I. DARE DE SEAMĂ A ACTIVITĂŢII INSTITUTULUI DE ISTORIE "GEORGE BARIŢIU" DIN CLUJ-NAPOCA

PE ANUL 2008

 

A.   DATE GLOBALE PE INSTITUT

 

1. Lucrări din  plan realizate

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I.

Denumirea:       IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA

            ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

 

Proiectul de cercetare I/1:

a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI,

(1381-1385).

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S.II dr. Lidia Gross, C.S.III dr.  Adinel-Ciprian Dincă

Depistare material inedit, dezlegare de date, transcriere, traducere, colaţionare cu originalul, identificare de localităţi, note critice, aparat bibliografic, regestare, fişare pentru indice onomastic, toponimic şi de materii.

            c) Volum de muncă: 200 pag. (parţial introdus pe calculator, parţial mss)

            Proiectul de cercetare I/2:

            a) Denumire: Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. I-III

b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Gyémánt Ladislau (coordonator) 1/2 normă, C.S. II dr. Dörner Anton, C.S. II dr. Remus Câmpeanu. 

c) Volum de muncă: cca 4000 pag., pregătire pentru tipar, redactare studiu introductiv - 300 p. şi revizia traducerilor din lb. latină C.S.I dr. Ladislau  Gyémánt;  traduceri de documente, pregătire pentru tipar, colaţionări - 250 p.: C.S.II dr. Remus Câmpeanu şi C.S.II dr. A.Dörner:     

           

Proiectul de cercetare I/3A:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Actele comisiei Jankovich, vol. I

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) 1/2 normă, C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

c) Volum de muncă: 300 pag. pregătire pentru tipar a vol. I Actele comisiei Jankovich- L. Gyemant; 60 p. transcriere, traducere şi verificare la vol. II Actele comisiei Jankovich - R. Câmpeanu, A. Dörner

 

Proiectul de cercetare I/3B:

a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broşuri. 1784-1790

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Nicolae Edroiu (coordonator) 1/2 normă

c) Volum de muncă: 200 p. mss (copiere, colaţionare, traducere, note, aparat bibliografic)

 

            Proiectul de cercetare I/4 :

a) Denumirea: Documente privind Revolutia de la 1848-1849 în Tările Române. Seria C.Transilvania, vol. IX (1-5 iulie 1848

a) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamţu - coordonator; C.S.II dr. Mihaela Cosma,  C.S. III Marghiola Bodor (1/2 normă), C.S. dr. Marin Balog, C.S. dr. Attila Varga.

b) Volum de muncă : 270 p. (revizia traducerilor - G. Neamţu), 320 p. (transcriere, traducere - Marghiola Bodor, Marin Balog, Attila Varga, Mihaela Cosma)

 

Proiectul de cercetare I/5a :

a) Denumire: De la Inochentie Micu-Klein la Memorandum. Moştenirea Şcolii Ardelene în texte antologice 

            b) Colectivul de cercetare: Acad. Camil Mureşanu (C.S. I -1/2 normă)

            c) Volum de muncă : 150 pag. 

           

Proiectul de cercetare I/6 :

a) Denumirea: Problema natională a românilor din Imperiul habsburgic (1849-1918). Documente, vol.V (19 sept. 1861 - 25 apr. 1862)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr.  Simion Retegan - coordonator, C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S. III dr. Mirela Andrei, C.S. drd. Lajos-Loránd Mádly., C.S.III dr. Daniela Deteşan (din mai 2007).

c) Volum de muncă: 711 pag. (depistare, transcriere, colaţionare, indici etc., pregătire pentru tipar)

 

Proiectul de cercetare I/7:

a) Denumirea: Filosofia românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă. Simion Bărnuţiu, Ştiinţa dreptului, ediţie critică după manuscris inedit şi Simion Bărnuţiu, Metafizica, ediţie critică după manuscris inedit.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ Isac (coordonator); Florica-Elisabeta Nutiu, şef serviciu Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, doctor în filologie şi doctorand în istorie, colaborator neremunerat.

c) Volum de muncă: transcrierea paleografică şi tehnoredactarea manuscriselor pentru realizarea de ediţii critice, astfel: Ştiinţa dreptului (200 pagini) şi Metafizica (100 p.); redactarea a două studii de cercetare pe tema manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu (20 pagini); prezentarea a două comunicări pe tema manuscriselor filosofice ale lui Simion Bărnuţiu (20 pagini).

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  II.

Denumirea :      TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ŞI

                        PRINCIPAT (SEC. XIII-XVII)

           

Proiectul de cercetare II/2

a) Denumire: Transilvania. Sec. XIII-XVII, coordonator  C.S.I dr. Susana Andea

            Subproiecte:

            1. C.S.I dr. Susana Andea, Structuri instituţionale ale Transilvaniei (XIII-XVI)

Volum de muncă : documentare în arhive, biblioteci, elaborarea unui  studiu preliminar de cca 50 pag. 

2. C.S.II dr. Lidia Gross, Bresele şi confrerii în Transilvania medievală (XIV-XVI)

                        Volum de muncă: documentare, fişări de documente, redactare studiu - cca 40 pag.)

3. C.S.III drd. Adinel Dincă, Carte şi bibliotecă în Transivlania medievală. Sec. XIV-XV

Volum de muncă: documentare, întocmirea unei bibliografii - cca 140 de titluri, redactare studiu - cca 40 pag.

            4. C.S. Simon Zsolt, Relaţiile comerciale ale Transilvaniei cu Peninsula Balcanică și Moldova (sec. XV-XVII)

Volum de muncă : documentare, transcriere, prelucrarea unor registre vamale, redactare cca 25 pag.

            5. C.S.III dr. Anton Dörner, Transilvania între Otomani şi Habsburgi (sec. XVII-XVIII)

Volum de muncă: parcurgerea bibliografiei de specialitate şi redactare  - cca 25 pag.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE III

Denumirea :      ASPECTE ALE VIEŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (SECOLELE XIX-XX)

 

Proiectul de cercetare III/1 :

a)      Denumire : Biografii paşoptiste. Culegere de studii, vol. II, coordonator

C.S.I dr. Gelu Neamţu

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Gelu Neamţu, C.S.II dr. Mihaela Cosma, C.S.III Marghiola Bodor, A.C. dr. Attila Varga, A.C. dr. Marin Balog, C.S.III dr. Daniela Gui

c)      Volum de muncă : cca 150 p.

Gelu Neamţu          - documentare şi redactare cca 22 p. - George Bariţ

Mihaela Cosma      - documentare şi redactare 54 pag. - Simion Bărnuţiu, Daniel Roth

Marghiola Bodor    - documentare şi redactare - cca 10 p. -  Reprezentanţi armeni din Gherla

Attila Varga            - documentare şi redactare  - 54 pag. - Horváth Mihaly, Eftimie Murgu          

Marin Balog           - documentare şi redactare - 53 p. -  Ioan Maiorescu, Ioan Buteanu

Daniela Gui -

      Pregătire pentru înaintare la tipar, final de proiect

 

Proiectul de cercetare III/2 :

a) Denumire : Realităţi sociale şi implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, coordonator C.S.I dr. Dumitru Suciu

b)      Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Simion Retegan, C.S.I dr. Dumitru Suciu, C.S.III dr. Mirela Andrei, C.S. dr. Lorand Mádly       

c)      Volum de muncă :

C.S.I dr. Simion  Retegan, Structura socială a elitei româneşti din Transilvania

 între1849-1867- documentare în biblioteci şi arhive din ţară

C.S.I dr. Dumitru  Suciu -  Evoluții programatice și alternative tactice ale mișcării naționale românești din Transilvania între 1849-1869 - documentare în arhivele din ţară şi Budapesta 

C.S.III dr. Mirela  Andrei - Solidarizare şi desolidarizare în raporturile dintre clerul ortodox şi greco-catolic român la nivelul acţiunii politice (1860-1867)- documentare în arhive interne, parcurgere de bibliografie 

C.S. dr. Lorand  Mádly - Mentalități politice și implicare în viața  publică a sașilor din Transilvania în perioada neo-absolutistă și primii ani ai perioadei liberale" - documentare în arhivele interne şi externe (Budapesta şi Viena)

 

Proiectul de cercetare III/3 :

a) Denumire : Raporturile dintre saşi şi români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

b)      Colectivul de cercetare: C.S. drd. Lorand Mádly    

c)      Volum de muncă : documentare şi cercetare în arhivele externe (Budapesta, Viena)

 

Proiectul de cercetare III/4:

a) Denumire : Sfântul Scaun şi raporturile catolicism-ortodoxie în spaţiul românesc între 1850-1914

b)      Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mirela Andrei, colab. externi    

c)      Volum de muncă : documentare în arhive şi biblioteci din ţară, transcriere, traducere, studiu introductiv, înaintat la tipar volum Şcoală şi biserică. Circulare şcolare din vicariatul Rodnei (1850-1918) - 284 p.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE IV

Denumirea :      STUDII PRIVIND EVOLUŢIA SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI

POLITICĂ A ROMÂNIEI. 1918-1968, partea a II-a

 

Proiectul de cercetare IV/1a :

a) Denumire : Omul politic şi de cultură Valeriu Branişte (1869-1928). Monografie

d)      Colectivul de cercetare: CSI dr. Gheorghe Iancu 

e)      Volum de muncă : 80 pag. (documentare şi cercetare în arhive şi biblioteci, fişare, redatări parţiale)

           

Proiectul de cercetare IV/2

a) Denumirea: Regimul antonescian şi politica faţă de minorităţile naţionale. Studiu de caz : germanii şi evreii

      b) Colectivul de cercetare : C.S.III drd. Ottmar Traşcă

            c) Volum de muncă: 70 p. (documentare, redactare)

            Proiectul de cercetare IV/3

            a)  Denumirea: Mişcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmar Traşcă

            c) Volum de muncă: 45 pag.   (documentare, redactare)           

           

Proiectul de cercetare IV/4

a) Denumirea: Relaţiile dintre serviciile secrete româneşti şi cele străine (1939-1945) americane, britanice, germane, sovietice     

b) Colectivul de cercetare: C.S.III drd. Ottmár Traşcă

            c) Volum de muncă: documentare, redactare

 

      Proiectul de cercetare IV/5

a)  Denumirea: Stat şi confesiune în România (1947-1990). Cazul Bisericii Unite cu Roma

            b) Colectivul de cercetare: C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ

            c) Volum de muncă: documentare în biblioteci şi arhive

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE V

Denumirea :      CULTURĂ, ŞTIINŢĂ ŞI INFORMARE ÎN EPOCA

                        CONTEMPORANĂ

 

Proiectul de cercetare V/1:

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XII (2006-2008)

b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III drd. Ottmár Traşcă, C.S.III dr. Mircea-Remus Birţ, C. S. dr. Varga Attila, drd. Mihaela Bedecean + colaboratori benevoli de la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca

c) Volum de muncă: cca 7500 fişe

 

Proiectul de cercetare V/2:

a) Denumirea: Cultura şi dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii şi efectelor investiţiilor simbolice

A. C.S.I dr. Lucian Nastasă, Strategia carierei în mediul  intelectual românesc în epoca precomunistă

Volum de muncă : finalizare prin publicare "Suveranii" universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale, Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2007, 501 p.

            B. C.S.I dr. Stelian Mândruţ, Monografia Institutului de Istorie Naţională din Cluj

Volum de muncă: documentare, bibliografie, pregătit 100 p. de documente pentru vol. anexă

C. C.S.III dr. Veronica Turcuş, Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005

Volum de muncă: 525 pag. finalizat prin publicare - Bibliografia lucrărilor ştiinţifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj-Napoca. 1920-2005,  Edit. Academiei Române, 2008, 406 p.

D. C.S.II dr. Remus Câmpeanu, Problematica miturilor în istoriografia europeană şi americană   

            Volum de muncă : documentare, redactare cca 50 pag. 

E. C.S.III dr. Veronica Turcuş, Monografia directorilor Şcolii Române din Roma (1922-1947)

Volum de muncă: documentare în bibliotecile interne şi externe (Italia)

F. C.S. III dr. Daniela Gui, Artă şi modernizare în societatea transilvană (1867-

1918)

Volum de muncă :

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

Denumirea:       ROMÂNIA ŞI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul de cercetare V/1 (din august 2008, prin transfer de la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti)

a) Denumirea: România şi procesul de aderare la Uniunea Europeană

b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. 1/2 n. Vasile Puşcaş

            c) Volum de muncă: documentare şi redactare

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI.

Denumire: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  şi estetică  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

 

Proiectul de cercetare VI/1 

 a) Denumirea: Factori psihosociali implicaţi în dezvoltarea morală  a personalităţii, în condiţiile societăţii româneşti actuale.

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Ioan Berar (coordonator în primul semestru al anului 2008), CS I dr. Monica Albu (coordonator în al doilea semestru al anului 2008), CS III drd. Lucia Faiciuc, CS IIIdrd. Marius Florea, CS III dr. Elena Geangu (în perioada ianuarie-august 2008) şi Progr. I A   Petru Diaconu,

c) Volum de muncă: documentare bibliografică şi pe teren; realizarea parţială a unei baze de date cu caracter documentar; construirea /adaptarea unor instrumente de evaluare (9); aplicarea unor teste şi chestionare referitoare la aspectele principale ale fenomenului cercetat (1172 subiecţi)); analiza preliminară a datelor rezultate din aplicarea pe eşantioane şi în contexte diferite a instrumentelor de lucru elaborate; prezentarea de comunicări şi dezbateri la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (20); elaborarea de studii şi articole referitoare la tema dată şi pregătirea acestora în vederea publicări (5); valorificarea sub formă de studii şi articole (20) a rezultatelor unor cercetări anterioare.

 

Proiectul de cercetare  VI/2

a) Denumire:  "Stimularea psihosocială a dezvoltării creaţiei vizual-plastice la tineri prin art-terapie".

b) Colectivul de cercetare: CS I dr. Marioara Petcu (coordonator; 1/2 normă), CS III dr. Corina Benea; colaboratori neremuneraţi: Prof.univ.dr. Ioan Sbârciu, Prof. univ.dr. Alexandru Alămureanu, Prof.univ.dr. Dumitru Solovăstru, Conf.univ.dr. Radu Pulbere, Conf.univ.dr.  Radu Moraru şi Conf. univ.dr. Ioana Antoniu.

c) Volum de muncă: documentare teoretico-metodologică  (25 de volume de specialitate, 20 albume de artă); formularea ipotezei de lucru; trasarea designului cercetării; redactarea şi publicarea unui studiu (17 pagini); elaborarea unui studiu  pe teme de psihologia retoricii (8 pagini); participare la manifestări ştiinţifice pe tema implicării personalităţii în actul creator.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VII.

Denumirea: LOCAL VERSUS GLOBAL ÎN ESTUL EUROPEI.

POST-COMUNISM ŞI POST-MODERNISM ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

 

Proiectul de cercetare VII/1:

a) Denumirea: Condiţiile (limitele) etico-politice ale fiinţei-în-comun în (post)modernitatea est-europeană (2006-2008)

b) Colectivul de cercetare: CS III drd. Adrian Sîrbu (coordonator), CS I dr. Virgil Ciomoş (1/2 normă), CS Codruţa Cuceu (1/2 normă), AC Horaţiu Crişan (neremunerat).

c) Volum de muncă: consultarea materialul bibliografic necesar cercetării; elaborarea unui raport de cercetare (100 pagini); publicarea a două studii; elaborarea a trei studii în vederea publicării; prezentarea a cinci comunicări la manifestări ştiinţifice interne şi 13 comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale.

 

Proiectul de cercetare VII/2:

a) Denumirea: Ambivalenţe ale proceselor socio-culturale din "a doua modernitate" românească.

b) Colectivul de cercetare: CS III dr. Silviu G. Totelecan (coordonator), CS I dr. Andrei Negru, CS III dr. Corina Benea, CS III Salánki Zoltan, CS Florenţa Lozinsky.

c) Volum de muncă: elaborarea unui raport de cercetare (cca. 225 pagini); documentare teoretică şi empirică: transcriere de interviuri calitative rezultate din investigaţiile de teren, sistematizarea unor indicatori de dezvoltare rurală şi a unor repere simbolice ale spaţiului rural, selecţii bibliografice şi alte documente secundare utilizate (aprox. 220 pagini); publicarea a 7 studii (1 în limbă străină), prezentarea a 21 de comunicări ştiinţifice (5 la manifestări ştiinţifice internaţionale), din problematica investigată.

 

Proiectul de cercetare VII/3:

a) Denumirea: Reconsiderarea valorilor naţionale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova

Aspecte ale problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori naţionale şi valori europene în mitologia politică post-comunistă în România şi Republica Moldova, proiectul de cercetare Reconsiderarea valorilor naţionale în urma colaborărilor transfrontaliere dintre România şi Republica Moldova.

b)  Colectivul de cercetare: CS I dr. Ionuţ Isac, (coordonator, 1/2 normă), CS III dr. Viorica Mihaela Gligor, CS Codruţa Cuceu (1/2 normă).

c) volum de muncă: documentare bibliografică; întocmirea listei bibliografiei generale, care acoperă tematica proiectului de cercetare (18 pagini); elaborarea unui raport de cercetare de 150 pagini; elaborarea a două studii în vederea publicării; prezentarea unei comunicări din tematica cercetării.

 

Proiectul de cercetare VII/4 :

a) Denumirea: Abordări teoretice şi practice privind concurenţa în contextul aderării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007

b) Colectiv de cercetare: CS I dr. Vasile Marian (coordonator, 1/2 normă), AC Narcisa Cozea.

c) volum de muncă: 2 rapoarte de cercetare (intitulate: Noţiunea de concurenţă şi forme ale concurenţei - 25 pagini; concurenţa în contextul integrării României la Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007 - 50 pagini), însumând, împreună, 75 de pagini; 5 studii ce însumează cca 70 de pagini publicate; 6 comunicări ştiinţifice din tematica cercetării curentă şi anterioară, susţinute la 4 manifestări ştiinţifice.

 

Proiectul de cercetare VII/5:

a) Denumirea: Între realitate, simţ comun şi reprezentări sociale. O analiză interdisciplinară a proverbelor din spaţiul românesc

b) Colectivul de cercetare: CS II dr. Pop Emil (coordonator, 1/2 normă), CS III Salánki Zoltán, CS Cuceu Codruţa Liana

Volum de muncă: consultarea şi multiplicarea bibliografiei generale (92 pagini); selecţie proverbe pentru liste tematice (211 pagini pe CD); publicarea a două studii; susţinerea a trei comunicări ştiinţifice la manifestări interne. Manuscrisul lucrării va fi pregătit pentru tipar până la 28 decembrie 2008.