III. PROGRAMELE ȘI PROIECTELE DE CERCETARE PE ANUL 2011

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  I (program de cercetare prioritar)

Coordonator program: C. S. I dr. NICOLAE EDROIU m.c.   

 

            a)  Denumirea: IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNIEI, CU REFERIRE LA CEA A TRANSILVANIEI

            b) Coordonator program - Prof.univ.dr. Nicolae Edroiu, m.c.

            c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv:  există în cazul proiectului de cercetare I/1 (Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania (sec. XI-XV) doar ediții vechi de documente, unele din secolul al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, incomplete, cu erori de datare și de lectură, editate după norme depășite azi. Unele documente sunt cunoscute din diferite rezumate și mențiuni editate în limba maghiară, inaccesibile istoricului român. Multe din documentele inedite conțin informații necunoscute scrisului istoric. Uneori ele constituie primele atestări documentare ale unor așezări, alteori oferă informații prețioase pentru istoria instituțională, socială, economică, politică a Transilvaniei medievale. La cele de mai sus se mai adaugă existența unui număr destul de mare de documente inedite aflate în arhivele interne și externe, aproximativ 35-40%. Situații similare se găsesc și în cazul proiectului de cercetare I/3, dedicat editării Izvoarelor răscoalei lui Horea, unde o mare parte a documentelor sunt inedite. Referitor la Proiectul de cercetare I/2 (Conscripția fiscală a Transilvaniei) trebuie precizat faptul că este cea mai completă conscripție fiscală a Transilvaniei din sec. al XVIII-lea, ce oferă un material bogat privind istoria economico-socială, fiscalitatea, structura etnică a populației, habitatul. Editarea Documentelor Revoluției de la 1848 (Proiectul de cercetare I/4) ca și a celor referitoare la Problema națională (proiectul de cercetare I/6) pleacă de la  necesitatea cunoașterii cât mai exacte a trecutului istoric și, pentru aceasta, se impune ca o necesitate editarea documentelor, cu atât mai mult cu cât o mare parte a acestora, inedită și ea, se află în păstrarea arhivelor din Ungaria, Viena etc. Proiectul de editare a textelor antologice aparținând reprezentaților Școlii Ardelene (proiectul de cercetare I/5) își propune să suplinească o carență a istoriografiei - lipsa cvasitotală a unei ediții științifice ale operei reprezentanților Școlii Ardelene. Edițiile existente sunt fragmentare, depășite uneori metodologic, nu îngăduie receptarea corectă a acestei etape din istoria culturii românești.

            d) Scopul programului: Se dorește ca pentru prima dată în istoria noastră să se obțină un corpus național de izvoare medievale, cu atât mai mult cu cât programul de față continuă altele mai vechi și a fost conceput în strânsă corelare cu programe

similare pentru spațiul Moldovei și al Țării Românești. Dacă seriile A și B ale corpusului național de Documenta Romaniae Historica au ajuns deja cu editarea documentelor din secolul al XVII-lea, seria C. Transilvania a rămas în urmă. Numărul mare de documente păstrate aici, pentru secolul XIV nu a îngăduit editarea în paralel a documentelor în același ritm, astfel încât proiectul de cercetare I/1 își propune să contribuie la reducerea decalajului menționat mai sus, cu atât mai mult cu cât o dată cu editarea acestor documente, se vor putea lămuri unele chestiuni controversate din istoriografie și, în același timp se va putea scrie și mai temeinic o altă istorie a Transilvaniei voievodale.

Proiectul de cercetare I/4, dedicat Revoluției de la 1848, la fel ca și precedentul, face parte dintr-un proiect național amplu, conceput la fel, pe serii distincte, pentru Moldova, Țara Românească și Transilvania. Cel de față continuă seria volumelor anterioare, dorindu-se editarea documentelor de bază ale revoluției din Transilvania.

Dacă proiectele de cercetare I/1 și I/2 sunt parte a unor programe naționale de cercetare fundamentală, celelalte proiecte doresc să contribuie la cunoașterea spațiului transilvan în ipostaze de referință ale evoluției istorice. Astfel, proiectul de cercetare I/3, dedicat lui Horea, continuă programe anterioare, în scopul oferirii suportului documentar integral al răscoalei ce a cuprins întreaga Transilvanie și a avut un impact deosebit asupra evoluției acesteia, fiind cea mai mare răscoală țărănească din Europa din perioada premergătoare Revoluției franceze.

Proiectul de cercetare I/2, dedicat Conscripției fiscale de la 1750, pentru același secol al XVIII-lea, își propune să ofere informații și date reale pentru o evaluare corectă și realistă a situației sociale, economice, etnice din Transilvania.

            e) Rezultate scontate: editarea în volume, pe cât se poate exhaustiv, a izvoarelor amintite mai sus, după normele tehnice actuale într-un mod unitar, cu punerea în circulație a unui foarte mare număr de documente inedite, depistate deja sau care urmează a fi depistate, din arhive interne și mai ales din arhivele externe; oferă o cunoaștere adecvată prin marea bogăție și diversitate a informației referitoare la istoria politică, social-economică, instituțională, militară, juridică și spirituală a societății medievale, pe seama celei mai importante categorii de izvoare ale epocii, greu accesibile chiar și medieviștilor.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: Editarea de cărți, studii, comunicări

            g) Durata: 4-5 ani (termenele sunt diferențiate în funcție de stadiul actual atins în editarea izvoarelor, de materialul documentar disponibil și, desigur, în funcție de numărul personalului de cercetare implicat în această activitate).

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program :

1. Proiectul de cercetare I/1 : Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385)

2. Proiectul de cercetare I/2 : Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. V, Tabele statistice - Comitatele Alba de Sus, Alba de Jos, Cluj, Dăbîca.

3. Proiectul de cercetare I/3A : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

    Proiectul de cercetare I/3B : Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B.  Izvoare Narative, vol.IV Ziare, broșuri

4. Proiectul de cercetare I/4 : Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. X (6-12 iulie 1848) - p. nou

5. Proiectul de cercetare I/5 : Mișcarea  națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865) - p. nou

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/1

Coordonator proiect: C.S. I dr. SUSANA ANDEA

 

             a) Denumire: Documenta Romaniae Historica. Series C. Transilvania, vol. XVI, (1381-1385).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea (coordonator), C.S. II dr. Lidia Gross, C.S. III dr. Adinel-Ciprian Dincă.

            c) Termen de realizare: 2012 (program demarat în anul 2006). În anul 2011 se vor realiza aproximativ 200 de pagini dactilografiate și parțial mss.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: material dispersat în diferite ediții vechi de documente ce nu mai corespund normelor științifice și circa 40% material inedit aflat în arhivele interne și externe

            e) Scopul proiectului: editarea integrală a izvoarelor diplomatice privind Transilvania, anii 1381-1385.

            f) Material și metode de lucru: documente originale sau transumpturi, edite și inedite, în mai mică măsură rezumate; depistare, datare, colaționarea textelor edite, transcrierea textelor inedite, traducere, regestarea, identificarea toponimiei, note critice, descrierea arhivală și bibliografică, colaționări, indici, lista documentelor false, lista documentelor greșit datate.

            g) Rezultate scontate: editarea în volume, pe cât se poate exhaustiv, a izvoarelor amintite mai sus, după normele tehnice actuale într-un mod unitar, cu punerea în circulație a unui foarte mare număr de documente inedite, depistate deja sau care urmează a fi depistate atât din arhive interne, dar cu deosebire din arhivele externe; să se ofere o cunoaștere adecvată prin marea bogăție și diversitate a informației referitoare la istoria politică, social-economică, instituțională, militară, juridică și spirituală a societății medievale, pe seama celei mai importante categorii de izvoare ale epocii, greu accesibile chiar și medieviștilor; îmbogățirea bazei documentare și informaționale pentru perioada respectivă.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare, susținerea de referate și comunicări științifice.

            i) Colaborări în țară: nu

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                 - un salariu  pentru C.S. I

                 - un salariu pentru C.S. II

                 - un salariu pentru C.S. III

                 - costul hârtiei pentru cca. 400 coli ministeriale

                 - dactilografierea a cca. 150 de pagini în trei exemplare

                 - cheltuieli de deplasare la arhivele din țară - 14 zile x 2 cercetători și la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/1/2011

            S. Andea         - an 1385, 60 p.

            L. Gross          - an 1384, 60 p. 

            A. Dincă         - an 1384, 50 p.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  I/2

Coordonator proiect: C.S. I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

 

            a) Denumire: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750, vol. VI, Tabele statistice - Comitatele Hunedoara, Solnocul de Mijloc, Târnava, districtul Făgăraș.

            b) Colectivul de cercetare:  C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator, ½ normă), C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr. Remus Câmpeanu.

            c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2012. Vol. VI începe în 2011, iar întreaga lucrare în anul 1993). În cursul anului 2011 se va efectua traducerea, procesarea și introducerea în sistemul de tabelare computerizată, precum și corectarea și colaționarea materialului prelucrat prin confruntare cu originalul  (cca. 375 pagini în anul menționat).           

d) Stadiul actual al cunoștințelor: materialul conscripției, în cea mai mare parte inedit, se află la Arhivele Naționale Maghiare Budapesta, (Fond 50); s-a publicat în anul 2009  volumul 1, partea I-II, 2549 p.

            e) Scopul proiectului: cercetarea și prelucrarea materialului pentru  unitățile administrative menționate mai sus.

f) Material și metode de lucru: realizarea fotocopiilor pentru unitățile administrative propuse a fi cercetate; elaborarea formularelor și stabilirea metodologiei de prelucrare în acord cu bibliografia de referință privind problematica dată, corectarea documentelor transcrise și procesate pe calculator prin confruntarea cu materialele fondului original, aflat la Arhivele Naționale Maghiare din Budapesta.

            g) Rezultate scontate: elaborarea unor volume consacrate tuturor unităților administrative din Transilvania cuprinzând datele prelucrate ale conscripției.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicare și prin susținerea unor referate și comunicări științifice.

            i) Colaborări în țară: Florin Mureșan - Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale.

            j) Colaborări în străinătate: nu.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                        - un salariu C.S.I (½ de normă)

                        - două salarii C.S.I

                        - costul hârtiei pentru 1.000 coli ministeriale

                        - dactilografierea a cca. 200 de pagini anual  în 3 exemplare

                        - cheltuieli de deplasare în țară - 7 zile x 3 cercetători; la Viena - 15 zile x 2 cercetători, Budapesta - 15 zile x 4 cercetători.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu.

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/2/2011

L. Gyemant    - 125 p.

A. Dorner       - 125 p.

R. Câmpeanu - 125 p. 

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/3 A

Coordonator proiect: C.S. I dr. LADISLAU GYÉMÁNT

 

             a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, vol. XI, Comitatele Cluj-Solnoc

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Ladislau Gyémánt (coordonator) ½ normă, C.S. II dr. Anton Dörner, C.S. II dr.  Remus Câmpeanu.

            c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2011. Proiect demarat în 2009, care va fi finalizat 2011. În cursul anului 2011 se vor realiza 90 pag. - documentare și transcriere.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: materialul arhivistic este în cea mai mare parte inedit.

            e) Scopul proiectului: publicarea materialului documentar referitor la premisele, desfășurarea, urmările și ecourile Răscoalei de la 1784

            f) Material și metode de lucru: depistarea, transcrierea, traducerea documentelor scrise în limba maghiară , regestarea conform normelor științifice a materialului fotocopiat din arhivele de la Budapesta.

            g) Rezultate scontate: selectarea și sistematizarea materialului, în special a celui inedit, traducerea textelor din limba maghiară, dactilografierea a cca. 120 de pagini  manuscris anual .

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului XI al colecției Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria A.Diplomataria la Editura Academiei Române.

            i) Colaborări în țară: nu         

            j) Colaborări în străinătate: nu.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                        - un salariu C.S.I

                        - un salariu C.S.I ½ n.

                        - un salariu C.S.II

                        - costul hârtiei pentru 400 de coli ministeriale

                        - dactilografierea a cca. 120 de pagini în 3 exemplare

                        - cheltuieli de deplasare la arhivele din țara - 7 zile x 3 cercetători

            i) Alte subvenții de cercetare: nu

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/3A/2011

            L. Gyemant    - 30 p.

            A. Dorner       - 30 p.

            R. Câmpeanu - 30 p.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE 1/3 B

Coordonator proiect: C.S.I dr. NICOLAE EDROIU

 

             a) Denumirea: Izvoarele Răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative, vol. IV. Presă. Broșuri 1784-1795.

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I Director dr. Nicolae Edroiu (coordonator)

            c) Termen de finalizare: 2011 (proiect început în anul 2007). În cursul anului 2011 vor fi depistate, cercetate, selectate, colaționate cca 40 p. și va fi definitivat textul întregului volum IV în vederea înaintării lui Editurii Academiei Române pentru publicare.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: sunt introduse în circuit științific multe informații istorice provenind din ziarele apărute în Europa și peste Ocean în anii 1784-1786 referitoare la ecourile europene ale Răscoalei lui Horea.

            e) Scopul proiectului: editarea critică a principalelor informații istorice și surselor narative privind Răscoala lui Horea.

            f) Material și metode de lucru: cercetări în arhive și biblioteci în scopul depistării și preluării informațiilor, înregistrarea și prelucrarea datelor, definitivarea textelor acestor izvoare în vederea publicării lor.

            g) Rezultate scontate: multiplicarea informațiilor istorice existente în prezent în istoriografie privind răsunetul european al Răscoalei lui Horea.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului IV din Seria B. Izvoare narative al colecției Izvoarele Răscoalei lui Horea (1784).

            i) Colaborări din țară: nu

            j) Colaborări din străinătate: nu.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

            - un salariu C.S. I

            - costul hârtiei pentru 500 de coli ministeriale x 3 ex.

            j) Alte subvenții de cercetare: nu.

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/3B/2011

            N. Edroiu - documentare, prelucrare a cca 50 p.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE I/4

Coordonator proiect: C.S. II dr. ELA COSMA

 

             a) Denumirea: Documente privind Revoluția de la 1848-1849 în Țările Române. Seria C. Transilvania, vol. X (6-10 iulie 1848) - p. nou

            b) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Mihaela Cosma,  C.S. dr. Varga Attila, C.S. dr. Marin Balog; colaboratori neremunerați: C.S. I dr. Gelu Neamțu, C.S. III Bodor Marghiola Gyöngy.

            c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2014 (proiectul începe în anul 2011). În anul 2011 se va realiza documentarea în arhiva colectivului 1848 de la Institutul de Istorie “George Barițiu”, în arhivele județene (Timișoara, Sibiu, Brașov, Târgu Mureș) și externe (Magyar Országos Levéltár din Budapesta); inventarierea materialului documentar; începe prelucrarea documentelor.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: perioada care a urmat desființării relațiilor feudale din Transilvania (18 iunie 1848) este insuficient cunoscută.

            e) Scopul proiectului: completarea bazei documentare și editarea izvoarelor documentare pentru luna iulie a anului 1848.

            f) Material și metode de lucru: depistarea de noi documente în arhivele interne și externe, fotocopierea, transcrierea documentelor, colaționare și traducere, îngrijirea textelor, efectuarea trimiterilor, a aparatului critic, a regestelor și a indicilor.

            g) Rezultate scontate: cunoașterea adecvată a problemelor sociale și naționale din vara anului 1848 din Transilvania.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea volumului de către Editura Academiei.

            i) Colaborări în țară: da (Târgu Mureș - dr. Ana Hancu; dr. Elena Mihu)

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                         - un salariu pentru C.S. II

                        - două salarii pentru CS

                        - cheltuieli de deplasare la arhivele din tară: 7 zile x 3 cercetători; la Budapesta: 15 zile x 3 cercetători; la Viena: 15 zile x 2  cercetători.

                        - costul hârtiei pentru cca 1000 coli ministeriale

                        - în contul dactilografierii a cca 240 pagini în 3 exemplare

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/4/2010

Ela Cosma - depistarea doc. germane și române; inventarierea doc. germane și române; transcrierea doc. germane; traducerea doc. germane; 50 p.

Attila Varga - depistarea doc. maghiare; inventarierea doc. maghiare; transcrierea doc. maghiare; traducerea doc. maghiare; 50 p.

Marin Balog  - depistarea doc. maghiare, germane; inventarierea doc.; transcrierea doc.; traducerea doc. germane; tehnoredactare doc. maghiare; 50 p.

Gelu Neamțu - depistare doc. românești; transcriere doc. românești

Bodor Marghiola - transcrierea doc. maghiare; traducerea doc. maghiare

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE   I/ 5

Coordonator proiect: C.S. I dr. DUMITRU SUCIU 

 

             a) Denumirea: Mișcarea națională a românilor din Transilvania (1849-1918). Documente, vol. VII (16 iulie 1863 - 19 noiembrie 1865) - p. nou

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Dumitru Suciu, C.S. III dr. Loránd  Mádly, C.S. III dr. Daniela Deteșan, C.S.III dr. Mirela Popa-Andrei; colaborator neremunerat C.S.I dr. Simion Retegan.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2014 (început în anul 2011). În cursul anului 2011 se vor efectua cercetări în arhivele din țară și din străinătate (Ungaria și Austria); se vor depista, xeroxa, transcrie, regesta și prelucra documentele interne și externe din perioada menționată.

            d) Stadiul actual al cunostintelor: s-au tipărit V volume de Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania și s-a finalizat în 2010 volumul al VI-lea. Pe baza celor V tomuri editate s-a elaborat volumul Realități sociale și implicare politică a românilor din Transilvania, 1849-1867, Studii, Coordonator Dumitru Suciu, Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu, Daniela Deteșan, Mádly Loránd, Mirela Andrei, X + 443 pagini, înaintat în 2010 la tipar la Editura Academiei Române, București.

            e) Scopul proiectului: reconstituirea tuturor demersurilor și lucrărilor Dietei Transilvaniei, votarea legilor I și II privind egala îndreptățire a națiunii, confesiunilor și limbii române în stat, participarea deputaților la Reichrathul din Viena, boicotul maghiar și acțiunile concertate ale ungurilor din Ungaria și Transilvania pentru realizarea legilor de uniune a Transilvaniei cu Ungaria și pregătirea convocării Dietei de la Cluj cu majoritate contrafăcută maghiară împotriva intereselor majorității etnice românești.

            f) Material si metode de lucru: depistarea de documente interne și externe și prelucrarea lor, efectuarea notelor, regestări, traducerea documentelor maghiare.

            g) Rezultate scontate: cunoașterea mecanismelor fundamentale ale mișcării de emancipare a românilor din Imperiul Habsburgic și raporturile lor cu românii din Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea volumului la Editura Academiei.

            i) Colaborări în tără: nu

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

            - un salariu pentru C.S.I

            - două  salarii  pentru C.S.III

            - un salariu pentru C.S.III după terminarea concediului de maternitate (dacă se termină înainte de expirarea anului în curs)

            - cheltuieli de deplasare la arhivele din tară, Ungaria (Budapesta): 15 zile x 2 cercetători, Austria (Viena): 15 zile x 2 cercetători.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare I/6/2011:

D.Suciu            -         nr. pag. cca 60

L. Madly         -          nr. pag. cca 50

D. Deteșan        -        nr. pag. cca 50

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE   II

 Coordonator program: C.S. I dr. SUSANA ANDEA

 

            a) Denumirea: TRANSILVANIA MEDIEVALĂ ÎNTRE VOIEVODAT ȘI PRINCIPAT (SECOLELE XIII-XVII)

            b) Coordonator: C.S. I dr. Susana Andea

            c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Există anumite abordări și interpretări atât în istoriografia română cât și în cea maghiară, germană. Marea lor majoritate sunt însă depășite sau incomplete, nu țin cont de noile izvoare și informații documentare inedite puse în circulație în ultimele decenii. Istoriografia română cu referire la Transilvania medievală este săracă, puțin abordată de cercetători, evitată în special datorită dificultăților ridicate de cunoașterea surselor primare scrise în limbile: latină, maghiară, germană.

            d) Scopul programului: Cunoașterea mai aprofundată și realistă a voievodatului Transilvaniei și, mai târziu, a principatului transilvănean. În această etapă accentul prioritar se va pune asupra funcționării instituțiilor voievodatului, a vieții sociale, economice, religioase, culturale, urmând ca ulterior accentul să fie pus pe evoluția principatului ca stat de sine-stătător, aflat în schimburi active cu țările române vecine, Moldova și Țara Românească, realizarea unui instrument de lucru util accesului la informația documentului medieval.

            e) Rezultate scontate: Prin valorificarea ultimelor documente puse în circuitul științific ca și prin abordările autorilor se speră la eliminarea petelor albe din cunoașterea trecutului transilvănean și, în același timp, se dorește completarea și întregirea corectă a unor evenimente și procese desfășurate în trecut.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor. Editarea de cărți, studii, articole la edituri din țară și, eventual, din străinătate, comunicări.

            g) Durata: cinci ani (2007-2011) diferențiat în funcție de proiecte și personalul angrenat în realizarea lor

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program :

Proiectul de cercetare II/1. - Susana Andea - Structuri instituționale ale Transilvaniei medievale. Adunările de stări (sec. XIII-XVI)

Proiectul de cercetare II/2. - Lidia Gross - Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

Proiectul de cercetare II/3. - Adinel Dincă -Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV)

Proiectul de cercetare II/4. - Vasile Rus - Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/1

 Coordonator proiect: C.S. I dr. SUSANA ANDEA

 

            a) Denumire: Structuri instituționale ale Transilvaniei medievale. Adunările de stări (sec. XIII-XVI).

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Susana Andea

            c) Termen de realizare: 2007- 2011 (cca 230 pag.) În anul 2011 se vor redacta 50 p.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: Există unele cercetări dedicate acestui subiect, dar ele s-au rezumat strict la spațiul Transilvaniei voievodale și au omis în totalitate comitatele din vest chemate la adunări sub conducerea palatinului, teritorii care au fost locuite de o populație majoritar românească și care azi aparțin de drept statului român (zona Banat, Zarand, Arad, Satu Mare, Maramureș)

            e) Scopul proiectului: Cunoașterea mai exactă a funcționării acestei instituții - adunarea de stări - precursoarea dietei sau adunării comitiale ; atribuțiile, competența, participanți și o abordare comparatistă între adunarea prezidată de voievod și cea prezidată de palatin.

            f) Material și metode de lucru: Documente edite și inedite referitoare la convocarea stărilor la adunare, actele emise de aceste congregații, alte documente de epocă, în special cele emise de rege, cancelaria regală  și de adunarea stărilor prezidată de rege în regatul ungar, de voievod și de cancelaria voievodală; reglementări juridice din epocă care au creat cadrul de funcționare a acestor adunări. Ne propunem pe lângă o reconstituire cronologică și o analiză comparativă a felului în care s-au desfășurat aceste adunări.

            g) Rezultate scontate: Obținerea unor evidențe exacte, cu datele, locul, modul de desfășurare, participanți, competențe etc. a acestor adunări voievodale și palatinale. De asemenea, cunoașterea raporturilor dintre adunarea stărilor din Regatul maghiar și rege, voievodat cu voievodul.

            h) Valorificarea rezultatelor: Participarea la sesiuni de comunicări interne sau externe, publicarea de studii și, în final, a unei cărți de cca 250 pag.

            i) Colaborări în țară: DJAN Cluj, Brașov, Sibiu, Bihor, Biblioteca Universitar㠄Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, alte biblioteci interne.

            j) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Maghiare, Biblioteca Széchenyi - Budapesta, Biblioteca Universitară din Budapesta

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                 - un salariu  pentru C.S. I

                 - cheltuieli de deplasare la arhivele interne și cheltuieli de deplasare externă - Budapesta  - 14 zile.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/2

 Coordonator proiect: C.S. II dr. LIDIA GROSS

 

            a) Denumire: Bresle și confrerii în Transilvania medievală (sec. XIV-XVI)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. II dr. Lidia Gross

            c) Termen de realizare: 2007-2011 (cca 200 p.)  În anul 2011 se vor redacta 50 p.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: Problema relației dintre breaslă (asociație cu un caracter proeminent economic) și confrerie (asociație cu un caracter preponderent religios) nu a fost abordată în istoriografia română (doar tangențial); nu au existat în istoriografia română preocupări în această direcție.

            e) Scopul proiectului: elaborarea de studii și cărți bine documentate care să ofere o nouă perspectivă de abordare a temei.

            f) Material și metode de lucru: documente edite, documente de arhivă inedite, bibliografie de specialitate.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor noi date și a unei noi interpretări.

            h) Valorificarea rezultatelor: Participarea la sesiuni de comunicări interne sau externe, publicarea de studii și, în final, a unei cărți de cca 200 pag.

            i) Colaborări în țară: Arhivele Naționale Române, D.J. Cluj

            j) Colaborări în străinătate:

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                 - un salariu  pentru C.S. II

            l) Alte subvenții de cercetare - nu

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/3

 Coordonator proiect: CS III dr. ADINEL DINCĂ

 

            a) Denumirea: Carte și bibliotecă în Transilvania medievală (sec. XIV-XV).

            b) Colectiv de cercetare: C.S. III dr. Adinel Ciprian Dincă

            c) Termen de realizare: 2007-2011 (200 p.) În anul 2011 se va finaliza lucrarea

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: cercetări și publicații disparate, de mică

anvergură, fără contribuții recente.

            e) Scopul programului: 1. evaluarea și descrierea cât mai exactă a fondului de

carte existent pe teritoriul medieval al Transilvaniei ante 1500; 2. istoria bibliotecilor din același areal; 3. studierea factorilor (culturali, economici, religioși etc.) care au promovat circulația și acumularea de carte în Transilvania medievală.

            f) Materiale și metode de lucru: 1. studierea cu mijloace codicologice a cărții

 manuscrise latine aflate în bibliotecile din Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sibiu și Târgu-Mureș încă din evul mediu; 2. studierea cu mijloace specifice a cărții tipărite (incunabulae) din bibliotecile mai sus-pomenite; 3. cercetarea materialului diplomatic relevant pentru tema de cercetare, edit sau inedit; 4. parcurgerea literaturii de specialitate, românești și străine.

            g) Rezultate scontate: elaborarea unei lucrări care să ofere o imagine coerentă

privind cartea, biblioteca și lectura în Transilvania, urmărind în acest fel originile și tradiția culturală latină și occidentală unei părți din teritoriul de azi al României

            h) Valorificarea rezultatelor: o lucrare monografică de cca. 200 pag.           

            i) Colaborări în țară: nu

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Buget solicitat pentru anul 2011:

            - un salariu pentru C.S. III

            l) Alte subvenții de cercetare:

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE II/4

 Coordonator proiect: C.S. III dr. VASILE RUS

 

            a) Denumire: Glosar de termeni și expresii din documentele latine privind istoria medie a României, vol. II, lit. D-H

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III Vasile Rus (1/2 normă)

            c) Termen de realizare: 2009-2016. Proiect de cercetare demarat în anul 2009. În 2011 se vor realiza fișe pentru alte 50 de voci.(lit. D)

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: tipărit vol. I lit. A-C.

            e) Scopul proiectului: realizarea unui instrument de lucru pentru accesul la textele izvoarelor diplomatice de limbă latină din sec. XI-XVI.

            f) Material și metode de lucru: izvoarele diplomatice latino-medievale din sec. XI-XV; excerptarea gloselor, alegerea contextului pentru ilustrarea atestării cronologice și pentru reliefarea sensului sau sensurilor, traducerea în limba română a termenului și contextului ilustrativ, definitivarea vocilor în vederea îmbogățirii literaturii de specialitate din istoriografia română, în acord cu lucrări similare ale lexicografiei actuale din medievistica europeană, sistematizarea generală a materialului, colaționarea textelor, uniformizarea variantelor de traducere etc..

            g) Rezultate scontate: sistematizarea lexicului izvoarelor diplomatice cu accent pe termenii care numesc instituții medievale (în cadrul literelor D-H).

            h) Valorificarea rezultatelor; prin publicare de izvoare istorice latinești și susținerea de referate și comunicări științifice pe această temă (filologie latină medievală).

            i) Colaborări în țară: benevole 

            j) Colaborări în străinătate: benevole

            k) Bugetul solicitat pentru 2011

            - un salariu pt. C.S. III ½ (cumul la salariu)

            - costul hârtiei - cca 1000 pag.

            l) Alte subvenții de cercetare: Solicitarea unui grant de cercetare.

            V. Rus - 50 voci (litera D)

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  III

Coordonator program: C.S. I dr. DUMITRU SUCIU

 

            a) Denumirea: ASPECTE ALE VIEȚII POLITICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN TRANSILVANIA MODERNĂ (XIX-XX)

           b) Coordonator: C.S. I dr. Dumitru Suciu

           c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Existența unor cercetări și abordări monografice fragmentare, mai vechi care nu au cunoscut și nu au valorificat documentele editate în colecțiile noastre de documente. Sunt o serie de aspecte ale societății din Transilvania care impun o nouă viziune interpretativă.

           d) Scopul programului: Obținerea unor studii și lucrări de reală valoare științifică.

           e) Rezultate scontate: Completarea și îmbogățirea cercetărilor științifice care să elucideze aspectele mai puțin cunoscute din istoria noastră și care să ofere cercetării istorice de la noi și din Europa concluzii și interpretări realiste ale fenomenelor istorice.

           f) Modul de valorificare a rezultatelor: Elaborarea de studii, comunicări, lucrări, organizarea unui simpozion.

           g) Durata: 2-5 ani (diferențiat în funcție de numărul de cercetători, amploarea temei cercetate)

           h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

Proiectul de cercetare III/1 - Biografii pașoptiste. Culegere de studii, vol. IV (p. nou)

Proiect de cercetare III/2  - Dumitru Suciu - Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumtăate a secolului al XIX-lea (p. nou)

Proiectul de cercetare III/3 -  Lorand Mádly - Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc  în deceniul neoabsolutist

Proiectul de cercetare III/4 - Mirela Andrei - Sfântul Scaun și raporturile catolicism-ortodoxie în  spațiul românesc între 1850-1918 - proiect întrerupt pentru anii 2010 - 2011

Proiect de cercetare III/5 - Daniela Deteșan - Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz: comitatul Cluj

Proiect de cercetare III/6 - Marin Balog - Investițiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare

Proiect de cercetare III/7 - Marin Balog - Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a a secolului al XIX-lea (1866-1890)

Proiect de cercetare III/8 - Ela Cosma - Revoluția săsească de la 1848-1849 - o reparație istorică / Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 - eine geschichtliche Instandsetzung

Proiect de cercetare III/9 -  Attila Varga -  Franc-masoneria central est-europeană și emigrația maghiară post-pașoptistă - p. nou

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE NR. III/1

 Coordonator proiect: C. S. II dr. ELA COSMA

 

            a) Denumirea: Biografii pașoptiste. Culegere de studii. Vol. IV, cca 350 p.

            b) Colectivul de cercetare:   C.S. II dr. Ela Cosma (coordonator), C.S. dr. Varga Attila, C.S. dr. Marin Balog.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2014 (proiectul este demarat în anul 2011). În anul 2011 se vor realiza (documentare și redactare) aprox. 100 pag. din nr. total

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: existența unor monografii și a unor abordări fragmentare, mai vechi, a istoriografiei și a problemelor naționale și sociale din timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, impunându-se reevaluarea unor personalități cu noi informații documentare și cu o viziune modernă. 

            f) Material și metode de lucru: cercetarea materialului edit și a bibliografiei speciale în biblioteci, depistarea unor noi surse documentare în arhive.

            g) Rezultate scontate: completarea istoriografiei problemei pe noi baze documentare și interpretative.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea unui volum de studii și susținerea unor referate și comunicări științifice.

            i) Colaborări în țară: nu

            j) Colaborări în străinătate: nu

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

                        - un salariu CS II

                        - două salarii CS

                        - costul hârtiei pentru cca 600 de coli ministeriale

                        - costul deplasărilor în țară la diverse arhive și biblioteci: 3 zile x 3 cercetători.

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare III/1 (nr. total pagini) din care în anul 2011 se vor realiza 1/3 din pag. asumate de fiecare membru (documentare și redactare).

Ela Cosma -  Avram Iancu și personalitatea sa în corespondența vremii (total 80 pag.)                   

Attila Varga - Generalul Henrik Dembinsky - personalitate complexă a pașoptismului din Europa Centrală  (total 50 pag.)

Iosif Marin Balog - Andrei Șaguna și revoluția transilvană de la 1848-1849 (total 60 pag.)

  

 

PROIECTULA DE CERCETARE III/2

 Coordonator proiect: CSI dr. DUMITRU SUCIU

 

            a.) denumirea: Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (II) 400 p.

            b.) colectivul de cercetare: CSI Dumitru Suciu

            c.) termen de finalizare: 31 decembrie 2013 (proiectul a început în 2010)

            d.) stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: în 2010 a fost finalizat studiul Dumitru Suciu, Soldați fără uniformă ai Landsturmului românesc și starea Protopopiatelor ortodoxe din Transilvania după Războiul Național din 1848-1849, 260 p. + Indici.

            e.) scopul proiectului: reconstituirea coordonatelor esențiale privind recunoașterea egalei îndreptățiri naționale a românilor din Imperiul Habsburgic și Austro-Ungaria între 1848-1900, programele de federalizare versus dualismul austro-ungar, mișcările anti-dualiste ale românilor din Austro-Ungaria, solidarizarea regatului României cu românii din Transilvania și Bucovina, solidarizarea democrației europene cu aceeași mișcare.

            f.) material și metode de lucru: depistarea de noi documente, redactarea unor studii parțiale și pe etape succesive și finale privind tematica enunțată la punctul e.)

            g.) rezultatele scontate: reconstituirea programelor și tacticilor mișcării naționale românești, înlăturarea unor fetișuri și neclarități privind sistemele de stat în care s-a desfășurat această mișcare privită în comparație  cu luptele altor națiuni negermane și nemaghiare din Austro-Ungaria.

            h.) publicarea unui volum compact de studii în 2013.

            i.) colaborări în țară: nu.

            j.) colaborări în străinătate: nu.

            k.) buget solicitat în anul 2011

                        - un salariu CS I

            l.) alte subvenții de cercetare: nu.

            Elaborarea unui studiu în 2011 privind una din tematicile enunțate la litera e. (60 pag.)

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/3

 Coordonator proiect: C.S. III dr. LORÁND MÁDLY

 

            a.) Denumirea: Raporturile dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist

            b.) Cercetător: cerc. dr. Loránd Mádly

            c.) Termen de realizare: 2012 (demarat în anul 2007)

Pentru anul 2011 se preconizează continuarea redactării materialelor științifice, precum și a cercetărilor de arhivă (în țară și străinătate), comunicarea rezultatelor cercetării la conferințe ori colocvii interne și externe inclusiv prin publicarea de studii în publicații de specialitate. Se preconizează și continuarea studierii presei de epocă, dat fiind că reflectarea aspectelor studiate în diferitele organe de presă ale vremii vor constitui unul dintre capitolele de referință ale volumului preconizat. În anul 2010 au fost  trecute în revistă documentele edite, aflate în volumele I și II din „Mișcarea Națională a românilor din Transilvania, 1849-1918”. Pentru anul 2011 este prevăzută continuarea redactării capitolelor lucrării, în formă finală.

            d.) Stadiul actual al cunoștințelor existente: În momentul actual există o

cantitate apreciabilă de documente emanând de la românii care locuiau pe pământul crăiesc, o bună parte publicate deja în diferite volume. De asemenea, în anii trecuți am adunat o cantitate semnificativă de documente inedite privitoare la sașii ardeleni și la situația din Transilvania din arhive interne și externe. Bibliografia temei este cunoscută și accesibilă în biblioteci din țară și străinătate, însă datorită conjuncturii prezente, cercetările arhivistice se desfășoară mai greoi decât se anticipase la început.

            e.) Scopul proiectului: evidențierea diferitelor aspecte ale raporturilor politice, dar și a celor cotidiene ale conviețuirii și interacțiunii dintre sași și români pe pământul crăiesc în deceniul neoabsolutist, aspecte analizate pe mai multe paliere ale coexistenței.

            f.) Material și metode de lucru: Investigarea problematicii pe baza documentelor edite și inedite, a presei de epocă, coroborată cu studiul bibliografiei de specialitate. În ceea ce privește arhivele, mai sunt de depistat și valorificat o serie de documente relevante, atât oficiale (petiții, adrese, memorii) cât și private (jurnale, corespondență).

            g.) Rezultate scontate: punerea pe piață a unei lucrări compacte care să evidențieze aspectele temei cercetate, care va constitui o contribuție la studiul mișcării naționale a românilor din Transilvania, dar și pentru cunoașterea fenomenelor specifice sașilor ardeleni din perioada cercetată.

            h.) Valorificarea rezultatelor: publicarea unei cărți de aprox. 250 p., cu anexe documentare  consistente pe tema menționată.

            i.) Colaborări în țară: Arhivele Naționale Direcția Județeană Sibiu și Direcția Județeană Brașov, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Biblioteca Academiei Române București.

            j.) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Ungare Budapesta, Arhivele Naționale Austria-Viena, Institutul Transilvan din Gundelsheim.

            k.) Bugetul solicitat pe durata desfășurării lucrărilor de cercetare:

            - un salariu aferent postului de cercetător științific III

            - cheltuieli de deplasare la arhivele din țară și străinătate (14 zile pentru Viena și Budapesta, câte 14 zile pentru Biblioteca Academiei și arhivele din Sibiu și Brașov).

            Pentru 2011

            - realizarea unei ponderi de aproximativ 50%  din forma finală a cărții;

            - cercetarea și prelucrarea în continuare a documentației ce urmează a fi depistată în arhivele menționate din țară și străinătate;

            - participarea la manifestări științifice cu comunicări conținând ultimele rezultate ale cercetărilor întreprinse în cadrul acestui proiect.

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/5

 Coordonator proiect: C.S.III dr. DANIELA DETEȘAN

 

            a) Denumirea: Paternuri ale mortalității rurale și urbane din Transilvania (1850-1900). Studiu de caz : comitatul Cluj.  

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Daniela Deteșan.

            c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2012 (Proiect derulat pe o perioadă de 4 ani; demarat din anul 2008).În anul 2011 - documentare si redactare - 30 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Cercetările de demografie istorică axate pe problema mortalității sunt în istoriografia românească abia în stadiu incipient. Cu toate acestea, s-au realizat unele studii, generalizate la nivelul principatului Transilvaniei. Astfel, dl Ioan Bolovan, a publicat lucrarea Transilvania intre Revolutia de la 1848 si Unirea din 1918. Contributii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000, în care a analizat fenomenele demografice majore - natalitatea, nupțialitatea, mortalitatea, migrația. Aceeași abordare generală s-a realizat în cartea semnată de dl Ioan Bolovan și dna Sorina Bolovan, Transylvania in the Modern Era. Demographic Aspects, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Institute-Center for Transylvanian Studies, 2003. În istoriografia universală s-au publicat numeroase cărți și articole axate pe subiectul mortalității. Aceste contribuții, extrem de valoroase, sunt în măsură să ofere proiectului de față modele de analiză, atât din punct de vedere metodologic, cât și sub aspect informațional. Se pot evidenția, prin comparație, comportamente demografice similare sau diferite din arealul central-est european. Enumerăm într-o ordine cronologică, selectivă, câteva dintre lucrările reprezentative pentru tematica propusă: Robert Woods, John Woodward, Urban disease & Mortality in Nineteenth-Century England, Batsford Academic and Educational London, St. Martin’s Press, New York, 1984; Diego Ramiro Farinas, Alberto Sanz Gimeno, Childhood mortality in Central Spain, 1790-1960: changes in the course of demographic modernization, în “Continuity and Change”, 15 (2), 2000, p. 235-267, Cambridge University Press; Muriel Neven, Mortality differentials and the peculiarities of mortality in an urbanindustrial population: a case study of Tilleur, Belgium, în “Continuity and Change”, 15 (2), 2000, p. 297-329, Cambridge University Press; Nigel Morgan, Infant mortality, flies and horses in later-nineteenth-century towns: a case study of Preston, în “Continuity and Change”, 17 (1), 2002, p. 97-132, Cambridge University Press; Christopher French, Juliet Warren, Infant mortality in the Canbury area of Kingston upon Thames, 1872-1911, în “Continuity and Change”, 22 (2), 2007, p. 253-278, Cambridge University Press.

            e) Scopul proiectului: Construirea unei baze de date electronice care să surprindă evoluția fenomenului mortalității din comitatul Cluj în intervalul 1850-1900; Înregistrarea sezonalității mortalității, a distribuției mortalității pe sexe, pe grupe de vârstă, a cauzelor mortalității.

            f) Material și metode de lucru: Principalele surse istorice inedite le reprezintă registrele parohiale de stare civilă, păstrate la Arhivele Naționale ale Statului. Se adaugă a doua categorie de surse, cele edite : recensămintele populației Transilvaniei din anii 1850, 1857, 1880, 1900 și 1910. Într-o primă etapă a cercetării este necesară parcurgerea bibliografiei de specialitate, străine și românești. Apoi, se va trece la prelucrarea materialului bibliografic, pentru a sintetiza stadiului cunoașterii în domeniul investigat. Metodologia de lucru presupune aplicarea metodei despuierii registrelor parohiale”, lansată de Școala franceză de demografie istorică. După completarea fișelor individuale nenominative pentru morți, corespunzătoare localităților rurale și urbane din comitatul Cluj pentru intervalul 1850-1900, se va trece la introducerea datelor pe calculator, în vederea constituirii unei baze lărgite de date. Materialul documentar astfel prelucrat va putea fi interpretat și se poate materializa prin publicarea unei lucrări de specialitate.   

            g) Rezultate scontate: Diseminarea informațiilor prelucrate pe baza surselor istorice inedite din arhive prin articole publicate în reviste sau cărți. Participarea la conferințe naționale/internaționale cu comunicări despre fenomenul mortalității din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

            h) Valorificarea rezultatelor: Publicarea unui volum de circa 400 de pagini, la Editura Academiei Române.

            i) Colaborări în țară:

            j) Colaborări în străinătate: Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Cambridge, Anglia; Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Centre de Recherches Historiques, Paris, Franța; Institut Nationale d’Etudes Demographiques, Paris, Franta; International Institute of Social History, Amsterdam, Olanda.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010: Cheltuieli de deplasare la arhivele din țară (Alba-Iulia, Bistrița, Zalău, Târgu-Mureș, Oradea, etc.), în vederea interpretării comparative a fenomenului mortalității, la nivelul întregului principat ardelean. Cheltuieli pentru materiale consumabile (hârtie, dischete, CD-uri, dosare, etc.).

            l) Alte subvenții de cercetare:

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare:

            - Inventarierea stadiului actual al cercetărilor în domeniu (istoriografia română și străină);

            - Identificarea surselor istorice inedite la Direcția Județeană a Arhivelor Statului din Cluj;

            - Stabilirea eșantionului lărgit de control corespunzător localităților rurale și urbane;

            - Completarea fișelor nenominative pentru morți prin aplicarea metodei ”despuierii registrelor parohiale”;

            - Înregistrarea sezonalității mortalității, a distribuției mortalității pe sexe, pe grupe de vârstă, a cauzelor mortalității;

            Introducerea pe calculator a datelor culese din arhive.

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/6

 Coordonator proiect: C.S. dr. MARIN BALOG

 

            a) Denumirea: Investițiile austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul și efectele lor în modernizare

            b) Colectivul de cercetare: CS  Dr. Iosif Marin Balog, CS Dr. Loránd Mádly, colaborator

            c) Termen de finalizare: 31 decembrie 2011 (proiect demarat în 2009) aprox. 200 pag.

            d) Stadiul actual al cercetărilor în domeniu:

         Curentele și tendințele istoriografice din ultimele decenii au demonstrat faptul că o analiză complexă a  fenomenelor modernizării se poate realiza doar pe baza unei cantități sporite de modele și tipologii, susținute, la rândul lor, de datele empirice. În cazul Europei Centrale în general și al Transilvaniei în special, analizele referitoare  la fenomenul urbanizării și al modernizării au fost marcate de o mare diversitate de abordări, iar  cazul acestui spațiu, unic în felul său prin particularitățile sistemului economic și social, al gradului de urbanizare oferă un fertil câmp de analiză.

       Să reținem apoi faptul că industrializarea a fost, în primul rând, un proces regional și abia apoi unul „național” și, ca atare, analiza istorică trebuie să țină cont de circumstanțele și factorii care au determinat ca o anumită regiune să beneficieze de un proces de industrializare și urbanizare într-un anume complex  de factori, în vreme ce alta să rămână la periferie sau chiar în afara acestui proces. Privind lucrurile din această perspectivă, o abordare la scară regională poate fi în măsură să releve dimensiuni și indicatori particulari ai realității economice în derularea lor în timp și care, în alte contexte sunt trecuți cu vederea. Cu toate că integrarea regiunilor din punct de vedere economic în complexe mai largi a fost acceptată și văzută drept principală componentă a creșterii economice pe care o cunoaște în ansamblul său secolul al XIX-lea, destul de puține au fost cazurile în care istoricii au plecat de la relevarea rolului unor astfel de modele regionale. Cum s-au extins acele „enclave de modernizare”, cum alte zone au avut de suferit de pe urma procesului de integrare și uniformizare sunt doar două din multitudinea de motive care l-ar putea determina pe istoricul de azi la o asemenea abordare.

            Un exemplu elocvent asupra relevanței științifice a subiectului este oferit de recenta teză de doctorat elaborată de Dr. Nagy Robert de la Facultatea de Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj care în cercetările sale  a abordat problematica investițiilor germane de capital în economia Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la primul război mondial și ale cărei concluzii pentru istoriografia subiectului îndreptățesc continuarea cercetărilor.

            e) Scopul proiectului:

Investigarea sub aspect cantitativ și calitativ a evoluției investițiilor austriece de capital în economia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Identificarea domeniilor și ramurilor spre care s-au orientat aceste investiții de capital.

  Studierea la nivelul unor analize de caz a mecanismelor de implementare la nivelul unor firme și întreprinderi din Transilvania a investițiilor; evaluarea lor și a efectelor economice ale acestora la o scară mai largă.

Un al doilea palier de analiză îl va constitui impactul evoluțiilor economice generate de fluxurile de capital austriac în economia Transilvaniei la nivelul transformărilor socio-profesionale și demografice, al urbanizării unor regiuni angrenate în acest proces și a relației dintre sat și oraș in dinamica schimbărilor economice.

            f) Material și metode de lucru:

Cercetarea va pleca de la achizițiile în domeniu ale cercetării istorice internaționale pe plan teoretico-metodologic și a celei aplicate, practicată de către istoricii români  și străini preocupați de fenomenul economico-social. Centrul de gerutate al investigațiilor și analizelor se va axa pe baza unor consistente informații de natură inedită depistate în materialul statistic de epocă, în sursele arhivistice din țară, dar mai ales a celor mai puțin utilizate existente în arhivele de la Viena și Budapesta unde a fost deja identificat, fără însă a fi cules și prelucrat științific.

Etapa a II-a ve presupune sistematizarea și prelucrarea surselor identificate, în concordanță cu specificul problemei supuse analizei și crearea unei baze de date interne.

Va urma prelucrarea științifică, sintetizarea, materializată  în elaborarea de studii, având la bază cele mai noi modele de interpretare profesate de istoriografia europeană contemporană. Efortul spre o viziune integrată și integrativă, multidisciplinară din perspectiva noii istorii economice și sociale, dar și a modelului de istorie culturală promovată azi se va transpune la finalul proiectului prin realizarea unei lucrări cu caracter de sinteză asupra subiectului.

            g) Rezultate scontate:

Proiectul va aduce o primă analiză integrată a rolului fluxurilor externe de capital în economia Transilvaniei în secolulu al XIX-lea în relaționare și raportare la fenomenele similare spațiului Central-European. Un aspect fundamental privind impactul temei propuse este legat și de faptul că va oferi un model complex de cercetare, bazat pe valorificarea unui vast material statistic și arhivistic aflat încă în marea sa majoritate inedit. Volumul-sinteză care se va publica va aduce pentru prima dată în atenția istoriografiei de la noi problematica complexă a efectelor investițiilor de capital în procesul istoric al modernizării, din perspective multiple, în rezonanță cu noile tendințe istoriografice practicate pe plan european.

            h) Colaborări în țară:

Colaborările interne se vor axa pe două componente: realizarea unor contacte științifice cu specialiști în domeniu care s-au ocupat de subiecte similare (spre ex. Problematica investițiilor germane de capital); participări la simpozioane și colocvii aferente temei.

            i) Colaborări în străinătate :

Colaborările externe se vor materializa prin publicarea a cel puțin unul-două studii științifice afrernte temei în reviste de specialitate de profil precum : East Central European Review, Osthefte, Südost Forschungen, beneficiind de contactele pe care le avem deja în acest sens. Volumul ce se preconizează a fi publicat va fi însoțit de un rezumat extins într-o limbă de circulație.

            j) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

Deplasări interne la Arhivele Naționale direcția județeană Brașov și Hunedoara ; consumabile specifice de birou : Hârtie, tonner, suporturi electronice de stocare a datelor (CD, DVD etc.)

            k) Alte subvenții de cercetare: -

            l) Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare:

Membrii proiectului vor fi implicați deplin în toate fazele proiectului și în desfășurarea tuturor activităților de cercetare, de la faza de documentare, identificare de surse arhivistice, până la interpretarea și analiza finală.

Pentru faza aferentă anului 2011 preconizăm realizarea de investigații în Arhivele de la Brașov, Hunedoara, Viena în vederea identificării și selectării materialului arhivistic aferent temei noastre. De asemenea, intenționăm publicarea unui studiu preliminar care să pună în circuitul științific rezultatele preliminare.

 

 

 PROIECTUL DE CERCETARE III/7

Coordonator proiect: C.S. dr. MARIN BALOG

 

            a) Denumirea: Spațiul economic românesc în viziunea cercurilor diplomatice din România și Germania în a doua jumătate a a secolului al XIX-lea (1866-1890)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.  dr. Iosif Marin Balog.

            c) Perioada de derulare a proiectului: 2010-2012. Pentru anul 2011 se preconizează continuarea documentării și pregătirea pentru tipar a unui studiu de aprox. 10-12 pag. în Anuarul Institutului, Series Historica, cu termen de predare noiembrie 2011.

            d) Stadiul actual al cercetărilor în domeniu:

Transformările din viața economică, politică și culturală de la mijlocul secolului al XIX-lea au determinat o intensificare a relațiilor economice dintre statele europene, cu consecințe profunde la scara întregului continent. Istoriografia internațională, ca și cea din spațiul românesc de altfel, a acordat o atenție specială relațiilor diplomatice analizate din perspectiva articulării sistemului de relații politice și militare care au precedat primul război mondial, dar componenta economică a fost privită doar ca una complementară sau tangențială. Referitor la tema și segmentul cronologic al acesteia pe care le propunem spre cercetare în acest proiect, trebuie remarcat faptul că un interes față de relațiile bilaterale româno-germane  s-a manifestat încă de la finele secolului al XIX-lea când sporirea contactelor economice a prilejuit în cercurile politice germane o intensificare a interesului față de spațiul românesc, și în același timp, o legitimare la un alt nivel a mai vechilor relații germano-române. Cu toate că în perioada 1866-1890 volumul schimburilor economice dintre cele două țări nu a fost foarte semnificativ, interesul cercurilor politice și economice a fost evident în ambele cazuri. În acest context cercurile politice germane, secondate îndeaproape de cele ale Austro-Ungariei, se bazau pe promovarea unor proiecte economice ambițioase în Sud-Estul Europei. Cu toate că în perioada 1874-1879 tendința politicilor economice din majoritatea țărilor europene  era spre protecționism, baza tratatelor de comerț dintre România și țările central și vest europene a continuat să fie liberul schimb. În acest context s-a desfășurat lungul proces de tratative româno-germane în vederea încheierii unui tratat comercial.

Cu toate că România era receptată drept un stat mic în percepția cercurilor politic germane, interesul mutual și apropierea politică au fost influențate de percepția pe care o avea un stat față d celălalt nu numai la nivel politic, ci și la nivelul opiniei publice. Corespondența diplomatică existentă în arhivele germane, în special rapoartele consulare trimise de agenții diplomatici de la București, Galați și Brăila împreună cu multe alte informații dovedesc importanța acestui subiect pentru istoriografie, la fel ca și pentru decizia politico-diplomatică de azi. În acest sens scurtele investigații făcute deja de către noi în Arhivele Federale de la Berlin ne-au convins de posibilitatea și utilitatea derulării unui astfel de proiect. Sursele istorice conțin numeroase date despre tema în discuție, cele mai multe fiind inedite atât în istoriografia română, cât și în cea germană. La acestea se adaugă numeroase jurnale și relatări de călătorie ale unor personalități din spațiul german precum: Henke, Rudolf, Rumänien. Land und Volk. In geographischer, historischer und etnographischer Beziehung, sowie in Reiseerrinerungen, Leipzig, 1877.

Quitzmann, Ernst Anton, Deutsche Briefe über den Orient, Stuttgart, 1848.

Schwanz, Bernard, Aus dem Osten. Reisebriefe aus Ungarn, Siebenbürgen und der Walachei, Freiburg, 1876.

La acestea se adaugă unele lucrări apărute în Germania chiar în perioada articulării acestor relații ale Germaniei cu țările din sud-estul Europei: Dehn,Paul, Deutschland und Orient in ihrem wirtschaftlichen Beziehungen, erster Theil: Nach dem Orient, München, 1884.

Metzler, Ludwig, Rumänien, seine Handelspolitik und sein Handel 1890 bis 1900. Mit besonderer Berücktsichtigung der deutsch-rumänischen Handelsbeziehungen, Altenburg, 1902.  Miritz Ströll, Über die Wirtschafts. Politischen Beziehungen Deutschlands zu Rumänien, in „Schmollers Jahrbuch“, Leipzig, 19, 1885, pp. 1143-1170.

In istoriografia română subiectul relațiilor româno-germane a fost tratat de-a lungul timpului în analize complexe și competente precum cele ale lui Șerban Rădulescu Zoner a cărui lucrare România și Tripla Alianță, București, 1978, rămâne una de referință. La acestea se adaugă studiile cercetătoarei de la București Daniela Bușă consacrate fie schimbărilor teritoriale din sud-estul Europei: Modificari politice teritoriale in sud-estul Europei intre congresul de la Berlin si primul razboi mondial, Editura Paideia, Bucuresti, 2003,  sau cele consacrate schimburilor comerciale externe ale României la finele secolului al XIX-lea și începutul celui următor analizate într-un complex de factori în studii precum: Spatiul sud-est european si realitatile lui economice - sfirsitul secolului al XIX-lea - inceputul secolului al XX-lea ( South-Eastern European Area and Its Economical realities -the End of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Century), in „Studii si Materiale de Istorie Moderna”, Vol. XV, Bucuresti, 2002, p. 31-90; Germany's Trade with Countries in the South - East Europe 1900-1914, in „Studii si Materiale de Istorie Moderna”, XVI, Bucuresti, 2003, p. 175-197; Investițiile străine de capital în economia României la începutul secolului XX (Foreign Capital Investment into the Romanian Economy at the Beginning of the Twentieth Century), in “Revista Istorică”, nr. 3-4, 2004, p. 159-170. Aceste abordări integrează și problematica relațiilor româno-germane, dar nu într-un mod special și aprofundat. De aceea, considerăm că prin proiectul pe care îl propunem, prin sursele și metodologia folosită, vom aduce noi contribuții la cunoașterea unui subiect care merită atenția istoriografiei de azi.

            e) Scopul proiectului: analiza relațiilor economice româno-germane, într-o perspectivă  care să surprindă mecanismele complexe de articulare a acestor relații luând în discuție componenta diplomatică, economică, cea de propagandă politică și nu în ultimul rând elementele de imagologie vehiculate despre spațiul românesc în presa și opinia publică germană a timpului

Material și metode de lucru:   Prima etapă va presupune trecerea în revistă a bibliografiei de specialitate a subiectului, inclusiv a celor mai relevante lucrări cu caracter metodologic; investigații în arhivele Ministerului de Externe de la București, precum și în Arhivele Federale de la Berlin.

Etapa a II-a va presupune sistematizarea și prelucrarea surselor identificate, în concordanță cu specificul problemei supuse analizei și crearea unei baze de date interne.

Va urma prelucrarea științifică, sintetizarea, materializată  în elaborarea de studii, având la bază cele mai noi modele de interpretare profesate de istoriografia europeană contemporană. Efortul spre o viziune integrată și integrativă, multidisciplinară din perspectiva noii istorii economice și sociale, dar și a modelului de istorie culturală promovată azi se va transpune la finalul proiectului prin realizarea unei lucrări cu caracter de sinteză asupra subiectului.

Rezultate scontate:  Proiectul va aduce noi contribuții istoriografice asupra subiectului relațiilor economice româno-germane, valorificând surse inedite și oferind o analiză complexă asupra fenomenului concretizată prin publicarea unui volum de aprox. 150-180 pagini. 

            f) Colaborări în țară:  Colaborările interne se vor axa pe două componente:

realizarea unor contacte științifice cu specialiști în domeniu care s-au ocupat de subiecte similare; participări la simpozioane și colocvii aferente temei.

            g) Colaborări în străinătate : Colaborările externe se vor materializa prin

publicarea a cel puțin unul studiu științific aferent temei într-o revistă de specialitate din Germania, beneficiind de contactele pe care le avem deja în acest sens. Volumul ce se preconizează a fi publicat va fi însoțit de un rezumat extins într-o limbă de circulație.

            h) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

Aprobarea unui stagiu de cercetare-documentare de două săptămâni la Berlin în Arhivele Federale Germane în cadrul schimburilor inter-academice.

            i) Alte subvenții de cercetare: -

            j) Obligații științifice asumate în cadrul proiectului de cercetare:

            Voi fi implicat deplin în toate fazele proiectului și în desfășurarea tuturor activităților de cercetare, de la faza de documentare, identificare de surse arhivistice, până la interpretarea și analiza finală.

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE III/8

Coordonator proiect: C.S. II dr. ELA COSMA

 

            a) Denumirea: Revoluția săsească de la 1848-1849 - o reparație istorică / Die siebenbürgisch-sächsische Revolution von 1848-1849 - eine geschichtliche Instandsetzung, studiu (30-50 p.)

            b) Colectivul de cercetare: proiect individual C.S.II dr. Ela Cosma.

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012. Proiectul demarat în anul 2010 se va întinde pe durata a trei ani (2010-2012), timp în care se va efectua atât documentarea, cât și redactarea studiului.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Interpretările istoriografice mai vechi, neactualizate și insuficiente, precum și depistarea unor izvoare istorice neutilizate de cercetare până acum (presa săsească și documente inedite) fac necesară reluarea temei proiectului, din perspectiva unei concepții noi.

            e) Material și metode de lucru: Cercetarea presei săsești, a bibliografiei edite și a documentelor inedite, conținând actele programatice și evenimentele principale ale revoluției săsești de la 1848/1849.

            f) Rezultate scontate: Înnoirea concepției istoriografice cu privire la participarea și contribuția sașilor ardeleni la revoluția pașoptistă.

            g) Valorificarea rezultatelor: Publicarea studiului în limba germană în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, editat de Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg, Schloß Horneck, Gundelsheim, și susținerea de referat științific.

            h) Colaborări în țară: nu

            i) Colaborări în străinătate: Bundesinstitut für Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg), în cadrul parteneriatului cu Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca.

            j) Bugetul solicitat pentru anul 2010: Lucrarea se execută integral de către angajata Institutului - un salariu CSII

            k) Obligații științifice asumate în cadrul proiectului nr. : Realizarea studiului cu un nr. total de 30-50 pagini, în limba germană, redactat de Ela Cosma, în vederea publicării în Germania.

 

 

PROIECT DE CERCETARE III/9

Coordonator proiect: CS dr. ATTILA VARGA

 

            a.) Denumirea: Franc-masoneria central est-europeană și emigrația româno-maghiară post-pașoptistă

            b.) Colectivul de cercetare: Acad. Dan Berindei, CS dr. Varga Attila

            c.) Termen de realizare: 2011-2012 (demarat în anul 2011) Pentru anul 2011 - documentare și redactare ... pag.

            d.) Stadiul actual al cunoștințelor existente: În momentul actual există o cantitate apreciabilă de documente referitoare la emigrația româno-maghiară post-pașoptistă și legăturile ei cu masoneria franceză, suedeză, italiană și britanică, respectiv Marea Lojă a Angliei „Mamă a Lumii”. Bibliografia temei este aproape inexistentă. Până în clipa de față, nu au existat preocupări legate de acest subiect, fapt care justifică, pe deplin, cercetarea propusă, ce are menirea de a deschide un nou orizont de cercetare și o nouă perspectivă asupra istoriei moderne a românilor.

            e.) Scopul proiectului: evidențierea diferitelor aspecte ale raporturilor dintre emigrația românească și maghiară cu marile obediențe masonice ale Europei, iar, prin această prismă, și colaborarea dintre cele două părți care, în perioada post-revoluționară, au găsit mai multe punți de legătură și de dialog decât în perioada precedentă

            f.) Material și metode de lucru: Investigarea problematicii pe baza documentelor edite și inedite, a presei de epocă, coroborat cu studiul bibliografiei de specialitate. În ceea ce privește arhivele, mai sunt de depistat și valorificat o serie de documente relevante în cadrul următoarelor arhive și biblioteci:

            g) Rezultate scontate: punerea pe piață a unui amplu volum care să evidențieze aspectele temei cercetate, respectiv publicarea unui volum anexă de documente pe baza căruia s-a elaborat analiza propriu-zisă

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea unei cărți de aprox. 200 p., precum și a unui volum de documente, de aproximativ 200 de pagini, cu studiul introductiv aferent

            i) Colaborări în țară: Arhivele Naționale Direcția Județeană Sibiu, Direcția Județeană Brașov, Direcția Județeană Târgu-Mureș, Direcția Județeană Timișoara

            j) Colaborări în străinătate: Arhivele Naționale Ungare Budapesta, Institutul Academiei Maghiare din Budapesta Arhivele Naționale Austria-Viena, Magyar Országos Levéltár - Budapesta, Biblioteca Națională Maghiară - Budapesta, Arhiva și Biblioteca Marii Loji a Angliei „Mamă a Lumii” - Londra, Arhiva Marelui Orient al Franței, Biblioteca Națională a Franței, Arhiva și Biblioteca Marii Loji a Suediei - Stockholm, Biblioteca Națională Suedeză - Stockholm, Biblioteca Națională - Roma

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011 - un salariu pt. CS

            Obligații științifice asumate pentru anul 2011: ... pag.

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE   IV

Coordonator program: C.S. I dr. LUCIAN NASTASĂ

                                              

            a) Denumirea: SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ȘI INSTITUȚII ALE STATULUI  ÎN SECOLUL XX

            b) Coordonator: C.S. I dr. Lucian Nastasă

            c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: se resimte lipsa unor studii si cărți în istoriografia din România care să trateze în profunzime și într-o încadrare internațională componentele temei din program. Dispunem de pe acum de o parte a  documentației, edită și inedită, neutilizată până acum în scrierile istorice interne și externe. Știm exact care sunt instituțiile unde se găsește informația pentru realizarea temei noastre. Depinde într-o mare măsură de posibilitățile financiare pentru investigarea lor.

            d) Scopul programului: realizarea unor studii si lucrări care să se constituie în contribuții științifice la istoriografia română.

            e) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date si  interpretări noi, realiste, bazate pe o documentație cât mai variată si mai bogată. Multe interpretări și date vor amenda substanțial scrieri interne și externe.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: publicarea unor cărți pe temele fixate. Publicarea de articole, studii și documente în reviste de istorie și de cultură generală.

            g) Durata: 2008-2012

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:  

            Proiectele de cercetare ale programului IV :

Proiectul IV/1 - Gh. Iancu     - Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-      1918). Monografie - proiect in derulare pe perioada prelungirii activității pt. anul 2011

Proiectul IV/2 - Ottmar Trașcă - Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

Proiectul IV/3 - Ottmar Trașcă - Mișcarea legionară din exilul din Germania

Proiectul IV/4 - Ottmar Trașcă - Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine(1939-1945)americane, britanice, germane, sovietice

Proiectul IV/5 - Mircea Birț -   Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/1

Coordonator proiect: C.S. I dr. GHEORGHE IANCU

 

            a)  Denumirea: Omul politic și de cultură Valeriu Braniște (1869-1918). Monografie

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Gheorghe Iancu

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012 (proiect demarat în anul 2008). În cursul anului 2011 se vor realiza 60 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: lipsesc scrieri istorice despre această temă.

            e) Scopul programului: elaborarea unei cărți cu această tematică

            f) Materiale si metode de lucru: documente edite, surse arhivistice interne, colecții de legi, presa, cărți cu o tematică generală de cultură interbelică

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea unui volum și a câtorva articole privind tematica propusă spre cercetare.

            i) Colaborări în tară:  Biblioteca Universitar㠓Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei București, Biblioteca Academiei - Filiala Cluj-Napoca.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

                 - un salariu C.S. I

                 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: Biblioteca Academiei - București,  4 săptămâni

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/2

Coordonator proiect: C.S. III dr. OTTMAR TRAȘCĂ

 

            a)  Denumirea: Regimul antonescian și politica față de minoritățile naționale. Studiu de caz : germanii și evreii

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III drd. Ottmár Trașcă

            c) Termen de realizare: 31 decembrie 2012 - cca 400 pag. (proiect demarat în anul 2008). În anul 2011 vor fi efectuate cercetări în arhive și biblioteci; redactare cca 50 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: lipsesc cărți și articole dedicate temei propuse.

            e) Scopul programului: elaborarea de articole și cărți  bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și de cărți cu ajutorul sponsorilor

            i) Colaborări în tară:  Arhivele Naționale București, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naționale - Direcția județeană Cluj ; Arhivele Militare Pitești.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca Națională Budapesta, Arhivele Naționale Budapesta, Arhivele Federale din Berlin (Germania).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

                 - un salariu C.S. III

                 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București, Pitești - 2 săptămâni

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/3

Coordonator proiect: C.S. III dr. OTTMAR TRAȘCĂ

  

            a)  Denumirea: Mișcarea legionară din exilul din Germania

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III drd. Ottmár Trașcă

            c) Termen de realizare: 2008-2012 - cca 250 pag. (proiect demarat în anul 2008). În cursul anului 2011 se vor redacta cca 25 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: lipsesc cărți și articole dedicate temei propuse.

            e) Scopul programului: elaborarea de cărți și articole bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și a unei cărți cu ajutorul sponsorilor.

            i) Colaborări în tară:  Arhivele Naționale București, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naționale - Direcția județeană Cluj ; Arhivele Militare Pitești.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca Națională Budapesta, Arhivele Naționale Budapesta, Arhivele Federale din Berlin (Germania).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

                 - un salariu C.S. III

                 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București, Pitești - 2 săptămâni

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/4

Coordonator proiect : C.S. III dr. OTTMAR TRAȘCĂ

  

            a)  Denumirea: Relațiile dintre serviciile secrete românești și cele străine) americane, britanice, germane, sovietice (1939-1945)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III drd. Ottmár Trașcă

            c) Termen de realizare: 2008-2012 - cca 250 pag. (proiect demarat în anul 2008). În cursul anului 2011 se vor realiza cercetări în arhive și biblioteci și se vor redacta cca 25 pagini.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: lipsesc cărți și articole dedicate temei propuse.

            e) Scopul programului: elaborarea de cărți și articole bine documentate

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și a unei cărți cu ajutorul sponsorilor.

            i) Colaborări în tară:  Arhivele Naționale București, Arhiva Ministerului de Externe, Arhivele Naționale - Direcția județeană Cluj ; Arhivele Militare Pitești.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca Națională Budapesta, Arhivele Naționale Budapesta, Arhivele Federale din Berlin (Germania).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

                 - un salariu C.S. III

                 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București, Pitești - 2 săptămâni

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  IV/5

Coordonator proiect: C.S. III dr. MIRCEA BIRȚ 

 

            a)  Denumirea: Stat și confesiune în România între 1947-1990. Cazul Bisericii Române Unite

            b) Colectivul de cercetare: C.S. III dr. Mircea-Remus Birț

            c) Termen de realizare: 2008-2012 (proiect demarat  în anul 2008). În cursul anului 2011 se vor realiza cca 40 pag.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: lipsesc cărțile și articolele dedicate temei propuse nu lămuresc multiplele fațete ale subiectului supus cercetării.

            e) Scopul programului: elaborarea de articole și cărți  bine documentate, comunicări, conferințe

            f) Materiale si metode de lucru: documente de arhivă interne și externe, documente edite, colecții de legi interne și externe, date statistice, presă, literatură istorică edită.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date noi și interpretări științifice.

            h) Valorificarea rezultatelor:  publicarea de articole în reviste de istorie sau în culegeri de studii și de cărți

            i) Colaborări în tară:  Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-Napoca; Biblioteca Universitar㠄Lucian Blaga” din Cluj-Napoca; Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale.

            j) Colaborări în străinătate : Biblioteca și Arhiva Vaticanului

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

                 - un salariu C.S. III

                 - cheltuieli de deplasare la arhive din tară: București

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  V

Coordonator program: C.S. I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

            a) Denumirea: CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI INFORMARE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

            b) Coordonator: C.S. I dr. Lucian Nastasă

            c) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Sunt editate anual un număr mare de studii, articole, cărți de specialitate, fapt care face imposibilă cunoașterea tuturor acestora din lipsa unei lucrări care să le inventarieze după norme științifice dovedite prin volumele anterioare, publicate deja de colectivul nostru. De asemenea, pentru perioada cuprinsă între primul război mondial și sfârșitul perioadei comuniste, cu toate că au fost publicate o serie de lucrări, ele au omis de multe ori unele aspecte din cercetări, sau au abordat unilateral o serie de fațete referitoare la cultură, știință și biserică din Transilvania.

            d) Scopul programului: editarea vol. XII din Bibliografia Istorică a României și a unui volum de studii.

            e) Rezultate scontate: Oferirea unui instrument util de informare pentru cercetarea istoriei interne și internaționale și a introducerii în circuitul științific al unor noi concluzii și interpretări.

            f) Modul de valorificare a rezultatelor: Editarea de volume, studii, susținerea de comunicări.

            g) Durata: 2-5 ani

            h) Proiecte de cercetare propuse în acest program:

Proiectul de cercetare V/1 - Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

Proiectul de cercetare V/2Cultura și dinamica modernizării în România veacului XX. Cercetare asupra ponderii, naturii și efectelor investițiilor simbolice cu subproiectele aferente:

V/2/A. Lucian Nastasă -        Imposibila alteritate în învățământul superior românesc. Analiza socio-istorică a antisemitismului universitar, 1920-1940. (p. nou)  Pentru anul 2011 - 100 p. - debut proiect

V/2B.Stelian Mândruț -         Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948). Pentru anul 2011 - definitivare lucrare  - finalizare proiect. (p. demarat în 2007)

V/2/C. Veronica Turcuș -      Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii 1922-30) (p. nou)

V/2/D. Veronica Turcuș -       Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă (p. nou). Pentru anul 2011 - 50 pag.           

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/1

Coordonator proiect: C.S. I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

 

            a) Denumirea: Bibliografia istorică a României, vol. XIII (2009-2010)

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I dr. Stelian Mândrut (coordonator),  C.S.III dr. Mircea Birț, C.S.III dr. Ottmar Trașcă, C.S. dr. Attila Varga, bibl.IA dr. Mihaela Bedecean (neremunerată).

            c) Termen de realizare: 31 iulie 2011/30 octombrie 2011 în funcție de finanțarea obținută. Total estimat provizoriu: circa 15.000 poziții /titluri bibliografiate.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: existența unei imense producții  de carte și articole/studii, neincluse într-un repertoriu care să faciliteze accesul la informație al celui interesat.

            e) Scopul proiectului: volumul XIII  își propune reunirea tematică a cărților, studiilor și articolelor elaborate între 2009-2010 cu privire la istoria națională și universală.

            f) Metode de lucru: depistarea cărților, revistelor și culegerilor de studii prin mijloace tradiționale (fișiere, registre inventar, cataloage, bibliografii etc.) și virtuale („site”-uri de pe Internet), și procesarea fișelor cumulate prin programul PROCITE-5 pe calculator.

            g) Rezultate scontate: inventarierea selectivă a scrierilor istorice referitoare la istoria națională și universală, apărute în țară și străinătate.

            h) Valorificarea rezultatelor: prin publicarea unui nou volum.

            i) Colaborări din țară: dr. Lucia Turc, Monica Culic (Biblioteca Centrală Universitar㠄Lucian Blaga”, Cluj-Napoca), dr. Vasile Ciobanu, dr. Vlad Popovici, Cosmin Rusu, dr. Venera Achim (Institutul de Istorie „N. Iorga”, București), dr. Flavius Solomon (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași)

            j) Colaborări în străinătate: Eșanu Valentina (Institutul de Istorie, Stat și Drept - Chișinău), dr. Igor Șarov (Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău), dr. Maria Berényi (Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria), Costa Roșu (Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, Serbia).

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011:

             - un salariu pentru C.S. I

             - trei salarii  pentru C.S. III

             - un salariu pentru C.S. (½ normă)

            - cheltuieli de deplasare în tară: 14 zile x 3 cercetători

            - sume pentru achiziționarea: hârtiei (6 topuri), a tonerului (1x2), a cartușelor pentru imprimantă (1x2) etc.

            l) Alte subvenții de cercetare: nu

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE V/2

Coordonator program: C.S. I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

            a) Denumirea: CULTURA ȘI DINAMICA MODERNIZĂRII ÎN ROMÂNIA VEACULUI XX. CERCETARE ASUPRA PONDERII, NATURII ȘI EFECTELOR INVESTIȚIILOR SIMBOLICE

            b) Colectivul de cercetare : CSI dr. Lucian Nastasă - coordonator, CSI dr. Stelian Mândruț, C.S. III dr. Veronica Turcuș

            c) Termen de realizare:  2-4 ani (2007-2010)

            d) Stadiul actual al cunoștințelor în domeniul respectiv: Nu s-ar putea spune că istoria culturală a spațiului românesc a făcut progrese notabile în ultimele două-trei decenii, iar ceea ce s-a realizat a avut mai mult o dimensiune empirică, în principal documentară, privilegiate fiind îndeosebi domenii precum istoria literaturii, istoriografia și, parțial, trecutul câtorva instituții cu funcție culturală, adeseori dintr-o perspectivă bio-bibliografică. Cu alte cuvinte, există deja un fundament istoriografic și epistemologic, ce poate constitui de acum sursele unor ample analize în domeniu din perspectivă calitativă și, mai ales, interdisciplinară.

            Pe de altă parte, la nivel mondial, în ultimele două decenii problematica istoriei/istoriilor culturale și-a găsit un câmp de investigații îndeosebi din perspectivă epistemologică, examinându-se paradigmele dominante ale diverselor istorii culturale naționale, vehiculându-se dezbaterea unor concepte, noțiuni, teorii etc.

            Însă din această ultimă perspectivă, istoria - ca disciplină științifică - în România n-a oferit până acum nici un program coerent și perfect racordabil la preocupările similare de pe mapamond, cantonându-se încă în latura hagiografică a istoriei culturii naționale. La noi, avem încă de-a face cu un stadium rudimentar de cercetare al documentației disponibile pe această temă, disparitățile fiind mai mult decât evidente, fără să se fi evidențiat diversitatea funcțiilor istorice ale culturii și practicilor culturale, îndeosebi pe lungă durată. De aceea, pentru moment, s-ar impune descifrarea segmentului definit ca “elite intelectuale”, principalii agenți ai modernității, multifuncționalitatea diverselor forme ale capitalului cultural etc.

            e) Scopul programului: n primul rând, proiectul colectivului nostru se fondează pe înțelegerea conceptului de « cultură » ca un ansamblu de reprezentări colective proprii unei societăți, istoria culturală pe care o propunem putând să fie definită în primul rând ca istoria socială a reprezentărilor. În acest context, cercetările noastre s-ar plia pe descifrarea a trei noțiuni fundamentale convergente: dimensiunea locală a culturii naționale ca obiect anthropologic; rolul elitelor în “actul de cultură”, dintr-o perspectivă socio-culturală; aspectul deopotrivă reflexiv și substantivat a diverselor aspecte de istorie culturală națională.

            În mod concret, scopul programului de față vizează pentru intervalul 2007-2010 descifrarea unor tematici precum :

            - Transformările elitelor intelectuale și politice românești în veacul XX.

            - Mecanisme de formare și selecție a elitelor intelectuale românești.

            - Schimburile culturale și circulația trans-națională a elitelor intelectuale românești.

            - Autarhie și transferuri culturale în spațiul românesc.

            - Dimensiunea religioasă a culturii române.

            - Istoria tipăriturilor și a lecturii în spațiul românesc.

            - Statul, instituțiile culturale și colectivitățile locale.

            - Instituțiile ecleziastice și edificarea culturii naționale

            - Instituții românești culturale și de promovare a produselor intelectuale

            f) Material și metode de lucru : - Studiul prosopografic al elitelor. Realizarea de studii experimentale asupra elitelor pe temeiul biografiilor colective.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuitul științific a unor date si  interpretări noi ce vor completa informațiile cunoscute până în prezent.

            h) Valorificarea rezultatelor: publicarea de cărți, studii și articole în reviste de specialitate și de cultură generală; organizarea anuală a unui colocviu tematic.

            i) Colaborări în țară : (fără finanțare)

                         - Institutul de Istorie «A.D.Xenopol» Iași

                         - Institutul de Cercetări Socio-Umane Tg. Mureș

            j) Colaborări în străinătate (fără finanțare)

                        - Centre Nationale de Recherche Scientifique (Paris). Departamentul de Sociologia Culturii și Educație

                        - Universitatea «La Spanieza», Roma

                        - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,

                        - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

                        - Universitatea din Genèva

                        - Universitatea «Eötvös Loránd», Budapesta

                        - Unviersitatea Central Europeană, Budapesta

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2009

                        - două salarii CS I

                        - un salariu CS II

                        - un salariu  C.S. III

                        - un salariu cerc.

            Obligații științifice asumate în cadrul proiectului V/2 cu subproiectele aferente:

V/2/A. Lucian Nastasă - Imposibila alteritate în învățământul superior românesc. Analiza socio-istorică a antisemitismului universitar, 1920-1940. (p. nou)  Pentru anul 2011 - 100 p. - debut proiect

V/2B.Stelian Mândruț - Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj  (1920-1948). Pentru anul 2011 - definitivare lucrare - finalizare proiect. (p. demarat în 2007)

V/2/C. Veronica Turcuș - Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii 1922-30) (p. nou) Pentru anul 2011 - 25 pag.

V/2/D. Veronica Turcuș - Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă Pentru anul 2011 - 50 pag.            

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/A

Coordonator proiect: C.S. I dr. LUCIAN NASTASĂ

 

            a) Denumirea: V/2/A. Lucian Nastasă - Imposibila alteritate în învățământul superior românesc. Analiza socio-istorică a antisemitismului universitar, 1920-1940.

            b) Colectivul de cercetare : dr. Lucian Nastasă, C.S. I             

            c) Termen de realizare: 2011-2012. În anul 2011 se vor realiza aprox. 100 pag. (documentare și redactare) - finalizare proiect.

            d) Multă vreme ignorat, rolul esențial al evreilor din centrul și sud-estul Europei constituie de aproape un deceniu obiectul a nenumărate studii ce par să schimbe fundamental viziunea istorică asupra acestor comunități care au trăit fie marginalizate, fie izolate (ghetoizate) în cadrul diverselor state-națiune. În acest context, istoriografia română face încă figură aparte, prin atașamentul aproape exclusiv față de valorile strict autohtone, lăsând deoparte tot ceea ce este legat de trecutul altor grupuri etnice și confesionale, perpetuând prin omisiune sau distorsionare imagini ce nedumeresc pe analiștii avizați din afară. Iar excepțiile nu fac altceva decât să confirme regula, chiar dacă eforturile unui grup oarecum restrâns de la noi - și nu întotdeauna activ - au început să spargă bariere, fără afront la sensibilitățile naționale.

            Este încă o temă de meditație, care trebuie însă depășită prin temeinice anchete socio-istorice, singurele în putință să amendeze orice suspiciune asupra diverselor afirmații ori construcții istoriografice relative la istoria evreilor și la impactul prezenței lor asupra evoluției modernității în spațiul românesc. Pentru că, vrem sau nu vrem,  prezența evreilor din centrul și sud-estul Europei - regiune dominată de creștinismul latin și de cel grec - este plină de consecințe în această direcție, prin câteva particularități ce merită luate aminte, chiar și sumar, pentru subiectul nostru. Ei au constituit în această zonă singura comunitate distinctă din punct de vedere etnic care a fost masiv prezentă în fiecare din formațiunile istorice cu pretenție etatică (atașate unui anume tip de suveranitate teritorială). Mai mult chiar, de pe la cumpăna secolelor XVIII-XIX, Galiția a constituit un puternic centru de greutate al populației evreiești din Europa (și probabil din lumea întreagă), de aici provenind cea mai mare parte a emigranților înspre vestul continentului și spre America (la finele sec. XIX și începutul celui următor), după ce anterior roiseră și spre Principatul Moldovei îndeosebi, dar nu numai. Specific evreilor din această regiune ar fi limbile lor de origine germanică (yiddish sau alte dialecte germanice), ceea ce a avut o contribuție decisivă în ce privește accesul direct la cultura dominantă a centrului european, unde o sumă de alte naționalități (maghiară, polonă, cehă, slovacă, română ș.a.) depuneau eforturi suplimentare. Ca să nu mai vorbim de spațiul extra-carpatic românesc, unde a doua jumătate a secolului XIX s-a confruntat cu rivalitatea dintre modelele culturale francez și german, a căror pondere nici până astăzi nu poate fi precis stabilită, iar filierele de pătrundere a bunurilor culturale de limbă germană sunt încă insuficient stabilite, dar ca purtători și utilizatori ale acestora pot fi indicați, fără teama de a greși, mai ales evreii. În plus, aceștia s-au remarcat mereu nu numai prin ponderea demografică în aceste teritorii, dar și prin pozițiile lor în spațiul economic, social și cultural, net superioare altor alogeni.

            e) Scopul programului: Ne propunem acum să coborâm mult mai adânc în problematica antisemitismului de la noi, comparativ cu fenomenul similar din Europa centrală și de răsărit, reconstituind totodată - empiric, dar și analitic - toate acele elemente pe care le apreciem importante din perspectiva relației dintre iudaism și educație. Aproape că nu a existat în România vreo comunitate iudaică fără a poseda un centru de învățământ. Studiul a constituit mereu una din principalele datorii ale tânărului evreu, poate chiar cea de căpătâi: pentru a fi un bun evreu trebuie să asculți de învățăturile Scripturilor; pentru a le respecta trebuie să le cunoști; pentru a le cunoaște trebuie să le studiezi. Mai mult chiar, a studia este o poruncă divină: din cele o sută treisprezece precepte care definesc obligațiile fundamentale ale evreilor, cea privitoare la învățare se află printre primele. Așadar, istoria, tradiția și Legea au făcut din educație ocupația de căpătâi a evreilor, averea nefiind decât un accesoriu, sau complementul. Doar contradicțiile economice, starea lor marginală și influențele exterioare au făcut de-a lungul timpului ca bogăția materială să ocupe un prim rang în ierarhia valorilor. Însă împletirea acestor două tendințe a contribuit esențial la implicarea israeliților în cele mai diverse forme de educație care să le confere acel capital simbolic necesar ascensiunii sociale într-un stat meritocratic. În felul acesta, evreii au intrat mereu în competiție (pentru că așa sunt legile pieții) cu autohtonii atât în sfera economicului, cât și în cea a școlarității, căutând să acumuleze cît mai multe tipuri de capital și cît mai multe autuuri în reușita socială, ceea ce a dus la un dezechilibru economic și social între națiunea dominantă și israeliți.

            Aceștia din urmă au manifestat mereu și aproape oriunde în România o mare forță competitivă pe piața economică și în profesiunile moderne, oferind autohtonilor pretextul refulării tuturor neîmplinirilor și eșecurilor sociale. În Iași, de pildă, în 1885, 80% din comercianți erau evrei, în timp ce românii care se ocupau cu această îndeletnicire reprezentau doar 16,25%; dintre meseriași 68% erau evrei și doar 25% români; în schimb, din cuantumul funcționarilor de stat, românii erau în proporție de 91% iar evreii doar 2,8%3. Nu întâmplător, discursul antisemit a evoluat în strânsă legătură cu factorul economic, punând în lucru sociologia încă din ultimul sfert al veacului XIX, generând animozități și tensiuni interconfesionale, favorizând practica unei legislații restrictive ce nu și-a găsit rezolvarea decât la finele primului război mondial, prin acțiunea conjugată a forurilor internaționale și prin adoptarea în 1923 a Constituției ce consfințea noi realități. In acest context, de blocare obscură, imperceptibilă prin articole de lege până spre 1938, evreii au pus în lucru o serie de mecanisme compensatorii care le-au oferit șanse acolo unde concurența autohtonilor era mai slabă, aceștia din urmă preferând “piețele” deja rezervate lor, precum administrația publică, armată, învățământ. Iată de ce diversele domenii economice, profesii liberale sau intelectuale, neprotejate de stat în favoarea “clientelei” românești, cunosc o supra-reprezentare a elementului evreiesc. Nu întîmplător, importante sectoare economice au fost considerate apanaje ale acestora, la fel cum li s-a recunoscut mereu marea dispoziție de a investi în branșe purtătoare ale modernității, precum profesii tehnice noi, industria culturală, presă, edituri, cinematografie etc. Dacă la toate acestea adăugăm suma performanțelor colective de natură spirituală și practicile intelectuale moderne în domenii politice, cultural-estetice, literare, filosofice, științifice, avem imaginea unei comunități definite nu numai prin credința și practica religioasă, dar mai ales prin supra-reprezentare și supra-calificare.

Cu toate că Marea Unire ar fi trebuit să deschidă largi posibilități de afirmare a tinerilor israeliți, și nu numai lor, aceștia s-au văzut - cum numai în România s-a putut și se mai poate vedea - în fața perspectivei unei vieți mai puțin asigurate și chiar primejdioase. Îndeosebi după criza economică din 1929-1933 situația părea cu totul compromisă. În afara manifestărilor antisemite, creșterea “proletariatului intelectual”, clasă formată din licențiații universităților și din bacalaureații incapabili de a-și face o situație în raport cu educația și ambițiile lor, devenise o problemă insurmontabilă și mereu prezentă în dezbaterile anilor ‘30. Este explicația pentru care începem de acum să asistăm la un veritabil exod al tinerilor evrei spre alte spații europene și spre Americi. Cercetarea fondurilor arhivistice ale Serviciului de pașapoarte de pe lîngă Chesturile de poliție îndică pentru anii 1935-1940 o emigrare masivă a evreilor, aproximativ 73% din ei fiind posesori a unei diplome de bacalaureat, iar 61% a unei diplome universitare obținută în țară. Din ultima categorie, 37% beneficiau de atestarea unor competențe lingvistice deosebite (absolvenți ai facultăților de litere, cu materii precum, limbile și literaturile germană, franceză, engleză, italiană, dar și latină îndeosebi), 26% dovedeau competențe în domenii tehnice moderne (electrotehnică, tehnică industrială, fizică și matematici teoretice), restul fiind acoperit de absolvenții facultăților de drept, medicină și farmacie. Sunt acestea doar cîteva observații relative la educația școlară a evreilor, suficiente cât să genereze noi stimuli în cercetarea fundamentală a unei asemenea tematici.

            f) Materiale si metode de lucru: Reconstrucția empirică și conceptuală a antisemitismului în România, iar apoi a celui din universități; studiul prosopografic al elitelor israelite. Lucrarea este o analiză socio-istorică oarecum tehnică, ce caută să stabilească tipologii în ceea ce privește: relația dintre învățământul « național » și existența alterității în învățământul secundar și universitar; studiul comparativ cu evenimentele similare din Europa centrală și de răsărit etc.

            g) Rezultate scontate: Elaborarea de studii analitice privind „ghetoizarea” amfiteatrelor în spațiul universitar românesc interbelic.

            h) Valorificarea rezultatelor: participarea la programe și congrese/conferințe internaționale, tot mai frecvente pe această temă, publicarea de studii preliminare și, finalmente, un volum de sinteză de aprox. 400 pag.

            i) Colaborări în tară: Arhivele Naționale București, Arhivele Ministerului de Externe București, Biblioteca Universitar㠓Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei, București.

            j) Colaborări în străinătate: Arhive din Tel Aviv și Ierusalim (Israel), Arhivele Naționale Ungare; Arhivele Naționale Poloneze; Arhivele Naționale Austriece

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

            - un salariu pentru C.S. I

            - cheltuieli de deplasare la arhivele din țară: București, 2 săptămâni ; cheltuieli de deplasare în străinătate : Israel (4 saptamani), Ungaria (2 săptămâni), Polonia (3 saptamâni), Austria (2 săptămâni), Germania (3 săptămâni).                                                                                         

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/B

Coordonator proiect: C.S. I dr. STELIAN MÂNDRUȚ

 

            a)  Denumirea: Monografia Institutului de Istorie Națională din Cluj (1920-1948)

            b) Colectivul de cercetare: C.S.I dr. Stelian Mândruț

            c) Termen de realizare: 2007-2011. În anul 2011 - definitivare lucrare în vederea înaintării spre publicare - finalizare proiect.

            d) Stadiul actual al cunoștintelor: segment de istorie instituțională minim investigat istoriografic

            e) Scopul programului: sinteză monografică și ediție de documente

            f) Materiale si metode de lucru: literatură edită, lucrări de referință privind scrisul istoric autohton interbelic, surse arhivistice interne/locale (Arhiva Institutului și cea a Universității), presa inter - și postbelică etc.

            g) Rezultate scontate: introducerea în circuit știintific a materialului inedit valorificat. Monografia va aborda evoluția instituției de cercetare istorică din capitala Transilvaniei. Se va investiga aportul specialiștilor validat în „Anuarul” propriu, în seria de lucrări inițiate în cadrul instituției și în suita de colaborări de profil în palier intern și internațional. Limite temporale strict delimitate: 1920, anul fondării Institutului, și 1948, anul includerii sale în Institutul de Istorie și Filozofie al Academiei RPR.

            h) Valorificarea rezultatelor: volum de documente și tratare monografică de aprox. 350 pagini.

            i) Colaborări în țară:  Direcția Județeană Cluj a Arhivelor Naționale, Biblioteca Universitar㠓Lucian Blaga” și Biblioteca Academiei Române, Filiala din Cluj-Napoca.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010.

                 - un salariu C.S. I

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/C

Coordonator proiect : C.S. III dr. VERONICA TURCUȘ

 

            a) Denumirea: Italia în periodicele din Clujul interbelic (anii 1922-30)

            b) Realizarea: CS III dr. Veronica Turcuș

            c) Termen de realizare: 2 ani (2011-2012). În anul 2011 se vor realiza 25 pag. (documentare și redactare)

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: cercetările anterioare nu oferă o analiză exhaustivă și punctuală asupra problemei, nefiind realizată până în prezent o tratare de ansamblu a modului în care a fost percepută Italia - la nivel politic, economic, cultural, științific și artistic - în lumea intelectuală a centrului universitar clujean în primul deceniu interbelic. Nu a fost operată până în prezent o investigație care să ofere o imagine coerentă a nivelului receptării culturii italiene în raport cu sfera politicului și a economicului, cu reliefarea interdependențelor dintre amintitele domenii, a manierei în care relațiile politice și legăturile economice dintre România și Italia din anii la care ne referim au marcat percepția și interesul cultural, așa cum rezultă ele din publicațiile periodice ale vremii.   

            e) Scopul programului: reliefarea modului în care Italia primilor ani de implementare a fascismului a fost receptată de cultura românească a perioadei, imaginea pe care factorii de cultură locali o ofereau publicului cititor al epocii, ponderea diferitelor aspecte (politic, economic, cultural) la nivelul interesului față de Italia a presei clujene din anii 1922-30, analiza interdependenței și condiționărilor dintre domeniul politic, economic și cultural într-o perioadă în care se defineau liniile politicii culturale a Italiei fasciste și se puneau bazele consistentului sistem de propagandă mussoliniană în străinătate, se precizau reperele ideologice și se construiau bazele instituționale ale regimului.

            f) Materiale și metode de lucru:

1. investigații bibliografice pentru identificarea periodicelor care urmează a fi analizate și cercetări aprofundate pentru fiecare publicație în parte.

2. cercetări de arhivă, în măsura în care pot să apară date relevante asupra publiciștilor care au fost interesați de Italia și au redactat articole pe această temă, asupra istoricului diferitelor periodice clujene.

3. studierea literaturii de specialitate din țară și din Italia

            g) Rezultate scontate: elaborarea unei lucrări care să ofere o imagine particularizată a imaginii Italiei primului deceniu interbelic așa cum este ea oglindită în presa clujeană

            h) Valorificarea rezultatelor: o cercetare sintetică de aprox. 50 pag.

            i) Colaborări în țară: investigații la Biblioteca Centrală Universitară (București și Cluj), Biblioteca Academiei Române (București și Cluj), Arhivele Naționale ale României

            j) Colaborări în străinătate: Investigații la Biblioteca Națională Centrală din Roma și Florența, Biblioteca de Istorie Modernă și Contemporană Caetani, Biblioteca Institutului Pontifical Oriental din Roma și Biblioteca Universității Catolice “Sacro Cuore” din Milano, la Arhivele Centrale ale Italiei și Arhivele Institutului de Studii Romane din Roma.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

             - un salariu C.Ș. II

            l) Alte subvenții de cercetare:

             - deplasări de documentare la Roma (la Accademia di Romania și Biblioteca Nazionale Centrale - 2 săptămâni anual) și la Firenze (Biblioteca Nazionale Centrale - 1 săptămână)

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE  V/2/D

Coordonator proiect: C.S.III dr. VERONICA TURCUȘ

 

            a) Denumirea: Elevii Școlii Române din Roma în perioada interbelică: programe de studii și viață internă

            b) Realizarea: dr. Veronica Turcuș, c.ș. III

            c) Termen de realizare: 3 ani (2010-2012). În anul 2011 se vor realiza aproximativ 50 p. privitoare la evoluția vieții interne a Școlii Române din capitala Italiei în primul lustru al celui de-al doilea deceniu interbelic, avându-se în vedere contribuția fiecăruia dintre membrii instituției din anii respectivi în cadrul disciplinei umaniste în care s-a specializat la Roma. Se va urmări rolul bursierilor Școlii Române din Roma la dezvoltarea respectivului domeniu de cercetare atât în perioada specializării în capitala Italiei cât și în cariera lor profesională ulterioară.

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: Publicațiile anterioare prezentului proiect de cercetare au tratat tangențial tematica aleasă și nu a existat o analiză exhaustivă a activității membrilor Școlii Române de la Roma, atât a preocupărilor acestora din perioada perfecționării lor în domeniul istoric, filologic, arheologic, literar, al istoriei artei, arhitecturii, picturii sau sculpturii, cât și al evoluției lor profesionale ulterioare, din punctul de vedere al influenței pe care specializarea romană și italiană a avut-o asupra producției științifice, literare sau artistice, a activității didactice a foștilor alunni ai Institutului nostru din capitala Italiei. Nu a fost realizată până la actualul proiect o introspecție asupra cotidianului la Școala Română de la Roma, a organizării vieții interne și a structurării raporturilor personale dintre bursieri. În anul 2010 a fost tratată problema liniilor de cercetare pe care au fost direcționați studioșii Școlii Române din Roma în primul deceniu interbelic, precum și cea a vieții interne a instituției și relațiilor personale dintre bursieri în anii '20 într-un elaborat de 50 de pag., din care în “Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca. Series Historica” pe anul 2010 este în publicare un material de 36 pag.

            e) Scopul programului: O panoramă a rolului științific al Școlii Române din Roma în perioada interbelică, imagine oferită de analiza producțiilor membrilor Institutului și de impactul acestora în istoriografia, filologia, literatura, arhitectura și artele românești, întregită de o perspectivă asupra cotidianului instituției în amintitul arc de timp.

            f) Metode și materiale de lucru: Pentru anul 2011 se prevede o cercetare la nivel bibliografic în vederea analizei activității bursierilor care au studiat la Școala Română din Roma în anii 1930-35, întregită de o investigație arhivistică menită să pună în lumină cotidianul instituției, relațiile dintre membri și raporturile științifice și personale între aceștia și directorul instituției, Emil Panaitescu.  

            g) Rezultate scontate: Pentru anul 2011 se prevede realizarea unei contribuții referitoare la activitatea bursierilor Școlii Române din perioada 1930-35 și la viața internă a instituției, însumând aprox. 50 pag.

            h) Valorificarea rezultatelor: o lucrare de aprox. 150 pag. la finalizarea cercetării.

            i) Colaborări în țară: Investigații la Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Academiei Române (București și Cluj), Biblioteca Centrală Universitară (București și Cluj)

            j) Colaborări în străinătate: Investigații la Biblioteca Națională Centrală din Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca de Istorie Modernă și Contemporană Caetani, Biblioteca pentru Studii Meridionale G. Fortunato, Biblioteca de Istoria Artei și Arheologie din Roma, Biblioteca Fundației Marco Besso, Biblioteca Institutului Pontifical Oriental, Biblioteca Angelica, Biblioteca Școlii Britanice din Roma, Biblioteca Școlii Franceze din capitala Italiei și Biblioteca Universității Catolice “Sacro Cuore” din Milano, la Arhivele Centrale ale Italiei și Arhivele Capitoline.

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2011

             - un salariu C.Ș. II

             - cheltuieli de deplasare și cazare la arhive din țară (București)

            l) Alte subvenții de cercetare:

             - deplasări de documentare la Roma (la Accademia di Romania, Biblioteca Nazionale Centrale și Biblioteca Apostolica Vaticana - 2 săptămâni anual) și la Firenze (Biblioteca Nazionale Centrale - 2 săptămâni).

 

 

PROGRAMUL DE CERCETARE  VI

a) Denumirea: ROMÂNIA ȘI INTEGRAREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Coordonator: C.S.I dr. Vasile Pușcaș

 

 

PROIECTUL DE CERCETARE VI/1

 Coordonator proiect: C.S.I.dr. VASILE PUȘCAȘ

 

            a) Denumirea: Aspecte ale integrării României în Uniunea Europeană

            b) Colectivul de cercetare: C.S. I. dr. Vasile Pușcaș (1/2 norma)

            c) Termen de realizare: 2011-2013. In anul 2011 - documentare si redactare (50 pag.)

            d) Stadiul actual al cunoștințelor: In evolutia procesului de integrare europeana, negocierile reprezinta un instrument esential in constructia europeana. Fiecare proces de extindere a Comunitatii Europene (CE) /Uniunii Europene (UE) nu a reprezentat doar o simpla incorporare a statelor candidate, ci a adus cu sine schimbari evidente nu doar in interioruL CE/UE (in ceea ce priveste planul institutional si al politicilor comunitare), dar si al statelor candidate. Aceste schimbari se reflecta si in negocierile de aderare, unde interdependentele intre state si institutiile ue trebuie luate permanent in considerare, atat din punct de vedere al evolutiei diacronice a integrarii, cat si a schimbarilor induse de evolutia intereselor statelor membre si candidate in plan regional, european si international. Conform lui Paul Meerts, sistemul de negociere al ue este caracterizat de o complexitate procedurala extraordinara intr-un mediu eterogen influentat tot mai mult de accente politice. In negociere exista claritate in proceduri, dar nu si intre diferite niveluri ale proceselor de negociere. Cu alte cuvinte, posibilitatile de anticipare a rezultatelor negocierii sunt complicate de relationarile intre capitolele de negociere si nivelul la care au loc negocierile acestor dosare. Complexitatea in sine a procesului. proiectul de fata are in vedere o perspectiva descriptiv-comparativa a proceselor de negociere a aderarii in contextul procesului de extindere a Uniunii Europene. Din perspectiva negocierilor, analiza are in vedere problemele principale si sensibilitatile candidatilor si statelor membre UE, dar si precedentul determinat de fiecare proces de extindere. In centrul atentiei se afla diferentierile si continuitatile valurilor de extindere. In analiza noastra se va pune accent pe metodele, procedurile si perspectivele procesului de negociere a aderarii. Principalele publicații internaționale care acorda un spațiu important dezbaterii privind valurile succesive de extindere ale UE de la aderarea Marii Britanii la CE pana la aderarea Bulgariei si României la UE sunt: East-European Politics and Societies, ARENA, European Negotiation, Working Papers of Danish Institute of International Affairs, Centre for European Reform. Principala bibliografie de referință in acest domeniu se constituie din următoarele lucrări: Lykke Friis si Anna Jarosz-Friis, Countdown to Copenhagen. Big Bang or Fizzle in the EU’s Enlargement Process, Danish Institute of International Affairs, Copenhaga, 2002; Heather Grabbe, Profiting form EU Enlargement, Centre for European Reform, 2001; Andrew Moravcsik si Milada Anna Vachudova, National Interest, State Power and EU Enlargement, East European Politics and Societies, vol 17, nr. 1, 2003; F. Nicholson și R. East, From Six to Twelve. The Enlargement of the European Communities, Harlow, Longman, 1987; Frank R. Pfetsch, Negotiating the European Union: A Negotiation-Network Approach, International Negotiation, vol.3, nr.3, 1998; Christopher Preston, Enlargement & Integration in the European Union, Routledge, Londra și New York, 1997; Vasile Pușcaș, European Negotiations. A Case Study: Romanian Accession to the European Union, IUIES-ISIG, Gorizia, 2006;

            e) Scopul programului: Prin proiectul de fata ne propunem sa realizam o analiza comparativa privind evoluția metodologiei si procedurii negocierilor de aderare, de la prima extindere a Comunităților Europene, pana la ultimul val de extindere din 2007 (Bulgaria si Romania). Scopul nostru este identificarea principalelor schimbări care au intervenit in procedura negocierii de aderare, atât din punct de vedere juridico-instituțional, cat si din punctul de vedere al politicilor comunitar si la discursurilor politice. Fiecare membru al echipei de cercetare va avea de realizat o analiza privind evoluția negocierilor in fiecare val de extindere, iar in final se urmărește prezentarea predictiva a modificărilor care pot interveni in viitoarele negocieri de aderare la UE. In subsidiar, ne propunem sa identificam si pozitia pe care o ocupa fiecare nou stat membru in sistemul institutional si in procesul de negociere comunitar.

            f) Materiale si metode de lucru: Studiul de fata isi propune utilizeze documentele negocierii de aderare, care presupun strategiile de negociere si de comunicare ale Comisiei Europene, precum si ale Guvernelor României din perioada februarie 2000-aprilie 2005. În același timp, ne propunem sa urmărim etapele de negociere atât prin documentele emise de către Guvern (documentele de poziție si de fundamentare), precum si cele elaborate de Comisie (rapoartele de tara, comunicatele oficiale, recomandările). Metoda de lucru va include selectarea documentelor, analiza si comentariu.

            g) Rezultatele scontate: Prezentarea detaliata a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.

            h) Valorificarea rezultatelor: participarea la programe si congrese/conferințe internaționale, publicarea de studii preliminare si elaborarea unei culegeri de documente.

            i) Colaborări în țară: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Reprezentanta Comisiei Europene la București, Ministerul Afacerilor Externe

            j) Colaborări în străinătate: Arhivele Istorice ale Uniunii Europene Florența, Comisia Europeana, Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene

            k) Bugetul solicitat pentru anul 2010

            - un salariu pentru C.S. I. (1/2 norma)

            - cheltuieli de deplasare la arhivele din străinătate: Italia, Florența (2 săptămâni), Belgia, Bruxelles (2 săptămâni), Franța, Strasbourg (2 săptămâni)

            l) Alte subvenții de cercetare - nu

 

 

 

D I R E C T  O R

Prof.univ.dr. Nicolae EDROIU