B. DATE PERSONALE

ALE MEMBRILOR INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚ“

pe anul 2007

 

 

 

 

CS I dr. SUSANA ANDEA  (cartea de muncă la Institut)

Secretar științific al Institutului

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/1 Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol.XVI (1381-1385) coordonator și coeditor Susana Andea s-au efectuat următoarele operațiuni: cercetări în Arhivele naționale din Budapesta pentru depistarea documentelor ce fac parte din acest volum, în fondul DL. (diplomataria), transcriere, descifrări de date, identificări de localități, traducere de documente, întocmirea aparatului critic și bibliografic pentru documentele din anii 1381 și 1385 – cca 80 p.

·        La proiectul de cercetare II/1 Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Transylvaniae Illustrantium,vol. I, fasc.1-2, la litera A-C, cu următoarele operațiuni: pregătirea pentru tipar la litera C (ce-col) pentru 265 voci; completări de voci (cca 10) pentru litera A (a-acq); total 130 p.

·        La proiectul de cercetare II/2 Transilvania în secolele XIII-VII, coordonator Susana Andea, pentru subproiectul II/2a Structuri instituționale ale Transilvaniei. Adunările de stări (autor) următoarele operațiuni: parcurgerea principalelor colecții de documente din țară sau din Ungaria referitoare la perioadă, excerptarea informațiilor; efectuarea de cercetări la Arhivele Naționale Maghiare – fondul Diplomataria pentru depistarea documentelor inedite referitoare la sec. XV-XVI, cu date referitoare la congregațiile voievodale din Transilvania sau la adunările ținute de palatinul Ungariei în comitatele din Partium; redactarea unui material preliminar de cca 50 p.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Susana Andea, Corespondența lui Grigore Maior cu Anton Karoly referitoare la mișcarea lui Sofronie, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 185-200.

·                    Susana Andea, Despre recrutarea înalților funcționari în administrația Transilvaniei (1829) în vol. Biserică. Societate. Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coordonatori Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 237-245.

·                    Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, 467 p.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    17-30 iunie 2007, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare în colecțiile de documente și colecțiile de microfilme)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat (2 doctoranzi în stagiu)

·                    participări în calitate de membru în comisii de examene (5) și referate (4) – cu prezentări de observații și recomandări

·                    referent oficial în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordarea titlului de doctor în istorie

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

·                    colaborări cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie – curs de Paleografie latină și Limba izvoarelor

 

 

CSII dr. LIDIA GROSS (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/1 Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol.XVI (1381-1385), s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, colaționare, traducere, identificare localități, inclusiv fișe pentru indice toponimic și onomastic – pentru anul 1382 – 80 pag.

·        La proiectul de cercetare II/1 Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Transylvaniae Illustrantium,vol. I, fasc.2, la litera C, cu următoarele operațiuni: pregătirea pentru tipar la litera C (conv –) pentru 184 voci, 48 pag.

·         La proiectul de cercetare II/2 Transilvania în secolele XIII-VII, pentru subproiectul II/2b Bresle și confrerii în Transilvania medievală; documentări și cercetări în arhivele și bibliotecile din țară (30 p. redactate)

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Lidia Gross, Pro refrigerio anime sue. Donația făcută de Nicolae de Bethlen conventului dominican din Sighișoara, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 60-65.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    participări în calitate de membru în comisie de examen (1) și participantă – cu  observații și sugestii – la 4 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie medie.

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

 

 

CSIII ½ n. dr. VASILE RUS (cumul la salariu, ½ normă; cartea de muncă la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Limbi Clasice)

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare II/1 Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Transylvaniae Illustrantium,vol. I, literele A-B-C, cu următoarele operațiuni: asamblarea filologică a părților realizate de autori (Susana Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Viorica Pervain și Aurel Răduțiu), asigurarea acurateței lingvistice – 580 p.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Vasile Rus, Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579-1715). Vol. I. Tablouri istorice și spirituale, Cluj-Napoca,  Edit. Presa Universitară Clujeană, 2007, 451 p.

·                    Vasile Rus, transcriere, editare, traducere a documentelor latinești la vol. Daniela Deteșan, Dosarul procesului lemenian, vol. I, Vluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2007, 506 p.

·                    Plotin, Enneade VI. Ediție bilingvă. Traducere și comentarii de Vasile Rus, Liliana Peculea, Marilena Vlad, Cristina Andrieș, Gabriel Chindea, Alexandru Baumgarten. Indici de Adela Câmpean. Editura IRI (Univers Enciclopedic), 2007, 718 p.

·                    Vasile Rus, Uglo di San Vittore ed il paradosso del mistico dotto, în „Caietele Echinox”, vol. 12, L’imaginaire religieux, Cluj-Napoca, România, 2007, p. 281-286.

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Vasile Rus, Constanța, 25-28 iunie 2007, Al V-lea Congres Internațional de Studii românești, tema Românii și Cruciadele târzii (sec. XIV-XVI), comunicarea Bisericile și problema Unirii de la florența la mijlocul secolului XV.

·                    Vasile Rus, Bistrița, 23-26 mai 2007, Centrul de Filosofie Veche și Medievală, Catedra de Filologie Clasică a Universității „Babeș-Bolyai”, colocviul internațional Plotin și confluența tradițiilor, comunicarea Plotino – Metafisica della luce e l’ideale dell’impero universale eterno.

IV. Deplasări peste hotare

·                    19-26 iunie 2007, Budapesta, stagiu de cercetare (cercetări asupra unor manuscrise iezuite din colecțiile Hevenesiana și Kaprinayana de la Biblioteca Universității din Budapesta

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Director al grantului CNCSIS Tip A  Nr. 1480/2007, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky – ediție critică; Membrii colectivului : Ștefan Damian (UBB), Ioan Drăgan (DJAN Cluj), Adinel Dincă (I.Istorie G.Bariț), Simon Alexandru (UBB), Ioan Cârja (UBB) ; suma grantului – 37000 lei.

VII. Alte activități

 

 

CSIII dr. MIRELA ANDREI (cartea de muncă la Institut)

·                    La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. IV (18 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862) – s-au efectuat următoarele operațiuni: depistare de documente în presa epocii în bibliotecile din Cluj-Napoca și la Biblioteca Academiei din București; transcriere din chirilică, redactarea a 80 de pag., colaționarea documentelor, realizarea corecturii aferente volumului IV, participare la întocmirea indicilor pentru vol. IV, înaintat și tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. V  s-au efectuat următoarele operațiuni: depistarea, transcriere (din chirilică) de documente din presa epocii, colaționare, redactare a cca 100 pag.

·                    La proiectul de cercetare III/2 Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, - documentare bibliografică și arhivistică (în arhivele interne – Cluj, Bistrița) și în bibliotecile de specialitate – Biblioteca Academiei Cluj și București) pentru studiul Solidarizare și desolidarizare în raporturile dintre clerul ortodox și greco- catolic român la nivelul acțiunii politice

                             (1860-1867)

·                    La proiectul de cercetare III/4 Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în spațiul românesc între 1880-1914 – documentare internă cu precădere bibliografică; se află în lucru un studiu pe tema proiectului

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Mirela-Fica Andrei, La granița Imperiului. Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2006,  425 p.

·                    Mirela Andrei, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, 830 p. ISBN (coeditor).

·                    Mirela Andrei, Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848, în vol. Healing of memories. Punte între biserici, culturi și religii (un proiect de împăcare), coord. Dieter Branders și Olga Lukács, Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2007, p. 55-60.

·                    Mirela Andrei, Die Geschichte der Kirchen Siebenbürgens Überblick im Zeitraum 1740-1848, in  vol. Die Geschichte der Christlichen Kirchen Aufarbeiten, Hsg. Dieter Branders, Evengelische Verlagsanstalt, Leipzig-Accent, 2007, p. 70-76; ISBN 978-3-374-02577-0.

·                    Mirela Andrei, Vicariatul foraneu greco-catolic: abordări și perspective, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Constantin Bărbulescu, Ioan Bolovan ș.a., Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 141-151.

·                    Mirela Andrei, Politici școlare în monarhia habsburgică și efectele lor asupra învățământului din granița năsăudeană în secolele XVIII-XIX în vol. Biserică și comunitate în Banat și Transilvania, volum îngrijit de Ioan Pârvu, Timișoara, Edit. Marineasa, 2007, p. 31-47.

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Mirela Andrei, București, 25-29 iunie 2007, sesiune științifică internațională Healing of memories,  comunicarea Scurtă privire asupra bisericilor transilvănene între anii 1740-1848

·                    Mirela Andrei, Brașov, 18-19 aprilie 2007, sesiunea de comunicări științifice „Țara Bârsei. Diversitate culturală în Transilvania secolelor XVIII-XXI”, ediția a VI-a, comunicarea Politici școlare în monarhia habsburgică și efectele lor asupra învățământului din granița năsăudeană în secolele XVIII-XIX

·                    Mirela Andrei, Lugoj, 29 iunie -1 iulie 2007, simpozionul științific Spațiile alterității, comunicarea Memorandumul vicariatului Rodnei (1882) – expresie a identității confesionale a năsăudenilor

·                    Mirela Andrei, Oradea, 9-11 mai 2007, Conferința internațională 250 de ani de la înființarea episcopiei greco-catolice de Oradea, comunicarea Considerații istoriografice și teoretice privind instituția vicariatului foraneu în Biserica Română Unită

IV. Deplasări peste hotare

·                    22 octombrie – 3 noiembrie 2007, Budapesta, Arhivele Naționale Maghiare, deplasare n scop de documentare cu finanțare din grantul CNCSIS 1254 (Structuri europene din Transilvania în timpul reformismului habsburgic, coord. Remus Câmpeanu) (identificare, transcriere și/sau fotocopiere de material arhivistic în vederea elaborării unui volum colectiv pe marginea temei precizate)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    participantă – cu observații și sugestii – la susținerea a 9 referate de doctorat în cadrul Colectivului de istorie modernă – problema națională

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Membră a grantului CNCSIS  A/1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic (dir. grant Remus Cîmpeanu

VII. Alte activități

·                    Membră a comitetului de organizare a Școlii de vară cu titlul Integrarea europeană (ed. A II-a). Europa Unită: Premise, realizări și perspective, Cluj-Napoca-Arcalia, sub patronajul Universității „Babeș-Bolyai” și al Institutului Italo-Român de Studii Istorice, cu participare internațională.

·                    Membră în colegiul de redacție al revistei Arhiva Someșană

 

 

 

 

CSIII drd. ADINEL DINCĂ (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/1 Documenta Romaniae Historica, Series C. Transilvaniae, vol.XVI (1381-1385), s-au efectuat următoarele operațiuni: depistări de documente, transcriere, traducere, identificare de toponime, întocmire de fișe pentru Indici – pentru anul 1383, 70 pag.

·        La proiectul de cercetare II/1 Glossarium mediae latinitatis actorum historiam Transylvaniae Illustrantium,vol. I, fasc.2, la litera C, cu următoarele operațiuni: finalizare și pregătirea pentru tipar la litera C

( secvența com –) 85 voci – 30 pag.

·        La proiectul de cercetare II/2 Transilvania în secolele XIII-VII, pentru subproiectul II/2cCarte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV), operațiuni de documentare, redactare a unor texte (în total 50 pag.), alcătuirea unei bibliografii de specialitate care cuprinde cca 140 de titluri.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Adinel-Ciprian Dincă, Die Benediktinerabtei von Appesdorf und die mittelalterlichen Anfänge der Siedlung Klausenburg“, în vol. Ulrich Burger/Rudolf Gräf (editori), Klausenburg - Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Cluj-Napoca 2007, Presa Universitară Clujeană ISBN: 978-973-610-621-7.

·                    Adinel Dincă, Adrian Papahagi, Latin Palaeography and Codicology in Romania, în „Chora. Revue d’Études Anciennes et Médiévales”, Paris,  nr. 5, 2007 (sub tipar)

·                    Adinel Dincă, András W. Kovács, Ergänzungen und Berichtigungen zum ersten Band des siebenbürgisch-deutschen „Urkundenbuchs” în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde“, Köln-Weimar, Wien, 30, 2007 (sub tipar).

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    17 iunie – 30 iunie 2007 (1-15 iulie 2007), Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice, cercetări în Arhivele Naționale Maghiare și în biblioteci documentare (Biblioteca Academiei, Biblioteca Szechenyi)

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

·                    doctorand din anul 2000; conducător de doctorat prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române ; faza fixării susținerii publice a tezei

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    colaborator grant CNCSIS Tip A  Nr. 1480/2007, cu titlul Syllogimeorum ecclesiae Transylvaniae libri septem de Rudolphus Bzensky – ediție critică (director grant Vasile Rus)

 VII. Alte activități

·                    Co-fondator al centrului „Codex” pentru studierea manuscriselor medievale

·                    Participări – cu observații și sugestii –  la 4 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie medie.

·                    Colaborator al Facultății de Istorie din Universitatea „Babeș-Bolyai” – cu susținere de seminarii pe probleme de diplomatică, sigilografie, codicologie;

·                    Cumul la salariu la Bibliotecii Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca.

CSI dr. ½ n. LADISLAU GYÉMÁNT (cumul la salariu, ½ normă; cartea de muncă la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene)

I. Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/2 Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750 s-au efectuat următoarele operațiuni: pregătirea pentru tipar a primelor două volume însumând circa 2000 p. și cuprinzând descrierea latină a circa 2000 de localități din Transilvania, traducerea în limba română a acestor descrieri;

·                    La proiectul de cercetare I/3A Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria vol. XI. Ancheta comisiei Jankovich s-au efectuat următoarele operațiuni: transcrierea, regestarea și traducere a 40 p. documente din actele Comisiei Jankovich

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Ladislau Gyémánt, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. V. Cronici în versuri. Folclor, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLV +650 p. (coeditor)

·                    Ladislau Gyémánt, Etnic și social în habitatul transilvănean în lumina a două tabele centralizatoare inedite ale conscripției fiscale din anul 1750, în vol. Om și societate. Studii de istorie a populației României ( sec. XVII-XIX), editori Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 17-30.

·                    Ladislau Gyémánt, Perspectivele cercetării genealogice evreiești în lumea așchenază din Europa Centrală și Răsăriteană, în vol. Biserică, societate, identitate: In Honorem professoris Nicolao Bocșan, edit. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cîrja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 559-566.

·                    Ladislau Gyémánt, Evreii din Transilvania în perioada interbelică, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 375-387.

·                    Ladislau Gyémánt, Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. V. Cronici în versuri. Folclor, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLV +650 p. (coeditor)

·                    Moshe Carmilly-Weinberger, On Three Continents, editor Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, Edit. EFES, 2007, 246 p.

·                    Zosef Govrin, Relațiile israelo-române la sfârșitul epocii Ceaușescu, editor Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, Edit. EFES, 2007, 334 p.

·                    Studia Judaica, vol. XV, editor Ladislau  Gyémánt, Cluj-Napoca, Edit. EFES, 2007, 259 p.

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Ladislau Gyémánt, București, 12-15 noiembrie 2007, Centrul pentru studiul istoriei evreilor din România (CSIER), Conferința Teme ale istoriei evreilor în perspectiva începutului celui de-al treilea mileniu, comunicarea Genealogia evreiască în lumea așchenază din Europa Centrală și Răsăriteană. Considerații metodologice

·                    Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 16-18 octombrie 2007, Institutul de iudaistică și istorie evreiască Dr. Moshe Carmilly, conferința internațională anuală de studii iudaice Filosofia și Cabala, organizator Ladislau Gyémánt

·                    Ladislau Gyémánt, Cluj-Napoca, 9-12 septembrie 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Conferința Internațională Living in Truth, coorganizator Ladislau Gyémánt

IV. Deplasări peste hotare

·                    Germania, Oldenburg, 29-30 iunie 2007 – evaluator extern al activității Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

·                    Norvegia, Trondheim, 12-15 septembrie 2007, Congresul Asociației Europene a Învățământului Superior, organizarea și conducerea lucrărilor secțiunii: Higher Education System in Romania

·                    Ungaria, Budapesta, 18 noiembrie – 1 decembrie 2007 – stagiu de cercetare la Arhivele Naționale Maghiare (confruntarea transcrierii textului conscripției fiscale a Transilvaniei din anul 1750 cu originalul în vederea definitivării ediției primelor două volume ale colecției).

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    Conducător de doctorat – 15 doctoranzi în stagiu (în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca).

·                    Referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor în istorie

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Director grant extern (fonduri publice), 2007,  pe tema Training of the teachers of the Romanian High-Schools for Holocaust teaching. Instituții colaboratoare: Task Force for Holocaust Teaching; Universitatea Babeș-Bolyai;

·                    Director grant extern (fonduri publice), 2007, pe tema Training of Romanian History Teachers for Holocaust teaching Task. Instituții colaboratoare: Task Force for Holocaust Teaching.

·                    Director grant CNCSIS, 2005-2007, pe tema Modele culturale și identități evreiești în spațiul românesc; Instituții colaboratoare: Institutul de iudaistică și istorie evreiască “Dr. Moshe Carmilly” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie “George Bariț”, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

 

 

VII. Alte activități

·                    Membru în colectivul de redacție al revistei Journal for the Study of Religions and Ideologies

·                    Membru în colectivul de redacție (editor pentru România) al revistei Avotaynu, Bergenfield, New Jersey

·                    Redactor șef al revistei Studia Judaica [B]

·                    Membru fondator al Institutului Academic de Genealogie Evreiască din Ierusalim

·                    Membru al Jewish Genealogical Society New York

·                    Membru al Association of Professional Genalogists, SUA

·                    Membru al centrului Juifs, Armeniens, Chretiens Orientales din cadrul Universității Paul Valery din Montpellier (Franța)

 

CSI dr. ½ n. NICOLAE EDROIU (cumul la salariu, ½ normă; carte de muncă la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie)

membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului  (din 15.11.2007)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/3B Izvoarele Răscoalei lui Horea. 1784. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor (în colaborare) s-au efectuat următoarele operațiuni – ultima revizie și înaintarea manuscrisului la tipar (XLV+650 p.)

·                    La proiectul de cercetare I/3 B Izvoarele Răscoalei lui Horea. 1784. Seria B. Izvoare narative. Vol. VI.Presă. Broșuri. 1784-1790 s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, colaționare, traducere a 250 pag. de manuscris.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Izvoarele Răscoalei lui Horea. 1784-1785. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLV + 650 p. (coeditor)

·                    Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, 467 p.

·                    [D] Nicolae Edroiu, J.P.Brissot et les Roumaines des Transylvanie en 1784-1785, în „Revue Roumaine d’Histoire”, București, Edit. Academiei Române, 2007, nr. 1-4, p. 308-332.

·                    Nicolae Edroiu, Vocația istoricului Academician Profesor Camil Mureșanu la vârsta de 80 de ani  în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magisti Camilli Mureșanu, București, Edit. Academiei Române, 2007, XXXV + 467 p.

·                    Nicolae Edroiu, Genealogii preoțești și protopopești din Transilvania (sec. XVIII-XIX), în vol. Biserică, Societate, Identitate, In honorem Nicolao Bocșan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 73-81.

·                    Nicolae Edroiu,  Vocația istoricului Academician Profesor Camil Mureșanu la vârsta de 80 de ani, în „Academica”, XVII , 2007, nr. 62-63, p. 5-7.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    Moscova, 26-30 mai 2007, Academia de Științe a Federației Ruse, Institutul de Istorie din Moscova, Conferința Internațională cu privire la Războiul din 1877-2878, comunicarea Participarea României la războiul din 2877-1878 (obiective, consecințe).

·                    Bratislava, 2-9 iulie 2007, deplasare științifică în cadrul unei săptămâni de schimb interacademic (documentare științifică și stabilirea programului celei de a VIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace din mai 2008).

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat  - 8 doctoranzi în stagiu (în cadrul Institutului de Istorie „George Bariț”); 1 susținere publică în anul 2007  (Motogna Mircea Dumitru)

·                    participări în calitate de președinte în comisii de examene (5) și referate (4) – cu prezentări de observații și recomandări

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

 VII. Alte activități

·                    Membru corespondent al Academiei Române (1999)

·                    Președinte al părții române în Comisia Mixtă a Istoricilor Români și Slovaci (2001)

·                    Președintele Filialei Cluj a Comisiei de Heraldică

·                    Membru de onoare al Asociației arheologilor din Republica Moldova (1996)

·                    Vicepreședinte al Societății Române de Vexilologie (SRV) (1997)

·                    Președintele Biuroului Zonal Cluj al Comisiei Naționale de Heraldică de pa lângă Academia Română

·                    Membru în colectivul de redacție al revistei Acta Musei Porolissensis [D], Zalău

·                    Membru în colectivul de redacție al revistei Cetatea Bihariei, Oradea

·                    Membru în colectivul de redacție al revistei Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Historia [D] 

·                    Referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor în istorie

 

 

CS II dr. ANTON DÖRNER (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/2 Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750 s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, colaționare, traducere, introducere pe calculator a 125 pag.;

·        La proiectul de cercetare I/3/A , Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria vol. XI. Ancheta comisiei Jankovich, s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, colaționare, traducere, introdus pe calculator a 30 pag.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Anton Dörner, Între creștinătate și Islam. Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 103-113.

·                    Die Errichtung der habsburgischen Herrschaft in Siebenburgen (1683-1691), în vol. Imperium an der Peripherie. Osterreichische Spuren in Siebenburgen, sub redacția Horea Balomiri, Irene Etzerdorfer, Viena, 2007, p. 31-50 (inclusiv textul în lb. română)

·                    Statutul juridic al Transilvaniei în timpul principelui Bocskai, în vol. Principele Ștefan Bocskai și epoca sa, coord. Tudor Sălăgean, Melinda Mitu, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2006 (2007), p. 11-18.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·        8 – 22 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare în cadrul schimbului interacademic (cercetări la Arhivele Naționale Maghiare)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    participant – cu observații și sugestii –  la 3 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie premodernă.

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Membru în grantul CNCSIS  1254/2007-2008, pe tema Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac, (director grant Remus Câmpeanu).

VII. Alte activități

·                    Colaborator al Institutului de Iudaistică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

 

CS II dr. REMUS CÂMPEANU (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/2 Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750 s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, traducere a 125 de pagini din documentele conscripției, procesare a datelor statitstice pentru 125 de pagini din documentele conscripției (descripțiile frontale ale tabelelor statistice incluse în 125 de pag. din documentele conscripției)

·         La proiectul de cercetare I/3/A , Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A Diplomataria, vol. XI. Ancheta comisiei Jankovich, s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, și traducere a 30 pag. din ancheta Comisiei Jankovich.

 

 

 

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Remus Câmpeanu, The impact of the Religious Reform upon Transzlvanian education, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 493-502.

·                    Remus Câmpeanu, Unire religioasă și mental public la începuturile catolicismului românesc din Transilvania, în „Annales Universitatis apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 10/II-2006, p. 93-102 (neraportat)

·                    Remus Câmpeanu, Repere ale tradiției și inovației istoriografice la Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj în perioada 2002-2005, în „Annales Universitatis apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 10/I-2006, p. 279-284 (neraportat).

·                    Remus Câmpeanu, Oradea - Centru elitar și educațional în Epoca Luminilor, în vol. Școala Ardeleană și Oradea [editor Florin Jula; coordonator științific Corneliu Crăciun], Oradea, Editura „Logos 94”, 2006, p.16-30 (neraportat)

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Remus Câmpeanu, Alba-Iulia, 1 iunie 2007, Facultatea de Istorie și Filologie a Universității „1 decembrie 1918” Alba Iulia, simpozion internațional Repere și perspective în istoriografia contemporană, comunicarea Noi direcții de cercetare în istoriografia americană.

·                    Remus Câmpeanu, Lugoj, 29 iunie – 1 iulie 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Muzeul de Istorie și Etnografie Lugoj, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Municipal Lugoj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Direcția pentru Cultură, Culte și patrimoniu Cultural Național al Județului Timiș, sesiunea de comunicări Spațiile alterității – a noua ediție, comunicarea Istoriografia americană și istoriografia central-europeană. Perspectivă comparativă.

IV. Deplasări peste hotare

·                    Remus Câmpeanu, Ulm (Germania), 10-12 mai 2007, Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm, Conferința internațională Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, comunicarea The Penetration of the Romanians to the Transylvania’s Administrative Structures by Greek-Catholic Religion’s Way during the 18th Century.

·                    Remus Câmpeanu, Nyiregyháza (Ungaria), 23-24 noiembrie 2007, Seminarul Teologic Central din Nyiregyháza (Nyiregyházi Hittudományi Föiskola, Conferința internațională Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nemzetközi tudományos konferencia Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján, comunicarea Recent research projects about the history of  the Greek-Catholic Church in Transylvania.

·                    Remus Câmpeanu, 11 septembrie 2006 – 11 martie 2007 – visiting scholar la Universitatea Vanderbilt din Nashville, Tennessee (U.S.A.) – cercetări privind postmodernismul istoriografic american și problematica miturilor.

·                    Remus Câmpeanu, 15-30 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Ungare (cercetări privind conscripția fiscală a Transilvaniei din 1750)

·                    Remus Câmpeanu, 15-16 septembrie 2007, Debrețin, Universitatea „Kossuth Lajos” (achiziționarea de material de arhivă necesar derulării grantului CNCSIS 1254)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    participări în calitate de membru în comisii de examen (1) și referat (1) și  participant – cu  observații și sugestii – la 4 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie premodernă.

·                    Referent oficial  în  comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor în istorie

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Director al grantului CNCSIS 1254/2007-2008, intitulat Structuri europene în Transilvania în timpul reformismului habsburgic

·                    Colaborator în cadrul grantului extern (fonduri private), 2001-2007, intitulat Unirea religioasă a românilor din Ardeal, coordonat de Fundația Pro Oriente din Viena (prof. Ernst Cristoph Suttner)

VII. Alte activități

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

·                    Membru în colectivul de redacție al revistei Caietele David Prodan, Cluj-Napoca

·                    Membru al Asociației Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice (șef al departamentului de cercetare)

·                    Colaborator al Facultății de Studii Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”

 

Acad. CAMIL MUREȘANU (cumul la pensie,  ½ normă)

Membru titular al Academiei Române, directorul Institutului (până la 15.11.2007)

Coordonator al programelor de cercetare I Izvoare documentare privitoare la istoria României, cu referire la cea a Transilvaniei și II Transilvania medievală între voievodat și principat (secolele XIII-XVII)

I.Stadiul lucrării de plan

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Ioan Lupaș (1880-1967). Scrieri Alese. Vol. II. Studii privind istoria modernă, editor Camil Mureșanu,  București, Edit. Academiei Române, 2007, XV + 575 p.

·                    Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, introducere Camil Mureșanu, coeditori: Gelu Neamțu, Marghiola Bodor, Ela Cosma, București, Edit. Academiei Române, 2007,  468 p. ISBN 978-973-27-15-85-7-3

·                    Camil Mureșanu, Neconvențional despre 1989, în „Memorialul Revoluției”, nr. 1, 2007, p. 74-80.  

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Camil Mureșanu, Târgu Mureș, 25-26 mai 2007, sesiune științifică internațională „Continuitate și discontinuitate în relațiile Occident-Răsărit”, comunicarea Actualitatea raportului Occident-Orient

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat – în cadrul Institutului - 4 doctoranzi în stagiu;  1 susținere publică în anul 2007 (Boda Ghena-Gherghina)

·                    președinte și membru (referent oficial)  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor

·                    participări în calitate de președinte sau membru în comisii de examene (12) și referate (8) cu prezentări de observații și recomandări

·                    Prezentarea cursului doctoral „Scriere, carte, tipar” (pentru doctoranzii cu frecvență ai Institutului)

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Director al grantului GAR / 2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae

·                    Colaborator la grantul CEEX 2007/2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității

·                    + „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariț”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant  prof.univ.dr. Sorin Mitu)

VII. Alte activități

·                    Membru titular al Academiei Române (2000)

·                    Membru al Comitetului Național al Istoricilor din România

·                    Președinte al părții române în comisia Mixtă a Istoricilor Români și Maghiari, sub egida Academiei Române și Academiei Maghiare de Științe

·                    Membru corespondent al Academiei de Studii Pedagogice, Belgrad (2007)

·                    Membru corespondent al Süd-Ost Europa Gesellschaft, München (1999)

·                    Doctor Honoris Causa al Universităților din Oradea, Timișoara, Alba Iulia

·                    Președinte onorific al Asociației Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica (redactor șef)

 

CS I dr. GELU NEAMȚU (cartea de muncă la Institut)

Coordonator al programului de cercetare III Aspecte ale vieții poltiice, economice și sociale în Transilvania modernă (secolele XIX-XX)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind Revoluția de la 1848 din Transilvania, vol. VIII – revizie finală în vederea înaintării la tipar (Editura Academiei Române).

vol. IX – lectura traducerilor de documente, întocmirea de regeste; depistarea documentelor în limba română, documentare bibliografică

·                    La proiectul III/1 Biografii pașoptiste, coord. Gelu Neamțu – întocmit material referitor la Avram Iancu – 30 p.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Gelu Neamțu, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007, 468 p. (coeditor)

·                    Gelu Neamțu, Gustav Augustini ziarist la „Tribuna poporului” din Arad, 1898-1900, Nădlac, Editura Ivan Krasko, 2007, 184 p. (culegere texte și studiu introductiv)

·                    Gelu Neamțu, Conștiința europeană a lui Avram Iancu și a generației sale la 1848-1849, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 249-253.

·                    Gelu Neamțu, Prietenul slovac al românilor Gustav Augustini la „Tribuna poporului” din Arad. 1898-1900, în vol. Națiune și europenitate. In Honorem Magistri Camilli Mureșanu, ediție îngrijită de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 339-349.

·                    Gelu Neamțu, Un student ardelean la Roma informează Blajul despre activitatea francmasoneriei italiene la 1889 în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean și Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, p. 83-86.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat – 8 doctoranzi în stagiu și 2 susțineri publice în anul 2007 (Valentin Popescu, Nicolae-Victor Fola)

·                    participări – în calitate de conducător științific –  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor

·                    participări în calitate de președinte sau membru în comisii de examene (9) și referate (9) cu prezentări de observații și recomandări

·                    Prezentarea cursului doctoral „Istoria presei politice românești din Transilvania (1848-1918)” (pentru doctoranzii cu frecvență ai Institutului)

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

·                    Membru al Asociației Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice

 

 

 

CS III ½ n. MARGHIOLA BODOR  (cumul la pensie, ½ normă)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind Revoluția de la 1848 din Transilvania, vol. IX s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere, traducere și transpunere pe calculator a 70 pag., majoritatea în urma depistării proprii în Arhivele Naționale Maghiare.

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind Revoluția de la 1848 din Transilvania, vol. VIII s-au efectuat următoarele operațiuni: întocmirea regestelor (în colab.), transcrierea, traducerea, transpunerea pe calculator a documentelor în limba maghiară în proporție de 50% din totalul celor maghiare, verificarea documentelor existente, întocmirea notelor, verificarea Indicelor de localități și de persoane

·                    La proiectul de cercetare III/1  Biografii pașoptiste, vol. II, adunare material documentar pentru studiul Personalități armenești la prima dietă comună de la Budapesta (iulie 1848).

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Marghiola Bodor, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007,  468 p.  (coeditor)

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    8-22 iulie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta, în cadrul schimbului interacademic pe anul 2007 (depistarea din 3 fonduri arhivistice  a  51 de documente noi pentru vol. IX, inclusiv cote pentru documente cu conținut similar ce vor figura sub formă de note)

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

 

CS II  ½ n. dr. IOAN CHINDRIȘ (cumul la salariu, ½ normă, cartea de muncă la Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-Napoca

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/5 Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscris inedit s-au efectuat următoarele operațiuni: transcriere text (aprox. 120 pag.) din Vechiul Testament (50 pag.) și Noul Testament (80 pag.), inclusiv procesarea pe calculator.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Niculina Iacob, Ioan Chindriș,  Petru Pavel Aron, Blaj, Edit. Astra, 2007, 478 p.

·                    Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Adriana Bogdan, Vulgata de la Blaj (1760-1761) – o nouă provocare: ediția digitală, în vol. Biblio – Brașov. 2007. Conferința internațională de biblioteconomie și știința informării, Brașov, Edit. Universității Transilvania, 2007, p. 109-114, ISBN 978-973-635-973-6.

 

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Niculina Iacob și Ioan Chindriș, București, 24 mai 2007, Academia Română, Conferințele Academiei Române cu genericul Limba română și relațiile ei cu istoria și cultura românilor, comunicarea, Tradiție și inovație latinistă în Biblia lui Timotei Cipariu.

·                    Ioan Chindriș, Oradea, 12-13 octombrie 2007, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, simpozionul Școala Ardeleană și Oradea, comunicarea Unirea cu Roma și Școala Ardeleană.

·                    Niculina Iacob și Ioan Chindriș, Alba Iulia, 25-26 octombrie 2007, Universitatea „1 Decembrie1918” și Muzeul Unirii Alba Iulia, sesiunea științifică 260 de ani de la inceputul activitatii vechii tipografii a Blajului, comunicarea Bibliile blăjene din secolul al XVIII-lea – modelatoare ale culturii și limbii române literare premoderne

·                    3-5 iunie 2007, Brașov, Universitatea Transilvania, Conferința Internațională de biblioteconomie și știința informării, comunicarea Vulgata de la Blaj (1760-1761)(în colab.)

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat – 13 doctoranzi în stagiu (9 fără frecvență și 4 cu frecvență);  1 susținere publică în anul 2007 (Daniela Deteșan)

·                    membru  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor

·                    participări în calitate de președinte sau membru în comisii de examene (10) și referate (10) cu prezentări de observații și recomandări

·                    Prezentarea cursului doctoral „Iluminismul românesc din Transilvania (1700 – 1830)” (pentru doctoranzii cu frecvență ai Institutului)

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

- Membru al Asociației Cercetătorilor Istoriei Bisericii Greco-Catolice

 

 

CS II ½ n. dr. NICULINA IACOB  (cumul la salariu, cartea de muncă la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava)

I.Stadiul lucrării de plan

·        La proiectul de cercetare I/5 Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscris inedit s-au efectuat următoarele operațiuni: redactarea Notei asupra ediției, 33 pag., cuprinzând normele de transcriere a textului, adaptarea la sistemul ortografic fonetic și pregătire pentru tipar a unui total de 383 pag. provenite după cum urmează:  189 pag. din secv. Facerea (79 pag., cu 369 note filologice), Ieșirea (64 pag. cu 286 note filologice), Preoția (46 pag. cu 1818 note filologice)  și 194 pag. din secv. Numerile (58 pag.), Deuteronomul (53 pag.), Josua (38 pag.), Judecătorii (40 pag.), Ruth (5 pag.)

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Petru Pavel Aron, Blaj, Edit. Astra, 2007, 478 p.

·                    Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Adriana Bogdan, Vulgata de la Blaj (1760-1761) – o nouă provocare: ediția digitală, în vol. Biblio – Brașov. 2007.

 

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Conferința internațională de biblioteconomie și știința informării, Brașov, Edit. Universității Transilvania, 2007, p. 109-114, ISBN 978-973-635-973-6.

·                    Niculina Iacob și Ioan Chindriș, București, 24 mai 2007, Academia Română, Conferințele Academiei Române cu genericul Limba română și relațiile ei cu istoria și cultura românilor, comunicarea, Tradiție și inovație latinistă în Biblia lui Timotei Cipariu.

·                    Niculina Iacob și Ioan Chindriș, Alba Iulia, 25-26 octombrie 2007, Universitatea „1 Decembrie1918” și Muzeul Unirii Alba Iulia, sesiunea științifică 260 de ani de la inceputul activitatii vechii tipografii a Blajului, comunicarea Bibliile blăjene din secolul al XVIII-lea – modelatoare ale culturii și limbii române literare premoderne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

 

 

CSI dr. STELIAN MÂNDRUȚ (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare V/1 Bibliografia Istorică a României, vol. XI (2004-2006) s-au efectuat următoarele operațiuni: depistare, selectare, fișare și clasificare tematică a circa 2000 titluri de carte și poligrafie, în vederea procesării pe calculator; în calitate de coordonator al volumului a verificat un număr total de peste 11.000 poziții elaborate de membrii colectivului bibliografic dintre care 10.539 au fost incluse în volumul XI – 526 pag.; depistarea segmentului restant de carte și poligrafie pe anii 2005/2006, depistarea unui număr adecvat de fișe; înaintat și tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

La proiectul de cercetare V/1 Bibliografia Istorică a României,

vol. XII, urmare a deplasării la Chișinău în cadrul schimbului interacademic s-au identificat noi fonduri de carte și periodice existente în biblioteci publice din Republica Moldova, necesare completării volumului XII (2006-2008)

·                    La proiectul de cercetare V/2b Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice documentare arhivistică și bibliografică în vederea redactării studiului Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj (1920-1940).

 

 

 

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006), coordonator Stelian Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.  

·                    Stelian Mândruț, Revoluția de la 1848-1849 din Banat în istoriografia română de după 1989, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 605-612.

·                    Stelian Mândruț, Nicolae Iorga în istoriografia română și străină. Reeditări. Antologii. Ediții critice. Texte. Bibliografie selectivă (1965-2005), în vol. Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. III, coord. Constantin Bușe, Constantin Gaucan, București, Edit. Universității, 2007, p. 387-399.

·                    Stelian Mândruț, Radu Ardelean, Lucian Giura, Corespondența C. C. Giurescu – I. Lupaș (1928-1943), în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 388-404.

·                    Stelian Mândruț, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, (coautor) ISBN 978-973-27-15-70

·                    [D] Stelian Mândruț, Ismeretlen adatok I. Tóth Zoltán kolozsvári pályának alakulásáról (1940-1941), în „Erdélyi Múzeum2, 69, 2007, nr. 1-2, p. 110-114.

·                    [C] Stelian Mândruț, Sous le signe de l’histoire. Dialogue avec Tudor Drăganu, în „Transylvanian Review”, 16, 2007, nr. 3, p. 70-76 (în colaborare cu Ioan Bolovan).

·                    Stelian Mândruț, Revoluția din decembrie 1989 în istoriografia română și străină. Bibliografie selectivă (1990-2005), în „Memorial 1989. Buletin științific și de informare” [Timișoara], 1, 2007, p. 119-154.

·                    Stelian Mândruț, Nicolae Iorga în istoriografia română și străină, în vol. Nicolae Iorga 1871-1940. Studii și documente, vol. IV, coord. Constantin Bușe, Constantin Gaucan, București, Edit. Universității din București, 2007, p. 377-386 [completare introdusă aici în data de 15.01.2008, deci nu face parte din Darea de seamă înaintată Secției de științe istorice la data de 31.09.2007 și nici din documentația de atestare a Institutului înaintată Secției] ???????

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    1-10 octombrie 2007, Chișinău, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007, la Institutul de Istorie, Stat și Drept - documentare la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” și la Biblioteca Națională a Moldovei, cu privire la raporturile de colaborare între institutele de cercetare istorică din România și cel similar din Chișinău între 1948-1986)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat – 1 drd. în stagiu

·                    participări – în calitate de membru – în comisii de examene (3) și referate (2) cu prezentare de observații și sugestii și participant la 5 referate susținute în cadrul Colectivului de istorie contemporană

 

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare.

·                    Membru al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu)

VII. Alte activități

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

 

 

 

CS II dr. MIHAELA COSMA (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VIII, 27-30 iunie 1848 s-au efectuat următoarele operațiuni: revizia tuturor documentelor germane și traducerea în limba germană a regestelor tuturor documentelor, pregătirea pentru tipar a volumului înaintat și tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

La vol. IX – pregătirea documentelor germane (950) pentru tipar, cca 80 p.

·                    La proiectul de cercetare III/1 Biografii pașoptiste, vol. II – întocmit materialul referitor la Heinrich Schmidts – 30 p.

 

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Mihaela Cosma, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007, XLI  + 468 p (coeditor)

·                    Mihaela Cosma, Iluminism și masonerie la sași. Proiectul primului cabinet de lectură din Transilvania, în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean și Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, p. 15-22.

 

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

 

 

 

 

 

CS III dr. DANIELA DETEȘAN (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. V – depistări de documente,  traduceri într-un total de ... pag.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Daniela Deteșan (2007), Dosarul procesului lemenian, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2007, 574 pag. ISBN 978-973-647-519-1

·                    Daniela Deteșan, Mișcarea naturală a populației în comitatul Cluj între 1870-1910, în vol. Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI). Omagiu profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădureanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 135-146.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    Paris, 26 noiembrie – 6 decembrie 2007, stagiu de documentare la Școala de Înalte Studii în Științe Sociale, cu tema „Familia românească din Trasilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850-1900)” (pentru grantul PNCDI – Idei – 134 -  (dir.grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan).

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Membru al grantului CNCSIS – PNCDI/134/2007-2008, intitulat Familiile românești din Transilvania între constrângerile bisericii și cele ale statului. De la tradiție spre modernizare (1850-1900) (director grant conf.univ.dr. Ioan Bolovan)

VII. Alte activități

 

 

C.S. drd. LAJOS-LORAND MADLY (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. IV – pregătirea pentru tipar în forma finală a volumului IV pentru documentele în limba maghiară și germană – traduceri, sistematizări, corecturi, indici); înaintat și tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. V – culegerea, prelucrarea și traducerea unor documente inedite din arhivele din Budapesta, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, aprox. 80 p.; corecturi pentru documentele în limbile maghiară și germană.

·                    La proiectul de cercetare  III/2 Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, s-au efectuat următoarele operațiuni: adunare de documente de arhivă din țară, de la Viena și de la Budapesta  și referințe bibliografice necesare redactării studiului Mentalități politice și implicare politică a sașilor ardeleni în perioada neoabsolutistă

·                    La proiectul de cercetare  III/3 Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist s-au efectuat următoarele operațiuni: culegerea de documente și referințe bibliografice referitoare la temă, redactarea studiului în vederea publicării în anul 2008 a volumului; redactat cca 35 p.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Corespondența personală a guvernatorului Karl zu Schwarzenberg cu ministrul de Interne Alexander von Bach. Informații inedite privitoare la deceniul neoabsolutist în Transilvania, în „Apulum”, XLIV, Alba Iulia, 2007, p. 531-542.

·                    Loránd Mádly, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p. (coeditor)

·                    Loránd Mádly, Vierhundertfünfzehn Tage in Wien. Das Tagebuch der siebenbürgisch-sächsischen Nationaldeputation (1850-1851), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 463 p. (coautor)

·                    Loránd Mádly, Eforturile sașilor transilvăneni pentru afirmarea și păstrarea identității în perioada neoabsolutismului (1849-1860) și rolul Bisericii Evanghelice, în vol. Identitate și alteritate. Studii de istorie politică și culturală, vol. 4, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 119-124.

·                    Loránd Mádly, Klausenburg als Schauplaty der revolutionären Ereignisse 1848/1849, în vol. Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Ulrich Burger, Rudolf Gräf (editori), Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 117-131. ISBN: 978-973-610-621-7.

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane și Universitatea „Babeș-Bolyai”/Centrul de Studiere a Populației și Facultatea de Istorie și Filosofie, conferința Modernizarea în România în secolele XIX-XXI,  comunicarea Reformele administrativ-teritoriale din perioada neoabsolutistă - etape ale modernizării structurilor teritoriale și politice ale Transilvaniei

·                    Loránd Mádly, Brașov, 18-19 aprilie 2007, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, sesiunea științifică națională Țara Bârsei, ediția a VI-a Diversitate culturală în Transilvania secolelor XVIII-XXI, comunicarea Brașovul și activitatea politică a sașilor ardeleni în deceniul neoabsolutist

·                    Loránd Mádly, Cluj-Napoca, 30-31 mai 2007, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Sesiunea Științifică a Școlii Doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”, ediția a III-a, comunicarea Consultările la nivel ministerial privind noua organizare a Transilvaniei, în primăvara anului 1851.

·                    Loránd Mádly, Lugoj, 29 iunie – 1 iulie 2007, Muzeul Banatului Lugoj 2007, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca , conferința „Spațiile Alterității”, ediția a X-a,  comunicarea Identitate și alteritate în raporturile sașilor ardeleni cu autoritățile vieneze.

·                    Loránd Mádly, Constanța, 25-28 iunie 2007, Universitatea Ovidius Constanța, Society for Romanian Studies,  Fifth International Congress on Romanian Studies,  comunicarea Relații și interacțiuni între românii și sașii de pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

IV. Deplasări peste hotare

·                    Loránd Mádly, Oradea, 6-8 decembrie 2007, Universitatea din Oradea, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, conferința internațională „From Luxemburg to Oradea”, comunicarea Personalitatea și epoca lui Sigismund de Luxemburg reflectată în scrierile istorice de limba germană din secolul al XIX-lea

·                    6-20 mai 2007, Viena, deplasare în scop de documentare științifică (depistarea de documente pentru cercetări aflate în curs)

·                    12-26 iulie 2007, Viena, deplasare în scop de documentare științifică (depistarea și colectarea de documente necesare lucrărilor în curs)

·                    16-29 septembrie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (depistarea și completarea documentelor incluse în vol. V din proiectul de cercetare I/6.

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

·                    Doctorand din anul 2003; conducător de doctorat prof.univ.dr. Nicolae Bocșan; faza de redactare a tezei de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    participant – cu observații și sugestii – la 9 referate de doctorat susținute în Colectivul de istorie modernă – problema națională.

 

 

CS I dr. SIMION RETEGAN (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. IV (27 februarie – 18 mai 1861) – pregătire pentru înaintare la tipar (Editura Academiei Române) a întregului volum; tipărit la Editura Academeiei Române în 2007.

La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. V (18 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862) – continuarea pregătirii volumului în vederea înaintării la tipar (Editura Academiei Române) în anul 2008.

·                    La proiectul de cercetare III/2 Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867documentare în arhive și biblioteci pentru întocmirea studiului Structura socială a elitei românești din Transilvania între 1849-1867.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Simion Retegan, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, LXIX + 721 p. (coeditor)

·                    Simion Retegan, O anchetă eclesiastică din comitatul Solnocul Inferior din 1868, privind clandestinitatea unor cununii, în vol. Om și societate. Studii de istoria populației României (sec. XVII-XXI). Omagiu profesorului Nicolae Bocșan la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădureanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 135-146.

·                    Simion Retegan, Colecția documentară George Bariț de la Biblioteca Academiei Române București, în vol. Națiune și europenitate. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 274-280.

·                    Simion Retegan, Impactul revoluției de la 1848-1849 asupra raporturilor româno-maghiare în Transilvania la mijlocul sec. al XIX-lea, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 271-276.

·                    Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007, 830 p. ISBN (coeditor)

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat – 3 doctoranzi în stagiu (2 fără frecvență – 1 cu frecvență)

·                    referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor

·                    participări în calitate de președinte sau membru în comisii de examene (13) și referate (8) cu prezentări de observații și recomandări

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    Membru al societății științifice Verein für siebenbürgische Landeskunde

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

 

 

CS I dr. DUMITRU SUCIU (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. IV (27 februarie – 18 mai 1861) – revizii, pregătire pentru la tipar (Editura Academiei Române) a întregului volum; tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

La proiectul de cercetare I/6 Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918, vol. V (18 septembrie 1861 – 25 septembrie 1862) – s-au efectuat următoarele operațiuni: depistare, transcriere, regestare a unor documente provenite de la Arhivele Naționale, Direcțiile Județene Alba și Cluj, de la Arhivele Naționale Maghiare – 200 pag.

·                    La proiectul de cercetare III/2 Realități sociale și implicare politică în Transilvania între 1848-1867. Studii, documentare bibliografică și arhivistică pentru studiul Evoluții programatice și alternative tactice ale mișcării naționale românești din Transilvania între 1849-1869

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Dumitru Suciu, Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Documente, vol. IV (27 februarie – 18 septembrie 1861), coordonator Simion Retegan, București, Edit. Academiei Române, 2007,  LXIX + 721 p. (coeditor)

·                    Dumitru Suciu, Evoluția ideii de Europă Unită, Editura Historia, București, 2007, 346 p.

·                    Dumitru Suciu, Dumitru Suciu, Câteva reacții și opinii românești împotriva anexării Partiumului la Ungaria în 1860-1861, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, vol. îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 280-299.

·                    Dumitru Suciu, Statele Unite ale Americii în apărarea democrației occidentale europene versus Uniunea Sovietică în impunerea comunismului central-răsăritean, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 707-713.

 III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    7-9 iunie 2007, Cluj-Napoca, Simpozionul Internațional „Istoria Monarhiei Habsburgice și Austro-Ungariei, o istorie a Europei Centrale și de Est. 1815-1918, moderator și participant la dezbateri.

IV. Deplasări peste hotare

·                    17 – 30 iunie 2007, Budapesta, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare, în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări în fondul Cancelaria aulică a Marelui Principat al Transilvaniei pentru vol. V și VI al temei de plan Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania. 1849-1918)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    conducător de doctorat –  9 doctoranzi în stagiu

·                    referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor în istorie și doctor în teologie

·                    participări în calitate de președinte sau membru în comisii de examene (17) și referate (12) cu prezentări de observații și recomandări

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    Recomandări de competențe profesionale pentru participarea unor cercetători și doctoranzi la anumite granturi privind Istoria modernă a României și a Europei Centrale și de Est

 

 

CSI dr. GHEORGHE IANCU (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

Coordonator al programelor de cercetare IV Studii privind evoluția social-economică și politică a României. 1918-1968, partea a II-a și V Cultură, știință și informare în epoca contemporană

·                    La proiectul de cercetare IV/1a Problematica minorităților naționale din România reflectată în ziarul “Patria”din Cluj. 1919- 1926 – finalizare și predare pentru culegere computerizată, 300 pag. 2004-2007) - 75 p./2007

·                    La proiectul de cercetare IV/1b Majoritari și minoritari din România în activitatea unor instituții internaționale – Societatea Națiunilor (1919-1940). Documente, 600 p. (2004-2007), 500 p. – fază de culegere computerizată

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Gheorghe Iancu, Informații semnificative privind justiția din Transilvania (1919), în vol. Aurel Lazăr și epoca sa, coord. Aurel Chiriac, Ioan Zainea, Oradea, Edit. Muzeului Țării Crișurilor, 2007, p. 47-59.

·                    Gheorghe Iancu, Partidul Național Român și alegerea parțială pentru parlamentul maghiar în cercul electoral Bocșa, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ion Cârja, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 325-333.

·                    Gheorghe Iancu, La Romania e gli armistizi del 1917 e del 1918 (Focșani, Belgrado), în vol. Războiul și societateaîn secolul XX. Guerro e societa nel XX secolo, coord. Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Cluj-Napoca, Roma, Edit. Accent, 2007, p. 92-105 (În colaborare)

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Gheorghe Iancu, Oradea, 11-12 octombrie 2007, Primăria Municipiului Oradea, Muzeul Țării Crișurilor, simpozionul „Aurel Lazăr (1872-1930) și epoca sa”, comunicarea Informații semnificative privind justiția din Transilvania.

·                    Gheorghe Iancu, Satu Mare, 26 august 2007, Muzeul Județean Satu Mare, Institut fur Donauschwabische Geschichte und Landeskunde Tubingen, masă rotundă „Modalitățile de publicare a volumelor de documente privitoare la șvabii sătmăreni în secolul XX”.

IV. Deplasări peste hotare

 

 

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·        Prezentarea cursului doctoral „Metodologia cercetării în istorie. Tradiție și modernitate” (pentru doctoranzii cu frecvență ai Institutului)

·        conducător de doctorat – 10 doctoranzi în stagiu; 1 susținere publică – în anul 2007 (Eusebiu Narai)

·        referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor

·        participări în calitate de președinte sau membru în comisii de examene (4) și referate (6) cu prezentări de observații și recomandări  

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare.

VII. Alte activități

·                    Membru al societății științifice Verein für Siebenbürgisches Landeskunde (1984)

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica

 

 

CSI dr. LUCIAN NASTASĂ-KOVÁCS (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

Coordonator al proiectului de cercetare V Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice

·                    La proiectul de cercetare V/2  Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice – elaborarea lucrării Strategiile carierei în mediul intelectual românesc în epoca precomunistă, 500 pag. (sub tipar)

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Camil Mureșanu la 80 de ani, în „Tribuna”, V, 2007, nr. 112 (1-15 mai), p. 3.

·                    Der deutsche Bildungsraum und das Entstehen rumänischer intellektueller Eliten (1864-1944), în „Danubiana Carpathica”. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas, München, Oldenbourg Verlag, Band 1 (48), 2007, p. 275-288.

·                    Academia Română și universitarii „literari” (din perspectiva unui „libido dominandi”), în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Ion Cârja, Rudolf Gräf, Sorin Mitu și Ana Victoria Sima, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 579-594.

·                    Români în „peregrinatio academica”. Câteva repere asupra logicii migrației studențești și a transferurilor culturale în epoca pre-comunistă, în vol. Intelectualii și societatea modernă. Repere central-europene, ed. Cornel Sigmirean, Târgu Mureș, Universitatea „Petru Maior”, 2007, p. 85-132.

·                    Lucian Nastasă, „Suveranii” universităților românești. Mecanisme de selecție și promovare a elitei intelectuale (1864-1948), Cluj, Edit. Limes, 2007, 575 p.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    2007, Geneva, Institut Européen de l’Université de Geneve (Château de Coppet), Conferință internațională pe tema Ethno-cultural minorities and new university-trained elites in Eastern and Central Europe during the long 19th century) comunicarea Prosopographies of educated elites via the study of collective biographies of students enrolled at central (national) universities.

·                    2007, Zürich, Institut für Zeitgeschichte; Europäisches Institut für Rechtphsychologie, stagiu de documentare/bursă de cercetare

·                    Lucian Nastasă, Budapesta, 4-6 mai 2007, European Science Foundation, Pasts Inc., Center for Historical Research, Central European University (CEU),  conferință pe tema “Elite Formation, Modernization and Nation Building (19th and 20th Centuries)” comunicarea The Education of Romanian University Professors in Western Universities.

·                    Lucian Nastasă, St. Petersburg (Rusia), 22-24 iunie 2007, Deutschen Historischen Institut Moskau și Universitatea Lomonosov, conferință pe tema "Bildungs- und Universitätskonzepte in Europa und Russland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert", comunicarea The Russian Institutions of Higher Education and the building of Romanian university elites (1864-1918) 

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    oct. 2007 – confirmare calitate conducător de doctorat

·                    referent oficial  în comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor

·                    participări în calitate de membru în comisii de examene (3) și referate (4) cu prezentări de observații și recomandări

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri publice) intitulat Etudiants sans frontiere. Migrations universitaires en Europe avant 1945; Instituții colaboratoare: Luther Universitat State (și finanțatoare), Wittenberg, Université de  Geneve, EHESS, CNRS și Central European University) (dir. Hartmut Rüdiger Peter)

·                    Coordonator (cu Victor Karady - CEU) al grantului extern (fonduri publice) intitulat Survey and Prosopography of Students of the University of Kolozsvár, 1867-1918; Instituții colaboratoare Universitatea Central Europeană, Budapesta

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri publice) 2004-2007, intitulat Ethnic Politics in the Cold War, Instituții colaboratoare: Academia Britanică (Departamentul pentru Studii Europene și Internaționale), Loughborough University (coord. Robert Knight)

·                    Coordonator (pentru România) 2006-2008 al grantului extern (fonduri publice) intitulat La Révolution russe de 1905 dans ses interactions en Europe et en Asie: mémoires de revolutions, interactions politique et culturelles hors de Russie; Instituții colaboratoare: Centre des Études de Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen (CERCES), Paris.

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri private) 2006-2007, intitulat Education and internal divisions of elites in modern Eastern Europe; Instituții colaboratoare: Swiss National Science Foundation SCOPES – Scientific cooperation with Eastrn Europe, Geneva.

·                    Coordonator al grantului extern (fonduri private) 2006-2007, intitulat Jewish and non Jewish students in Kolozsvár (Cluj and Transylvania. 1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish overschooling; Instituții colaboratoare: The Rothschild Foundation Europe, London.

VII. Alte activități

·                    Membru în colectivul de redacție al revistei History of Universities, Oxford University Press (2003) – redactor pentru România

·                    Membru în comitetul de redacție al revistei Anuarul Institutului de Istorie „George Bariț”. Series Historica (secretar științific de redacție)

·                    Membru în comitetul redacțional al revistei Altera, Tg. Mureș (2005)

·                    Membru al Corporației doctorilor al Academiei de Științe din Ungaria (2004)

 

 

CSII ½ n. dr. LUDOVIC BÁTHORY (cumul la pensie, ½ normă)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare IV/3 Industria carboniferă românească în contextul industriei miniere din Europa Centrală. 1919-1929 , partea a IV-a (2007) și ultima,  Privire comparativă față de industria carboniferă din Europa Occidentală – documentare și redactarea a  49 pag. 

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Ludovic Báthory, Ștefan Csucsuja, Recatolicizarea Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 122-145.

·                    Ludovic Báthory, Activitatea Camerei de Comerț și Industrie din Cluj în perioada interbelică (1919-1939), în vol. Biserică, Societate, Identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, coord. Sorin Mitu, Rudolf Graf, Ana Sima, Ioan Cârja, Cluj-Napoca, Edit. Presa Universitară, 2007, p. 467-476.

 

 

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Ludovic Báthory, Oradea, 20-27 aprilie 2007, simpozionul internațional Muncă, bani, bănci, cultură și politică (1918-2007), comunicarea Băncile românești și central-europene în contabilitatea secretă a societăților carbonifere din Valea Jiului (1919-1929).

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·        participări în calitate de membru în comisii de examene (2) și referate (3) cu prezentări de observații și recomandări

·        Referent oficial  în  comisii de evaluare și susținere publică a tezelor de doctorat și acordare a titlului de doctor în istorie

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare.

VII. Alte activități

·                    Membru în asociațiile culturale profesionale

Asociația Istoricilor din Ardeal și Banat

Erdélyi Múzeum

Verein für Siebenbürgisches Landeskunde (1984)

·                    Participant la proiectului de cercetare  al Academiei Maghiare – Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Regională cu următoarele contribuții Monografia Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest [Transilvania] și Monografia Regiunilor de Dezvoltare Centru și Vest [Transilvania] – Dezvoltarea social-economică a județelor din regiunea Centru și Vest în secolele XIX-XX.

 

 

CSIII dr. MIRCEA BIRȚ  (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/5. Biblia lui Timotei Cipariu. Ediție princeps după manuscrisul inedit. Etapa I, transcriere a 450 pag. (II.Paralipomena-Agheu)

·                    La proiectul de cercetare V/1 Bibliografia Istorică a României, vol. XI (2004-2006) – întocmire a 1880 fișe bibliografice, revizie finală pentru înaintarea spre tipărire; volum tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

·                    La proiectul de cercetare V/2 Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice, finalizarea și înaintarea la tipar (Ed. Napoca Star) a studiului Ordinariatele clandestine greco-catolice din România  între 1948- 1990, 135 pag.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Mircea Birț, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p (coautor).

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    participant – cu  observații și sugestii – la 5 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie contemporană.

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu)

VII. Alte activități

 

 

CSIII dr. OTTMAR TRAȘCĂ  (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare IV/4 Problema evreiască în România în timpul regimului antonescian. 1940-1944  pregătirea pentru tipar a volumului de documente Al treilea Reich și chestiunea evreiască în România. 1940-1944, apărut în anul 2007.

·                    La proiectul de cercetare IV/5 Relațiile politice și militare dintre România și Germania. 1940-1944 – documentarea și redactare pentru un studiu de 70 pag. (sub tipar)

·                    La proiectul de cercetare V/1 Bibliografia Istorică a României, vol. XI (2004-2006) – depistarea, fișarea, clasificarea și indexarea a aprox. 700 de titluri, pregătirea pentru înaintare la tipar; volum tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Al III-lea Reich și Holocaustul din România. Documente din arhivele germane (1940+1944), editori Ottmar Trașcă și Dennis Deletant, București, Edit. Institutului Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel, 2007, 830 p.

·                    Ottmar Trașcă, Relațiile româno-maghiare și situația minorităților în anul 1942. ancheta comisiei germano-italiene Hencke-Roggeri, în vol. Mișcări de populație și aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Rudolf Graf, Corneliu Pădureanu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 255-287.

·                    Ottmar Trașcă, Bibliografia istorică a României, vol. XI (2004-2006), coordonator Stelian Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p. ISBN (coautor).

·                    Ottmar Trașcă, Das Judenpogrom von Jassy/Iași (28-30. Juni 1941) im Spiegel deutscher Archivalien (I), în Halbjahresschrift für südosteuropaische Geschichte Literatur und Politik, Dinklage, 2007 (19), Heft nr. 1, p. 42-48.

 

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Ottmar Trașcă, București, 25 septembrie 2007, Arhivele Naționale ale României, Arhivele Landului Baden-Württemberg și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, simpozionul româno-german „Fotografia ca sursă documentară - România și Germania, 1920-1950”, comunicarea Atașații de poliție SS din cadrul Legației germane din București și influența activității lor asupra evoluției relațiilor româno-germane, 1940-1944.

IV. Deplasări peste hotare

·                    Ottmar Trașcă, Berlin, 22-23 octombrie 2007, Fundația Fantom e. V. Verein zur Förderung von Kunst und Kultur und zur Schaffung eines historischen Bewusstseins din Berlin pe tema „Besetzt-Befreit-Beherrscht. Besatzung und ihre Folgen. Vorträge zu Auswirkungen in Europa im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg” („Ocupat-eliberat-stăpânit. Regimul de ocupație și urmările sale. Comunicări cu privire la efectele sale în Europa în perioada celui de-al doilea război mondial)”; comunicarea Zeit der Besatzung in Odessa - Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Oktober-Dezember 1941 (Timpul ocupației în Odessa-Politica față de populația evreiască. Octombrie-decembrie 1941)

·                    1-10 octombrie 2007, Chișinău, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice (identificare a 3 fonduri documentare de interes pentru cercetarea istorică românească referitoare la cel de-al doilea război mondial, investigarea fondului 2042 – Centrul de Informații „H” al Armatei a 3-a Române.

V. Stadiul pregătirii la doctorantură

·                    doctorand din anul 1996; conducător de doctorat prof.univ.dr. Vasile Vese ; faza fixării susținerii publice a tezei (2008)

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Colaborator al grantului GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu)

·                    Colaborator al grantului extern (fonduri publice), intitulat Șvabii sătmăreni în epoca interbelică; Instituții colaboratoare: Institut für donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (dir. Matthias Beer, Josef Wolf), Muzeul Județean Satu Mare.

VII. Alte activități

·                    participant – cu  observații și sugestii – la 5 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie contemporană.

 

 

CSIII dr. VERONICA TURCUȘ (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare V/2 Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice,  pentru studiul Monografia directorilor Școlii Române din Roma (1922-1947), s-au efectuat următoarele operațiuni: documentare în arhivele din țară, redactarea a 50 de pagini, respectiv a două capitole, cel referitor la Vasile Pârvan și cel referitor la primele generații de bursieri; documentarea urmând a se completa la finalul lunii octombrie în urma stagiului de documentare la Milano și Roma.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Veronica Turcuș, Bibliografia selectivă a scrierilor istorice publicate de Ioan Lupaș (1880-1967), în vol. Ioan Lupaș (1880-1967). Scrieri Alese. Vol. II. Studii privind istoria modernă, editor Camil Mureșanu,  București, Edit. Academiei Române, 2007, p. 489-518.

·                    Veronica Turcuș, Bibliografia operei (1955-2007) Academicianului Camil Mureșanu în vol. Națiune și europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureșanu, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Șerban Turcuș, București, Edit. Academiei Române, 2007, p. XXIII-XXXV.

III. Participări la reuniuni științifice interne

IV. Deplasări peste hotare

·                    2 iulie – 11 iulie 2007, Viena – activitate de documentare științifică, prin bunăvoința Fundației Elias, în vederea îmbogățirii materialului informațional, în special cel fotografic, și consultarea ultimelor publicații asupra arhitecturii cisterciene în spațiul german.

·                    29 octombrie 2007 – 13 noiembrie 2007, Milano - deplasare științifică (desfășurare de activități didactice la Universitatea Catolică din Milano pe tema Ordinului cistercian, a prezenței sale în Transilvania medievală și a rolului arhitecturii mănăstirii cisterciene de la Cârța în importarea formelor arhitectonice și artistice specifice goticului internațional)

·                    3 noiembrie – 13 noiembrie 2007, Roma – stagiu de cercetare în arhivele din Roma în vederea surprinderii raporturilor culturale româno-italiene în deceniile interbelice, așa cum rezultă acestea din activitatea desfășurată de directorii Școlii Române din capitala Italiei.

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Director al grantului GAR /8/2007, intitulat Școala Română din Roma (1922-1947). Patronaj științific și instituțional

VII. Alte activități

 

 

AC dr.  ATTILA VARGA  (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VIII, 27-30 iunie 1848 s-au efectuat următoarele operațiuni: transcrierea, traducerea și transpunerea pe calculator a 60 pag.

La vol. IX – iulie 1848 – prelucrarea a 15 documente (45 p.)

·                    La proiectul de cercetare III/1 Biografii pașoptiste – întocmit materialul Horvath Mihaly, episcop de Timiș și ministru al cultelor, cca 30 p.

·                    La proiectul de cercetare V/1 Bibliografia Istorică a României, vol. XI (2004-2006) – întocmire a ... fișe bibliografice și pregătirea pentru înaintare la tipar; volum tipărit la Editura Academiei Române în 2007.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Chronica Aulae Episcopalis Timisoaraensis, traducere de Varga Attila, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, 401 p.

·                    Varga Attila, Viața mea și amintirile mele. Memoriile inedite ale lui Juhász Kálmán, în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem professoris Nicolao Bocșan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 573-578.

·                    Varga Attila, Bibliografia Istorică a României, XI, 2004-2006, coord. St. Mândruț, București, Edit. Academiei Române, 2007, XVI + 520 p.  (coautor).

·                    Varga Attila, Documente privind revoluția de la 1848-1849 în Transilvania, vol. VIII, București, Edit. Academiei Române, 2007, 468 p. (colaborator)

·                    Varga Attila, Dincolo de  zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiară: trecut, prezent, viitor în vol. Masoneria în Transilvania. Repere istorice, coord. Tudor Sălăgean și Marius Eppel, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, p. 33-62.

 III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Varga Attila, Reșița, 12-14 octombrie 2007, Muzeul Banatului Montan Reșița, Conferința internațională Banat – Trecut istoric și cultural, comunicarea Biserica ortodoxă din Banat în timpul revoluției de la 1848-1849. Corespondența inedită cu Ministerul Cultelor

IV. Deplasări peste hotare

·                    Varga Attila, Geneva, 22-25 martie 2007, Universitatea din Geneva, conferința internațională „Formarea elitelor în Europa Centrală și de Est”, comunicarea Formarea intelectualilor romano-catolici la seminariile teologice din Banat și Transilvania (1848-1918).

·                    Budapesta, 3 iunie – 17 iunie 2007, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2007 (cercetări în fondurile Arhivelor Naționale Maghiare pentru proiectul de cercetare Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IX

·                    Budapesta, 15 octombrie – 26 octombrie 2007, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare (cercetări în arhivele maghiare pentru tema grantului 1254)

·                    Budapesta, 4 decembrie – 19 decembrie 2007, stagiu de documentare la Arhivele Naționale Maghiare (cercetări în arhivele maghiare pentru tema grantului 1254 și a grantului CEEX)

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

·                    Participant la grantul CNCSIS A/1254/2007-2008, intitulat Administrația, școala și biserica în Transilvania în perioada reformismului austriac (dir. grant Remus Câmpeanu)

·                    Participant la grantul CNCSIS GAR/2007-2008, intitulat Bibliographia Historica Romaniae (dir. grant acad. Camil Mureșanu)

·                    Membru al grantului CEEX /2007-2009, intitulat Geografii simbolice răsăritene; Instituții colaboratoare: Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai”, Institutul de Istorie „George Bariț”, Muzeul de Istorie a Transilvaniei (dir. grant prof.univ.dr. Sorin Mitu)

VII. Alte activități

 

 

AC dr. MARIN BALOG (cartea de muncă la Institut)

I.Stadiul lucrării de plan

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. VIII, 27-30 iunie 1848 s-a participat la pregătirea pentru tipar a volumului (întocmire indici, introducere pe calculator etc.)

La vol. IX iulie 1848) – transcriere, traducere cca 25 doc. – 75 p.

·                    La proiectul de cercetare III/1  Biografii pașoptiste, vol. II, identificare și prelucrare de material pentru studiile privind pe Ioan Maiorescu și Ioan Buteanu – cca 30 p.

II. Cărți, studii și articole științifice

·                    Iosif Marin Balog, Dilemele modernizării. Economie și societate în Transilvania 1850-1875, Cluj-Napoca, Edit. International Book Access, 2007, 360 p., ISBN 973-883002-8.

·                    Opțiuni democratice la popoarele central-est euorpene în secolul al XIX-lea, Teodor Pavel (coord.), Marin Iosif Balog (ed.), Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, 318 p., ISBN 973-7710-91-6.

·                    [B] Marin Balog, Brașovul – centru financiar i bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, în „Historia Urbana”, tom 15, 2007, nr. 1-2.

III. Participări la reuniuni științifice interne

·                    Marin Balog, Brașov, 18-19 aprilie 2007, Muzeul Mureșenilor, Consiliul Județean Brașov, sesiune de comunicări științifice Țara Bîrsei, ediția a VI-a, comunicarea Habitatul și arhitectura rurală n Transilvania în noul context economic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, interferențe și modernizare.

·                    Marin Balog, Lugoj, 30 iunie – 1 iulie 2007, Muzeul de Istorie și Etnografie de la Lugoj, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, sesiune de comunicări științifice Spațiile alterității, ediția a X-a, comunicarea Înalta birocrație austriacă din Transilvania și rolul ei în modernizare la mijlocul secolului al XIX-lea.

·                    Marin Balog, București, 6-7 iunie 2007, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Banca Națională a României, sesiune de comunicări științifice Banca și orașul, comunicarea Brașovul centru financiar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea

·                    Marin Balog, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Centrul de Studii Transilvane, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, conferința internațională Modernizarea în România în secolele XIX-XXI, comunicarea Reformele agrare de la mijlocul secolului al XIX-lea și efectele lor asupra modernizării în societatea transilvană (1850-1880).

·                    Marin Balog, Cluj-Napoca-Arcalia, 28 iulie – 7 august 2007, membru în comitetul de organizare al Școlii Internaționale de Vară Integrarea europeană. Trecut, prezent, perspective, organizată de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, (28 cursanți din Italia, Ungaria, România).

IV. Deplasări peste hotare

V. Date privitoare la activitățile de doctorat

·                    participant – cu  observații și sugestii – la 9 referate ale doctoranzilor Institutului susținute în Colectivul de istorie modernă – problema națională.

VI. Date privitoare la implicarea în granturi

VII. Alte activități

·                    Membru în organizația internațională H-net: Humanities and Social Sciences Online, network Habsburg http://www.h-net.org/lists

 

 

CSIII dr. GUI DANIELA (cartea de muncă la Institut)

·                    La proiectul de cercetare I/4 Documente privind revoluția de la 1848 în Țările Române. C. Transilvania, vol. IX (iulie 1848) – transcriere, traducere 15 doc.

·                    La proiectul de cercetare III/1 Biografii pașoptiste, vol. II, documentare pentru studiul referitor la Barbu Iscovescu