I. RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUTULUI DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU”
DIN CLUJ-NAPOCA PE ANUL 2013

 

1.   Membrii Secției – lucrări publicate în 2013; cea mai importantă lucrare a fiecărui membru în 2013 (vezi rapoarte trimise Secției de acad. Camil Mureșanu, prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române)

 

2.   Domenii de cercetare: Istorie, Drept, Filosofie, Psihologie, Sociologie

 

3.   Resurse umane:

 

- Cercetători                                -  35

- Nr. doctori                                -  32

- Nr. conducători de doctorat     -  13  (9 Institut + 4  UBB)     

 

4. Formare de tineri cercetători

Doctoranzi         2

Postdoctoranzi   3

 

5. Mijloace de cercetare. Realizate/completate în 2013

 

Biblioteci de specialitate ale Institutului: 358 volume și 176 titluri periodice -

Prin schimb, donații, abonamente și achiziții

 

Echipamente de cercetare: 2 calculatoare; 2 laptop-uri; 2 monitoare;

       2 multifuncționale

       (cu valori între 100 - 500 E)

 

6. Rezultate obținute în cercetare în anul 2013  - Vezi secțiunile:

Tipărituri: cărți, studii, articole științifice

Organizări și participări la manifestări științifice interne

Deplasări peste hotare pentru participări științifice, conferințe, documentare în biblioteci, arhive

Alte activități

 

7. Realizări excelente din anul 2013 (cca 3 rezultate)

- cărți (fundamentale)

 1. Vasile Pușcaș, EU Accession Negotiations (A Handbook), Viena, Hulla & Co Human Dynamics, 2013, 214 p, ISBN : 978-3-200-03068-8.

 2. Ela Cosma, Agențiile consulare habsburgice și revoluțiile pașoptiste din Moldova, Muntenia și Serbia, Editura Argonaut - Cluj-Napoca, Symphologic Publishing – Gatineau, 2013, 410 p. + indici + 2 hărți, ISBN 978-0-9917782-8-7.

 3. Codruța Liana Cuceu, Spațiu public și spațiu privat. O perspectivă românească , Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 410 p., ISBN 978-973-757-883-9.

 

- lucrări științifice (publicate în reviste cu impact mare)

 1. [ISI]Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, La Diplomazia Italiana sulla Communità Ebraica Romena nel Secondo Dopoguerra, „Transylvanian Review”, vol. XXII, Supplement, nr. 4, 2013, p. 86-95. [ISI]

 2. [ISI] Susana Andea, The Palatine Assemblies from Timiș and Caraș Counties and the Documents They Issued in the 14th-16th Centuries, „Transylvanian Review”, vol. XXII, Supplement, nr. 4, 2013, p. 265-273.

 3. [ISI] Ionuț Isac, About Intelligent Machines, ”Singularity” and God, în ”European Journal of Science and Theology”, June, 2013, vol. 9, nr. 3, p. 45-61

- rapoarte de mare interes național

 

8. Premii internaționale/naționale obținute de cercetătorii din Academia Română - 2 (premii naționale – Academia Română)  

 1. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române pentru lucrarea Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluție, semnificații, coord. Șerban Turcuș, autori: Șerban Turcuș, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, vol. I–II (371 p.; 1345 p.), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011.

Premiul „George Barițiu“ al Academiei Române pentru lucrarea Ela Cosma, Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 – august 1849). Generalul Józef Bem în corespondență, proclamații, documente, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 457 p. + 53 ilustrații + 1 hartă (decernare în  19 decembrie 2013)

9. Cooperări științifice naționale și internaționale inclusiv în proiecte (cu indicarea numărului de proiect și a partenerilor). Oaspeți din străinătate.

             Cooperări științifice:

12 cooperări științifice naționale: cu Institutul de Arheologie și Istoria Artei; Centrul de Studii Transilvane; Institutul de Istorie „N. Iorga" București; Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, Institutul de Arheologie din Iași; Institutul de Istorie a Religiilor din București; Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; Arhivele Naționale ale României; Universitatea din Oradea.

9 cooperări internaționale: cu Academia di România din Roma; Institutul Federal pentru Istoria și Cultura Germanilor Răsăriteni din Oldenburg (Germania); Institutul de Bizantinologie din Viena (Austria); Școala de înalte Studii de Științe Sociale din Paris (Franța); Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural din Görlitz (Germania); Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe din Chișinău (Republica Moldova); Institutul pentru Cultura Românilor din Voivodina (Novisad, Serbia); Departamentul de Istorie Bisericească al Universității Catolice din Milano (Italia). Institutul Polon de Lingvistică (Colectivul de realizare a Lexiconului Latinei medievale a Polonilor) pentru realizarea ediției on-line a glosarului.

 

Oaspeți străini: - 3     

 1. Dr. Tatiana Pokivailova (Rusia, Moscova, Institutul de Slavistică  al Academiei de Științe a Rusiei) în perioada 1-6 octombrie 2013, stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2013 (tema Interferențe româno-ruse de-a lungul timpului în spațiul Europei Centrale și de Est)

 2. Dr. Lora Gerd (Rusia, Sankt Peteresburg, Institutul de Istorie din Sankt Petersburg al Academiei de Științe a Rusiei) în perioada 2-14 iunie crt., stagiu de documentare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2013 (teme: Secularizarea averilor mănăstirești în Principatele Unite. 1850-1860 și Interferențe româno-ruse de-a lungul timpului în spațiul Europei Centrale și de Est)

 3. prof. Yuri Gusev (Rusia, Moscova, Institutul de Slavistică al Academiei de Științe a Rusisi) stagiu de cercetare în cadrul schimburilor interacademice pe anul 2013 (tema Secolul al XVIII-lea. Istorie și literatură transilvăneană).

 

10. Conferințe/sesiuni științifice organizate de Institut - 3

 1. Cluj-Napoca, 5 februarie 2013, orele 12, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, Sala de Conferințe, etaj I, str. Kogălniceanu nr. 12-14,  Simpozionul comemorativ IULIU MANIU – 60 de ani de la moartea tragică în închisorile comuniste. Cuvântul de deschidere a simpozionului a fost rostit de prof.dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Acaemiei Române, directorul Institutului. Au prezentat  CSI dr. Dumitru Suciu, CSI dr. Gheorghe Iancu, CSI dr. Adrian Man;

 2. Cluj-Napoca, 22 octombrie 2013, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, în colaborare cu Editura Argonaut din Cluj-Napoca și Symphologic Publishing din Gatineau (Ottawa) – Canada,  22 octombrie 2013, orele 11, în Sala de Conferințe, etaj I, Workshopul, organizat în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 „Armatele imperiale și românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece”, cu sprijinul ANCS – CNCS-UEFISCDI.

 3. Cluj-Napoca, 28-30 noiembrie 2013, organizatori: Centrul pentru Istoria și Cultura Europei Centrale și de Est, Universitatea Siegen (Germania),  Univesitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Academia Român㠖 Filiala Cluj-Napoca – Institutul de Istorie “George Barițiu”, International Conference  „Phantom borders and legal regionalism The legal culture in post-imperial and postnational Contexts in East Central Europe”.

 4. Cluj-Napoca, februarie 2013, Dezbaterea „Școala Gustian㠖 Altfel” (prilejuită de apariția revistei „Transilvania”, rn. 11-12/2012, consacrată integral analizei critice a istoriei sociologiei românești, organizată de Academia Român㠖 Filiala Cluj-Napoca, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Institutul de Istorie „George Barițiu” și Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Istorie.

 5.  Cluj-Napoca, 16 mai 2013, Workshop-ul „Managementul literaturii științifice”;

 6. Cluj-Napoca, 1 octombrie 2013, Workshop-ul „Intelectualitate și antisemiism: reflexe europene”.

 7. Cluj-Napoca, 4 octombrie 2013, Conferința Național㠄Testarea psihologică: actualități și perspective”;

 8. Cluj-Napoca, 15 noiembrie 2013, Sesiunea științifică anuală cu participare națională a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu”.

 

11. Concluzii și propuneri

 

Activitatea Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române s-a desfășurat și în cursul anului 2013 la parametrii unor exigențe științifice superioare, dată fiind experiența acumulată de-a lungul mai multor decenii și a competenței profesionale dobândite de cei 35 de membri ai lui. Au fost avute în vedere teme aparținând unei problematici de cercetare prioritare, fiind continuate cele fundamentale din anii anteriori.

Astfel, s-a definitivat volumul XVI din colecția Documenta Romaniae Hsitorica și volumul IV din colecția Izvoarele Răscoalei lui Horea 1784. Seria B. Izvoare narative, care vor fi înaintate spre tipărire Editurii Academiei Române în cursul anului 2014, în care sens s-a făcut deja oferta.

O activitate imensă de cercetare s-a derulat în privința Revoluției de la 1848, a Mișcării naționale a Românilor din Transilvania între anii 1849-1918, a Istoriei contemporane a României, a problematicii actuale din domeniile Filosofiei, Psihologiei și Sociologiei.

De menționat apariția cu regularitate a „Anuarului” Institutului, cu seriile Humanistica și Historica, aceasta din urmă având și un Supliment apărut electronic. Se remarcă și în anul 2013 activitatea celor 13 conducători de doctorat, fiind susținute un număr de 19 teze de doctorat. La concursul de admitere din 1 octombrie 2013 au fost admiși alți 7 doctoranzi.

Conferințele științifice internaționale și interne organizate de Institut sau la care au participat membrii lui au reflectat competența acestora.

Institutul își propune ca în anul 2014 să finalizeze cercetările pe problematica începută sau aflată în derulare la termenul stabilit, să sporească exigența față de elaboratele științifice proprii și să asigure o vizibilitate mărită în plan științific intern și internațional.

 

Cluj-Napoca, 6 decembrie 2013                                                                 

                                                                                                                     Director

 

Prof. dr. Nicolae EDROIU

Membru corespondent al Academiei Române