvoltării morale: a) perioada premorală (până la 5 ani, când lipsește conștientizarea și respectarea normelor sociale), b) moralitatea heteronomă (când regulile impuse de o autoritate sunt văzute ca fiind inviolabile) și c) moralitatea autonomă (când normele sociale sunt înțelese ca acorduri care pot fi schimbate prin negociere).

Teoria piagetiană a fost revizuită și extinsă de L. Kohlberg (1981). În viziunea acestui autor, factorul determinant în dezvoltarea morală ar fi experiența în rezolvarea unor dileme morale. El a identificat mai multe stadii ale dezvoltării morale, grupate pe trei niveluri: a) acela al moralității preconvenționale (în care judecata morală se bazează pe consecințele anticipate ale unui act), care cuprinde două stadii: educarea prin pedeapsă și supunere și, al doilea, orientarea instrumental- relativistă (hedonismul naiv), b) nivelul convențional (când judecata morală vizează respectarea, vs. nerespectarea regulilor sociale), care cuprinde stadiile concordanței interpersonale și al orientării spre "lege și ordine" și c) stadiul post-convențional (când judecățile morale se bazează pe ideea de contract social sau principii etice), cuprinzând orientarea spre contractul social și moralitatea bazată pe principii etice universale.

Dintre autorii care au avut contribuții ulterioare la clarificarea diverselor aspecte ale dezvoltării morale menționăm câțiva. Astfel, M. L. Hoffman (1970, 2000) s-a concentrat pe rolul factorilor care țin de stilul de educație parentală, de afectivitate (mai ales de empatie) și de aspectele evoluționiste. N. Eisenberg (1979, 2002) a studiat mai mult aspectele comportamentale, mai ales cele legate de relaționările sociale și emoțiile morale (vină, rușine etc). J. Haidt (2002) a încercat elaborarea unui model de sinteză, în care un rol important revine factorilor neuropsihici. Acest model nu a fost încă validat empiric, incluzând aspecte care se află în discuție.

În pofida acestor eforturi, lipsește deocamdată o teorie comprehensivă a dezvoltării morale, care să fie validată empiric și care să integreze organic toți factorii relevanți. Cunoașterea acestor factori și a relațiilor dintre ei va contribui la îmbunătățirea acelor practici și politici educaționale, la nivelul școlii sau al familiei, care vizează formarea profilului moral al copilului, elevului sau studentului. Este unul dintre obiectivele asumate prin cercetarea de față.

Cât privește problema dezvoltării estetice a tinerei generații, a susținerii acesteia  prin mijloace educative specifice, facem precizarea că, în prezent, atenția în art-terapie nu este îndreptată spre produsul artistic obținut și nici spre dobîndirea unor deprinderi de tehnici artistice, ci mai degrabă spre emoții artistice, care alături de cele cognitive și morale pot contribui la restabilirea echilibrului psihic al unei persoane Ca strategie de personalizare, art-terapia permite individului, după autori cum sunt J. Rodriguez și G. Troll (2001) o modalitate originală de-a găsi el însuși calea de înfruntare și depășire a situațiilor dificile.Producțiile artistice se constitue în mijloace de comunicare, de exprimare a trăirilor afective.

Mai mulți autori precum R. Bader, P. Baukus, A. Mayer Brennensthul (1999), J.P. Klein (1997), A. Boyer- Labrouche (2000) și K.H. Menzen (2001), consideră activitatea de creație vizual-plastică în terapie ca avand diferite valori: expresive (în funcție de temperamentul subiectului), proiective (în funcție de personalitatea în ansamblu a subiectului), narative (legate de selectarea temelor și particularitățile de figurare a subiectelor alese ) și asociative sau mixte. În toate situațiile se urmărește efectul relațional și emoția estetică.

Art-terapia la noi în țară începe să câștige teren, dar lipsesc încă lucrările științifice reprezentative pe această problemă.

d)       Scopul programului

Elaborarea și/sau adaptarea pentru populația româneasca a unor strategii, metode și instrumente de lucru, care să permită evaluarea științifică a nivelului de dezvoltare morală și estetică, inclusiv a setului de valori specifice acestor domenii și care să reprezinte un suport pentru elaborarea de programe de intervenție cu caracter instructiv și terapeutic.

·  Elaborarea și/sau adaptarea pentru populația românească a unor strategii, metode și instrumente de lucru, care să permită evaluarea științifică a nivelului de dezvoltare morală, inclusiv a setului de valori morale asimilate de persoane fizice și grupuri sociale.

·  Explorarea nivelului dezvoltării morale, a atitudinilor și valorilor morale pe eșantioane de subiecți la diferite vârste și din diverse medii socio-culturale și educaționale.

·  Concomitent, vor fi identificați factorii psiho-sociali cu impact semnificativ (stimulativi vs. inhibitivi) asupra dezvoltării morale în diferitele sale etape (cu accent pe contribuția cogniției, a afectivității și rolul unor trăsături de personalitate) și relevanța lor pentru politicile educaționale.

·  elaborarea și aplicarea experimentală a unui set de tehnici psihologice vizând stimularea psihosocială a dezvoltării creației vizual-plastice la tineri prin eficientizarea art-terapiei atât ca modalitate de impulsionare creativă, cât și ca tehnică de dezamorsare prin efectul provocator și catalizator al procesului terapeutic.

e)      Rezultate scontate:

·         Studii și articole elaborate pe baza rezultatelor obținute în cercetare;

·         Elaborarea și/sau adaptarea unor chestionare și teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltării morale și estetice;

·         Introducerea în circuitul științific a unor date și interpretări noi, vizând interferarea domeniului psihologic cu cel artistic în decodificarea și susținerea psihoterapeutică a personalității.

f)        Modul de valorificare a rezultatelor cercetării (în anul 2008):

g)      Durata: 5 ani (2008-2012).

h)      Proiecte de cercetare propuse în acest program:

- Proiect de cercetare VII/ 1: Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițiile societăți românești actuale.

- Proiect de cercetare VII/2: : Stimularea psihosocială a dezvoltări creației vizual-plastice la tineri prin art-terapie.

 

Coordonator, 

CS I dr. Monica Albu

 

 

PROIECT DE CERCETARE  VII/1

 

a)      Denumire: Factori psiho-sociali implicați în dezvoltarea morală a personalității, în condițile societății românești actuale.

b)      Colectivul de cercetare: CS III Marius Florea (coordonator), CS I Monica Albu, CS III Lucia Faiciuc, CS III Elena Geangu, AC Carina Herbei.

c)      Termen de realizare: 31 decembrie 2012.

d)     Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv

Temă de larg interes științific și practic-acțional, dezvoltarea și manifestarea morală a persoanei a reținut atenția specialiștilor - și nu numai - din cele mai vechi timpuri. O întâlnim ca obiect de cugetare la filosofii Antichității, enciclopediștii Renașterii și la moraliștii secolelor XIX-XX. J. Piaget (1957) considera dezvoltarea morală ca principala formă de adaptare a copilului la cerințele mediului socio-cultural. S. Freud (1965) abordează același proces ca o schimbare treptată a principiului plăcerii cu cel al realității. H. J. Eysenck (1960) consideră "construcția morală" ca rezultat al învățării normelor, dar și ca îngrijorare sau chiar frică legată de încălcarea lor. L. Kohlberg (1981) înțelege dezvoltarea morală ca trecere de la starea de frică și supunere a copilului la acceptarea și promovarea principiilor etice universale, de către adult. Noi percepem dezvoltarea morală atât ca fenomen de asimilare a valorilor, a celor morale, în primul rând, cât și ca proces de formare, de structurare și manifestare a unui set de atitudini, priceperi, deprinderi și obișnuințe comportamentale, dezirabile din punct de vedere al orientării umaniste specifice societății românești actuale.

În literatura de specialitate, ca factori psiho-sociali cu impact semnificativ asupra dezvoltării morale a persoanei sunt menționați: natura imprinting-ului și relațile de atașament, mai ales în fazele timpurii ale evoluției individuale,  capacitățile intelective, ca mijloace utilizate în procesul de cunoștere și asimilare a valorilor și normelor morale, capacitățile de comunicare (verbale, nonverbale și empatice), atmosfera din familie, nivelul de dezvoltare a autonomiei personale, natura și circularitatea influențelor în grupurile de apartenență ("peer groups") și în mass-media accesată. Ponderea și modul de interacționare ale acestor factori în condițiile societății românești actuale rămân încă insuficient clarificate. Lipsesc, totodată, instrumentele valide necesare pentru evaluarea dezvoltării morale a personalității.

Ca urmare, în ultimii ani, se înregistrează un reviriment al atenției acordate studiului dezvoltării morale. El se datorează în bună măsură creșterii preocupării pentru rezolvarea unor probleme sociale care s-au acutizat în contextul modificărilor apărute în societatea contemporană: violența, corupția, terorismul, consumul și traficul de droguri, traficul de persoane, răspândirea bolilor cu transmisie sexuală, evaziunea fiscală, polarizarea societății din punct de vedere economic, stabilirea și apărarea drepturilor fundamentale ale omului, poluarea și deteriorarea mediului înconjurător, gestionarea multietnicității, găsirea unui răspuns pentru provocările impuse de avansul tehnologic, mai ales cele privind bioetica (clonarea, eutanasia) etc. Astfel de probleme sunt în strânsă legătură cu nivelul dezvoltării morale a indivizilor unei societăți. În plus, o societate informatizată, una cu un nivel crescut al mijloacelor de comunicare și al mobilității, oferă un alt cadru informațional și relațional pentru dezvoltarea cognitivă și afectivă a individului, cu posibile repercusiuni asupra dezvoltării sale morale.

Ca rezultate ale unor cercetări anterioare ale colectivului nostru de cercetare, tangente cu tema proiectului de față, menționăm: realizarea profilului etico-moral al adolescentului, programe de consiliere școlară și vocațională, strategii și metode de identificare și asistență psihopedagogică a copiilor și tinerilor superior dotați, respectiv a celor cu comportament deviant, analiza gradului de autonomie vs. heteronomie la vârsta adolescenței, adaptarea și etalonarea de chestionare de personalitate, elaborarea unor chestionare de atitudini și aptitudini ș.a.

e)      Experiența anterioară

Colectivul de cercetare e format din cercetători care s-au ocupat anterior de teme conexe problematicii dezvoltării morale: agresivitatea și delincvența, empatia și comportamentul prosocial, cogniția socială, stilurile de raționament și argumentare, autonomia personală, stilurile de educare parentală etc. precum și din specialiști în elaborarea instrumentelor psihometrice și a unor probe psihologice administrate pe calculator.

f)       Scopul proiectului

·  Elaborarea și/sau adaptarea pentru populația românească a unor strategii, metode și instrumente de lucru, care să permită evaluarea științifică a nivelului de dezvoltare morală, inclusiv a setului de valori morale asimilate de persoane fizice și grupuri sociale.

·  Explorarea nivelului dezvoltării morale, a atitudinilor și valorilor morale pe eșantioane de subiecți la diferite vârste și din diverse medii socio-culturale și educaționale.

·  Concomitent, vor fi identificați factorii psiho-sociali cu impact semnificativ (stimulativi vs. inhibitivi) asupra dezvoltării morale în diferitele sale etape (cu accent pe contribuția cogniției, a afectivității și a rolului unor trăsături de personalitate) și relevanța lor pentru politicile educaționale.

Ca obiective subordonate scopului și care urmează a fi realizate în anul 2010:

·         Construirea unor scale pentru evaluarea comportamentului moral (M. Albu și C. Herbei).

·         Construirea unui chestionar pentru evaluarea atitudinii față de copiat în școală (M. Albu).

·         Investigarea legăturilor dintre atitudinea față de copiat în școală și autonomia personală (M. Albu).

·         Realizarea unei sinteze cu privire la teoriile recente privind dezvoltarea morală (L. Faiciuc).

·         Perfecționarea instrumentului de evaluare a judecății morale elaborat prin adaptarea într-un format cu întrebări închise a "Chestionarului reflecției sociale" (Basinger și Fuller, 1992) (L. Faiciuc).

·         Realizarea unui studiu empiric privind rolul imaginii despre sine și al decentrării de pe sine în judecata morală (L. Faiciuc).

·         Realizarea unei sinteze teoretice pe baza literaturii existente cu privire la interacțiunea dintre emotie și raționamentele morale (E. Geangu).

·         Realizarea unui studiu empiric care să analizeze rolul reactivității  emoționale de tip empatic în luarea deciziilor cu implicație morală (E. Geangu).

·         Realizarea unui studiu empiric care să analizeze raționamentul și luarea deciziilor cu implicație morală la copiii cu comportament agresiv (E. Geangu).

·         Identificarea reprezentării sociale a sinuciderii (C. Herbei).

·         Efectuarea unui studiu privind impactul violenței mass-media asupra comportamentului adolescenților (M. Florea).

·         Identificarea condițiilor și a modului de utilizare a diferitelor tipuri de insulte ca formă de manifestare a agresivității verbale în rândul adolescenților (M. Florea).

g)      Materiale și metode de lucru:

·  Consultarea unor lucrări de specialitate.

·  Completarea bazei de date documentare.

·  Construirea  unor scale și a unor chestionare.

·  Administrarea instrumentelor de lucru.

·  Cercetări corelaționale .

h)      Rezultate scontate:

·  Studii și articole referitoare la rezultatele obținute în cercetare în anul 2010.

·  Chestionare și teste pentru investigarea diverselor aspecte ale dezvoltării morale.

i)        Valorificarea rezultatelor (în anul 2010):

·  Articole publicate în volume colective și în reviste de specialitate (5 titluri, aproximativ 80 de pagini).

·   Comunicări la manifestări științifice naționale și, eventual, internaționale (8 titluri).

·  Elaborarea de rapoarte de cercetare/studii de sinteză (aproximativ 80 de pagini).

·  Expuneri, dezbateri și mese rotunde pe teme referitoare la problema cercetată.

j)        Colaboratori în țară: profesori, psihologi și pedagogi din unitățile școlare clujene și alte localități.

k)      Colaboratori în străinătate: Nu.

l)        Bugetul solicitat pentru 2010:

·  Salarii pentru un post CS I, trei posturi CS III, un post AC.

·   Cheltuieli de deplasare la unitățile școlare din zonă și la manifestări științifice interne.

·  Cheltuieli materiale și servicii.

·  Cheltuieli de regie și investiții.

·  Cheltuieli neprevăzute.

m)    Alte subvenții de cercetare:

·  Încercare de a obține granturi.

 

Coordonator:

CS III drd. Marius Florea

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VIII

 

               a)  Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI. POST-COMUNISM ȘI POST-MODERNISM ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

               b)  Coordonator: CS II dr. Silviu G. Totelecan.

                c)  Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Cercetările reflexive și analizele sistematice asupra modalităților în care se conturează dezvoltarea instituțională din România, în speță din Transilvania, respectiv a strategiilor adaptative ale diverselor paliere sociale sunt încă lacunare. Suplimentar, aspecte precum: politicile de dezvoltare și reconfigurare comunitară, valorile și specificitățile naționale, elementele ce țin de concurența (internă și internațională) între diverse grupuri și/sau colectivități etc. sunt adesea tratate fără o cunoaștere profundă a contextelor locale și regionale. Dinamica realităților sociale post-comuniste, tensiunile dintre global și local au produs și produc numeroase transformări socio-spațiale care se impun a fi cunoscute și cercetate.

               d)  Scopul programului: Abordarea reflexivă și critică a problematicilor unei societăți cum este cea românească, cu o modernitate neîncheiată, dar în plină postmodernizare, în căutarea unei noi identificări (și identități) în plin proces de integrare europeană; Relevarea unor aspecte empirice referitoare la relația global-local, la reconversia capitalurilor (social, politic, economic, cultural), la încrederea socială: individualism versus comunitarism, încredere socială versus neîncredere - morală și/sau strategică, continuitate versus discontinuitate în strategiile de dezvoltare locale/regionale, în cele de viață individuale/colective și nu în ultimul rând în ceea ce privește problematica valorilor naționale și general-umane în perioada post-comunistă.

                e)  Rezultate scontate: Evaluări comparative ale instituirii practicilor esențiale pentru constituirea "lucrului public" în modernitatea românească pe fundalul mai recentei convergențe a evoluțiilor istorice în Vestul, respectiv Estul Europei; Evidențierea transformărilor structurale petrecute la nivel comunitar și/sau societal sub impactul globalizării.

                 f)  Modul de valorificare: 1) elaborarea de volume colective, care vor fi publicate la finele programului; 2) publicarea de studii și articole în reviste/volume de specialitate și de cultură; 3) susținerea de comunicări științifice la manifestări interne și internaționale; 4) organizarea de mese rotunde pe problematica programului; 5) alte intervenții în spațiul public.

               g)  Durata: 5 ani (ian. 2006 - dec. 2010).

               h)  Proiecte de cercetare propuse în acest program:

Proiectul de cercetare VIII/1: Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin (2009-2010, continuare din 2009).

Proiectul de cercetare VIII/2: Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din "a doua modernitate" românească (2009-2010, continuare din 2009).

Proiectul de cercetare VIII/3: Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc (2009-2010, continuare din 2009).

Proiectul de cercetare VIII/4: Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale (2009-2010, continuare din 2009).

 

Coordonator, 

CS II dr. Silviu G. Totelecan

 

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/1

 

a) Denumirea: Realități și disfuncționalități sociale în micro-regiunea Huedin.

b) Colectivul de cercetare: CS dr. Florența Lozinsky.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: cercetătorul valorifică experiența anilor anteriori de cercetare în domeniu, precum și rezultatele anchetelor de teren desfășurate în cadrul proiectelor anterioare. Experiența teoretică și empirică a fost materializată de către cercetător în comunicări științifice prezentate la manifestări naționale, respectiv în studii publicate în reviste de profil. Exemplificăm activitatea desfășurată prin câteva studii publicate în volume colective sau reviste de specialitate: O perspectivă asupra dezvoltării rurale. Două studii de caz, Schimbări și tendințe în satul românesc contemporan, Monografia sociologică și dezvoltarea durabilă, "Gospodărie" și "gospodărire". Tranziții ale satului românesc.

e) Scopul proiectului: România rurală este spațiul în care ne continuăm investigațiile noastre empirice, întrucât pentru sociologi a fost și rămâne un spațiu ofertant din punct de vedere al investigării realităților existente dar și al dificultăților cu care se confruntă acesta în timp. Cercetarea noastră se va desfășura în comuna Râșca, din micro-regiunea Huedin, județul Cluj. În cadrul acestui proiect de cercetare ne propunem: 1) identificarea situației socio-economice actuale a comunității investigate; 2) a tipurilor de discurs pe care îl folosesc elitele locale și nu numai, în descrierea dezvoltării comunitare și a dificultăților cu care se confruntă comunitatea investigată; 3) analiza comprehensivă a materialului empiric în vederea realizării unei comparații pe niveluri de dezvoltare între comunitățile investigate din micro-regiunea Huedin. Vor fi identificate strategiile pe care acestea le adoptă pentru creșterea calității vieții individuale și comunitare.

f) Material și metode de lucru: 1) documentare teoretică, 2) observație, interviuri și analiză secundară - date statistice, analiză de documente.

g) Rezultate scontate în 2010: 1) participarea la manifestări științifice interne; 2) elaborarea unui raport de cercetare de 50 de pagini, ce va cuprinde și o analiză comparativă a comunităților investigate cu privire la strategiile de dezvoltare comunitară promovate de autoritățile locale; 3) elaborare de studii/articole.

h) Valorificarea rezultatelor în 2010: 1) elaborare a două studii în vederea publicării;

2) susținerea a 2 comunicări la manifestări științifice.

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

    - un salariu pentru CS;

    - consumabile;

    - cheltuieli de deplasare în țară.

l) Alte subvenții de cercetare:

   - un reportofon digital.

 

Coordonator proiect,

CS dr. Florența Lozinsky

 

 

PROIECT DE CERCETARE  VIII/2

 

a) Denumirea: Ambivalențe ale proceselor socio-culturale din "a doua modernitate" românească.

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoș (½ normă), CS III drd. Adrian T. Sîrbu.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: producția de idei a cercetătorilor implicați în proiect a cuprins, doar în anul 2009, mai multe lucrări publicate și comunicări științifice la manifestări interne și internaționale. Dintre acestea menționăm (selectiv): "Genealogies of Post-communism", "Communism in real effigy and its living artwork", "Loi, personne, minorité", "Topo-logie des Droits de l'Homme en Europe de l'Est. L'état des lieux", "Transitional Romania in a Runaway World", "Blocks and Industrial Plants - The New "Crops" of Transylvanian Rurbanity". Pe lângă valorificarea experienței anilor anteriori de cercetare (teoretică/metodologică/empirică) a fiecăruia dintre membrii echipei, structura sa permite, deopotrivă, abordarea focalizată și interdisciplinară a tematicii, integrând demersuri analitice distincte: sociologice, antropologice, filosofice sau juridice.

e) Scopul proiectului: Cercetarea își propune să analizeze, în contextul practicilor curente și în cadrul complex și nu de puține ori contradictoriu al  unei globalizări tot mai presante, în care societatea românească își găsește cu greu locul, realități și reprezentări sociale subîntinse de antagonisme conceptuale precum: stare de drept vs. stare de excepție, cetățenie vs. intersubiectivitate (spațiu public vs. spațiu privat), viață politică vs. viață nudă, identități și identificări multiple și contradictorii etc. Radiografierea stării de fapt românești se va face cu  scopul de a-i identifica sursele istorico-sociale, teologice, politice etc., de a-i înțelege prezentul ambivalent; stat și societate la interferența comunism, postcomunism, local, global, prima și a doua modernitate.

f) Material și metode de lucru: documentare teoretică; construcția obiectului cercetării (delimitare, concepte operaționale); analiză și reinterpretare conceptuală; interpretare de documente culturale și surse secundare; seminarii interdisciplinare de lucru în interiorul colectivului.

g) Rezultate scontate în 2010: 1) elaborarea unui raport de cercetare de 170 de pagini (text și bibliografie), care va conține: modalitățile în care triada etic-politic-juridic este gândită și practicată în diferite regiuni strategice ale lumii (Virgil Ciomoș - 40 pagini), investigarea formelor prin care modernitatea noastră postcomunistă își construiește și reconstruiește propriile "tradiții", generate de actorii sociali în cursuri personale ale vieții, în funcție de cunoașterea tacită sau sistematică sau de regulile (in)formale ale relaționării și trăirii sociale (Silviu G. Totelecan - 70 pagini), critica (elucidarea) filosofică a ambiguităților figurilor istorice și socio-culturale sub care se dă postcomunismul și "metodologia" acesteia: condiții de posibilitate și strategii de abordare (Adrian T. Sîrbu - 60 pagini); 2) sistematizarea materialului documentar, editarea și predarea spre publicare a unui volum colectiv; 3) organizarea și participarea la manifestări științifice interne și internaționale; 4) elaborare de studii/articole și prezentare de comunicări științifice. 

h) Valorificarea rezultatelor în 2010:

1) elaborarea a 6 studii în vederea publicării;

2) susținerea a 6 comunicări la manifestări științifice interne și internaționale;

3) organizarea unei mese rotunde dedicate tematicii proiectului;

4) organizarea unei secțiuni de comunicări științifice pe tema proiectului în cadrul "Sesiunii științifice anuale a D.C.S.U.".

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

-          un salariu pentru CS I, ½ normă;

-          un salariu pentru CS II;

-          un salariu pentru CS III;

-          consumabile;

-          cheltuieli de deplasare în țară și străinătate;

-          fonduri pentru achiziții de reviste și cărți.

l) Alte subvenții de cercetare:

-          reportofoane digitale;

-          PC portabil;

-          dotări multimedia pentru conferințe.

 

Coordonator:

CS II dr. Silviu G. Totelecan

 

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/3

 

a) Denumirea: Procese psiho-socio-culturale și repere ale bunăstării în postcomunismul românesc.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Corina Benea.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010.

d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Analizele teoretice și cercetările empirice privitoare la evoluțiile sociale în România postcomunistă  abordează în mult prea mică măsură aspectele legate de bunăstarea fizică (nivelul de sănătate) și bunăstarea psihică (satisfacția cu viața, împlinirea de sine, fericirea eudaimonică). Lipsește de asemenea o analiză făcută din perspectiva diversității tipurilor culturale care întemeiază moduri diferite de înțelegere ale bunăstării și ale căilor atingerii ei și o analiză pertinentă a tensiunilor pe fondul cărora se generează diverse strategii adaptative. Lipsește de asemenea o abordare integrativă transdisciplinară, care să permită o tratare mai cuprinzătoare a acestor fenomene complexe.

e) Scopul proiectului: Evoluția societății românești în etapa postcomunistă continuă pe fondul tensiunilor dintre local și global, individualism și colectivism, tradițional, modern și postmodern, dintre strategiile active și pasive, bazate pe angajare și retragere, pe încredere și neîncredere, dintre strategiile orientate scopic și valoric, care reflectă valori materialiste și postmaterialiste etc. Proiectul urmărește decelarea patternurilor socio-economice, culturale și acționale care dau seama de evoluțiile sociale și căile de generare a diferențierii sociale înțeleasă în raport cu conceptul larg de  bunăstare (e.g. aspectele bunăstării materiale - bogăție, bunăstării fizice - sănătate, bunăstării psihice - fericire).

f) Material și metode de lucru: 1) documentare teoretică; 2) delimitarea spațiului de analiză a obiectului cercetării; 3) observație, interviuri și analiză de surse secundare - date statistice, analiză de documente; 4) sinteză teoretică.

g) Rezultate scontate în 2010: 1) elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini, care va conține: analiza și interpretarea reperelor subiective și obiective ale bunăstării în sens larg (bunăstare materială, fizică, psihică, satisfacție cu viața), din perspectiva patternurilor acționale psiho-socio-culturale care s-au configurat în perioada postcomunistă, bazat pe o abordare teoretică integrativă  trans-disciplinară, dezvoltând liniile ideatice convergente din cadrul Teoriei Culturale, Teoriei Acțiunii și Constructivismului; 2) elaborarea de studii și comunicări științifice și participarea la manifestări științifice interne și/sau internaționale.

h) Valorificarea rezultatelor în 2010:  2 comunicări științifice prezentate la manifestări științifice interne și/sau internaționale și 2 studii elaborate în vederea publicării.

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu

k) Bugetul solicitat pe 2010:

-          un salariu pentru CS III;

-          cheltuieli de deplasare;

-          consumabile.

l) Alte subvenții de cercetare: nu

Coordonator: 

CS III dr. Corina Benea

 

 

PROIECT DE CERCETARE VIII/4

 

a) Denumirea: Continuitate și discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale. Strategii adaptative la influențele socio-culturale globale.

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Salánki Zoltán.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: Proiectul de cercetare propus valorifică experiența anilor anteriori de studiu și cercetare în domeniu, (lucrare de licență cu titlul: Prietenia, dragostea și sexualitatea din perspectivă psiho-socială și un proiect de doctorat pe tema relațiilor preferențiale). Această experiență teoretică și empirică a fost materializată în comunicări științifice prezentate la manifestări științifice, respectiv în studii publicate în reviste de profil: Teorii privind relațiile intime, Relațiile intime. Repere psihosociale, Privat vs. public. Negocierea normei sociale, Conceptul "AROUSAL". Utilizarea lui în științele sociale.

e) Scopul proiectului: În contextul unei dinamici accentuate sesizabile atât la nivel valorico-atitudinal cât și la nivel comportamental, reprezentările și praxisurile sociale privitoare la relaționarea preferențială (prietenie, dragoste, iubire, căsătorie, disoluție maritală) sunt în mod continuu remodelate de către actorii sociali. Aceștia adoptă strategii pentru a face față unei dialectici perpetue între continuitate-discontinuitate, local-global, proximitate spațială-distanță spațială, modele social negociate (acceptabile)-modele consumeriste. Capacitatea de percepție și reprezentare a acestor repere socio-culturale, interiorizarea și personalizarea sau preluarea necritică a acestora reconfigurează atât contextele de manifestare cât și organizarea intimă a relațiilor diadice. Această reașezare atitudinală și comportamentală este observabilă mai ales în cadrul formal de reglementare: scăderea ratei de nupțialitate, creșterea vârstei la prima căsătorie, creșterea ratei divorțialității, creșterea frecvenței celibatului. În cadrul acestui proiect de cercetare ne propunem: 1) identificarea și evidențierea reperelor socio-culturale actuale care jalonează relaționarea diadică 2) identificarea discursurilor și reprezentărilor autohtone privitoare la continuitate-discontinuitate în cadrul relațiilor preferențiale 3) identificarea în cadrul acestui palier relațional  a atitudinilor și comportamentelor dominante.

f) Material și metode de lucru:

1) documentare teoretică;

2) delimitarea spațiului de analiză a obiectul cercetării;

3) anchete sociale și analiză de surse secundare - date statistice, analiză de documente.

g) Rezultate scontate în 2010: 1) elaborarea unui raport de cercetare de 60 de pagini, care va conține: analiza teoretică a conceptelor utilizate și descrierea atitudinilor și comportamentelor dominante care jalonează relaționarea diadică.

h) Valorificarea rezultatelor în 2010:

1) elaborarea a 2 studii în vederea publicării;

2) susținerea a 2 comunicări la manifestări științifice;

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu pentru CS III;

- costul hârtiei xerox pentru cca. 500 coli;

l) Alte subvenții de cercetare: dotare tehnică: un reportofon digital.

 

Coordonator proiect,

CS III drd. Salánki Zoltán

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  IX

 

a) Denumirea: PIEȚELE CA REȚELE: CATEGORII, MECANISME DE CONSTITUIRE ȘI FUNCȚIONARE

b) Coordonator: CS II dr. Silviu G. Totelecan.

c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Noțiunea de piață face parte din numeroase dublete conceptuale de tipul: piață reală, piață simbolică, piață de capital, piață valutară, piață de valori mobiliare, piață globală, piață a cumpărătorului, piață a vânzătorului, piață gri, piață îngustă, piață paralelă, piață primară, piață secundară, euro-piață, piață imobiliară, piață internă, piață externă etc. Economia, sociologia, dreptul și alte discipline științifice abordează în manieră proprie diferitele nuanțe pe care le capătă acest concept prin asociere cu altele, emergente din realitățile particulare a unor economii de piață care cel puțin în fundal sunt caracterizate de: pluralismul formelor de proprietate; structură tehnico-economică modernă și descentralizată; prețuri care se formează prin libera negociere; sistem financiar-bancar ramificat; stat având rolul de a  veghea la respectarea regulilor etc. Procesul de transformare prin care trec economiile naționale și economia mondială în ansamblul ei arată că nu doar economiile post-comuniste se află în prezent în plin proces de tranziție, ci și cele avansate, nevoite să lupte cu actuala criză financiar-economică.

d) Scopul programului: Surprinderea modalităților de funcționare a piețelor în diversele lor ipostaze. Analiza contextelor internaționale și/sau globale care aduc noi reglementări de "bună funcționare" a piețelor (cum ar fi seturile de reguli globale pentru piețele financiare, menite a împiedica operațiile speculative) ce afectează însăși temeiurile economiei de piață. Nu în ultimul rând vor fi abordate piețele ca rețele sociale (construcții emergente din relațiile sociale generate de procesele de schimb) și/sau spațiu de coagulare a percepțiilor și comportamentelor participanților (individuali, instituționali, corporatiști) la diversele tipuri de tranzacții (de la cele financiare până la cele legate de bunurile simbolice), generatoare de noi ordini macro-sociale.

e) Rezultate scontate: Cunoașterea principalelor mutații economico-financiare, socio-culturale și juridico-politice survenite în lume în contextul accentuării crizelor globale; relevarea mecanismelor de constituire și funcționare a diverselor tipuri de piețe; analiza limitelor și limitărilor cu care acestea se confruntă în vederea determinării unor modalități de eficientizare a comportamentele de piață.

f) Modul de valorificare: 1) elaborarea de volume colective, care vor fi publicate la finele programului; 2) publicarea de studii și articole în reviste/volume de specialitate și de cultură; 3) susținerea de comunicări științifice la manifestări interne și internaționale; 4) organizarea de mese rotunde pe problematica proiectului; 5) alte intervenții în spațiul public.

g) Durata: 7 ani (ian. 2009 - dec. 2015).

h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

Proiectul de cercetare IX/1: Piață și piețe: delimitări conceptuale în contextul recentelor mutații economico-financiare survenite în lume (2009-2010, continuare din 2009).

Proiectul de cercetare IX/2: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România (2009-2010, continuare din 2009).

 

Coordonator,

CS II dr. Silviu G. Totelecan

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IX/1

 

a) Denumirea: Reglementări actuale ale diferitelor categorii de piețe din România.

b) Colectivul de cercetare: CS Narcisa Cozea.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010.

d) Stadiul actual al cunoștințelor: Orice economie națională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existența și funcționarea unor piețe specializate. Piața capitalurilor este specializată în intermedierea de tranzacții cu active financiare care au scadențe pe termene medii și lungi. Prin intermediul ei, sunt satisfăcute nevoile de capital ale solicitanților cu disponibilitățile de capital ale ofertanților. Concret, este vorba despre o piață pe care se tranzacționează, în mod liber, valori mobiliare (acțiuni, obligațiuni), piață ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice sau juridice care economisesc (cumpărătorii de acțiuni și obligațiuni) și care urmăresc plasarea profitabilă a acestor capitaluri. Societățile de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) sunt actorii principali pe această piață, având ca obiect exclusiv de activitate  prestarea de servicii de investiții financiare autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de intermediari între persoanele fizice sau juridice (clienții) și bursă. Bursa este cea mai importantă instituție a pieței de capital, specifică economiei de piață, concentrând cererea și oferta de valori mobiliare negociate. CNVM este recunoscută ca fiind autoritatea competentă care aplică, pe teritoriul României, prevederile Legii pieței de capital nr. 297/2004, reglementează și supraveghează piața de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, precum și instituțiile și operațiunile specifice acestora.

e) Scopul proiectului: a) analiza reglementării juridice a diferitelor categorii de piețe și a mecanismele lor de constituire și funcționare sub continua supraveghere a statului,  b) realizarea unei mai bune cunoașteri științifice a lacunelor legislative și propuneri de lege ferenda.

f) Material și metode de lucru: cercetare bibliografică, analiză de documente și publicații media, investigarea repertoriului legislativ din domeniu.

g) Rezultate scontate în 2010: sistematizarea rezultatelor într-un raport de cercetare (cca. 50 de pagini) care va conține analiza sintetică a conceptului de piață bursieră, bursă de valori, istoric, reglementare juridică, mecanismele de constituire și funcționare, obiect de activitate și scop; b) elaborare de studii/articole și prezentare de comunicări științifice; c) organizarea de manifestări științifice interne și participarea la manifestări științifice.

h) Valorificarea rezultatelor în 2010:

1) elaborarea a 2 studii în vederea publicării;

2) susținerea a 2 comunicări la reuniuni științifice interne și/sau internaționale;

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu anual de CS

- costuri consumabile, achiziții de carte și acces la baze de date legislative

l) Alte subvenții de cercetare: nu.

Coordonator:

CS Narcisa Cozea

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE nr. X

 

a) Denumirea: VALORIFICAREA GÂNDIRII SOCIOLOGICE ȘI FILOSOFICE DIN TRANSILVANIA

b) Coordonator: CS I Dr. Ionuț-Constantin ISAC

c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul: este în creștere constantă, ca urmare a publicării de ediții critice din manuscrise ale unor renumiți profesori și cercetători din Transilvania (de ex: George Em. Marica, Curs de sociologie rurală, Satul ca structură psihică și socială; "Societatea de Mâine", indice bibliografic adnotat; Dumitru Isac, Introducere în istoria filosofiei eline; Dumitru Isac, Studii, prelegeri și note de curs de istoria filosofiei antice și medievale; Studii, prelegeri și note de curs de istoria filosofiei moderne).

d) Scopul programului: restituirea unor manuscrise inedite prin publicare și reeditarea unor lucrări meritorii semnate de Eugeniu Sperantia, George Em. Marica, Virgil Bărbat, Dumitru Isac ș.a.; eventual realizarea unor monografii, însoțite de articole și studii publicate în literatura de specialitate, prezentarea de comunicări la sesiunile științifice de specialitate locale, naționale sau/ și internaționale.

e) Rezultate scontate: investigarea unor texte reprezentative pentru gândirea sociologică și filosofică din Transilvania, acoperind o bună parte din aria tematică a realizărilor sale notabile; inițierea unei serii de volume care să evidențieze evoluția și mutațiile coordonatelor acestei gândiri științifice și filosofice, concomitent cu deschiderea treptată a culturii românești spre paradigmele și teoriile majore pe plan european și universal.

f) Modul de valorificare a rezultatelor: prin publicarea periodică (cel mult odată la 2 ani) a unui volum din autorii anterior numiți (alcătuit din manuscrise de carte, studii și articole reprezentative), elaborarea de către participanții la proiect a unor studii și articole individuale oferite spre publicare unor reviste de specialitate și de cultură, din țară și străinătate, în versiune clasică și electronică, precum și susținerea unor comunicări științifice la sesiuni de specialitate.

g) Durata: 5 ani (2009-2013)

h) Proiecte propuse în acest program:

Proiect X/1: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel, susținută la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, în anul 1971.

Proiectul X/2: Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic

Proiectul X/3: Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Speranția.

Proiectul X/4: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosociologic, Editura Universității din Cluj la Sibiu, 1942, 216 p. (Reeditare).

 

Coordonator:

CS I dr. Ionuț Constantin Isac

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  X/1

 

a) Denumirea: Editarea tezei de doctorat a lui Dumitru Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel, susținută la Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, în anul 1971.

b) Colectivul de cercetare: CS I Dr. Ionuț-Constantin ISAC, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, sectorul de Filosofie; CS Dr. Attila Varga, Departamentul de Istorie, sectorul de istorie modernă.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010 (200 pagini - 100 pentru fiecare participant la proiect).

d) Stadiul  actual al  cunoștințelor: pe linia  valorificării manuscriselor lui D. Isac s-au editat anterior Cunoaștere și transcendență, Editura "Grinta", Cluj-Napoca, 2003;  Introducere în istoria filosofiei eline, Editura "Grinta", Cluj-Napoca, 2005; Scrieri filosofice și literare, Editura "Casa Cărții de Știință", 2006; Studii, prelegeri și note de curs de istoria filosofiei moderne, Editura "Argonaut", Cluj-Napoca, 2007; Studii, prelegeri și note de curs de istoria filosofiei antice și medievale, 2 volume, Editura "Casa Cărții de Știință", Cluj-Napoca, 2006, 2008; monografia Aristotel, Editura "Argonaut", Cluj-Napoca, 2009.

e) Scopul proiectului: editarea tezei de doctorat a lui D. Isac, Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel, pentru punerea acesteia în circulație, în comunitatea academică.

f) Material și metode de lucru: tehnoredactarea computerizată a textului original și pregătirea pentru tipar.

g) Rezultate scontate: relansarea dezbaterilor de specialitate în jurul tezei de doctorat a lui D. Isac.

h) Valorificarea rezultatelor: înaintarea pentru publicare la finele anului 2010 a tezei de doctorat Frumosul la Socrate, Platon și Aristotel.

i) Colaborări în țară: nu

j) Colaborări în străinătate: nu

k) Bugetul solicitat:- un salariu pentru CS I (normă întreagă)

l) Alte subvenții de cercetare: nu  

 

Coordonator:

CS I dr. Ionuț Constantin Isac

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE X/2

 

a) Denumirea:  Eugeniu Sperantia. Excurs biobibliografic. 

b) Colectivul de cercetare: CS III Dr. Mihaela Gligor

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010 (100 pagini)

d) Stadiul actual al cunoștințelor: se încearcă o redescoperire a autorului Eugeniu Sperantia si a lucrărilor lui.

e) Scopul proiectului: realizarea unei lucrări dedicate personalității lui E. Sperantia și domeniilor în care acesta a activat (poezie, filosofie, sociologie, teoria dreptului); prezentarea acesteia în cadrul sesiunii anuale de comunicări științifice a Departamentului de Cercetări Socio-Umane.

f) Rezultate scontate: relansarea dezbaterilor de specialitate în jurul personalității lui Eugeniu Sperantia.

g) Valorificarea rezultatelor: publicarea rezultatului cercetării într-un volum colectiv.

h) Colaborări în țară: nu

i) Colaborări în străinătate: nu

j) Bugetul solicitat pentru anul 2010:

- un salariu pentru CS III (normă întreagă)

k) Alte subvenții de cercetare: nu 

 

Coordonator:

CS III dr. Mihaela Gligor

 

  

PROIECTUL DE CERCETARE  X/3

 

a) Denumirea: Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Speranția.

b) Colectivul de cercetare: CS drd. Codruța Cuceu

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010 (100 pagini)

d) Stadiul actual al cunoștințelor: În urma consultării bibliografiei necesare cercetării, am evaluat dificultățile imediate ale reeditării integrale a operei lui Eugeniu Speranția. Îndeplinirea unui atare proiect de reeditare integrală nu numai că se lasă, încă, așteptat în cultura română, însă el trebuie mai întâi să depășească faza marginalizării operei lui Eugeniu Speranția în fluxul publicațiilor și cercetărilor filosofice românești contemporane. Mai apoi, realizarea acestui proiect, presupune multiple cercetări menite să acopere toate perspectivele tematice ale operei lui Speranția. Așadar, un prim pas în proiectul de reeditare al lucrărilor lui Speranția a constat în decuparea unei anumite tematici relevante din opera autorului: Perspective asupra filosofiei religiei și filosofiei valorilor în opera lui Eugeniu Speranția. Așadar, din bibliografia generală a lucrărilor majore (editate sub forma unor volume) ale autorului, am selectat, transcris și corectat, în vederea publicării, lucrările relevante pentru tematica cercetării, respectiv acele lucrări ale lui Eugeniu Speranția care vizau tematici din filosofiei religiei și din filosofia valorilor (Eugeniu Speranția - Contribuțiuni la Filosofia Magiei. Studiu introductiv în Filosofia Religiunii, apărută în 1916; Mic tratat despre valori. Valoarea ca gest de convergență vitală, apărută în 1942). În urma transcrierii celor două texte, am elaborat o lucrare științifică ce vizează, în principal, înțelegerea și explicitarea sensurilor în care Speranția utilizează concepte proprii demersului filosofiei religiei și popularizarea concepției sale asupra relației dintre magie, religie și știință.

e) Scopul proiectului: Reeditarea și popularizarea unor texte ce țin de filosofia religiei și de filosofia valorilor din opera lui Speranția.

f) Rezultate scontate: Realizarea unei ediții critice care să cuprindă cele două lucrări mai sus menționate însoțite de un unui studiu introductiv.  Continuarea proiectului de reeditare a operei lui Speranția presupune respectarea, în anul 2010, al unui alt deziderat: cel al transcrierii, corectării și pregătirii pentru tipar a unui alt volum din opera lui Speranția.

g) Valorificarea rezultatelor:  Reeditarea/publicarea celor două lucrări sub forma unui/unor volum(e). 

h) Colaborări în țară: nu

i) Colaborări în străinătate: nu

j) Bugetul solicitat pentru anul 2010: un salariu pentru CS, normă întreagă

k) Alte subvenții de cercetare: nu 

 

Coordonator:

CS drd. Codruța Cuceu

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE X/4

 

a) Denumirea: George Em. Marica, Conducerea la copii. Studiu psihosociologic, Editura Universității din Cluj la Sibiu, 1942, 216 p. (Reeditare).

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Andrei Negru.

c) Termen de realizare: 31 decembrie 2010 (200 pag.)

d) Stadiul actual al cunoștințelor: George Em. Marica este un membru marcant al Școlii sociologice interbelice de la Cluj, menționat însă insuficient în istoria disciplinei, poate și datorită circulației restrânse a operei sale. Această deficiență a fost înlăturată, parțial, în anul 1997, prin reeditarea de către Centrul de Studii Transilvane (prin Gh. Cordoș și Tr. Rotariu) a unor lucrări posibil a fi subsumate sub genericul sociologiei comunităților sociale. Tot sub aceeași egidă a fost editată, în 1998, lucrarea manuscrisă Filosofia bunului-simț. O altă lucrare importantă, Satul ca structură psihică și socială (Curs de sociologie rurală,) a fost reeditată în anul 2004, de către autorul acestui proiect, fiind în pregătire pentru republicare lucrarea Problema culturii moderne în sociologia germană.

e) Scopul proiectului: Lucrarea propusă pentru reeditare (relevând o preocupări mai puțin cunoscute a sociologului clujean) cuprinde o bogată documentare bibliografică, precum și cercetări "de teren" proprii, fiind proiectată ca o primă parte a unui studiu amplu asupra fenomenului conducerii. Prin această apariție editorială, probabil prima lucrare de "sociologia copilului" din literatura românească, se încheie și seria reeditărilor operei intrebelice în limba română a lui George Em. Marica.

f) Material și metode de lucru: culegere și tehnoredactare computerizată a textului lucrării (circa 200 pagini).

g) Rezultate scontate în 2010:  pregătirea pentru tipar a noii ediții a lucrării, însoțită de un studiu introductiv, note și indice de nume.

h) Valorificarea rezultatelor în 2010: 1) pregătirea pentru publicare a lucrării mai sus menționate; 2) susținerea unei comunicări la sesiunea științifică anuală a Departamentului.            

i) Colaborări în țară: nu.

j) Colaborări în străinătate: nu.

k) Bugetul solicitat pentru anul 2010: - un salariu pentru CS I

l) Alte subvenții de cercetare: nu

 

Coordonator

CS I dr. Andrei Negru

 

 

D I R E C T OR,

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU